Colloocations 15

The flashcards below were created by user magdaona on FreezingBlue Flashcards.

 1. announce record profit
  ogłosić rekordowy zysk
 2. decline in demand for
  spadek w popycie na
 3. fierce competition
  zacięta konkurencja
 4. meet the target for
  osiągnąć założony cel
 5. go into production
  rozpocząć produkcję
 6. boost sales / profits
  zwiększać sprzedaż / zyski
 7. stimulate growth in
  pubudzić wzrost w
 8. allocate the budget
  rozdzielać środki budżetowe
 9. chair the committee
  przewodzić komitetowi
 10. generate business
  generować biznes
 11. unique selling point
  unikatowa cecha wyrobu
 12. pay dividents
  przynosić zysk w przyszłości (płacić dywidendy)
 13. make sound business sense
  mieć sens jako rozwiązanie w biznesie
 14. maintain quality
  utrzymać jakość
 15. promote the interests of
  promować interesy
 16. satisfy demands of
  satysfakcjonować zeznania
 17. target market
  rynek docelowy
 18. emergency meeting
  pilne spotkanie
 19. hike in prices
  wzrost cen
 20. affect the bottom line
  wypłynie na sedno sprawy
 21. narrow profit margin
  zawęzić marżę zysku
 22. clearly state the objective
  jasno określić cel
 23. balance the books
  równoważyć wydatki z przychodami
 24. callin in the receivers
  ogłaszać bankructwo
 25. the market experienced a decline
  rynek doświadczył spadku
 26. slight decrease / increase
  słaby wzrost / spadek
 27. substantial decrease / increase
  znaczący wzrost / spadek
 28. sth is five times greather than
  coś jest pięć razy większe niż
Author
ID
278407
Card Set
Colloocations 15
Description
business reports
Updated
Show Answers