Nepravidelná slovesa.txt

The flashcards below were created by user JosefZika on FreezingBlue Flashcards.

 1. Běžet, běžel
  Run, ran, run [ ran, rén, ran ]
 2. Bít ( tlouci ), bil
  Beat, beat, beaten [ bít, bít, bitn ]
 3. Bít, byl / byli
  Be , was/were , been [ bí , vóz / ver bín ]
 4. Bojovat, bojoval
  Fight, fought, fought [ fait, fót, fót ]
 5. Cítit, cítil
  Feel, Felt, Felt [ Fíl, felt, felt ]
 6. Číst, četl
  Read, read, read [ ríd, red,red ]
 7. Dát, dal
  Give, gave, given [ giv, geiv, givn ]
 8. Dělat (vytvořit), dělal
  Make, made, made [ mejk, meid, meid
 9. Dělat, dělal
  Do, did, done [ dů, did, dan ]
 10. Dostat, dostal
  Get, got, got [ get, gót, gót ]
 11. Držet(přidržet), držel
  Hold, held, held [ hóld, héld, héld ]
 12. Hodit, hodil
  Throw, threw, thrown [ tfrou, tfrů, tfroun ]
 13. Chytit, chytil
  Catch, caught, caught [ keč, kót,kót ]
 14. Jet(kolo), jel
  Ride, rode, ridden [ rajd, roud, ridn ]
 15. Jíst, jedl
  Eat, ate, eaten [ ít, ejt, ítn ]
 16. Jít(jet), šel
  Go, went, gone [ gou, went, gón ]
 17. Koupit, koupil
  Buy, bought, bought [ báj, bót, bót ]
 18. Kousat, kousnul
  Bite, bit, bitten [ bait, bit, bitn ]
 19. Kreslit, keslil
  Draw, drew, drawn [ dró, drů, drón ]
 20. Krmit, krmil
  Feed, fed, fed [ fíd, fed, fed ]
 21. Krádst(odcizovat), kradl
  Steal, stole, stolen [ stýl, stoul, stoulun ]
 22. Letět, letěl
  Fly, flew, flown [ flái, flů, floun ]
 23. Ležet, ležen (Lhát je pravidelné)
  Lie, lay, lain [ lái, lei, lein ] lie, lied lied [ láid ]
 24. Mít, měl
  Have, had, had [ hev, hed, hed ]
 25. Mluvit(sám), mluvil
  Speak, spoke, spoken [ spík, spouk, spoukn ]
 26. Může(umí), mohl(uměl)
  Can, could, been able [ ken, kud, bín ejbl ]
 27. Myslet, myslel
  Think, thought, thought [ fink, fót, fót ]
 28. Nalézt, nalezl
  Find, found, found [ fáind, fáund, fáund ]
 29. Napsat, napsal
  Write, wrote, written [ rait, rout, ritn ]
 30. Nastavit, nastavil
  Set, set, set [ set, set, set ]
 31. Nechat, nechal
  Let, let,let [ let, let, let ]
 32. Nosit, nosil
  Wear, wore, worn [ vér, vór, vórn ]
 33. Opustit(odejít), opustil(odešel)
  Leave, left, left [ lív, left, left ]
 34. Osvětlit, osvětlil
  Light, lit, lit [ lait, lit, lit ]
 35. Padat, padal
  Fall, fell, Fallen [ fól, fel, fóln ]
 36. Pít, pil
  Drink, drank, drunk [ drink, drenk, drank ]
 37. Platit, platil
  Pay, paid, paid [ pej, pejd, pejd ]
 38. Plavat, plaval
  Swim, swam, swum [ swim, swem, swam ]
 39. Plivat, plivnul
  Spit, spat, spat [ spit, spát, spát ]
 40. Položit (dát), pložil
  Put, put, put [ put, put, put ]
 41. Položit (prostříc), pložil
  Lay, laid, laid [ lei, leid, leid ]
 42. Poslat, poslal
  Send, sent, sent [ send, sebt, sent ]
 43. Potápět (klesat) (věc), potápěl
  Sink, sank, sunk [ simk, sénk sank ]
 44. Prasknout(vybuchnout), praskl
  Burst, burst, burst [ b'st, b'st, b'st ]
 45. Prodat, prodal
  Sell, sold, sold [ sel, sóld, sóld ]
 46. Přijít, přišel
  Come, came, come [ kam, kejm, kam ]
 47. Přivédt (přinést), přivedl
  Bring, brought, brought [ bring, brót, brót ]
 48. Rozdělit, rozdělil
  Split, split, split [ split, split, split ]
 49. Rozumět (chápat), rozuměl
  Understand, understood,"" [andrsténd, andrstůd]
 50. Růst, rostl
  Grow, grew, grown [ grou, grů, groun ]
 51. Říci(něco), řekl(něco)
  Say, said, said [ sei, séd, séd ]
 52. Říci(někomu), řekl(někomu)
  Tel, told, told [ tel, tóld, tóld ]
 53. Řídit, řídil
  Drive, drove, driven [ draiv, drouv, driven ]
 54. Sedět, seděl
  Sit, sat, sat [ sit, sét, sét ]
 55. Setkat se, setkal
  Meet, met, met [ mít, met, met ]
 56. Skrýt, skryl
  Hide, hid, hiden [ haid, hid, hidn ]
 57. Slyšet, slyšel
  Hear, heard, heard [ hýr, hrrd, hrrd ]
 58. Spát, spal
  Sleep, slept, slept [ slíp, slept, slept ]
 59. Stát se, stal se
  Become, became, become [bikam, bikejm, bikam]
 60. Stát, stál
  Stand, stood, stood [ stend, stud, stud ]
 61. Stavět, stavěl
  Build, built, built [ bild, bilt, bilt ]
 62. Stojí(cena), stál
  Cost, cost, cost [ kóst, kóst, kóst ]
 63. Střelit, střelil
  Shoot, shot, shot [ šůt, šót, šót ]
 64. Stříhá(řeže), stříhal
  Cut, cut, cut [ kat, kat, kat ]
 65. Svítit, svítil
  Shine, shone, shone [ šain, šoun, šoun ]
 66. Učit (někoho), učil (někoho)
  Teach, taught, taught [ týč, tót, tót ]
 67. Učit se, učil se
  Learn, learned, learnrd [ lérn, leárnt, leárnt ]
 68. Udeřit, udeřil
  Hit, hit,hit [ hit, hit, hit ]
 69. Ukázat, ukázal
  Show, showed, shown [ šou, šoud, šoun ]
 70. Utratit, utratil
  Spend, spent, spent [ spend, spent, spent ]
 71. Vanout, vál
  Blow, blew, blown [ blou, blů, bloun ]
 72. Védst(vůdce), vedl
  Lead, led, led [ líd, led, led ]
 73. Vidět, viděl
  see, saw, seen [ sí, só, sín ]
 74. Viset, Visel
  Hang, hung, hung [ heng, hang, hang ]
 75. Vsadit, vsadil
  Bet, bet, bet [ bét, bét, bét ]
 76. Vybrat, vybral
  Choose, chose, chose [ čůz, čouz, čouz ]
 77. Vyhrát, vyhrál
  Win, von, von [ vin, van, van ]
 78. Vzbudit se, vzbudil se
  Wake, woke, woken [ veik, vouk, voukn ]
 79. Vzít (brát, uchopit), vzal
  Take, took, taken [ teik, tuk, teikn ]
 80. Za(třást), za(třásl)
  Shake, shook, shaken [šeik, šók, šeikn ]
 81. Začít, začal
  Begin, began, begun [ begin, bigén, bigan ]
 82. Zanechat, zanechal
  Leave, left, left [ lív, left, left ]
 83. Zapomenout, zapoměj
  Forget, forgot, forgotten [ frget, frgot, frgotn ]
 84. Zavřít, zavřel
  Shut, shut, shut [ šat, šat, šat ]
 85. Zlomit, zlomil
  Break, broke, broken [ brejk, brouk, brouken ]
 86. Zmenšit se, zmenšil
  Shrink, shrank, shrunk [ šrink, šrenk, šrank ]
 87. Zmrazit, zmrzl
  Freeze, froze, frozen [ fríz, frouz, frouzn ]
 88. Znamená, znamenal
  Mean, meant, meant [ mín, ment, ment ]
 89. Znát(vědět), věděl
  Know, knew, known [ nou, ňjů, noun ]
 90. Zpívat, zpíval
  Sing, sang, sung [ sing, séng, sang ]
 91. Ztratit, ztratil
  Lose, lost, lost [ lůz, lóst, lóst ]
 92. Zůstat(udrřovat), zůstal
  Keep, kept, kept [ kíp, képt, képt ]
 93. Zvednout-se(vzestup) , zvedl se
  Rise, rose , risen [ raiz, rouz, risn ]
 94. Zvonit(zavolat), zvonit
  Ring, rang, rung [ ring, rang, rong ]
Author
ID
277957
Card Set
Nepravidelná slovesa.txt
Description
Nepravidelná slovesa
Updated
Show Answers