Κλ. Σημασία του PSA

Card Set Information

Author:
Crystalenia
ID:
278144
Filename:
Κλ. Σημασία του PSA
Updated:
2014-07-07 15:13:42
Tags:
PSA Urology SurgeryB Surgery
Folders:
Urology
Description:
Η σημασία του PSA στην διερεύνηση του καρκίνου του προστάτη
Show Answers:

 1. Χρησιμότητα του PSA
  1. Πρώιμη ανίχνευση και χειρισμός ασθ. με Ca Προστάτη

  2. Σταδιοποίηση του καρκίνου

  3. Παρακολούθηση θεραπείας/ εξέλιξης
 2. Παρακολούθηση θεραπείας/ εξέλιξης
  • · ⇊ PSA εντός φυσιολογικών ορίων ⇒ πλήρης ίαση
  • · ↑ PSA μετά απο πτώση σε κ/φ επίπεδα ή παραμονή σε υψηλά επίπεδα ⇒ υπολειπόμενη νόσος ή μετάσταση
  • · ↑ PSA μετά απο περίοδο κ/φ τιμών ⇒ επανεμφάνιση
 3. PSA/ free PSA
  • PSA 4-10ng/ml ↠ fPSA/PSA >0,24: καλοήθεια, αποφυγή βιοψίας
  • PSA 3-4ng/ml ↠ fPSA/PSA <0,19: κακοήθεια, διενέργεια βιοψίας
 4. PSA velocity (PSAV)
  • Φυσιολογική PSAV: 0,7ng ή <1ng/έτος
  • PSAV >2ng/έτος → 10% death risk

  • σε ♂ 40~50 ετών:
  • PSAV >1 ⇒ 14% κίνδυνος για Ca προστάτη
  • PSAV >2,5 ⇒ διενέργεια βιοψίας
 5. PCA3 score
  PCA mRNA / PSA mRNA ⇒ PCA3 Score

  • PCA3 score <35 → χαμ. κίνδυνος για θετική βιοψία
  • PCA3 score >35 → υψ. κίνδυνος για θετική βιοψία