NIMA Marketing A hfd 25.2

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Is misleidende reclame een onrechtmatige daad?
  ja
 2. Mag men in reclame een ander schade toebrengen?
  nee
 3. Mag men in een reclame onwaarheden uiten?
  nee
 4. Noem de negen gedragsregels uit de Nederlandse Reclamecode
  • reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, goede smaak en goed fatsoen
  • reclame uitingen mogen het vertrouwen in de reclamewereld niet schaden
  • reclame mag niet strijdig zijn met de openbare orde of goede zeden
  • reclame mag het algemeen belang niet schaden
  • reclame moet herkenbaar zijn als reclame
  • reclame mag niet inspelen op angst of bijgeloof
  • reclame mag niet misleidend zijn
  • er mag geen begripsverwarring rond wetenschappelijke termen worden gecreëerd
  • indien er over garantie wordt gesproken moeten er duidelijke voorwaarden worden vermeld
 5. Wie heeft de Nederlandse Reclame Code opgesteld?
  Stichting Reclame Code
 6. Wat heeft Stichting Reclame Code opgesteld?
  Nederlandse Reclame Code
 7. Welke organisaties zitten bij de Stichting Nederlandse Reclame Code?
  Consumentenbond, Uitgeversbond, STER, e.a.
 8. Wie controleert de naleving van de Nederlandse Reclame Code?
  Reclame Code Commissie
 9. Wat doet de Reclame Code Commissie?
  controleert de naleving van de Nederlandse Reclame Code
 10. Wat is een openbare aanbeveling door de Stichting Reclame Code?
  De aanbeveling wordt geplaatst in een (vak)blad, waarna de adverteerder niet anders kan dan de campagne te staken
 11. Welke twee controle organisaties kennen we rondom reclame m.b.t. gezondheid en geneesmiddelen?
  • Keuringraad Openlijke Aanprijzing (geregistreerde) Geneesmiddelen en Geneeswijzen (KOAGG)
  • Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG)
 12. Wat is het KOAGG?
  Keuringsraad Openlijke Aanprijzing (geregistreerde) Geneesmiddelen en Geneeswijzen
 13. Wat is het KAG?
  Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten
 14. Hoe heet de organisatie die de reclame over gezondheidsproducten controleert?
  Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG)
 15. Welk soort controle hanteren de KOAGG en KAG?
  preventieve controle; de reclame wordt gecontroleerd voor deze gepubliceerd wordt.
 16. Wat is het verschil tussen de KOAGG en de KAG?
  De KOAGG gaat over geneesmiddelen en geneeswijzen, de KAG over gezondheidsproducten
 17. Geef de definitie van reclamebureau
  Een bureau dat zich bezighoudt met de creatieve ontwikkeling van reclamecampagnes en communicatie-uitingen alsmede het plaatsen ervan. Sommige bureaus voeren ook marktonderzoek, marketingadvies en mediaplanning uit.
 18. Welke twee indelingen kennen we bij reclamebureaus?
  • wel of niet erkend
  • full service of gespecialiseerd
 19. Wie heeft het Reglement Erkenningen opgesteld?
  Stichting ROTA
 20. Wat heeft Stichting ROTA voor de reclamewereld gedaan?
  Reglement Erkenningen opgesteld
 21. Wanneer voldoet men aan het Reglement Erkenningen?
  Als men voldoet aan de 'Regelen voor het Advertentiewezen'
 22. Welk soort eisen staan er in het Reglement Erkenningen?
  • eisen m.b.t.:
  • afzet per maand
  • omzet
  • vermogen
  • liquiditeit
  • etc
 23. Omschrijf een full service bureau
  Houdt zich bezig met alles rond de communicatie
 24. Waar is EAAA de afkorting van?
  European Association of Advertising Agencies
 25. Uit welke 5 diensten bestaat volgens de EAAA de service van een full service bureau?
  • marketingservice
  • creative service
  • mediaservice
  • productie service
  • public relation service
 26. Welke twee taken behoren tot het marktonderzoek van een reclamebureau?
  • desk research
  • onderzoeksbegeleiding
 27. Hoe noemen we het analyseren van bestaande gegevens?
  desk research
 28. Wat is desk research?
  Het analyseren van bestaande gegevens
 29. Welke subtaken horen bij het geven van marketingadviezen door reclamebureaus?
  • uitstippelen distributiebeleid
  • advies rond productontwikkeling
  • profilering onderneming
  • prijsstelling
  • etc.
 30. Welke subtaken onderscheiden we binnen de mediataak van een reclamebureau?
  • mediaorder en -administratie
  • mediaplanning
 31. Welke 6 soorten gespecialiseerde reclamebureaus kennen we?
  • sales promotion
  • retail
  • B2B
  • direct marketing
  • public relations
  • personeelswerving
 32. Wat is een andere naam voor sales promotion-bureau?
  actiemarketingbureau
 33. Wat is een andere naam voor actiemarketingbureau?
  sales promotion-bureau
 34. Wat zijn sales promotion activiteiten?
  Alle reclame activiteiten buiten de mediareclame
 35. Wat is een andere naam voor sales promotion activiteiten?
  below-the-line activiteiten
 36. Wat zijn below-the-line activiteiten?
  Sales promotion activiteiten; alle reclameactiviteiten die geen media bevatten
 37. Wat zijn retailbureaus?
  reclamebureaus die diensten m.b.t. detailhandelsmarketing aanbieden
 38. Waarom is reactievermogen en flexibiliteit belangrijk bij detailhandelsmarketing?
  Men moet z.s.m. kunnen reageren op acties van de concurrent
 39. Welke twee accounts zijn de belangrijkste binnen b2b?
  industriële en farmaceutische
 40. Wat is dm?
  bij direct marketing wordt de klant rechtstreeks benaderd, bvb per post of telefoon.
 41. Welke informatiebron is zeer belangrijk bij dm?
  databases en adressenbestanden
 42. Wat doet een pr bureau?
  Zorgen voor een wederzijds begrip tussen opdrachtgevers en hun publieksgroepen.
 43. Welk bureau zorgt voor de relatie tussen hun opdrachtgever en zijn publieksgroepen?
  pr-bureau
 44. Noem drie taken van een pr bureau
  • persconferenties organiseren
  • personeelskranten maken
  • jaarverslagen maken
 45. Uit welke zes afdelingen bestaat een reclamebureau op zijn minst?
  • contactafdeling
  • afdeling accountplanning
  • creatieve afdeling
  • afdeling mediaplanning
  • afdeling traffic control
  • financiële afdeling
 46. Wat is de belangrijkste taak van de contactafdeling?
  Contact met de klanten onderhouden
 47. Wie werken er onder andere op de contactafdeling?
  account executives (AE's)
 48. Waar is AE de afkorting van?
  account executive
 49. Wat doet de account executive?
  • Die onderhoudt de contacten met de klant
  • verzorgt de briefing
  • vertegenwoordigd bij het bedrijf de klant
  • vertegenwoordigd bij de klant het bedrijf
 50. Welke dubbele functie heeft de AE?
  • bij de klant het bedrijf vertegenwoordigen
  • bij het bedrijf de klant vertegenwoordigen
 51. Wat is de primaire taak van de afdeling accountplanning?
  vertalen marketingplan van opdrachtgever naar communicatieplan
 52. Wat zijn subtaken van de afdeling accountplanning?
  marktontwikkelingen volgens en researchadviezien geven ten behoeve van de klant.
 53. Wat is de dtp-afdeling?
  daar wordt het drukwerk opgemaakt
 54. Waar is dtp de afkorting van?
  desktoppublishing
 55. Noem drie taken van de mediaplanner
  • mediaontwikkelingen analyseren
  • media advies verstrekken
  • mediavoorstellen aan de contactgroepen doen
 56. Wat is de primaire taak van de afdeling traffic control?
  verkeer tussen verschillende afdelingen regelen
 57. Wat is de subtaak van de traffic controler?
  Alle werkzaamheden bijhouden om de productiekosten voor de klant te berekenen
 58. Wat is de mediacommissie?
  Op grond van hun erkenning kregen reclamebureaus 15% procent korting bij mediabedrijven.
 59. Welke vier inkomstenbronnen voor een reclamebureau kennen we?
  • uurtarief
  • maandfee
  • opslag
  • bonus-maluscomponent
 60. Wat is de maandfee?
  een bedrag om algemene kosten te dekken
 61. Wat is een bonus-malus?
  een beloning op basis van geleverde prestaties
 62. Wat zijn de drie belangrijkste organisaties in de ontwikkeling van een reclamecampagne?
  • adverteerder
  • reclamebureau
  • media-exploitant
 63. Wat is de NUV?
  Nederlandse Uitgeversbond
 64. Wat is de taak van de Nederlandse Uitgeversbond?
  behartigt de collectieve belangen van alle aangesloten uitgevers
 65. Wat is het Cebuco?
  Centraal Bureau voor de Courantenpubliciteit
 66. Wat doet het Cebuco?
  Gegevens zoals tarieven, oplagen en bereikcijfers doorgeven over de Nederlandse dagbladpers aan de reclamewereld.
 67. Noem de vier taken van het Cebuco?
  • ontwerpen en uitvoeren collectief marketingbeleid
  • dienstverlening aan en adviseren van adverteerders en reclamebureaus
  • verzamelen, ordenen en publiceren van economisch-statistische gegevens (tarieven etc)
  • verrichten van markt-, reclame- en mediaonderzoek
 68. Waarvan in BVA de afkorting?
  Associatie Nederlandse Adverteerders
 69. Wat is de afkorting van Associatie Nederlandse Adverteerders?
  BVA
 70. Noem de vijf taken van de BVA (Associatie Nederlandse Adverteerders)
  • advies over contracten met reclame/mediabureaus
  • controle op de bereikcijfers van de media 
  • bescherming van commerciële meningsuiting
  • organiseren workshops
  • voor leden openbaar maken van informatie m.b.t. een reclamecampagne
 71. Waarvan is VEA de afkorting?
  Vereniging voor Erkende Reclame-Adviesbureaus
 72. Wat is de afkorting van de Vereniging voor Erkende Reclame-Adviesbureaus?
  VEA
 73. Wat is de primaire taak van de VEA?
  behartigen van belangen van door VEA erkende reclame- en communicatieadviesbureaus
 74. Wat is de afkorting van het Centrum voor Marketingcommunicatie?
  GVR
 75. Waarvan is GVR de afkorting?
  Centrum voor Marketingcommunicatie?
 76. Voor wie is het GVR bedoeld?
  Iedereen die werkzaam is in de communicatiebranche
 77. Wat zijn de doelstellingen van het GVR?
  • reclame als maatschappelijk verschijnsel bevorderen
  • interesse van communicatie vakbeoefenaars te verdiepen en vergroten
 78. Noem de drie missies van het GVR
  • bijdrage leveren aan integratie en ontwikkeling van communicatie 
  • stimuleren van kennis en kunde
  • algemene belangen van marketingcommunicatiebranche behartigen
 79. Waarvan is DDMA de afkorting?
  Dutch Dialogue Marketing Association
 80. Welke belangen behartigt de DDMA?
  de collectieve belangen van haar leden omtrent dialogue marketing
 81. Noem de 7 belangen die de DDMA behartigt
  • openhouden communicatiekanalen
  • instandhouden en versterken zelfregulering
  • de nationale, Europese en internationale belangenbehartiging in de dm-branche zijn
  • samenwerking met organisaties met vergelijkbare doelen
  • versterken imago dm-branche
  • verstrekken van advies aan leden
  • werven van nieuwe leden
 82. Waarin is het Cebuco opgegaan?
  NDP Nieuwsmedia
Author:
Sophie1984
ID:
277102
Card Set:
NIMA Marketing A hfd 25.2
Updated:
2014-06-19 10:18:21
Tags:
NIMA Marketing hfd 25
Folders:
NIMA Marketing A hfd 25.2
Description:
NIMA Marketing A hfd 25.2
Show Answers: