Κλ. Σημασία του PSA

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Χρησιμότητα του PSA
  1. Πρώιμη ανίχνευση και χειρισμός ασθ. με Ca Προστάτη

  2. Σταδιοποίηση του καρκίνου

  3. Παρακολούθηση θεραπείας/ εξέλιξης
 2. Παρακολούθηση θεραπείας/ εξέλιξης
  • · ⇊ PSA εντός φυσιολογικών ορίων ⇒ πλήρης ίαση
  • · ↑ PSA μετά απο πτώση σε κ/φ επίπεδα ή παραμονή σε υψηλά επίπεδα ⇒ υπολειπόμενη νόσος ή μετάσταση
  • · ↑ PSA μετά απο περίοδο κ/φ τιμών ⇒ επανεμφάνιση
 3. PSA/ free PSA
  • PSA 4-10ng/ml ↠ fPSA/PSA >0,24: καλοήθεια, αποφυγή βιοψίας
  • PSA 3-4ng/ml ↠ fPSA/PSA <0,19: κακοήθεια, διενέργεια βιοψίας
 4. PSA velocity (PSAV)
  • Φυσιολογική PSAV: 0,7ng ή <1ng/έτος
  • PSAV >2ng/έτος → 10% death risk

  • σε ♂ 40~50 ετών:
  • PSAV >1 ⇒ 14% κίνδυνος για Ca προστάτη
  • PSAV >2,5 ⇒ διενέργεια βιοψίας
 5. PCA3 score
  PCA mRNA / PSA mRNA ⇒ PCA3 Score

  • PCA3 score <35 → χαμ. κίνδυνος για θετική βιοψία
  • PCA3 score >35 → υψ. κίνδυνος για θετική βιοψία
Author:
Crystalenia
ID:
278144
Card Set:
Κλ. Σημασία του PSA
Updated:
2014-07-07 19:13:42
Tags:
PSA Urology SurgeryB Surgery
Folders:
Urology
Description:
Η σημασία του PSA στην διερεύνηση του καρκίνου του προστάτη
Show Answers: