Collocations 10

The flashcards below were created by user magdaona on FreezingBlue Flashcards.

 1. I wouldn't say no to sth
  nie odmówiłbym czemuś
 2. needless to say / it goes without saying that
  nie trzeba dodawać, że
 3. didn't say a word
  nic nie powiedzieć
 4. generally speaking
  ogólnie mówiąc
 5. sctrictly speaking
  ściśle mówiąc
 6. speak very highly about sb
  mówić o kimś dobre rzeczy
 7. speak proper
  wyrażać się poprawnie
 8. talk business
  rozmowy o interesach
 9. talking nonsense / talking a lot of sense
  gadać bzdury / z sensem
 10. tell sb's fortune
  przewidywać czyjąś przyszłość
 11. give a reason
  dać powód
 12. state (its/sb's) aim / state your purpose / goal
  osiągnąć cel
 13. state their business
  wyjawić intencje
 14. give an account of
  dać zeznanie
 15. get the message (across)
  przekazać wiadomość
 16. declare the winner of
  ogłosić zwycięstwo
 17. pronunced dead
  stwierdzić śmierć
 18. impart knowledge / wisdom
  przekazać wiedzę / mądrość
 19. divulge secret / source
  ujawnić sekret / źródło
 20. dissemanting information
  szerzyć informacje
 21. notified the police
  powiadomić policję
 22. protestation of innocence
  zapewnienie o niewinności
 23. profess ignorence
  zapewniać o niewiedzy
 24. break the news
  przekazać komuś ważne informacje
Author:
magdaona
ID:
277249
Card Set:
Collocations 10
Updated:
2014-06-20 11:11:23
Tags:
collocations
Folders:
Communicating
Description:
Communicating
Show Answers: