NIMA Marketing A Hfd 27

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Geef de definitie van sales promotion
  Het tijdelijk verbeteren van de prijs/waardeverhouding van een product door een tijdelijk prijsvoordeel of een verhoging van de waarde. Doel is om op korte termijn de omzet te verhogen.
 2. Op welke drie manieren kan men bij sales promotion de consument voordeel bieden?
  • voordeel in geld
  • voordeel in goederen
  • voordeel in kansen
 3. Wat is het primaire doel van sales promotion?
  op korte termijn de omzet verhogen
 4. Noem een aantal secundaire doelstellingen van sales promotion
  • verhogen aantal trials
  • verhogen aantal herhalingsaankopen
  • verhogen merkbekendheid
  • verhogen merkenvoorkeur
  • verhogen gebruik
  • aanvragen informatie
  • vestigen image
  • veranderen imago
 5. Welke drie sales promotion-doelgroepen onderscheiden we?
  • consumer promotions
  • trade promotions
  • sales force promotions
 6. In welke branche zijn de meeste consumer promotions?
  voedingsmiddelen en drogisterijen
 7. Wat is de reden dat consumentenorganisaties het niet eens zijn met consumer promotions?
  Ze vinden  de acties prijsversluierend
 8. Welke vorm van consumer promotions vinden de consumentenorganisaties wel ok?
  directe prijskortingen
 9. Wat kan een groot nadeel voor de detaillist zijn bij bepaalde vormen van consumer promotions?
  vergt veel handling
 10. Wat is de belangrijkste doelstelling achter trade promotions?
  de detaillist meekrijgen met de actie of de band met de detaillist verbeteren
 11. Noem vier doelstellingen van trade promotions
  • handel nieuw merk, product of verpakking laten opnemen
  • stimuleren verkoop oude voorraad om plaats te maken voor nieuwe voorraad
  • handel extra voorraad laten aanleggen
  • display kunnen plaatsen
 12. wat is een ander woord voor trade promotions?
  handelspromotie
 13. wat is een ander woord voor handelspromotie?
  trade promotion
 14. Hoe noemt men de sales promotie die speciaal voor 1 detaillist is gemaakt?
  tailor-made-promotions
 15. Wat is een ander woord voor tailor-made-promotions?
  maatpromoties
 16. wat is een ander woord voor maatpromoties?
  tailor made-promoties
 17. Hoe zet men sales force promotions in?
  door verkopers te belonen met bvb punten of wedstrijden te organiseren
 18. Noem twee oplet-punten van sales force promotions
  • niet zoveel verkopen dat afnemer in de knel komt te zitten
  • niet de verkopers te zwaar belasten
 19. Hoe noemen we het als twee organisaties samen een sales promotion realiseren?
  joint promotions of combinatiepromotie
 20. Op welke drie manieren kunnen we de promotietechnieken indelen?
  • direct of uitgesteld voordeel
  • horizontale of verticale werking
  • voordeel in geld, goederen of kansen
 21. Wat is een direct voordeel?
  de consument kan tijdens het moment van aankoop beschikken over het promotionele voordeel
 22. Voor welk soort (aankoopgedrag) producten is direct voordeel zeer geschikt?
  impulsaankopen
 23. Wat is een nadeel van prijskortingen?
  Zeer kostbaar
 24. Wat zijn twee voordelen van prijskortingen?
  • zeer populair bij consument
  • achteraf geen handling
 25. Waardoor zijn acties met achteraf handling van de consument vaak goedkoper dan directe prijskortingen?
  de meeste consumenten nemen niet de moeite om de handling uit te voeren
 26. wat is een nadeel van acties met uitgesteld voordeel?
  veel handling achteraf
 27. wat zijn horizontale promoties?
  promoties gericht op het werven van zoveel mogelijk nieuwe afnemers
 28. wat zijn verticale promoties?
  promoties gericht op bestaande afnemers en de band met hen aanhalen of de herhalingsaankopen vergroten
 29. wat is het verschil tussen een breedte promotie en een horizontale promotie?
  bij breedte promoties kan de afnemer maar 1 keer meedoen en horizontale promoties zijn gericht op het werven van nieuwe afnemers
 30. wat is het verschil tussen een verticale promotie en een diepte promotie?
  bij diepte promoties kan de consument vaker meedoen en verticale promoties zijn gericht op bestaande afnemers
 31. noem vijf promotietechnieken met voordeel in geld
  • directe prijskorting
  • volume plus-promotie
  • proefverpakking
  • cash refund
  • couponkorting
 32. wat is directe prijskorting?
  de prijs wordt lager gemaakt
 33. wat is een nadeel van directe prijskorting?
  consumenten die het product ook zonder de korting zouden kopen, krijgen toch korting
 34. op welke twee manieren kunnen we volume plus-promotie toepassen?
  • tijdelijk meer in een grotere verpakking
  • drie halen twee betalen
 35. wat is een voordeel van volume plus-acties?
  vaak goedkoper dan directe prijskortingen
 36. noem twee nadelen van volume plus-acties
  • men moet de verpakking aanpassen
  • deze aangepaste verpakking past niet altijd in het rek
 37. zijn proefverpakkingen altijd gratis?
  nee
 38. wat is een nadeel van proefverpakkingen?
  er moet plaats voor gemaakt worden in het schap
 39. welke combinatie vindt men vaak bij proefverpakkingen?
  een coupon die recht geeft op refund
 40. hoe noemen we de verspreiding van gratis proefverpakkingen?
  sampling of monsterverspreiding
 41. wat is een ander woord voor sampling
  monsterverspreiding
 42. waarvoor worden cash refund-acties meestal gebruikt?
  trials stimuleren (horizontale werking)
 43. wat hebben cash refund acties en spaaracties gemeen?
  vergt handling van de klant waardoor de respons laag is
 44. wat is het verschil tussen cash refund acties en couponkortingen?
  bij coupon kortingen ontvangt men eerst de coupon, die men kan inleveren bij aankoop van het product. Bij refund is de bon vaak bij het product en dient de bon te worden opgestuurd
 45. wat is een nadeel van couponkorting?
  veel handling voor de detaillist want die moet de coupons sturen naar de fabrikant
 46. noem vier promotietechnieken met voordeel in goederen
  • premium of gratis weggevertje
  • spaarweggevertje
  • artikelen met bijbetaling
  • langdurige spaaracties
 47. welk soort aankopen (koopgedrag) stimuleert de premium?
  impulsaankopen
 48. hoe maakt men van een premium actie een verticale actie?
  door er een spaarelement aan toe te voegen
 49. noem drie varianten op het spaarweggevertje
  • direct voordeel bij aankoop van bvb 3 verpakkingen
  • spaarkaart
  • aankoopbewijzen laten opsturen en de premium toegezonden krijgen of op laten halen in de winkel
 50. waarom worden spaarkaarten vooral gebruikt bij eigen verkooppunten?
  omdat het veel handling vergt van de detaillist
 51. hebben spaarweggevertjes een horizontale of verticale werking?
  verticaal
 52. wat zal een fabrikant doen als hij met een artikel met bijbetaling-actie een verticale doelstelling wil bereiken?
  het artikel met bijbetaling bij aankoop van meerdere artikelen te laten gelden
 53. wat is een nadeel voor de fabrikant van een actie met artikelen met bijbetaling?
  voorraadvorming
 54. wat is een voordeel van artikelen met bijbetaling?
  het is niet zo duur
 55. hoe noemen we artikelen met bijbetaling die zichzelf terugverdienen?
  self-liquidating premiums
 56. wat zijn self liquidating premiums?
  een vorm van sales promotion waarvoor geldt dat de kosten van de actie worden gedragen door de afnemer, omdat deze een vergoeding betaalt voor de vrijwillige ontvangst van een premium
 57. Op welke andere promotietechniek met goederen lijkt de langdurige spaaractie veel?
  artikelen met bijbetaling acties
 58. wat is het verschil tussen artikelen met bijbetaling en langdurige spaaracties?
  langdurige spaaracties duren langer dan een jaar
 59. welke werking hebben langdurige spaaracties, verticaal of horizontaal?
  verticaal
 60. wat kan men terugkrijgen in ruil voor een volle spaarkaart van langdurige spaaracties?
  goederen of geld
 61. wat is een nadeel van langdurige spaaracties?
  weinig flexibiliteit
 62. wat is een andere naam voor langdurige spaaracties?
  loyaliteitsprogramma's
 63. wat is een andere term voor loyaliteitsprogramma?
  langdurige spaaractie
 64. tot welke goederen promotietechniek behoort de clubpromotie?
  langdurige spaaracties
 65. wat zijn clubpromoties?
  men wordt lid van een club en komt zo in aanmerking voor bepaalde voordelen
 66. noem de drie soorten promotietechnieken met voordeel in kansen
  • prijsvragen
  • wedstrijden
  • sweepstakes
 67. wat zijn drie voordelen van prijsvragen en wedstrijden?
  • relatief goedkoop
  • trekt veel aandacht
  • weinig respons
 68. wat is een nadeel van wedstrijden en prijsvragen t.o.v. geld- en goederen promoties?
  minder merkwisseling
 69. hebben wedstrijden en prijsvragen een horizontale of verticale werking?
  vooral verticaal
 70. hoe noemt men het als men een bn-er inzet bij een reclameactie?
  personality promotion
 71. wat is een sweepstake?
  een loterij waarbij de winnende nummers van te voren zijn bepaald. De doelgroep krijgt een lot met daarop een nummer, dit lot moet worden geactiveerd.
 72. wat is een voordeel van sweepstakes?
  lage respons dus lage kosten
 73. heeft de sweepstake een horizontale of verticale werking?
  horizontaal, breed
 74. welke wet bestaat er m.b.t. acties met kansenvoordeel?
  Wet op de Kansspelen
 75. Wat houdt de Wet op Kansspelen in?
  De wet verbiedt gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen en premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor een vergunning is verleend.
 76. Wat is het belangrijkste aan de Wet op Kansspelen?
  Het antwoord van de consument moet jureerbaar zijn, men moet dus een prestatie leveren die meetbaar beter is dan de andere
 77. Noem de 7 punten van de Gedragscode Promotionele Kansspelen
  • spel mag alleen ter promotie
  • spel mag maximaal 1 keer per jaar
  • per deelname niet meer dan € 0.60 communicatiekosten
  • totale prijzenpakket mag niet meer dan € 100.000,- per jaar zijn
  • tot 16 jaar is toestemming van ouders nodig
  • algemene spelvoorwaarden moeten kenbaar worden gemaakt
  • tot € 4500 en kosten van 1 postzegel/telefoongesprek op lokaal tarief mag men onbeperkt kansspelen aanbieden
 78. hoe noemen we het percentage ingeleverde coupons?
  redemptie percentage
 79. Wat is het redemptie percentage?
  het percentage ingeleverde coupons
 80. wat is sponsoring?
  een reclameactiviteit waarbij een organisatie materiële (meestal geldelijke) steun verleent aan een vereniging of persoon die een activiteit voor een publiek verricht, in ruil voor ten minste vermelding van de (merk)naam van de sponsor
 81. is sponsoring een medium?
  ja
 82. wat is de belangrijkste doelstelling van sponsoring?
  image beïnvloeden
 83. noem vier secundaire doelstellingen van sponsoring
  • naamsbekendheid
  • claimen van exclusieve rechten
  • omzeilen reclameverboden
  • free publicity
 84. wat is een nadeel van sponsoring?
  weinig controle over de communicatie
 85. Geef de definitie van pr
  het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen
 86. welke twee vormen van pr kennen we?
  • corporate public relations of beleids pr
  • marketing public relations of commerciële pr
 87. wat is een andere naam voor marketing pr?
  commerciële pr
 88. wat is een andere naam voor commerciële pr?
  marketing pr
 89. wat is een andere naam voor corporate pr?
  beleids pr
 90. wat is een andere naam voor beleids-pr?
  corporate pr
 91. Wat is de functie van de afdeling corporate pr?
  het imago van het bedrijf verbeteren of behouden
 92. hoe noemen we het beeld dat de organisatie wenst te hebben?
  corporate identity
 93. wat is corporate identity?
  het beeld waarvan een organisatie wenst dat onder de publieke opinie heerst
 94. wat is het verschil tussen corporate identity en coporate image?
  corporate identity is het gewenste beeld en corporate image het werkelijke beeld
 95. hoe noemen we het beeld dat de publieke opinie heeft van een organisatie?
  corporate image
 96. wat is het corporate image?
  het beeld dat een organisatie wenst te hebben
 97. noem een aantal corporate pr instrumenten
  • free publicity
  • nieuwsbrieven
  • folders
  • betaalde publicaties
  • audiovisuele producties
  • toespraken
  • congressen
  • evenementen
  • rondleidingen
  • personeelsadvertenties
  • jaarverslagen
  • social media
 98. wat is het verschil tussen corporate pr en marketing pr?
  corporate pr heeft betrekking op een organisatie, marketing pr op een of meer producten van de organisatie
 99. wat is marketing pr?
  de pr activiteiten rond een of meer producten van een organisatie
 100. noem een aantal publieksgroepen van een onderneming
  • personeel
  • familie van het personeel
  • omwonenden bedrijf
  • afnemers
  • leveranciers
  • aandeelhouders
  • overheid
  • werknemersorganisaties
  • gas- water- en lichtbedrijven
  • KvK
  • onderwijsinstellingen
 101. wat is public affairs?
  een specialistische tak van pr
 102. wat is de taak van de public affairs afdeling?
  het verzamelen van politieke en andere maatschappelijke informatie die van belang is voor de organisatie
Author
ID
278027
Card Set
NIMA Marketing A Hfd 27
Description
NIMA Marketing A Hfd 27
Updated
Show Answers