Anatomi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Farinksin tensorlarının siniri nedir?
  V3
 2. Adında palato veya pharyngeus geçen kasların siniri nedir?
  Plexus pharyngeus (tensor veli palatini hariç (V3))
 3. Dili ağızdan dışarı çıkartan, tek taraflı çalıştığında karşıya iten kasın adı nedir?
  M. genioglossus
 4. Dil kaslarının siniri nedir?
  N. hypoglossus (palatoglossus hariç (plexus pharyngeus))
 5. Dilin damarları ve lenfatikleri nedir?
  • A. lingualis (a. carotis ext)
  • V. lingualis (v. jugularis int)
  • Lenfatikleri
  • -Submentales
  • -Submandibulares
  • -Jugulodigastricus
  • -Juguloomohyoideus
 6. Dilin tat ve genel duyusunu hangi sinirler alır?
  • Tat: 7-9-10
  • Genel: 5-9-10
 7. Gl parotidea içinde hangi yapılar dallanır/birleşir?
  • A. carotis ext: a. maxillaris ve a. temporalis superficialis olarak dallanır
  • V. maxillaris ve v. temporalis superficialis birleşerek v. retromandibularisi oluşturur
  • N. facialis dallarına ayrılır
 8. Ductus parotideus seyri nasıldır?
  • M. masseterin üzerinden geçer
  • M. buccinatoru deler
  • Üst molar 2. diş hizasında
  • Vestibulum orise açılır
 9. Gl submandibularenin komşu olduğu damar ve sinirler nedir?
  • A. facialis bezin derininden
  • V. facialis bezin yüzeyelinden geçer

  Ductus submandibularis n. hypoglossus ile n. lingualisin arasından geçer (lingualis ductusu dıştan çaprazlar)
 10. Yabancı cisimlerin farinkste en çok kaçtığı yer neresidir? Altından ne geçer?
  • Recessus piriformis
  • N. laryngeus sup'un r. internusu geçer
 11. Crista palatopharyngeayı (Passavant kabarıntısı) hangi kas oluşturur?
  M. constrictor pharyngis sup
 12. Farinksin levator kaslarını hangi sinirler uyarır?
  • Plexus pharyngeus uyarırr
  • M. stylopharyngeusu n. glossopharyngeus uyarır (bu sinirin uyardığı tek kas)
 13. Yatar pozisyonda intraperitoneal sıvı nerede toplanır?
  Rec hepatorenalis (rec subhepaticus dexter-Morrison cebi)
 14. Bursa omentalisin sol kenarını hangi ligamentler yapar?
  • Lig splenorenale (içinde a.v. splenica)
  • Lig gastrosplenicum (içinde a.v. gastrica breves ve a.v. gastroomentalis sin)
 15. Foramen omentalenin sınırlarını ne yapar?
  • Önde lig hepatoduodenale
  • Arkada VCİ
  • Üstte KC lobus caudatus
  • Altta duodenum ilk parçası
 16. Omentum minusun komponentleri ve içerikleri nedir?
  • Lig hepatoduodenale
  • -v. porta hepatis
  • -a. hepatica propria
  • -ductus choledochus

  • Lig hepatogastricum
  • -a.v. gastrica dextra & sinistra<
 17. Duodenal çıkmazlar ve özellikleri nedir?
  • Rec duodenalis inf: internal herniasyonun en sık görüldüğü çıkmaz
  • Rec paraduodenalis: cerrahisi sırasında v. mesenterica inf ve a. colica sinistranın dalı yaralanabilir
 18. Appendix vermiformis genelde nerededir?
  Rec retrocaecalis
 19. Duodenum pars horizontalis (inf) hangi yapıları önden çaprazlar?
  • VCİ
  • Aorta
  • Sağ üreter
  • Sağ gonadal damarlar
 20. Radix mesenteriinin önden çaprazladığı yapılar nedir?
  • Duodenumun horizontal parçası
  • Aorta
  • VCİ
  • Sağ üreter
  • Sağ psoas
 21. Plica semilunaris ve appendices omentales hangi organdadır?
  Kolon
 22. Plicae transversar rectinin isimleri nedir?
  • Houston plikaları
  • Ortadaki en büyüğü Kohlrausch plikası
 23. Anal kanalda endodermal ve ektodermal birleşim yeri neresidir?
  Linea pektinata
 24. M. sphincter ani externus hangi sinirle uyarılır?
  N. rectalis inf (n. pudendusun dalı)
 25. Dalağın viseral komşulukları nedir?
  • Mide
  • Pankreas
  • Sol böbrek
  • Flex coli sin
  • Lig phrenicocolicum
 26. Fis lig venosi & fis lig teres hepatis KC'in neresinde bulunur?
  • Fis lig venosi lobus caudatus ile sol lob arasında
  • Fis lig teres hepatis lobus quadratus ile sol lob arasında
 27. KC'i karın ön duvarına ne bağlar ve içinden ne geçer?
  • Lig falciforme hepatis
  • -vv. paraumbilicales
  • -lig teres hepatis (v. umbilicalis kalıntısı)
 28. KC'i diaphragmaya ne bağlar?
  Lig coronarium hepatis
 29. KC'in viseral yüzündeki H'yi neler oluşturur?
  • Sol ön: Lig teres hepatis
  • Sol arka: Lig venosum
  • Sağ ön: Vesica biliaris
  • Sağ arka: VCİ
  • Orta: Porta hepatis
 30. KC'in peritonsuz alanları nedir?
  • Area nuda
  • H'yi oluşturan yapılar
Author:
Farash
ID:
279601
Card Set:
Anatomi
Updated:
2015-01-02 21:05:46
Tags:
Gastro
Folders:

Description:
asd
Show Answers: