Anatomi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Kaşların çatılması hangi kasın kasılmasıyla olur?
  M. corrugator supercilii
 2. Gülme hangi kasın kasılmasıyla olur?
  M. zygomaticus major
 3. Tebessüm (sırıtma) hangi kasın kasılmasıyla olur?
  M. risorius
 4. Çiğneme kasları nelerdir ve hangi sinir inerve eder?
  • N. mandibularis
  • -m. temporalis
  • -m. masseter
  • -m. pterygoideus med
  • -m. pterygoideus lat
 5. M. masseterin yüzeyelinden hangi yapılar geçer?
  • Ductus parotideus
  • N. facialisin dalları
  • A.v. transversa faciei
 6. M. pterygoideus lat'in başları arasından ne geçer?
  A. maxillaris
 7. Ağzı açan tel çiğneme kası nedir?
  M. pterygoideus lat
 8. Vagina caroticanın önünde ve arkasında ne vardır?
  • Önünde ansa cervicalis
  • Arkasında trunkus sympathicus
 9. Hangi yapılar SCM'nin arkasında seyreder?
  • Vagina carotica
  • Pleksus cervicalis
  • Ansa cervicalis
  • A. subclavia
 10. M. scalenus ant ile medius arasından hangi yapılar geçer?
  • A. subclavia
  • Plexus brachialis
 11. M. scalenus med hangi sinirler tarafından delinir?
  • N. thoracicus longus
  • N. dorsalis scapulae
 12. Hyoid üstü ve altı kaslardan hangileri C1 tarafından inerve edilir?
  • M. genioglossus
  • M. thyrohioideus
 13. Hyoid üstü kasları hangi sinirler inerve eder?
  • M. geniohyoid: C1
  • M. mylohyoid: V3
  • M. digastricus
  • -venter ant: V3
  • -venter post: VII
  • M. stylohyoideus: VII
 14. Trigonum caroticumun sınırlarını ne yapar ve içinden ne geçer?
  • M. digastricus v. post ve m. stylohyoideus
  • M. omohyoideus v. sup
  • SCM

  • A. carotis com, int, ext
  • V. jugularis interna
  • 10,11,12
 15. Boynun arka üçgenlerinde hangi yapılar bulunur?
  • Trigonum occipitale: XI
  • Trigonum supraclaviculare:
  • -a. subclavia
  • -plexus brachialisin trunkusları
  • -Virchow LN
  • -v. jugularis ext
 16. Trigonum suboccipitalenin sınırlarını hangi yapılar yapar ve içinden neler geçer?
  • M. rectus capitis post major
  • M. obliquus capitis sup
  • M. obliquus capitis inf
  • Çatısı: m. semislinalis capitis ve m. logissimus capitis
  • Döşemesi: membrana atlantooccipitalis

  İçinden: a. vertebralis ve n. suboccipitalis geçer<
 17. Omza hiperabdüksiyonu hangi kaslar yaptırır?
  • M. trapezius
  • M. serratus ant
 18. M. latissimus dorsinin siniri nedir?
  M. latissimus DORsinin siniri n. thoracoDORsalis
 19. Cavitas glenoidalisi aşağı baktıran kaslar nelerdir?
  • M. rbomboideus major
  • M. pectoralis minor
 20. Trigonum clavipectoraleyi hangi kaslar yapar ve içinden ne geçer?
  • M. deltoideus
  • M. pectoralis major

  • İçinden
  • -v. cephalica
  • -a. thoracoacromialis geçer
 21. M. serratus ant'un siniri nedir?
  N. thoracicus longus
 22. Foramen venae cavae hangi seviyededir ve içinden ne geçer?
  • T8
  • VCİ ve sağ n. phrenicus geçer
 23. Hiatus aorticustan ne geçer?
  • Aort
  • Ductus thoracicus
  • Bazen v. azygos ve hemiazygos
 24. Diaphragmanın arkasından hangi yapılar geçer?
  • Sol krus: v. hemiazygos
  • Sağ krus: v. azygos
  • Lig arcuatum med: tr sympathicus
  • Lig arcuatum lat: v.a.n. subcostalis
 25. Kola abduksiyonu hangi kaslar yaptırır, sinirleri nelerdir?
  • M. supraspinatus (<15): n. supraspinatus
  • M. deltoideus (15-90): n. axillariz
  • M. trapezius (>90): n. accesorius
  • M. serratus ant (>90): n. thoracicus longus
 26. Hangi rotator cuff kasının tendonu en sık yırtılır?
  M. supraspinatus
 27. Hangi kasın bursası omuz eklem boşluğuyla bağlantılıdır?
  M. subscapularis
 28. Spatium axillare lat (humerotricipital/kuadrangüler aralık) sınırları nedir ve içinden ne geçer?
  • Sup: teres minor
  • İnf: teres major
  • Lat: humerus
  • Med: triceps caput longum
  • İçinden n. axillaris ve a.v. circumflexa humeri post geçer
 29. Spatium axillare med (skapulotricipital/triangüler aralık) sınırları nedir ve içinden ne geçer?
  • Sup: teres minor
  • İnf: teres major
  • Lat: triceps caput longum

  İçinden a.v. circumflexa scapulae geçer
 30. cutaneus hangi kası deler?
  M. coracobrachialis
 31. Aponeurosis bicipitalisin arkasında hangi yapılar bulunur?
  A. brachialis ve n. medianus
 32. N. ulnaris önkolda hangi kasları inerve eder?
  • M. flexor carpi ulnaris
  • M. flexor digitorum prof'un ulnar yarısı
 33. N. medianus hangi kasın başları arasından geçer?
  M. pronator teres
 34. Kübital tüneli hangi kas yapar ve içinden ne geçer?
  • M. flexor carpi ulnaris
  • N. ulnaris
 35. Lumbrikal kaslar hangi kasın tendonundan başlar?
  • Elde: m. flexor digitorum profundus
  • Ayakta: m. flexor digitorum longus
 36. M. abductor pollicis longus ve brevisi hangi sinirler inerve eder?
  • Longus: n. radialis
  • Brevis: n. medianus
 37. Fossa cubitalisin sınırlarını hangi kaslar yapar ve içinden neler geçer?
  • Dışta: m. brachioradialis
  • İçte: m. pronator teres
  • İçinden:
  • -n. medianus
  • -a. brachialis
  • -n. radialis
 38. Fovea radialisin sınırları nedir? İçinden ne geçer? Tabanında hangi kemikler bulunur?
  • M. extensor pollicis longus
  • M. extensor pollicis brevis
  • M. abductor pollicis longus

  A. radialis ile v. cephalica geçer

  Tabanında os scaphoideum ile trapezium bulunur
 39. lum musculorum flexorumun yüzeyelinden neler geçer?
  • M. palmaris longusun tendonu
  • N. ulnaris
  • A. ulnaris
 40. Başparmağa hareket ettiren kaslardan hangisinin siniri n. ulnaristir?
  M. adductor pollicis
 41. İnterosseal kasların siniri nedir?
  N. ulnaris
 42. Uyluğun atipik dış rotatorları nelerdir?
  • İliopsoas
  • Sartorius
  • Gluteus maximus
 43. Psoası medialinden terk eden ve içinden geçen sinirler hangileridir?
  • Med: n. obturatorius
  • İçinden: n. genitofemoralis
 44. N. femoris hangi kasları inerve eder?
  • M. iliopsoas
  • M. pectineus
  • M. quadriceps femoris
  • M. sartorius
 45. Pes anserinusu oluşturan yapılar nelerdir?
  • Sartorius
  • Gracilis
  • Semitendinosus
 46. N. femoralis felcinde uyluğa hangi kas flex yaptırır?
  Tensor fasciae latae
 47. N. gluteus sup hangi kasları inerve eder?
  • M. gluteus medius
  • M. gluteus minimus
  • M. tensor fasciae latae
 48. Trigonum femoralenin sınırlarını ne yapar? İçinden ne geçer?
  • İç: m. adductor longus
  • Dış: m. sartorius
  • Üst: lig. inguinale
  • Döşeme: m. iliopsoas ve m. pectineus

  • N. femoralis
  • A. femoralis (ve a. profunda femoris)
  • V. femoralis (ve v. saphen magna)
 49. Cana
 50. toriusun (Hunter kanalının) içinde ne vardır?
  • A. femoralis ve a descendens genu
  • V. femoralis
  • N. saphenus (n. femoralisin deri dalıdır, kanalı terkeder)
 51. N. obturatorius hangi kasları inerve eder?
  • Addüktörler (magnus arkaya taşmış)
  • Gracilis
  • Obturatorius ext (add olacakmış yukarı kaymış)
 52. N. tibialis hangi kasları inerve eder?
  • Uyluk arka (bicepsin kısa başını kaybetmiş, magnusun yarısını kazanmış)
  • Bacak arka
 53. N. fibularis communis hangi kasları inerve eder?
  • Kendisi: M. biceps femoris caput breve
  • Prof: Bacak ön ve m. extensor digitorum brevis
  • Superficialis: Bacak yan
 54. Hiatus adductorius hangi kasta bulunur?
  M. adductor magnus
 55. Alcock kanalı (canalis pudendalis) hangi kasın fasyasındadır? İçinden neler geçer?
  • Obturatorius internus
  • A.v. pudenda int ve n. pudendus
 56. Tendonu diz ekleminin içinden geçen (intrakapsüler) kas hangisidir?
  M. popliteus
 57. M. flexor digitorum longusun tendonuna hangi kaslar tutunur?
  • Lumbrikaller
  • Quadratus plantae
 58. N. plantaris medialis (n. tibialisin dalı) hangi kasları inerve eder?
  • M. abductor hallucis
  • M. flexor digitorum brevis
  • M. flexor hallucis brevis
  • M. lumbricalis 1
 59. Fascia spermaticus ext, cremasterics ve spermaticus nelerin devamıdır?
  • F. spermaticus ext: m. obliquus ext
  • F. cremasterica: m. obliquus int
  • F. spermaticus int: f. transversalis
 60. Canalis inguinalenin duvarlarını ne yapar?
  • Ön: m. obliquus ext
  • Alt: lig. inguinale
  • Arka: fascia transversalis
  • Üst: m. obliquus int ve m. transversus abdominis
 61. Vagina m. recti abdominisin içinde neler vardır?
  • M. rectus abd & pyramidalis
  • A.v. epigastrica sup & inf
  • N. intercostalisin dalları
  • A.v. intercostalis postlar
  • V.a.n. subcostalis
 62. Linea arcuatadan hangi damarlar geçer?
  A.v. epigastrica inf
 63. Anulus femoralisin sınırları nedir?
  • Ön: lig. inguinale
  • İç: lig. lacunare
  • Arka: m. pectineus
  • Dış: v. femoralis
 64. Pelvis minoru iç tarafından döşeyen kaslar nelerdir?
  • Levator ani
  • Coccygeus
  • Obturator int
  • Piriformis
 65. Spatium perinei superficialiste hangi yapılar bulunur?
  • M. bulbospongiosus
  • M. ischiocavernosus
  • M. transversus perinei superficialis
  • A.v. pudenda int ve n. pudendus dalları

  • Erkek:
  • -Radix penis
  • -Spongioz üretranın prox bölümü

  • Kadın:
  • -Radix clitoridis
  • -Gl vestibularis major (Bartholin)
Author:
Farash
ID:
279598
Card Set:
Anatomi
Updated:
2015-01-02 21:04:06
Tags:
Kas
Folders:

Description:
asd
Show Answers: