Business

The flashcards below were created by user goktug20 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Artificial
  • 人造的
  • ren zao de
  • /      \
 2. Artificial   sandstone
  • 人造砂岩
  • ren zao sha yan
  •   /    \     -    /
 3. Sandstone
  • 砂岩
  • sha yan
  •   -     /
 4. Wall   panel
  • 板材
  • ban cai
  • \/     /
 5. Design
  • 设计
  • she ji
  • \    \
 6. Designer
  • 设计师
  • she ji shi
  • \     \   -
 7. Project
  • 项目
  • xiang mu
  •   \        \
 8. Interior
  • 内部的
  • nei bu de
  •   \   \
 9. Exterior
  • 外部的
  • wai bu de 
  •    \   \
 10. Window   frame
  • 窗套
  • chuang tao
  •      -      \
 11. Column 
  • 柱子
  • zhu zi
  •   \
 12. Project   owner
  • 项目业主
  • xiang mu ye zhu
  •    \      \   \   \/
 13. Catalog
  • 目录
  • mu lu
  •   \   \
 14. Exhibition
  • 展览
  • zhan lan
  •   \/    \/
 15. Drawings
  • 图纸
  • tu zhi
  •  /   \/
 16. Section   drawing
  • 剖面图
  • pou mian tu
  •   -      \    /
 17. Installation
  • 安装
  • an zhuang
  •  -       -
 18. Mould
  • 模具
  • mu ju
  •   /   \
 19. Raw   material
  • 原材料
  • yuan cai liao
  •   /     /    \
 20. Poly international
  • 保利国际
  • bao li guo ji
  •  \/   \  /    \
 21. Cost
  • 成本
  • cheng ben
  •     /     \/
 22. shipping   fee
  • 运费
  • yun fei
  •   \    \
 23. insurance
  • 保险
  • bao xian
  •  \/    \/
 24. quality
  • 质量
  • zhi liang
  •   \    \
 25. quantity
  • 数量
  • shu liang
  •   \    \
 26. weight
  • 重量
  • zhong liang
  •    \        \
 27. total   order
  • 订货量
  • ding huo liang
  •  \      \     \
 28. container
  • 货柜
  • huo gui
  •    \    \
 29. offer (quoted price)
  • 报价
  • bao jia
  •   \    \
 30. include
  • 包括
  • bao kuo
  •   -    \
 31. each   price
  • 每块
  • mei kuai
  •   \/    \
 32. expences
  • 费用
  • fei yong
  •   \
 33. increase
  • 增加
  • zeng jia
  •   -      -
 34. decrease
  • 减少
  • jian shao
  •   \/     \/
 35. go up
  • 上升
  • shang sheng
  •    \         -
 36. go down
  • 下降
  • xia jiang
  •   \    \
 37. profit
  • 收益
  • shou yi
  •     -    \
 38. on time
  • 按时
  • an shi
  • \      /
 39. deliver
  • jiao
  •   -
 40. busy   season
  • 旺季
  • wang ji
  •   \      \
 41. no   business season
  • 淡季
  • dan ji
  •   \    \
 42. Im   afraid
  • 恐怕
  • kong pa
  •  \/      \
 43. production
  • 生产
  • sheng chan
  •    -         \/
 44. Miss
  • 错过
  • cuoguo
  •    \    \
Author:
goktug20
ID:
276518
Card Set:
Business
Updated:
2014-06-10 09:23:37
Tags:
Business
Folders:

Description:
Business words
Show Answers: