NEZAPAMATOVATELNÁ.txt

The flashcards below were created by user JosefZika on FreezingBlue Flashcards.

 1. Lekce 1
  Lesson 1
 2. Obvyklý(normální, obyčejný), běžný(obvyklý, častý)
  ordinary, common [ ódnri, komn ]
 3. Obvykle(běžně), obecně(všeobecně)
  usually, generally [ jůžueli, dženrli ]
 4. Určitě(jistě), určitě(rozhodně)
  certainly, definitely [ sétrnli, definitly]
 5. že(řekl, že), už(již), už(v otázce)
  that, already, yet [ dat, óredi, jet ]
 6. potom(pak), než(srovnání)
  then, than [ den, dén ]
 7. Jak se mohu dozvědět více ?
  how can I find out more [ hau ken ai faind aut mór ]
 8. Nálada, ospalý, stěžovat si
  mood, sleepy, complain [můd, slípi, kamplein]
 9. Hra trvá, cvičit
  game lasts, exercise [ geim lásts, eksesaiz ]
 10. Pečlivě, přesně(precizně)
  carefully, exactly [ kéfli, ikzaktli ]
 11. V tomto případě, nakonec(konec konců),
  in this case, ultimately,[ in dis keis, altimetli ]
 12. Alespoň, názor
  at least, opinion [ et líst, ǝpínien ]
 13. Kvůli slunci, obzvlášť
  Because of the Sun, particularly
 14. Především
  most of all [ moust óv ól ]
 15. Když na to přijde.
  when it comes to work [ kams ]
 16. Klidně do toho jděte, jděte přímo rovně
  go ahead, go straight-ahead [ gou streit ahéd ]
 17. 3x Pokračovat (postupovat)
  continue, proceed, go ahead [ kontinjů, prosíd ]
 18. Lekce 2
  Lesson 2
 19. Reklama, příslovce
  advert, adverb [ edvét, advéb ]
 20. Rozpačitý (ztrapnělý ,stydět se), nedočkavý (dychtivý)
  embarrassed at, eager [ embérest, ígr ]
 21. Netrpělivý, otrávený
  impatient, fed up [ impeišnt, fed ap ]
 22. Trapný (nepříjemný) , neslušný (nezdvořilý)
  awkward, impolite [ ókved, impoláit ]
 23. 3x Hrozný
  terrifying, terrible, horrible[ terifáin, teribl, horibl ]
 24. 5x Vyděšený
  terrified, scared, frighened,shocked, alarmed.
 25. 3x Báječný (úžasný)
  terrific, superb, wonderful [ trifik, supéb, vandifl ]
 26. Naštěstí(bohužel), přiřadit(pasovat)
  unfortunately, to match [ anfóčnetli, tu mač ]
 27. Zdáš se (vypadáš) v dobré náladě
  you seem in a good mood
 28. Schromáždění(sraz) / schromáždit
  a / to get together [ e / tu get tgedr ]
 29. 2x Zbytek
  rest / remain [ rest / rimein ]
 30. Ústava, župan
  constitution, dressing-gown [ konstitůšn, dresin-gaun ]
 31. někdo, něčí, právě(proto), právě(teď)
  someone, someones, just, now [ džast, nau ]
 32. 2x místo
  place / site [ pleis / sait ]
 33. 2x špatný(nekvalitní), nesprávný(v nepořádku)
  badly / poor, wrong [ bedli / půa, róng ]
 34. Lekce 3
  Lesson 3
 35. Chrápat, dřímat, křičet
  to snore, to snooze, to shout [ tu snór, tu snůz, tu šaut ]
 36. 2x Zakázat, zmínka
  prohibit, ban, mention [ prehibit, bán, menšn ]
 37. Okamžitě(ihned), nedávno
  immediately, recently [ imídietli, rísntli ]
 38. Náhle, náhlý
  suddenly, sudden [ sadnli, sadn ]
 39. Zúčastňovat(docházet), pokusit se
  to attend, to attempt [ tu aténd, tu atémpt ]
 40. 3x Také
  too, so, also [ tů, sou, ólsou ]
 41. Sloupec(pilíř), alespoň, blízko, poblíž
  column, at least, near, nearby [ kolom ]
 42. Ptát se na povolení
  ask for permission [ ásk fór permišn ]
 43. Žádat o povolení
  to make request for permission [ tu meik riqest ]
 44. Vkusné, semeno, půda(zem), labuť, hrnek(větší)
  smart, a seed, soil, a swam, a mug [ e mag ]
 45. Schopnost(způsobilost), možnost
  ability, possibility [ebility, pasibility ]
 46. Cokoliv, něco, všechno
  anything, something, everything [ evryfing ]
 47. Úzkost, písek, mouka
  anxiety, sand, flour [ engzáity, send, flavr ]
 48. Brzy lehnout(do postele), brzy vstát
  early to bed, early to rise [ érli tu bed / ráiz ]
 49. 2x Skvělý způsob
  wonderful way, great way [vandrfól, greit]
 50. 2x Velký, říkají, že hodina
  big, great, say that an hour [ big, greit ]
 51. Velký (prostorný), majestátný (impozantní)
  large, grand [ ládž, grénd ]
 52. Významný / skvělý / dobrý
  great / wonderful / good
 53. Mohl bys / mohl jsi
  could you.. / could you .. [ kud jů ]
 54. 2x Měl bys
  you should /ought [ šud / óth ]
 55. bosý, spousta
  barefoot , plenty of [ berfůt , plenti ov ]
 56. Nákupní vozík, vozík
  shopping trolley, cart [ troli, kát ]
 57. 3x přívětiví (laskaví, milí, příjemní)
  kind / nice / pleasant [ káind / nais / pleznt ]
 58. 2x v poledne, v době oběda, o půlnoci
  at noon, at midday, at lunchtime, at midnight
 59. Lekce 4
  Lesson 4
 60. Úzký, vzácný, nápadný(bijící zvony)
  narrow, rare, striking [ narou, greit, rér, straikin ]
 61. Tuhý / firma, bledý, únavný
  firm, pale, tiring [ frm, peil, táierin ]
 62. Dosáhnout(dospět), příště
  reach, next time [ ríč, nekst táim ]
 63. 2x Dohoda
  agreement, contract [ egríment, kontrakt ]
 64. 3x Vyděšený(vystrašený)
  terrified, scared, frightened [terifáid, skéd, fraitnd]
 65. Šokovaný, znepokojený
  shocked, alarmed [ šokt, elámd ]
 66. Neuvědomil jsem si, uskutečnit(realizovat)
  I didn't realise, realise [ ai didnt ríeláis ]
 67. Nic, prázdnota, nic(nula), 7:0
  nothing, void, nil, seven:nil [nofin, vóid, sevn:nil]
 68. 2x Není zač
  you're welcome / not at all [ jůr vikm / not et ól ]
 69. Tupý ( tupnout ), šílený ( šílet )
  get blunt, go mad [ get blant, gou med ]
 70. Slepý ( slepnout ), hluchý ( hluchnout )
  go blind, go deaf [ gou bláind, gou def ]
 71. Němý ( němnout ), plešatý ( plešatět )
  go dump, go bald [ gou damp, gou bóld ]
 72. 2x Povolit (odsouhlasit)
  to allow, to permit [ tu eláu, tu pémit ]
 73. 2x Souhlasit (přijmout)
  to agree, to accept [ egrí, eksept ]
 74. Přispůsobit(upravit), po celý rok
  to adjust, for the whole year [ edžast, houl jír ]
 75. 2x Myšlenka (nápad), zvednout, položit
  a thought / idea, pick-up, put-down [ fót, aidea ]
 76. 3x Několik(pár)
  some, several, few [ sam, sevrl, fjů ]
 77. Surovina, písek
  ingredient, sand [ ingrídient, send ]
 78. Mám štěstí / jsem šťastný, mám málo času
  I'm lucky / happy, I'm short of time [ laki / haepi ]
 79. Řádný(korektní), pořádný(pořádkumilovný), předem
  proper, tidy, in advance [ propr, táidi, in edvánc ]
 80. To bude(plán - hovorově)
  it gonna (going to) be [ góna ]
 81. Děkuji, že jste přišli(za návštěvu)
  thanks for coming [ fenks for kamin ]
 82. Vše nejlepší k výročí, bohužel(naneštěstí)
  happy anniversary, unfortunately [ anfórčnetli ]
 83. Dobré zdraví / hodně štěstí, vysvětlit
  good health / luck, explain [ iksplein ]
 84. Hodně štěstí do budoucna / na operaci
  the best of luck for the future / your operation
 85. 83
Author:
JosefZika
ID:
277809
Card Set:
NEZAPAMATOVATELNÁ.txt
Updated:
2014-06-29 11:04:50
Tags:
2014
Folders:
Anglina
Description:
slovíčka
Show Answers: