8

The flashcards below were created by user sefee on FreezingBlue Flashcards.

 1. 亚洲
  • Yàzhōu
  • Asia
 2. 北美桌
  • Běiměi zhuō
  • North America
 3. 欧洲
  • Ōuzhōu
  • Europe
 4. 南极洲
  Nánjízhōu
 5. 大西洋
  • Dàxīyáng
  • Atlantic Ocean
 6. 太平洋
  • Tàipíngyáng
  • Pacific Ocean
 7. 东海
  • Dōnghǎi
  • EastChinaSea
 8. 海岛
  • Hǎidǎo
  • island
 9. 高山
  • gāoshān
  • highmountain
 10. 高原
  • Gāoyuán
  • highlands
 11. 平原
  • Píngyuán
  • plain
 12. 草原
  • Cǎoyuán
  • prairie
 13. 森林
  • Sēnlín
  • forest
 14. 沙漠
  • Shāmò
  • desert
 15. 河流
  • Héliú
  • River
 16. 长江
  • Chángjiāng
  • YagtzeRvr
 17. 黄河
  • Huánghé
  • YellowRver
 18. 国家
  • Guójiā
  • nation
 19. 气候
  Qìhòu
 20. 人口
  • Rénkǒu
  • population
 21. 面积
  • Miànjī
  • Area
 22. 东方
  • Dōngfāng
  • in the eastern part of
 23. 东部
  • Dōngbù
  • inthe eastern part of
 24. 东边
  • Dōngbian
  • in the east of
  • Shěng
  • Province
 25. 首都
  • Shǒudū
  • nations capital
 26. 内蒙古
  • Nèiménggǔ
  • inner mongolia
 27. 西藏
  • Xīzàng
  • Tibet
 28. 民族
  • Mínzú
  • Nationality
 29. 少数民族
  • Shǎoshù mínzú
  • ethnic minority
 30. 汉族
  • Hànzú
  • han
 31. 汉语
  • Hànyǔ
  • chinese
 32. 语言
  • Yǔyán
  • language
 33. 文字
  written language
 34. 方言
  • Fāngyán
  • dialect
 35. 普通话
  • Pǔtōnghuà
  • Common spoken chinese
 36. 听得懂
  • Tīng dé dǒng
  • able to understand
  • Wán
  • finish
 37. 说得完
  • shuō dé wán
  • be able to finish speaking
 38. 可能
  • Kěnéng
  • possible
 39. 题目
  • Tímù
  • subject theme
 40. 内容
  • Nèiróng
  • content
 41. 另外
  • Lìngwài
  • another
 42. 其实
  • Qíshí
  • in fact;actually
 43. 主意
  • Zhǔyì
  • idea
  • group
  • Jiǎng
  • Speak
 44. 中华
  • Zhōnghuá
  • China
 45. 城市
  city
 46. 故宫
  • Gùgōng
  • palace museum
 47. 兵马俑
  • Bīngmǎyǒng
  • terra cotta
 48. 丝路
  • Sī lù
  • Silk road
 49. 西湖
  • Xīhú
  • west lake
 50. 园林
  • Yuánlín
  • park, garden
 51. 俗话
  • Súhuà
  • old saying
 52. 天堂
  • Tiāntáng
  • heaven
 53. 山水
  • Shānshuǐ
  • scenery
 54. 甲天下
  • Jiǎ tiānxià
  • the first outstanding
 55. 世界级
  • Shìjiè jí
  • world class
 56. 旅游
  • Lǚyóu
  • travel
 57. 景点
  • Jǐngdiǎn
  • scenery site
 58. 过去
  • Guòqù
  • the past
 59. 未来
  • Wèilái
  • the future
 60. 怪不得
  • Guàibùdé
  • no wonder
Author:
sefee
ID:
276656
Card Set:
8
Updated:
2014-06-12 00:25:52
Tags:
china
Folders:
china
Description:
fuck
Show Answers: