NIMA Marketing A hfd 31

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Geef de definitie van marktonderzoek
  Marktonderzoek is het systematisch en objectief zoeken naar en het analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen
 2. Hoe noemen we het systematisch en objectief zoeken naar en het analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen?
  marktonderzoek
 3. Waarvoor is marktonderzoek een hulpmiddel?
  het verkleinen van risico's bij beslissingen
 4. Hoe kan men risico's verkleinen?
  met marktonderzoek
 5. Wat is het doel van marktonderzoek?
  Het verkleinen van risico's bij het nemen van beslissingen door het verzamelen en interpreteren van informatie
 6. Welke vier functies heeft marktonderzoek?
  • informatieve functie
  • strategische functie
  • experimentele functie
  • controlerende functie
 7. Wat verstaan we onder de informatieve functie van het marktonderzoek?
  op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de markt
 8. Wat verstaan we onder de strategische functie van marktonderzoek?
  op de hoogte zijn van kansen en bedreigingen
 9. Wat verstaan we onder de experimentele functie van marktonderzoek?
  het testen van actie en reactie
 10. Hoe noemen we de controlerende functie ook wel?
  bewakingsfunctie
 11. Hoe noemen we de bewakingsfunctie ook wel?
  controlerende functie
 12. Wat verstaan we onder de controlerende functie?
  bv. controleren of we de doelstellingen wel halen
 13. Wat was vroeger het verschil tussen marktonderzoek en marketingonderzoek?
  Marketingonderzoek heeft betrekking op het onderzoek naar de marketinginstrumenten en marktonderzoek op de marktstructuur
 14. Welke 6 fases onderscheiden we in het onderzoeksproces?
  • probleemanalyse
  • verzamelen secundaire gegevens
  • verkennend onderzoek
  • verzamelen primaire gegevens
  • analyseren gegevens
  • raportage gegevens
 15. Wat is een ander woord voor secundair onderzoek?
  desk research
 16. Wat is een andere naam voor desk research?
  secundair onderzoek
 17. Wat doen we in het secundair onderzoek?
  Het analyseren van gegevens uit onderzoek dat al gedaan is
 18. Wat is het doel van verkennend onderzoek?
  Meer inzicht krijgen in de situatie/het probleem/de oplossing. Vaak door met deskundigen te praten.
 19. Hoe noemen we het onderzoek waarbij we een deskundige raadplegen?
  autoriteitenonderzoek
 20. Wat is autoriteitenonderzoek?
  een deskundige raadplegen
 21. Wat zijn twee andere benamingen voor primair onderzoek?
  • field research
  • veldonderzoek
 22. Wat zijn twee andere benamingen voor field research?
  • veldonderzoek
  • primair onderzoek
 23. Wat zijn twee andere benamingen voor veldonderzoek?
  • primair onderzoek
  • field research
 24. Op welke drie manieren kan men informatie verzamelen bij field research?
  • observatie
  • experimenten
  • vraagstelling
 25. Wat is het belangrijkste hulpmiddel bij het analyseren van gegevens?
  de computer
 26. Hoe presenteren we de rapportage van het onderzoek?
  in een briefing
 27. Wat staat er in een briefing?
  • informatie over het bedrijf, het product en de markt
  • informatie over het probleem en het doel van het onderzoek
  • eisen die de onderneming aan het onderzoek stelt
 28. Wat is een ander woord voor proefenquête?
  pilot study
 29. Wat is een ander woord voor pilot study?
  proef enquête
 30. Wat is een proef enquête?
  Een kleinschalig onderzoek waarin de mogelijke fouten in de vragenlijst/het onderzoek aan het licht kunnen komen.
 31. Op welke 8 manieren kunnen we het marktonderzoek indelen?
  • naar organisatie
  • naar type uitkomst
  • naar aard
  • naar type respondent
  • naar contactwijze
  • naar aantal respondenten
  • naar plaats afname
  • naar onderzoeksdoel
 32. Welke drie soorten onderzoek onderscheiden we binnen de indeling van het marktonderzoek naar organisatie?
  • omnibusonderzoek
  • multi client onderzoek
  • pooling
 33. Omschrijf het omnibusonderzoek
  • Verschillende organisaties met uiteenlopende producten
  • dienen ieder hun eigen vragen in
  • ze hebben alleen inzicht in het antwoord op hun eigen vragen
  • het wordt uitgevoerd door een marktonderzoeksbureau
 34. Hoe noemen we het onderzoek waarbij verschillende organisaties van uiteenlopende producten vragen indienen voor een onderzoek, uitgevoerd door een extern marktonderzoeksbureau?
  omnibusonderzoek
 35. Omschrijf het multi client onderzoek
  Verschillende organisaties laten een onderzoek uitvoeren n.a.v. een gezamenlijk probleem.
 36. Wat is een ander woord voor multi client onderzoek?
  syndicated research
 37. Wat is een andere benaming voor syndicated research?
  multi client research
 38. Omschrijf Pooling
  Deelnemende organisaties leveren (anoniem) hun gegevens in, deze worden in een totaaloverzicht verwerkt
 39. Hoe noemen we het als verschillende organisaties gezamenlijk een onderzoek starten n.a.v. een gezamenlijk probleem?
  syndicated onderzoek of multi client onderzoek
 40. Wat is een andere naam voor pooling?
  notarisstatistiek
 41. Wat is een andere naam voor notarisstatistiek?
  pooling
 42. Hoe noemen we het als verschillende organisaties informatie aanleveren voor een onderzoek?
  pooling of notarisstatistiek
 43. Op welke twee manieren kunnen we de indeling van het marktonderzoek naar type uitkomst indelen?
  kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 44. Omschrijf kwalitatief onderzoek
  Kleinschalig onderzoek om te bepalen welke aspecten een rol spelen bij een probleem.
 45. In welk stadium wordt kwalitatief onderzoek vaak gebruikt?
  vooronderzoek
 46. Welk soort onderzoek kan de uitkomst van een kwantitatief onderzoek verklaren?
  kwalitatief onderzoek
 47. Bij welk soort onderzoek gebruikt men groepsdiscussies, diepte-interviews, psychologisch marktonderzoek etc?
  kwalitatief onderzoek
 48. Omschrijf kwantitatief onderzoek
  Onderzoek waarbij de uitkomst in getallen wordt uitgedrukt
 49. Op welke twee manieren kunnen we de indeling van het marktonderzoek naar de aard van het onderzoek indelen?
  • ad hoc-onderzoek
  • continu onderzoek
 50. Hoe noemen we het onderzoek dat incidenteel plaatsvindt en gericht is op het oplossen van een specifiek probleem?
  ad hoc-onderzoek
 51. Omschrijf ad hoc-onderzoek
  Incidenteel onderzoek, gericht op het oplossen van een specifiek probleem, meestal voor 1 opdrachtgever.
 52. omschrijf het continu onderzoek
  Een onderzoek dat in dezelfde vorm periodiek wordt herhaald, met als doel veranderingen in de tijd te registreren.
 53. Hoe noemen we een onderzoek dat in dezelfde vorm periodiek wordt herhaald met als doel de veranderingen in de tijd te registreren?
  continu onderzoek
 54. Wat is een andere naam voor continu onderzoek?
  longitudinaal onderzoek
 55. Wat is een andere naam voor longitudinaal onderzoek?
  continu onderzoek
 56. Welke onderzoeksmethode wordt veel toegepast bij continu onderzoek?
  Steekproeven bij een panel doen
 57. Wat is een panel?
  Een testgroep waarbij onderzoek plaatsvindt met betrekking tot dezelfde variabelen
 58. Waarom kan men bij panelonderzoek niet vragen naar opinies over een merk?
  Omdat de ondervraagden dan beïnvloed zijn omdat ze weten over welk porduct/merk het gaat
 59. In welke drie groepen kunnen we het marktonderzoek indelen naar type respondent?
  • consumentenonderzoek
  • distributie onderzoek
  • industrieelonderzoek
 60. Op welke 4 manieren kunnen het het marktonderzoek indelen naar contactwijze?
  • mondeling (face to face)
  • schriftelijk
  • telefonisch (niet face to face)
  • online
 61. Noem een aantal voorbeelden van non-verbale enquêtes
  • observeren van klanten in een winkel
  • tellen van passanten
 62. In welke twee groepen kunnen we het marktonderzoek indelen naar het aantal respondenten?
  • groepsdiscussie of focusgroep
  • single interview
 63. Wat is belangrijk voor de gespreksleider bij een groepsdiscussie?
  zich er niet inhoudelijk mee bemoeien, maar alleen het gesprek leiden
 64. Wat is een ander woord voor groepsdiscussie?
  groepsfocus
 65. Wat is een ander woord voor groepsfocus?
  groepsdiscussie
 66. Op welke twee manieren kunnen we het marktonderzoek indelen naar plaats van afname?
  • straatenquêtes
  • huisenquêtes
 67. Noem een vorm van straatenquêtes
  mobielonderzoek
 68. Omschrijf mobielonderzoek
  Ondervraagden worden van de straat geplukt en ondervraagt in een mobiele unit.
 69. Noem een variant van de huisenquête
  in-home-use test
 70. Omschrijf de in home use test
  Men test thuis een product
 71. Hoe noemen we het als men thuis een product test?
  in home use test
 72. In welke drie groepen delen we het marktonderzoek in volgens onderzoeksdoel?
  • exploratief onderzoek
  • verklarend onderzoek
  • toetsend onderzoek
  • beschrijvend onderzoek
 73. Omschrijf het exploratief onderzoek
  Verkrijgen van inzicht in de problematiek zodat men de essentie van het probleem kan ontdekken.
 74. In welke fases van het onderzoeksproces komen we exploratief onderzoek tegen?
  • probleemanalyse
  • vooronderzoek
 75. Omschrijf het verklarend onderzoek
  Het gaat vooral om het aantonen van bepaalde verbanden tussen verschijnselen.
 76. Wat is een ander woord voor descriptief onderzoek?
  verklarend onderzoek
 77. Wat is een ander woord voor verklarend onderzoek?
  descriptief onderzoek
 78. Omschrijf het toetsend onderzoek
  controleren of de geconstateerde variabelen en samenhangen kloppen.
 79. Wat is een andere term voor toetsend onderzoek?
  causaal onderzoek
 80. Wat is een andere term voor causaal onderzoek?
  toetsend onderzoek
 81. Omschrijf het beschrijvend onderzoek
  een bepaalde populatie wordt beschreven
Author
ID
279518
Card Set
NIMA Marketing A hfd 31
Description
NIMA Marketing A hfd 31
Updated
Show Answers