chinese ch 10

The flashcards below were created by user sefee on FreezingBlue Flashcards.

 1. 最近
  • Zuìjìn
  • recently
 2. 先。。。。再
  • Xiān. . Zài
  • first。。。then
 3. 然后
  • Ránhòu
  • then
 4. 最后
  • Zuìhòu
  • the last/ final
 5. 本来
  后来
  • Běnlái
  • hòulái
  • originally/later
 6. 以为
  其实
  • Yǐwéi
  • qíshí
  • thought/actually

 7. 以前
  • Dào
  • yǐqián
  • beforegoing
 8. 去了
  以后
  • Qùle yǐhòu
  • aftergoing
 9. 又了
  • Yòu le
  • again(for a past or present action)
  • Zài
  • again(for a future action)
 10. 曾经 过
  • Céngjīng guò
  • once before
  • climb
 11. 值得
  • Zhídé
  • worthwhile
 12. 感动
  • Gǎndòng
  • be moved/touched
 13. 想象
  • Xiǎngxiàng
  • to imagine
 14. 实在
  • Shízài
  • really/truly
 15. 吸引
  • Xīyǐn
  • to attract
 16. 吸引人
  • Xīyǐnrén
  • attractive
 17. 学到了
  • Xuédàole
  • learned
 18. 学不到
  • Xuébùdào
  • not availabe for learning
 19. 真可惜
  • Zhēn kěxí
  • really a pity
 20. 早知道
  • Zǎo zhīdào
  • had known earlier
 21. 照片
  • Zhàopiàn
  • photo
 22. 全家福
  • Quánjiāfú
  • a family photo
 23. 风景
  • Fēngjǐng
  • scenery
 24. 风景照
  • Fēngjǐng zhào
  • a scenery photo
 25. 拍照
  • Pāizhào
  • take a pic
 26. 照相
  • Zhàoxiàng
  • take a pic
 27. 照相本
  • Zhàoxiàngběn
  • an album
 28. 照相机
  • Zhàoxiàngjī
  • take a pic
 29. 数码照相机
  • Shùmǎ zhàoxiàngjī
  • digital camera
 30. 手机
  • Shǒujī
  • a cell phone
 31. 录像看
  • Lùxiàngkàn
  • video camera
 32. 爱好
  • Àihào
  • hobby
 33. 分享
  • Fēnxiǎng
  • toshare
 34. 快乐
  • Kuàilè
  • happy
 35. 带回来
  • Dàihuílái
  • to bring back
 36. T卹
  • T xù
  • a t shirt
 37. 礼物
  • Lǐwù
  • gift/present
 38. 不好意思
  • Bù hǎo yìsi
  • embarrasing
 39. 怎么好意思呢
  • Zěnme hǎoyìsi ne
  • howembarrasing
 40. 一定
  • Yīdìng
  • defindently
 41. 不一定
  • Bù yīdìng
  • not sure
 42. 下次
  • Xià cì
  • next time
 43. 千万别
  • Qiānwàn bié
  • besure not to
 44. 忘了
  • Wàng le
  • forgot
 45. 一言为定
  • Yī yán wéi dìng
  • to reach a binding agreement verbally
 46. 日期
  • Rìqí
  • a date
 47. 通知
  • Tōngzhī
  • to notify
 48. 五千多年
  • Wǔqiān duō nián
  • more than 5000 years
 49. 文明
  • Wénmíng
  • cicvilization
 50. 文化
  • Wénhuà
  • culture
 51. 多姿多彩
  • Duō zī duōcǎi
  • magnificent/colorful
 52. 明朝
  • Míng cháo
  • ming dynasty
 53. 清朝
  • Qīngcháo
  • qing dynasty
 54. 故宫
  • Gùgōng
  • the palace museum
 55. 皇帝
  • Huángdì
  • emperor
 56. 居住
  • Jūzhù
  • to live
 57. 宫殿
  • Gōngdiàn
  • palace
 58. 六百多年
  • Liùbǎi duō nián
  • more than 600 years
 59. 王府井
  • Wángfǔjǐng
  • wang fu jing
 60. 周口店
  • Zhōukǒudiàn
  • Zhōukǒudiàn
 61. 北京人
  • Běijīng rén
  • archaeology
 62. 山东
  • Shāndōng
  • cave
 63. 西安
  • Xī'ān
  • Xī'ān
 64. 博物馆
  • Bówùguǎn
  • museum
 65. 秦始皇
  • Qínshǐhuáng
  • the first emperor 
  • 259-210bc
 66. 兵马俑
  • Bīngmǎyǒng
  • chinese terracotta soliders
 67. 套用
  • Tàoyòng
  • pottery figurines
 68. 战车
  • Zhànchē
  • chariot
 69. 战马
  • Zhànmǎ
  • war horse
 70. 徐徐如生
  • Xúxúrúshēng
  • lifelike
  • Jìng
  • quiet
  • Zhàn
  • stand
 71. 丝路
  • Sīlù
  • the silk road
 72. 骆驼
  • Luòtuó
  • camel
 73. 香港
  • Xiānggǎng
  • hong kong
Author:
sefee
ID:
276654
Card Set:
chinese ch 10
Updated:
2014-06-11 23:32:24
Tags:
chinese
Folders:
china
Description:
yo
Show Answers: