Anatomi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Fetusta kemikleşmeye başlayan ilk kemik hangisidir?
  Klavikula
 2. Klavikula ile 1. kosta arasından ne geçer?
  • a.v. subclavia
  • Pleksus brachialisin trunkusları
 3. Hem intramembranöz hem intrakartilaginöz gelişen kemik hangisidir?
  • Klavikula
  • Mandibula
 4. Doğumda en çok kırılan kemik hangisidir?
  Klavikula
 5. İncisura scapulae'den ne geçer?
  N. suprascapularis
 6. Skapulayı bypass eden kaslar hangileridir?
  • Pectoralis major
  • Latissimus dorsi
 7. Proc. coracoideustan başlayan ve biten kaslar hangileridir?
  • Coracobrachialis
  • Biceps brachii'nin caput brevesi
  • Pectoralis minor
 8. Tuberculum supraglenoidaleden ne başlar?
  Biceps brachii'nin caput longumu
 9. Tuberculum infraglenoidaleden ne başlar?
  Triceps brachii'nin caput longumu
 10. Linea interspinalis (T4) seviyesi neleri gösterir?
  • Louis açısı
  • Sup ve inf mediasten ayrımı
  • AC alt ve üst lob sınırı
  • Arcus aorta'nın başı ve sonu
  • Bifurcatio trachea
 11. Scapula margo medialisten ne başlar?
  • Levator scapula
  • Rhomboid minor
  • Rhomboid major
  • Serratus anterior
 12. Humerusun tuberculum minusunda sonlanan kas hangisidir?
  Subscapularis
 13. Humerusun tuberculum majusunda sonlanan kaslar hangileridir?
  • Supraspinatus
  • İnfraspinatus
  • Teres minor
 14. Humerusta sulcus intertuberculariste hangi kas sonlanır?
  Latissimus dorsi
 15. Humerusun crista tuberculi minorisinde hangi kas sonlanır?
  Teres major
 16. Humerusun crista tuberculi majorisinde hangi kas sonlanır?
  Pectoralis major
 17. Humerusun collum chirurgicum kırıklarında (proksimal kırık) hangi yapılar yaralanabilir?
  • N. axillaris
  • A. circumfleksa humeri posterior
 18. Sulcus nervi radialis hangi kemiktedir? İçinden ne geçer?
  Humerus

  • N. radialis
  • A. profunda brachii
 19. usun şaft kırıklarında hangi yapılar yaralanabilir?
  • N. radialis
  • A. profunda brachii
 20. Humerusun distal kırıklarında hangi yapılar yaralanabilir?
  • N. medianus
  • A. brachialis
 21. Humerusun radiusla eklem yaptığı yüzünün adı nedir?
  Capitulum humeri
 22. Humerusun ulnayla eklem yaptığı yüzünün adı nedir?
  Trochlea humeri
 23. Radius hangi karpal kemiklerle eklem yapar?
  • Scaphoid
  • Lunat
 24. Tuberositas radiide hangi kas sonlanır?
  Biceps brachii
 25. Tuberositas ulnada hangi kas sonlanır?
  Brachialis
 26. En çok kırılan karpal kemik hangisidir?
  Os scaphoideum
 27. Luksasyonu en çok görülen karpal kemik hangisidir?
  Os lunatum
 28. Os pisiforme hangi kasın tendonu içindedir?
  Fleksor karpi ulnaris
 29. Art. carpometacarpalis pollicise katılan karpal kemik hangisidir?
  Os trapezium
 30. Asetabuluma en fazla katkıda bulunan kemik hangisidir?
  Ischium
 31. Spina iliaca superior anterior (SIAS)'a tutunan yapılar hangileridir?
  • M. sartorius
  • M. tensor fasciae latae
  • Lig. inguinalis
 32. Spina iliaca anterior inferiora tutunan kas hangisidir?
  Rectus femoris
 33. Foramen suprapiriformeden geçen yapılar nelerdir?
  V.a.n. gluteus superior
 34. Foramen infrapiriformeden geçen yapılar nelerdir?
  • V.a.n. gluteus inferior
  • N. ischiadicus
  • N. pudendus
  • A.v. pudendus inferior
 35. Foramen ischiadicum minustan geçen yapılar nelerdir?
  • V.a. pudendus inferior
  • N. pudendus
  • M. obturatorius internusun tendonu ve siniri
 36. Trochanter minorda sonlanan kas hangisidir?
  İliopsoas
 37. Trochanter majorda sonlanan kaslar hangileridir?
  • Gluteus medius ve minimus
  • Uyluğun dış rotator kasları
 38. Linea aspera hangi kemiktedir?
  Femurun arkasında adduktor kasların tutunduğu çizgidir
 39. Malleolus medialisin önünden ve arkasından hangi yapılar geçer?
  • Önünden v. saphena magna
  • Arkasından a. tibialis posterior ve m. tibialis posterior geçer
 40. Caput fibulada sonlanan kas hangisidir?
  Biceps femoris
 41. Malleolus lateralisin önünden ve arkasından hangi yapılar geçer?
  • Önünden m. fibularis tertius
  • Arkasından m. fibularis longus ve breve, v. saphena parva
 42. Talus hangi kemiklerle eklem yapar?
  • Calcaneus
  • Naviculare
  • Tibia
  • Fibula
 43. Canalis vertebralisi önden ve arkadan hangi ligamentler sınırlar?
  • Önde lig. longitudinalis posterius
  • Arkada lig. flava
 44. Vertebraların faset ekleme katılan yüzleri hangileridir?
  Proc. articularis sup ve inf
 45. Sulcus arteriae vertebralis hangi kemiktedir ve üzerininden ne geçer?
  C1dedir

  • A. vertebralis
  • N. suboccipitalis
 46. aksisini ne yerinde tutar?
  Ligamentum cruciforme (transversum) atlantis
 47. Transvers çıkıntısında kostal eklem yüzü olmayan torakal vertebralar hangileridir?
  T11&12
 48. Proc. accessorius ve proc. mamillaris hangi kemikte bulunur?
  Lumbal vertebralarda
 49. Sacroiliak eklem yüzüne ne ad verilir?
  Facies auricularis
 50. Hangi kostalar sternumla eklem yapar?
  İlk 7 çift
 51. Costa fluctuantes hangileridir?
  11 ve 12. kostalar
 52. M. scalenus ant ve med arasından hangi yapılar geçer?
  • A. subclavia
  • Pleksus brachialis
 53. Foramen ethmoidale ant ve post'dan ne geçer?
  V.a.n. ethmoidale ant ve post
 54. Foramen caecumun klinik önemi nedir?
  • Enfeksiyonu burun ve çevresinden beyne taşıyabilir
  • Travmasıyla BOS rinoresi olabilir
 55. Sutura metopica hangi kemikte bulunur?
  Frontal kemikte (genelde kaybolur)
 56. Sulcus arteriae meningea mediae hangi kemikte bulunur?
  Parietal
 57. Fossa cranii medyayı orbitaya ne bağlar?
  Canalis opticus ve fis. orbitalis sup
 58. Fossa cranii medyayı fossa pterygopalatinaya ne bağlar?
  • Foramen rotundum
  • Canalis pterygoideus (vidii)
 59. Fossa cranii medyayı fossainfratemporalise ne bağlar?
  For. ovale ve spinozum
 60. Fossa pterygopalatinayı fossa infratemporalise ne bağlar?
  Fis. pterygomaxillaris
 61. Fossa pterygopalatinayı orbitaya ne bağlar?
  Fis. orbitalis inferior
 62. Fossa pterygopalatinayı cavitas nasiye ne bağlar?
  Foramen sphenopalatinum
 63. For. rotundumdan ne geçer?
  N. maxillaris
 64. For. ovaleden ne geçer?
  N. mandibularis
 65. For. spinozumdan ne geçer?
  A. meningea media
 66. Fis. orbitalis superiordan ne geçer?
  • III, IV, VI
  • V2 ve dalları (nasociliaris, frontalis, lacrimalis)
  • v. ophthalmia superior
 67. Fis. pterygomaxillaristen ne geçer?
  A. maxillaris
 68. Fis. orbitalis inferiordan ne geçer?
  • V2 ve zigomatik dalı
  • A.v. infraorbitalis
 69. For. sphenopalatinumdan ne geçer?
  • A.v. sphenopalatinum
  • N. nasalis sup post
 70. Canalis pterygoideus (vidii)'den ne geçer?
  • N. petrosus profundus (S)
  • N. petrosus major (PS)
 71. Canalis opticustan ne geçer?
  • N. opticus
  • A. ophthalmica
 72. N. facialisin temporal kemikteki seyri nasıldır?
  • Meatus acusticus internustan girer
  • For. stylomastoideumdan çıkar
 73. Chorda tympani orta kulağı nereden terkeder?
  Fis. petrotympanica (Glaser yarığı)'ndan çıkar
 74. Orta kulağın üst duvarını ne yapar?
  Tegmen tympani
 75. For. jugulareden ne geçer?
  • IX, X, XI
  • Sinus sigmoideus
  • Sinus petrosus inferior
 76. For. lacerumu ne çaprazlar?
  A. carotis interna
 77. Concha nasalis inferior hangi kemiklerle komşudur?
  • Ethmoid
  • Maksilla
  • Palatin
  • Lakrimal
 78. Lakrimal kemik hangi kemiklerle komşudur?
  • Maksilla
  • Frontal
  • Ethmoid
  • Konka nasalis inferior
 79. Os zygomaticum hangi kemiklerle komşudur?
  • Frontal
  • Maksilla
  • Temporal
  • Sfenoid
 80. M. temporalis mandibulada nereye tutunur?
  Proc. coronoideus
 81. M. pterygoideus lateralis mandibulada nereye tutunur?
  Proc. condylaris ve discus articularis
 82. Vomer hangi kemiklerle komşudur?
  • Ethmoid
  • Maksilla
  • Palatin
  • Sfenoid
 83. Fontikulus anterior (Bregma) hangi kemikler arasındadır?
  Frontal-pariyetal
 84. Fontikulus posterior (Lambda) hangi kemikler arasındadır?
  Pariyetal-oksipital
 85. Fontikulus anterolateralis (Pterion) hangi kemikler arasındadır?
  • Frontal
  • Pariyetal
  • Temporal
  • Sfenoid
 86. A. meningea medianın ön dalını gösteren yer neresidir?
  Pterion
 87. Orbitanın iç duvarını ne yapar?
  • Sfenoid
  • Ethmoid
  • Lakrimal
  • Maksilla
  • Palatin
 88. Cavitas nasiinin dış duvarını ne yapar?
  • Sfenoid
  • Ethmoid
  • Lakrimal
  • Maksilla
  • Palatin
  • Konka nasalis inferior
 89. Fossa infratemporaliste hangi yapılar bulunur?
  • A. maxillaris (ve a. meningea media)
  • N. mandibularis
  • Chorda tympani
  • Parotis
  • Ganglion oticum
  • Çiğneme kasları
  • Plexus pterygoideus
 90. Fossa pterygopalatinada hangi yapılar bulunur?
  • N. maxillaris
  • A. maxillaris
  • Ganglion pterygopalatinum
  • N. canalis pterygoidei (Vidian)
 91. Hareketsiz eklemlerin (junctura fibrosa) sınıflandırması nasıldır?
  • Sutura
  • Syndesmosis (ör tibiofibularis distalis)
  • Gomphosis (diş kökleri)
 92. Yarı hareketli eklemlerin (junctura cartilaginea) sınıflandırması nasıldır?
  • Synchondrosis
  • -geçici eklem şekli, büyümeye izin verir
  • -epifiz diafiz arası

  • Symphysis
  • -her zaman median hatta
  • -fibröz diskus bulunur
  • -symphysis pubica
  • -symphysis intervertebralis
 93. nerelerde bulunur?
  • Discus articularis
  • Meniscus
  • Labrum articulare
 94. Ginglymus tarzı eklemler hangileridir?
  • Humeroulnaris
  • Talocruralis
  • İnterphalangeae
 95. Trokoid tarzı eklemler hangileridir?
  • Atlantoaxialis mediana
  • Radioulnaris (prox ve dist)
 96. Sellar tip eklemler hangileridir?
  • Carpometacarpalis pollicis (trapezium)
  • Sternoclavicularis
 97. Elipsoid eklemler hangileridir?
  • Radiocarpalis (EL bileği)
  • Atlantooccipitalis (atlasın ELleri)
 98. Sferoid eklemler hangileridir?
  • Humeri
  • Coxae
  • Humeroradialis
 99. Radius başının luksasyonunu engelleyen ligament hangisidir?
  Lig. anulare radii
 100. Negatif hava basıncından sonra femur başını asetabulumda tutan en önemli yapı nedir?
  Zona orbicularis
 101. M. popliteus hangi ligamentin oluşturduğu boşluktan geçer?
  Lig. collaterale laterale (fibulare)
 102. Lig. cruciatum anterius tibianın hangi yöne hareketini sınırlar?
  Öne
 103. Lig. cruciatum posterius tibianın hangi yöne hareketini sınırlar?
  Arkaya
 104. Talus başını alttan destekleyen ve ayağın uzun arkusunun devamlılığını sağlayan ligament hangisidir?
  Lig. calcaneonaviculare plantare (spring lig)
 105. Membrana atlantooccipitalis posterioru delen yapılar hangileridir?
  • A. vertebralis
  • N. suboccipitalis
 106. Tuberculum caroticum hangi kemiktedir?
  C6
 107. Atlantoaksiyal eklemin ligamentleri nelerdir?
  • Ligg. alaria (rotasyonu kısıtlar)
  • Lig. apicis dentis (notokord kalıntısıdır)
  • Lig. cruciforme (transversum) atlantis (densi yerinde tutar)
  • Membrana tectoria (diğer ligamentleri arkadan örter, lig longitudinale posteriusun devamıdır)
 108. Membrana tectoria neyin yukarı devamıdır?
  Lig. longitudinale posteriusun
 109. Zygapophysial (faset) eklemin ligamentleri nelerdir?
  • Lig. flava (segmental)
  • Lig. interspinalia
  • Lig. supraspinalia
  • Lig. nuchae (supraspinalin devamı)
 110. Yüzeyel fasyanın iki yaprağı arasında yer alan yapılar nelerdir?
  • Mimik kasları
  • Meme dokusu
  • Ekstremite yüzeyel venleri
 111. M. corrugator supercilii hangi mimiği yaptırır?
  Kaş çatma
 112. M. zygomaticus major hangi mimiği yaptırır?
  Gülme
 113. M. risorius hangi mimiği yaptırır?
  Sırıtma
 114. M. buccinatoru delen yapı hangisidir?
  Ductus parotideus
 115. Çiğneme kaslarını inerve eden sinir hangisidir?
  N. mandibularis
 116. M. pterygoideus lateralisin başlarının arasından ne geçer?
  A. maxillaris
 117. Vagina caroticanın içinde ne vardır?
  • A. carotis communis (ve interna)
  • V. jugularis interna
  • N. vagus
 118. Ansa cervicalis ile truncus sympathicus arasında ne vardır?
  Vagina carotica
 119. Boyun kaslarından hangilerini C1 inerve eder?
  • Geniohyoid
  • Tirohyoid
 120. Suprahyoid kasların sinirleri nelerdir?
  • Digastricus venter post ile stylohyoid n. facialis
  • Digastricus venter ant ile mylohyoid n. mandibularis
  • Geniohyoid C1
 121. İnfrahyoid kasların sinirleri nelerdir?
  • Tirohyoid C1
  • Diğerleri ansa cervicalis (C1,C2,C3)
 122. Trigonum caroticumun içinde hangi yapılar vardır?
  • A. carotis communis, ext, int
  • V. jugularis interna
  • X, XII
 123. Ense üçgeninde hangi kas occipital kemiğe tutunmaz?
  Obliquus capitis inferior
 124. Kolun hiperabdüksiyonunu hangi kaslar yaparlar?
  • Trapezius
  • Serratus anterior
 125. Kolun en güçlü adduktor kası hangisidir?
  Latissimus dorsi (n. toracodorsalis)
 126. Mm. transversospinalesin fonksiyonu nedir?
  Vertebralara rotasyon yaptırma
 127. N. dorsalis scapulae hangi kasları inerve eder?
  • Levator scapulae
  • Rhomboid major
  • Rhomboid minor

  Serratus anteriorun antagonistidirler
 128. arı nelerdir?
  • Latissimus dorsi
  • Trapezius
  • Skapula
 129. Fascia clavipectoraleyi neler deler?
  • V. cephalica
  • A. thoracoacromialis
 130. Serratus anteriorun siniri nedir?
  N. thoracicus longus (Bell siniri)
 131. Diaphragmadaki açıklıklar hangi seviyelerdedir?
  • Vena cava T8
  • Özefagus T10
  • Aorta T12
 132. Foramen venae cavaeden neler geçer?
  • V. cava inferior
  • Sağ n. phrenicus
 133. Diafragmada lig. arcuatum medialeden geçen yapı hangisidir?
  Truncus sympathicus
 134. Diafragmada lig. arcuatum lateraleden geçen yapılar nedir?
  V.a.n. subcostalis
 135. Diafragmada Morgagni hernisi hangi kısımdan olur?
  Retrosternal
 136. Diafragmada Bochdalek hernisi hangi kısımdan olur?
  Posterolateral
 137. Fascia superficialisin laminalarının adları nedir?
  • Camper (yüzeyel, skrorumda m. dartosu oluşturur)
  • Scarpa (derin)
 138. M. obliquus externusun oluşturduğu yapılar nelerdir?
  • Fascia spermatica externa
  • Lig. inguinale
  • Anulus inguinalis superficialis
 139. Diafragmada hiatus aorticustan ne geçer?
  • Aorta
  • Ductus thoracicus
  • Bazen azygos ve hemiazygos
 140. Diafragmanın kruslarından ne geçer?
  • Sağ: v. azygos
  • Sol: v. hemiazygos
 141. N. axillaris hangi kasları uyarır?
  • Deltoid
  • Teres minör
 142. Humerusun tub. majusunda hangi kaslar sonlanır?
  • Supraspinatus
  • İnfraspinatus
  • Teres minör
 143. Humerusun tub. minusunda hangi kas sonlanır?
  Subscapularis
 144. Humerusun crista tub. majusunda hangi kas sonlanır?
  Pectoralis majör
 145. Humerusun crista tub. minusunda hangi kas sonlanır?
  Teres majör
 146. N. suprascapularis hangi kasları inerve eder?
  • Supraspinatus
  • İnfraspinatus

  Akromionun altından geçtiği için impingement sendromu olur
 147. r>
 148. bdüksiyonuna katkı sağlayan sinirler hangileridir?
  • M. supraspinatus: N. suprascapularis
  • M. deltoideus: N. axillaris
  • M. trapezius: N. accesorius
  • M. serratus ant: N. thoracicus longus
 149. Spatium axillare lateraleden (humerotricepital veya kuadrangüler aralıktan) neler geçer?
  • N. axillaris
  • A.v, circumflexa humeri post
 150. Spatium axillare medialeden (skapulotricepital veya triangüler aralıktan) neler geçer?
  A.v. circumflexa scapulae
 151. N. musculocutaneus hangi kası deler?
  Coracobrachialis
 152. Tub. ulnada sonlanan kas hangisidir?
  Brachialis
 153. Tub. radiide sonlanan kas hangisidir?
  Biceps brachialis
 154. Aponeurosis bicipitalisin (lacertus fibrosusun) arkasından ne geçer?
  • N. medianus
  • A. brachialis
 155. N. ulnaris önkolun hangi fleksörlerini inerve eder?
  • M. flexor ulnaris
  • M. flexor digitorum profundusun ulnar yarısı
 156. Önkolun yüzeyel kasları nelerdir?
  • Pronator teres
  • Flexor carpi radialis
  • Palmaris longus
  • Flexor carpi ulnaris
 157. N. medianus hangi kasın iki başı arasından geçer?
  Pronator teres
 158. Elin fleksör kaslarından hangilerinin tendonları karpal tünelden geçmezler?
  • Palmaris longus
  • Flexor carpi ulnaris
 159. Kübital tünel nedir ve içinden ne geçer?
  • Flexor carpi ulnarisin iki başının oluşturduğu arkustur
  • İçinden n. ulnaris
 160. Elde hangi kas başka bir kasın tendonundan başlar?
  Lumbrikaller flex digitorum profundusun tendonlarından başlarlar
 161. Abductor pollicis longus ve brevisin sinirleri nelerdir?
  • Longus: n. radialis
  • Brevis: n. medianus
 162. N. radialisin derin dalları hangi kası delerler?
  Supinator
 163. Önkolun esas fleksörü ve ona güç katan kas hangisidir? Sinirleri nelerdir?
  • Esas: Brachialis (n. musculocutaneus)
  • Yardımcı: Brachioradialis (n. radialis)
 164. Önkolun esas supinatörü ve ona güç katan kas hangisidir? Sinirleri nelerdir?
  • Esas: Supinator (n. radialis)
  • Yardımcı: Biceps brachialis (n. musculocutaneus)
 165. Önkolun esas pronatoru ve ona güç katan kas hangisidir? Sinirleri nelerdir?
  • Esas: Pronator quadratus (n. medianus)
  • Yardımcı: Pronator teres (n. medianus)

  N. medianus kesilirse pronasyon kaybolur
 166. >
 167. bitalisin sınırlarını ne yapar ve içinden ne geçer?
  • Dış: Brachioradialis
  • İç: Pronator teres

  • İçinden:
  • -N. medianus
  • -N. radialis
  • -A. brachialis
 168. F
 169. alisin sınırlarını ne yapar?
  • Med: ext. pol. longus
  • Lat: ext. pol. brevis ve abd. pol. longus
 170. N. genitofemoralis hangi kası deler?
  Psoas major
 171. N. fibularis (peroneus) communis hangi kası deler?
  M. fibularis (peroneus) longus
 172. Fovea radialisten hangi damarlar geçer?
  • A. radialis
  • V. cephalica
 173. N. medianus elde hangi kasları uyarır?
  • Abd, flex, opp pollicis
  • 1. ve 2. Lumbrikaller
 174. Uyluğun atipik dış rotatorları hangileridir?
  • İliopsoas
  • Sartorius
  • Gluteus maximus
 175. Psoasın medialinden geçen sinirler hangileridir?
  N. obturatorius ve aksesuarı
 176. Pes anserinusu hangi kasların tendonları oluşturur?
  • Sartorius
  • Gracilis
  • Semitendinosus
 177. Hem uyluğa hem bacağa fleksiyon yaptıran kas hangisidir?
  Sartorius
 178. N. femoralis felcinde uyluğa fleksiyon hangi kasla yaptırılır?
  Tensor fascia lata
 179. Trigonum femoralenin sınırlarını ne yapar?
  • içte: Adductor longus
  • dışta: Sartorius
  • yukarıda: lig. İnguinale
  • döşeme; İliopsoas ve Pectineus

  İçinden femoral navl geçer (dıştan içe)
 180. Hiatu
 181. rius hangi kasın tendonundadır?
  Adductor magnus
 182. N. gluteus superior hangi kasları inerve eder?
  • Gluteus medius & minimus
  • Tensor fascia lata
 183. N. gluteus inferior hangi kası inerve eder?
  Gluteus superior
 184. N. femoris hangi kasları inerve eder?
  • Iliacus
  • Quadriceps femoris
  • Sartorius
  • Pectineus
 185. N. obturatorius hangi kasları inerve eder?
  • Addüktörler (magnusun yarısı n. tibialis)
  • Gracilis
  • Obturatorius externus (add olmak istemiş hep)
 186. N. tibialis hangi kasları inerve eder?
  • Uyluk arka: Hamstringler (bicepsin kısa başı hariç)
  • Bacak arka
 187. N. fibularis communis hangi kası inerve eder?
  Bicepsin kısa başı
 188. N. fibularis profundus hangi kasları inerve eder?
  • Bacağın ön bölge kasları
  • Ayakta ext. hallucis brevis
 189. N. fibularis superficialis hangi kasları inerve eder?
  Bacağın lateral bölge kasları
 190. N. gluteus superior lezyonunda ne görülür?
  • Tek taraflı: Trandelenburg
  • Çift taraflı: Ördekvari
 191. M. obturatorius externusun diğer dış rotator kaslardan farkları nedir?
  • Hepsi arkadan bu önden başlar
  • Hepsi troc. majörde bu fossada sonlanır
  • Hepsi pleksus sacralis bu n. obturatorius (pleksus lumbalis)
  • Addüktör olacakmış yukarı kaymış
 192. Fossa ischioanalisin dış duvarını ne yapar?
  M. obturatorius internus
 193. Pleksus sacralis hangi kasın üzerinde bulunur?
  Piriformis
 194. N. fibularis (peroneus) communis hasarında ne görülür?
  Düşük ayak (stepaj yürüyüş) görülür
 195. Ayağın en kuvvetli ekstansörü ve invertörü kas hangisidir?
  Tibialis anterior
 196. Ayağın transvers arkusunun devamlılığını hangi kas sağlar?
  Fibularis longus: malleolus lateralisin arkasından geçer, 1. metatarsta sonlanır.
 197. 5. metatarsal kemikte bacağın hangi kasları sonlanır?
  • Fibularis tertius mal. lat.'in önünden
  • Fibularis brevis: mal. lat.'in arkasından
 198. Hiatus tendineus nerde bulunur?
  Elde flexor digitorum superficialenin tendonunda bulunur, içinden profundusun tendonları geçer
 199. Hem bacağa hem ayağa fleksiyon yaptıran kas hangisidir?
  Gastrocnemius
 200. Bacakta bulunup ayağa hareket yaptırmayan tek kas hangisidir?
  Popliteus
 201. Diz eklem kapsülü içinden tendonu geçen kas hangisidir?
  Popliteus
 202. Ayağkta flexor digitorum longusun tendonu hangi kaslarla ilişkilidir?
  • Lumbrikaller başlar
  • Quadratus plantae biter
 203. Ayağın duyusunu hangi sinirler alır?
  • Sırt: fibularis superficialis (profundus parmak arası terlik kısmını)
  • Taban: tibialis topuğu kendisi alır, kalanı plantaris med ve lat dalları alır
 204. N. plantaris medialis ayak tabanında hangi kasları inerve eder?
  • Abductor hallucis
  • Flexor hallucis brevis
  • Flexor digitorum brevis
  • 1. lumbrikal
 205. Camperin skrotumdaki devamı nedir?
  Dartos
 206. Scarpanın penisteki (klitoristeki) devamı nedir?
  Lig fundiforme penis (clitoridis)
 207. Fascia profundanın penisteki (klitoristeki) devamı nedir?
  Lig suspensorium penis (clitoridis)
 208. Fascia spermatica externayı ne oluşturur?
  Obliquus externus
 209. Fascia spermatica internayı ne oluşturur?
  Fascia transversalis
 210. Fascia cremastericayı ne oluşturur?
  Obliquus interna
 211. M. obliquus externa, canalis inguinalisin hangi duvarlarını yapar?
  Ön ve alt
 212. Rosenmüller (Cloquet) lenf nodu nerede bulunur?
  Canalis femoralis
 213. Doğum sırasıda yaralanma riski en yüksek kas hangisidir?
  M. pubococcygeus
 214. Yüzeyel perine aralığında neler bulunur?
  • Radix penis (clitoridis)
  • Corpus perineale
  • Bulbuspongiyoz, ischiocavernoz, transvers perinei superficialis kasları
  • Pudendal damar-sinirlerin perineal dalları
  • Kadında Bartholin (gl vestibularis major)
 215. Derin perine aralığında neler bulunur?
  • Transvers perinei profundus ve external sfinkter
  • Pudendal damar-sinirler
  • Erkekte Cowper, membranöz üretra, a.n. dorsalis penis
 216. Erkekteki Cowper bezinin kadındaki analoğu nedir?
  Bartholin. Cowper derin perinedeyken Bartholin yüzeyeldedir
 217. Çocuklarda trakeostomi sırasında yaralanma riski olan ven hangisidir?
  V. brachiocephalica
 218. Aa intercostales anteriores hangi arterlerin dallarıdır?
  A. subclavianın dalı olan a. thoracica internanın ve onun dalı olan a. musculophrenicanın
 219. Aa intercostales posteriores hangi arterlerin dallarıdır?
  • Hepsi torasik aortun
  • Sadece ilk ikisi a. subclavia->tr costocervicalis-> a. intercostalis supremanın dalıdır
 220. Burnu hangi arterler besler?
  • A. ophthalmica (ethmoidalis ant & post)
  • A. facialis
  • A. maxillaris (a. sphenopalatina-> esas arter)
 221. Epistaksisin en sık görüldüğü yer neresidir?
  Little alanında Kiesselbach pleksusudur
 222. Meatus nasi superiora hangi yapılar açılır?
  Post ethmoidal selüller
 223. Meatus nasi inferiora hangi yapı açılır?
  Ductus nasolacrimalis
 224. Enfeksiyonları orbitaya en kolay açılan sinüsler hangileridir?
  Ethmoidal sinüsler (özellikle posterior)
 225. Sinus maxillaris nereye açılır?
  Meatus nasi mediusta hiatus semilunarise
 226. Membrane thyrohyoideayı hangi yapılar deler?
  • A.v. laryngea superior
  • N. laryngea superiorun r. internusu
 227. Lig vestibulare ve lig vocale hangi yapılara tutunurlar?
  Aritenoid ve tiroid kıkırdağa
 228. Larinks kaç boşluğa ayrılır?
  • Vestibulum: lig vestibularenin üstü
  • Ventriculus: lig vestibulare ile lig vocalenin arası
  • Cavitas infraglottica: lig vocalenin altı
 229. Rima glottidisi ne oluşturur?
  Plica vocalisler
 230. Larinksin antika kası hangisidir?
  M. cricothyroideus: anteriorda, n. laryngeus sup uyarır, sesi inceltir
 231. Rima glottidisi açan tek kas hangisidir?
  M. cricoarythenoideus posterior
 232. Lig vocaleleri gevşeten kas hangisidir?
  M. thyroarytenoideus
 233. Tiroid cerrahisinde hangi sinir zarar görebilir?
  N. laryngeus recurrens a. thyroidea inferiorla yakın ilişkide olduğu için zedelenebilir
 234. Epiarteryal bronchus hangisidir?
  Sağ üst lobar bronş
 235. Yalnızca sağ AC'de izi olan yapılar nelerdir?
  • V. cava superior
  • V. cava inferior
  • V. azygos
 236. Yalnızca sol AC'de izi olan yapılar nelerdir?
  • Arcus aorta
  • Torasik aorta
 237. Her iki AC'de de izi olan yapılar nelerdir?
  • Kalp
  • Özefagus
  • A. subclavia
  • V. brachiocephalica
 238. Lingula pulmonis nerededir?
  Sol AC üst lobda
 239. Aorta hangi mediastenlerde seyreder?
  • Asendan: Orta
  • Arcus: Üst
  • Torasik: Arka
 240. Arka ve üst mediastenlerde seyredenler nelerdir?
  • Ductus thorasicus
  • Esophagus
  • Vagus
 241. N. phrenicus hangi mediastenlerde seyreder?
  Üst ve orta
 242. Discusu olan eklemler nelerdir?
  • Klavikulanın eklemleri
  • Bilezik eklemleri
  • Çene
  • Simfizisler
 243. Üst ektremitenin 2 sferoid eklemi nedir?
  Caput & capitulum humeri
 244. Üst ektremitenin 2 sellar eklemi nedir?
  • Carpometacarpalis pollcis
  • Sternoclavicularis
 245. Üst ektremitenin 2 trokoid eklemi nedir?
  Radiıulnaris proximalis & distalis
 246. Üst ektremitenin 2 troklear eklemi nedir?
  • Humeroulnaris
  • Interphalangealis
 247. Üst ektremitenin 2 elipsoid eklemi nedir?
  • El bileği
  • MKP
 248. Uyluğun ekstansiyonunu hangi ligament sınırlar?
  Lig. Iliofemorale
 249. Uyluğun abdüksiyonunu hangi ligament sınırlar?
  Lig. Pubofemorale
 250. Uyluğun iç rotasyonunu hangi ligament sınırlar?
  Lig. Ischiofemorale
 251. Femur başını ne besler?
  Lig. capitis femorisin arteri
 252. Meniscus medialeye tutunan ve eklemin stabilitesinden sorumlu en önemli ligament hangisidir?
  Lig. collaterale tibiale (mediale)
 253. Ayağın aşırı eversiyonunu hangi ligament önler?
  Lig. collaterale mediale (lig. Deltoideum)
 254. Trigonum suboccipitalenin döşemesini ne yapar?
  Membrana atlantooccipitalis posterior
 255. Membrana atlantooccipitalis anterior neyin devamıdır?
  Lig. longitudinale anterior
 256. Membrana atlantooccipitalis posterior neyin devamıdır?
  Lig. flava
 257. Spinal anestezi hangi aralığa yapılır?
  Subaraknoid
 258. Epidural anestezi nereye yapılır?
  Dura-lig. flava arasına
 259. Os lunatum çıkığında hangi sinir zedelenebilir?
  N. medianus
 260. Sulcus arteriae subclaviae ve sulcus venae subclaviae hangi kemikte bulunur?
  1. kosta
 261. A.v, ophthalmicalar hangi deliklerden geçerler?
  • A. ophthalmica: canalis opticus
  • V. ophthalmica: FOS
Author:
Farash
ID:
279597
Card Set:
Anatomi
Updated:
2015-01-02 21:06:27
Tags:
Kemik eklem
Folders:

Description:
asd
Show Answers: