Anatomi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Sağ böbrek ön yüzü hangi yapılarla komşudur?
  • Adrenal
  • KC
  • Duodenum
  • Colon ascendens & flex coli dextra
 2. Sol böbrek ön yüzü hangi yapılarla komşudur?
  • Adrenal
  • Mide, pankreas
  • Dalak, splenik damarlar
  • Colon descendens ve flex coli sin
 3. Böbrek arka yüzü hangi yapılarla komşudur?
  • Diaphragma
  • M. psoas major
  • M. quadratus lumborum
  • M. transversus abdominis
  • V.a.n. subcostalis
  • N. iliohypogastricus
  • N. ilioinguinalis
 4. Hilum renaledeki yapıların önden arkaya dizilimi nasıldır?
  VAP
 5. Üreter seyri sırasında hangi yapıları çaprazlar?
  • N. genitofemoralis
  • Gonadal damarlar
  • A.v. iliaca com ve ext
  • Erkekte ductus deferens
  • Kadında a. uterina
 6. Erkekte m. sphincter urethrae ext ve gl bulbourethralis (Cowper) üretranın hangi kısmında bulunur ve nereye açılır?
  • Pars membranaceada bulunur
  • Spongioz üretraya açılır
 7. Erkek üretrasının darlıkları nedir?
  • Ostium urethrae internum
  • Pars membranacea (2. en dar yer)
  • Fossa navicularis urethraenin arkası
  • Ostium urethrae ext (en dar)
 8. Penisi karın ön duvarına asan ligamentler nelerdir?
  • Lig fundiforme penis: yüzeyel fasyanın derin yaprağı (Scarpa) tarafından yapılır
  • Lig suspensorium penis: derin fasya tarafından oluşturulur
 9. Skrotum ve testisin dıştan içe tabakaları nedir?
  • Deri
  • Tunica dartos
  • Fascia spermatica ext
  • Fascia cremasterica
  • Fascia spermatica int
  • Tunica vaginalis testis (paryetal ve viseral)
  • Tunica albuginea
  • Tunica vasculosa
 10. M. cremastericanın siniri nedir?
  • N. genitofemoralis r. genitalis
  • Kremaster refleksinin hem afferenti hem efferentidir
 11. Ductus excretorius nelerden oluşur?
  • Ductus deferens
  • Ductus ejaculatorius
Author:
Farash
ID:
279602
Card Set:
Anatomi
Updated:
2015-01-02 21:05:29
Tags:
Uro
Folders:

Description:
asd
Show Answers: