Anatomi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Basis cordisi ne yapar?
  Sol atriyum
 2. Crista terminalis nedir ve nerede bulunur?
  • Sağ atriyumda bulunur
  • Embryolojik olarak 2 farklı kökenden oluşan yapıların birleşim yeridir
 3. Sağ atriyuma hangi venler açılır?
  • VCİ, VCS
  • Sinus coronarius
  • V. cardiaca ant
  • V. cardiaca minimae
 4. Mm. pectinati kalbin hangi kısmındadır?
  Sağ atriyum
 5. Fossa ovalis kalbin hangi kısmındadır?
  Atriyumlarda
 6. Trabeculae carnae kalbin hangi kısmındadır?
  Ventriküllerde
 7. Conus arteriosus kalbin hangi kısmındadır?
  Sağ ventrikül
 8. Crista supraventricularis kalbin hangi kısmındadır?
  Sağ ventrikülde triküspid kapakla pulmoner kapağı ayırır
 9. Trabecula septomarginalis kalbin hangi kısmındadır?
  Sağ ventrikül
 10. SA, AV nod ve His bandı kalpte nerde yerleşmiştir?
  • SA: crista terminalisin üst ucunda
  • AV: interatriyal septumda
  • His: interventriküler septumun membranöz parçasında
 11. Kalbin hangi arter-venleri birlikte seyreder?
  • V. cardiaca magna-a. interventricularis ant (LAD)
  • V. cardiaca media-a. interventricularis post
  • V. cardiaca parva-a. coronaria dextra (RCA)
 12. Koroner arter ve dalları nelerdir?
  • A. coronaria dextra
  • -r. interventricularis post
  • -r. marginalis dexter

  • A. coronaris sinistra
  • -r. interventriküleris post
  • -r. circumflexus<
 13. Perikardın sinüsleri neleri ayırır?
  • Sinus transversus: arterlerle venleri
  • Sinus obliquus: Sağ ve sol pulmoner venleri
 14. Paryetal perikardı hangi arter besler?
  A. pericardiophrenica (a. thoracica internanın dalı)
 15. V. umbilicalis postnatal hangi yapıya dönüşür?
  Lig. teres hepatis
 16. Carotis externanın dalları nelerdir?
  • Öne 3 dal
  • -a. thyroidea sup
  • -a. lingualis
  • -a. facialis

  • Arkaya 3 dal
  • -a. pharyngea ascendens
  • -a. occipitalis
  • -a. auricularis posterior

  • Terminal 2 dal
  • -a. maxillaris
  • -a. temporalis superficialis<
 17. A. facialisin önemli dalları nelerdir?
  • A. palatina ascendens
  • R. tonsillaris
  • A. labialis sup & inf
 18. A. maxillarisin seyri nasıldır?
  • Fossa infratemporalise gelir
  • Ordan fissura pterygomaxillaris ile fossa pterygopalatinaya gelir
 19. A. maxillarisin önemli dalları nelerdir?
  • A. meningea media
  • A. alveolaris inf
  • A. palatina descendens
  • Aa. alveolares sup
  • A. infraorbitalis (FOİ'den geçer)
  • A. sphenopalatina (for sphenopalatinumdan geçer)
 20. A. meningea medianın seyri nasıldır?
  • A. maxillaristen dallanır
  • N. auriculotemporalisin iki kökü arasından
  • For spinosumdan geçip kafa boşluğuna girer
 21. Hem infratemporal hem pterygopalatin fossada bulunan yapı nedir?
  A. maxillaris
 22. A. carotis internanın dalları nedir?
  • A. hypophysialis inf & sup
  • A. ophthalmica
  • A. communicans post
  • A. choroidea ant
  • ACA
  • ACM
 23. A. ophthalmicanın dalları nelerdir?
  • A. centralis retinae (Zinn arteri)
  • A. lacrimalis
  • A. ethmoidalis ant & post (burun boşluğunu beslerler)
 24. A. basilarisin dalları nelerdir?
  • AICA
  • A. labyrinthi
  • Aa. pontis
  • A. superior cerebelli
  • A. cerebri post
 25. A. subclavianın seyri ve dalları nelerdir?
  • A. scalenus ant & med arasından
  • Trigonum supraclaviculareden
  • Clavicula ile 1. kosta arasından geçer

  • Dalları:
  • 2 dik dal
  • -a. vertebralis
  • -a. thoracica int
  • 2 trunkus
  • -tr. thyrocervicalis
  • -tr. costocervicalis
 26. A. vertebralisin seyri ve dalları nedir?
  • For transversariumlardan geçer (C6-1)
  • Sulcus a. vertebralisten geçip trigonum suboccipitaleye gelir
  • Membrana atlantooccipitalis post'u deler, for magnumdan kafa boşluğuna girer

  • PICA
  • A. spinalis ant & post
 27. A. thoracica internanın (IMA) dalları nedir?
  • Yan dalları:
  • -aa. intercostales ant (1-6)
  • -a. pericardiophrenica (n. phrenicusla birlikte seyreder)

  • Uç dalları:
  • -a. epigastrica sup
  • -a. musculophrenica (7-9. ant intercostalleri verir)
 28. Truncus thyrocervicalisin önemli dalı nedir?
  A. thyroidea inf (n. laryngeus rec ile komşu😱😱)
 29. Truncus costocervicalisin önemli dalı nedir?
  A. intercostalis suprema (a. intercostales post 1&2'yi verir)
 30. Thoracica'lı arterler hangi arterlerin dallarıdır?
  • A. thoracica int a. subclavia
  • Diğerleri a. axillaris
 31. A. axillarisin dalları nedir?
  • A. thoracica sup
  • A. thoracoacromialis
  • A. thoracica lat

  • A. subscapularis
  • -a. circumflexa scapulae (spatium axillare med)
  • -a. thoracodorsalis

  • A. circumflexa humeri ant
  • A. circumflexa humeri post (spatium axillare lat)
 32. A. brachialisin dalları nedir?
  • A. profunda brachii (n. radialisle birlikte seyreder)
  • A. radialis
  • A. ulnaris
  • Collateralisler

  Kendisi de n. medianusla seyreder
 33. A. radialis el bileğinde hangi tendonların arasında seyreder
  • M. brachioradialis
  • M. flexor carpi radialis
 34. Elin arteriyel arklarını esas olarak hangi arterler yapar?
  • A. radialis profundusu
  • A. ulnaris superficialisi
 35. Truncus coeliacusun dalları nelerdir?
  A. gastrica sinistra

  • A. splenica
  • ➡️a. gastroomentalis sin
  • ➡️a. gastrica breves

  • A. hepatica com
  • ➡️a. hepatica propria
  • ➖➖a. gastrica dextra
  • ➖➖sağ ve sol loba giden dallar (sağdan a. cystica çıkar)
  • ➡️a. gastroduodenalis
  • ➖➖a. gastroomentalis dextra
  • ➖➖a. pancreaticoduodenalis sup
 36. A. testicularisler (ovaricalar) hangi yapıları önden çaprazlar?
  • M. psoas major
  • Ureter
  • N. genitofemoralis
  • A. iliaca ext

  Sağ ayrıca VCİ'u da çaprazlar
 37. eter ve ductus deferensi hangi arter arkadan çaprazlar?
  A. obturatoria
 38. Corona mortis nedir?
  • A. obturatoria r pubicus (a.i.i.) ile
  • A. epigastrica inf r pubicus (a.i.e.) anastomozudur
 39. Üreteri önden hangi arter çaprazlar?
  A. uterina
 40. Rektumun arterleri nedir?
  • A. rectalis sup (a. mesenterica inf)
  • A. rectalis med (a. iliaca int)
  • A. rectalis inf (a. pudenda int-a. iliaca int)
 41. Ductus deferens hangi arteri çaprazlar?
  A. epigastrica inf
 42. A. femoralisin dalları nedir?
  • A. epigastrica superficialis
  • A. circumflexa femoris med & lat
  • A. descendens genu
  • A. poplitea devamıdır
 43. A. popliteanın dalları nedir?
  • A. tibialis ant
  • A. tibialis post
  • Adında genu geçenler (descendens genu hariç, o femoralin dalı)
 44. A. tibialis ant & post hangi sinirlerle beraber seyreder?
  • A. tibialis ant: n. fibularis profundus
  • A. tibialis post: n. tibialis
 45. A. tibialis post'un dalları nedir?
  • A. fibularis
  • A. plantaris med & lat
 46. Arcus plantaris profundusu hangi arterler yapar?
  • A. plantare lat (a. tibialis post) (esas)
  • A. plantaris prof (a. dorsalis pedis-a. tibialis ant)
 47. V. magna cerebri (Galen veni) nasıl oluşur, nereye dökülür?
  • V. interna cerebrilerin birleşmesiyle oluşur
  • Sinus sagittalis inf ile birleşerek sinus rectusu oluşturur
 48. V. facialis sinus cavernosusla hangi venler aracılığıyla bağlantılıdır?
  • V. ophthalmica sup
  • Plx pterygoideus
 49. V. facialis nasıl başlar ve biter?
  • V. supraorbitalis ve
  • V. supratrochlearisin birleşimiyle oluşan v. angularisin devamıdır

  V. retromandibularisin ön dalıyla birleşerek v. jugularis int'y boşalır
 50. retromandibularis nasıl başlar ve biter?
  • V. temporalis superficialis ile
  • V. maxillarisin parotiste birleşmesiyle oluşur

  • Ön dal v. facialisle birleşerek v. jugularis int'ya dökülür
  • Arka dal v. auricularis post ile birleşerek v. jugularis ext'yı oluşturur
 51. jugularis ext nasıl başlar ve biter?
  • V. retromandibularisin arka dalı ve v. auricularis post'un birleşimiyle oluşur
  • V. subclaviaya açılır
 52. V. jugularis ant hangi venlerle ilişkilidir?
  • V. jugularis ext'ya açılır
  • Arcus venosus juguli karşılıklı v. jugularis antları birbirine bağlar
 53. V. jugularis interna nasıl başlar ve biter? Hangi venleri toplar?
  • Sinus sigmoideusun devamı olarak başlar
  • V. subclavia ile birleşerek v. brachiocephalicayı oluşturur

  • Sinus petrosus inf (sinus cavernosusu bağlar)
  • V. thyroidea sup & med
  • V. lingualis
  • V. facialis
 54. gulus venosusa hangi lenfatikler dökülür?
  • Sola: Ductus thoracicus
  • Sağa: Ductus lymphaticus dexter
 55. V. azygos ve hemiazygos nasıl başlar?
  V. subcostalis ile v. lumbalis ascendensin birleşmesiyle
 56. Vv. intercostales posteriores hangi venlere açılır?
  • 1. v. intercostalis post kendi tarafındaki v. brachiocephalicaya
  • 2,3,4 vv. intercostalis sup dextra (sinistrayı) oluşturur
  • Diğerleri azygos, hemiazygos veya hemiazygos accesoriaya
 57. V. axillaris nasıl oluşur?
  V. basilicanın devamıdır
 58. V. poplitea nasıl oluşur?
  Vv. tibiales ant & post birleşmesiyle
 59. V. saphena magna & parva hangi sinirlerle birlikte seyrederler?
  • Magna: n. saphenus
  • Parva: n. suralis
 60. V. saphena magna & parva hangi venlere dökülürler?
  • Magna: v. femoralis
  • Parva: v. poplitea
 61. V. iliaca communis hangi yapılarla komşudur?
  • Arkasından n. obturatorius
  • Önünden üreter geçer
 62. Portal veni hangi venler oluşturur?
  • V. splenica
  • V. mesenterica sup
 63. Cisterna chyli'ye hangi lenf trunkusları açılır?
  • Tr lumbalis dexter & sinister
  • Tr intestinales
 64. Nodi cervicales profundiden önemlileri hangileridir?
  • Nodus jugulodigastricus (dil ve tonsilla palatina)
  • Nodus juguloomohyoideus (dil)
 65. Nodi axillaresin komponentleri nelerdir?
  • Nodi humerales (lat)
  • Nodi pectorales (ant)
  • Nodi subscapulares (post)
  • Nodi centralese dökülürler, o da
  • Nodi apicalese dökülür
 66. Üst ekstremite lenfleri hangi nodlara dökülür?
  • Nodi humerales (lat): Çoğu
  • Nodi deltopactorales (infraclaviculares)
 67. Glans penisin (clitoridisin) lenflerini neresi alır?
  Derin inguinal LN (ve en üstte olan Rosenmüller (Cloquet))
 68. Yüzeyel inguinal LN'ları hangi bölgeleri toplar?
  • Horizontal zincir:
  • -Umbilikusun altında karın ön duvarı
  • -Gluteus, perine
  • -Fundus uteri (lig teres uteri aracılığıyla)

  • Vertikal zincir:
  • -v. saphena magna ile seyreden alt ekstremite lenfleri</a</a
Author:
Farash
ID:
279600
Card Set:
Anatomi
Updated:
2015-01-02 21:06:05
Tags:
Kardiyo
Folders:

Description:
asd
Show Answers: