words 9

The flashcards below were created by user mental on FreezingBlue Flashcards.

 1. v გრავირება, საფლავი, სერიოზული
  grave  [greɪv]
 2. v კარნახობდა, ნაკარნახევი
  prompted
 3. v შვების მოგვრა
  relieve  [rɪ’li:v]
 4. v შეთავაზება
  propose  [prə’pəʋz]
 5. a საშინელი
  ghastly  [’gæstlɪ]
 6. a მტანჯველი
  painful
 7. n ზღურბლი
  threshold  [’Ɵreʃəʋld]
 8. v მიკვრა
  adjoin  [ə’dʒɔɪn]
 9. n მოაჯირი, შემოღობვა
  rail  [reɪl]
 10. v გაფუჭება, a შეშლილი, უცნაური
  queer  [kwɪər]
Author:
mental
ID:
278295
Card Set:
words 9
Updated:
2014-07-06 20:33:32
Tags:
english
Folders:
lexicon
Description:
my english
Show Answers: