Λοιμώξεις ΟΓΣ

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Βακτήρια που προκαλούν ουρολοιμώξεις
  E.Coli (70-95%), Staph. saprophyticus (5%), Περιστασιακά: Proteus, Klebsiella, Enterococci
 2. Μη-επιπλεγμένη ουρολοίμωξη
  • Λοίμωξη σε υγιές κατά τ'άλλα άτομο με ανατομικά και λειτουργικά ακεραίο ΟΣ.
  • Αφορά κυρίως ♀ με οξ. βακτ. κυστίτιδα ή οξ. πυελονεφρίτιδα
 3. Επιπλεγμένη ουρολοίμωξη
  Επι εδάφους ανατομικής ή λειτουργικής δτχς του ουροποιητικού ή άλλης παθολογικής κατάστασης που αυξάνει τη πιθανότητα λοίμωξης και/ή μειώνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Αφορά κυρίως ♂.
 4. Παράγοντες κινδύνου για επιπλεγμένη λοίμωξη
  Άρρεν φύλο, 3η Ηλικία, Ενδονοσοκομειακή Λοίμωξη, Εγκυμοσύνη, Ανατομική ή Λειτουργική δτχ Ουροποιητικού, πρόσφατη Αντιβιοτική αγωγή, Σ.Δ., Ανοσοκαταστολή, πρόσφατη Επέμβαση, μόνιμος Καθετήρας
 5. Ταξινόμηση - Επιγραμματικά
  • Σποραδικές
  • Συνεχιζόμενες - Μη ιαθείσες
  • Υποτροπιάζουσες λόγω επαναμόλυνσης
  • Υποτροπιάζουσες λόγω εμμένοντων βακτηρίων
 6. Σποραδικές ουρολοιμώξεις
  α' παθής ή με διαφορά τουλ 6μηνών απο προηγούμενο επεισόδιο. Αφορά το 25-30% των ♀ ηλικίας 30-40 ετών, σπανίως ♂. 25% των ♀ παρουσιάζουν υποτροπή
 7. Συνεχιζόμενες - Μη ιαθείσες
  Ανεπαρκής αντιμετώπιση λοίμωξης → παρουσία υπεύθυνων βακτηριδίων, έστω και σε μικρό αριθμό, υποδηλώνει μη-εκρίζωση μικροβίων.
 8. Υποτροπιάζουσα λόγω επαναμόλυνσης
  (Πηγή εκτός ουροποιητικού)
  • Επίπτωση → >95% των υποτροπών στις ♀. Σπάνια σε ♂, συνήθως επί υποκείμενης ανωμαλίες του ουροποιητικού.
  • Αίτια → Ταμπόν, Διάφραγμα, Σπερματοκτόνα, Εμμηνόπαυση
  • Θεραπεία → Μακρόχρονη αγωγή με TMP+SMX, Νιτροφουραντοΐνη × 6-12 μήνες ή bolus πριν από σεξ. επαφή
 9. Υποτροπιάζουσες - Εμμένουσες
  (Πηγή εντός ουροποιητικού)
  • Συχνότερη σε ιδρυματοποιημένους, νοσηλευόμενους και άτομα με προβλήματα υγείας.
  • Συνήθη αίτια: Μονόπλευρη μόλυνση ατροφικών νεφρών, μόλυνση κύστεως, φλεγμονώδης λιθίαση, χρ.βακτ. προστατίτιδα, διπλός/έκτοπος ουρητήρας, περικυστικό απόστημα που εκκρίνει στη κύστη, ξένο σώμα
 10. Βακτηριουρία
  Κλ. σημαντική βακτηριουρία (εξαρτάται απο το τρόπο συλλογής του δείγματος):

  • 1. MSU (Mid-stream Sample of Urine)
  • ≥103 cfu/ml MSU για ♀ με οξ. κυστίτιδα
  • ≥104 cfu/ml MSU για ♀ με οξ. πυελονεφρίτιδα & ♂
  • ≥105 cfu/ml MSU για ♀
  • 2. Δείγμα από καθετήρα ≥104 cfu/ml
  • 3. Δείγμα από υπερηβική παρακέντηση → αξιολογείται η παραμικρή βακτ. ανάπτυξη
 11. Ορισμός ασυμπτωματικής Βακτηριουρίας
  ≥105 cfu/ml σε 2 καλλιέργειες με διαφορά λήψης 24 ωρών
 12. Πυουρία
  Παρουσία ≥4 WBCs / ΚΟΠ στα ούρα υποδηλώνει συνήθως ουρολοίμωξη.

  • Βακτηριουρία χωρίς Πυουρία ⇒ Αποικισμός
  • Άσηπτη πυουρία ⇒ Φυματίωση, Λιθίαση, Ca
 13. Αιματουρία
  Παρουσία ≥3 RBCs / ΚΟΠ στα ούρα ⇒ άμεση ουρολογική εκτίμηση!

  • Μάκρο- /Μικροσκοπική?
  • Επώδυνη ↯ Ανώδυνη?
  • Αρχικη, Τελική, Ολική?
  • Πήγματα?
 14. Οξ. Κυστίτιδα - Συμπτώματα
  Απουσία πυρετού, Δυσουρία, Συχνοουρία - Επιτακτικότητα, Υπερηβικό άλγος - ευαισθησία, Βακτηριουρία, Πυουρία
 15. Οξ. Κυστίτιδα - Διάγνωση/ ΔΔ
  • ΔΔ. απο: οξ. ουρηθρήτιδα, κολπίτιδα
  • Διάγνωση: Γεν. ούρων, Καλλιέργεια, Αντιιόγραμμα
 16. Οξ. Κυστίτιδα - Θεραπεία
  3-7 μέρες αντιβίοση (η διάρκεια εξαρτάται από το αντιβιοτικό)
 17. Οξ. Πυελονεφρίτιδα - Συμπτώματα
  Οσφυϊκό άλγος, Πυρετός (>38°C) με ρίγος, Ζαλάδες, Βακτηριουρία, Πυουρία ± Κυστικά και Γαστροεντερικά ενοχλήματα
 18. Οξ. Πυελονεφρίτιδα - Θεραπεία
  • Ήπιες μορφές: Φθοριοκινολόνες p.os × 7-10μέρες
  • Βαρείες μορφές: αρχικά IV (εισαγωγή) και έπειτα p.os Φθοριοκινολόνες ή TMP-SMX × 14μέρες

  Επανέλεγχος μετά τη θεραπεία με καλλιέργεια & απεικονιστηκός έλεγχος για τυχόν ανωμαλίες
 19. Νεφρικό Απόστημα - Αιτιολογία
  Αιματογενής διασπορά (Staph) ή Ανιούσα λοίμωξη κ Απόφραξη (Gram-)
 20. Νεφρικό Απόστημα - Θεραπεία
  • <3cm: IV αγωγή και στενή παρακολούθηση
  • 3-5cm: Διαδερμική παροχέτευση
  • >5cm: Χειρουργική παροχέτευση

  • Επι εδάφους απόφραξης επιβάλλεται επείγουσα άρση αυτής (σηψαιμία/ νέκρωση νεφρού)
  • ↳ ενδοουρητηρικός αυτοσυγκρατούμενος καθετήρας ή Νεφροστομία
Author:
Crystalenia
ID:
278370
Card Set:
Λοιμώξεις ΟΓΣ
Updated:
2014-07-07 22:04:31
Tags:
Urology Surgery Greek
Folders:
Urology
Description:
Λοιμώξεις ουροποιογεννητικού συστήματος
Show Answers: