Anatomi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Sinir sisteminde bipolar nöronların bulunduğu yerler nedir?
  • Retina
  • Olfaktor mukoza
  • 8. KS gangliyonları
 2. Kranyal sinirlerin parasempatik gangliyonları nedir?
  • Ciliare (3)
  • Pterygopalatinum (7) (fossa pterygopalatinum)
  • Submandibulare (7)
  • Oticum (9) (fossa infratemporale)
 3. Medulla spinalis ve subaraknoid aralık hangi seviyelerde biterler?
  • MS: L2
  • Subaraknoid: S2 (dura ve araknoid bu seviyede kapanır)
 4. Dermatom alanı olmayan spinal sinir hangisidir?
  C1
 5. Filum terminale ve lig denticulatum hangi zarın oluşturduğu yapılardır?
  Pia mater
 6. Columna vertebraliste epidural aralık neresidir?
  • Dura ile
  • -arkada lig flavum
  • -önde lig longitudinale post arasında
 7. A. spinalis ant ve post tıkanıklığında hangi işlevler kaybolur?
  • A. spinalis ant
  • -Ağrı-ısı
  • -Kaba dokunma
  • -ÜMN ve AMN
  • Bilateral!

  • A. spinalis post
  • -Şuurlu propriyosepsiyon
  • -Vibrasyon
  • -Hassas dokunma
  • İpsilateral!<
 8. Talamusta hangi nükleuslar vücuttan somatik duyuyu alır?
  • VPL: Gövdeden
  • VPM: Baş-boyundan
 9. Fasciculus gracilis ve cuneatus hangi duyuları taşır ve kortekse kadar hangi yolları izler?
  • Şuurlu propriosepsiyon
  • Hassas dokunma (2 nokta ayrımı), vibrasyon
  • MO'da nucleus gracilis ve cuneatusta 2. nöronlarla sinaps yapar
  • Decussatio lemniscorumda çapraz yapıp
  • Lemniscus medialis adı altında talamusa gelir
  • Capsula internanın crus post'undan geçerek kortekse çıkar
 10. Şuuraltı proprioseptif duyular hangi yollarla serebelluma gider?
  • Gövdenin üst bölümü ve üst ext: tr cuneocerebellaris
  • Gövdenin alt bölümü ve alt ext: tr spinocerebellaris
 11. Spinothalamic tractuslar hangi duyuları taşı ve hangi yolu izlerler?
  • Lat: AĞrı, ISı
  • Ant: kaba dok., basınç

  • 1. nöron: Ganglion spinale
  • 2. nöron: Cornu post
  • Çapraz: Commissura alba ant
  • 3. nöron: talamusta VPL'de<
 12. 1. nöronu SSS'nde bulunan tek duyu nedir?
  Baş ve yüzün proprioseptif duyusunun 1. nöronları nucleus mesencephalicus nervi trigeminidedir
 13. Baş ve yüzden çıkan duyu lifleri seyri nasıldır?
  • 1. nöronlar: 5,7,9,10. KS'lerin kendi ganglionlarında
  • 3. nöronlar talamusta VPM'de

  • 2. nöron:
  • Ağrı-ısı nuc spinalis nervi trigeminide
  • Dokunma-basınç nuc principalis nervi trigeminide<
 14. Ant funikulusta seyretmeyen efferent yollar nelerdir?
  • Tr. corticospinalis ant
  • Tr. rubrospinalis
 15. Nükleer lezyonu kontralateral bulgu veren KS hangisidir?
  4. KS
 16. Ani uyarılarda baş, boyun ve gözlerin refleksif hareketi hangi tractusla olur?
  Tr tectospinalis
 17. Baş ve gözlerin koordineli hareketini hangi tractus sağlar?
  Fasciculus longitudinalis medialis (FLM)
 18. Medulla oblongatada hangi nucleuslar yer alır?
  • Nuc gracilis & cuneatus
  • Nuc tractus solitarius (7,9,10 tat)
  • Nuc spinalis n. trigemini (5,7,9,10 ağrı-ısı)
  • Nuc ambiguus (9,10,11)
  • Nuc salivatorius inf (9 PS)
  • Nuc post (dorsalis) n. vagi (10 PS)
 19. Ponsta hangi nükleuslar yer alır?
  • 5, 6, 7, 8'in nükleuslar
  • Nuc principalis n. trigemini (5,7,9,10 dokunma-basınç)
  • Nuc salivatorius sup ve nuc lacrimalis (7 PS)
 20. Mesencephalonda hangi nükleuslar vardır?
  • Nuc n. oculomotori
  • Nuc visceralis (Edinger-Westphal)
  • Nuc n. trochlearis
  • Nuc mesencephalicus n. trigemini (propriosepsiyon)
  • Nuc ruber
  • Substantia nigra
 21. Cerebellumun vestibuler sistemle ilgili lobu hangisidir?
  Flocculonodular lob
 22. Cerebellumun nucleusları nelerdir?
  DEFG
 23. Metathalamusta hangi nükleuslar bulunur?
  • Corpus geniculati lat (görme)
  • Corpus geniculati med (işitme)
 24. Nuc subthalamicus lezyonunda hangi klinik ortaya çıkar?
  Hemiballismus
 25. Frontal lobun önemli alanları nedir?
  • 4: primer motor (gyrus precentralis)
  • 8: frontal göz alanı
  • 44-45: Broca
 26. Koku ve tat alanları beyinde nerededir?
  • Koku: 34
  • Tat: 43
 27. Vizüel korteks neresidir?
  • Primer: 17
  • Vizüel asosiasyon: 18&19
 28. Temporal lobun önemli alanları nedir?
  • Primer oditör: 41-42
  • Wernicke: 22
  • Primer olfaktör: 34
 29. Fasciculus arcuatus hangi alanları bağlar?
  Broca (44) ve Wernicke (22)
 30. Beynin komissural yolları nedir?
  • Corpus callosum
  • Commissura ant (koku)
  • Commissura post (ışık refleksi)
 31. Nuclei lentiformis hangi nükleuslardır?
  • Putamen
  • Globus pallidus
 32. Corpus striatum hangi nükleuslardır?
  • Nuc caudatus
  • Nuc lentiformis (putamen + gp)
 33. BOS lateral ventriküllerden 3. ventriküle nasıl geçer?
  For Monro ile
 34. BOS 3. ventrikülden 4. ventriküle nasıl geçer?
  Aqueductus mesencephali (Sylvius kanalı) ile
 35. BOS 4. ventrikülden subaraknoid boşluğa nasıl geçer?
  • Apertura lat (Lushka)
  • Apertura mediana (Magendie)
 36. Sinus sigmoideus nasıl başlar ve biter?
  • Sinus transversusun devamıdır
  • V. jugularis int olarak devam eder
 37. Sinus petrosuslar nasıl başlar ve nasıl biterler?
  • Sinus cavernosustan başlarlar
  • Sup: sinus transversusa
  • İnf: v. jugularis int'ya açılır
 38. Sinus cavernosusa hangi venler açılır?
  • V. ophthalmica sup & inf
  • Sinus sphenoparietalis
 39. En büyük cisterna hangisidir?
  • Cisterna cerebellomedullaris (magna)
  • Apertura mediana (Magendie) buraya açılır
 40. Willis halkası hangi cisternada oturur?
  Cisterna interpeduncularis
 41. V. magna cerebri (Galen veni), epifiz bezi ve a. cerebri post hangi cisternada bulunur?
  Cisterna quadrigeminalis
 42. A. cerebri post hangi cisternadadır?
  Cisterna ambiens
 43. Sempatik SS nükleusları nerede bulunur?
  • T1-L2'de
  • Cornu lateraliste
  • Nuc intermediolateraliste
 44. N. caroticus int hangi gangliondan başlar?
  Gang cervicale sup
 45. Sempatik SS'nin paravertebral zincirinin en alttaki ganglionun adı nedir?
  Ganglion impar
 46. Kranyal sinirlerin PS nükleusları hangileridir?
  • Nuc visceralis (Edinger-Westphal) (3)
  • Nuc salivatorius sup & nuc lacrimalis (7)
  • Nuc salivatorius inf (9)
  • Nuc dorsali n vagi
 47. Myelin kılıfı oligodendrositler tarafınfan yapılan tek periferik sinir ve köken aldığı nöronlar nedir?
  • N. opticus
  • Retinal ganglion hücrelerinin aksonlarından oluşur
 48. N. opticusun nöronları nelerdir?
  • 1. nöron: bipolar hücreler
  • 2. nöron: rentinal ganglion hücreleri
  • 3. nöron: corpus geniculatum lateralede
 49. Işık refleks arkı nedir?
  • N. opticusla corpus geniculatum lat'ye uğramadan
  • Colliculi sup ile nuc pretectalis olivarise gelir
  • Kendi tarafı ve commisura post ile karşı taraf Edinger-Westphal'e gider
  • N. oculomotorius ile refleks arkı tamamlanır
 50. A. cerebri post ile a. sup cerebelli arasından hangi sinirler geçer?
  3&4
 51. FOS'tan geçip Zinn halkasından geçmeyen sinirler nelerdir?
  • N. trochlearis
  • N. lacrimalis (V1)
  • N. frontalis (V1)
 52. N. trigeminusun nükleusları nedir?
  • Nuc. spinalis n. trigemini: Ağrı-ısı
  • Nuc. principalis n. trigemini: Dokunma
  • Nuc. mesencephalicus n. trigemini: Propsiosepsiyon (1. nöronlar)
  • Nuc. motorius n. trigemini
 53. N. ophthalmicus (V1) dalları nedir?
  • N. nasociliaris
  • N. frontalis
  • N. lacrimalis
 54. N. maxillarisin (V2) seyri nasıldır?
  • For rotundumdan geçerek fossa pterygopalatinaya gelir
  • FOİ'den orbitaya girer
 55. N. mandibularisin seyri ve dalları nedir?
  For ovaleden fossa infratemporalise girer

  • N. auriculotemporalis
  • N. lingualis
  • N. alveolaris inf
 56. mandibularis hangi kasları inerve eder?
  • Çiğneme kasları
  • Tensorlar
  • M. mylohyoideus
  • M. digastricus v. ant
 57. N. facialisin ganglionları nedir?
  • Gang geniculi: Tat
  • Gang pterygopalatinum & submandibulare: PS
 58. N. facialisin nükleusları nelerdir?
  • Nuc lacrimalis & salivatorius sup (PS)
  • Nus tr solitarius (7,9,10 ortak tat)
  • Nuc n. facialis (motor)
 59. N. facialisin kanalda verdiği dallar ve seyirleri nedir?
  1) N. petrosus major (PS): gl lacrimalis

  2) N. stapedius (motor)

  3) Chorda tympani (PS ve tat): gl sublingualis, gl submandibularis ve dilin ön 2/3 tat duyusu
 60. petrosus major (n. facialisin ilk dalı) seyri nasıldır?
  • N. petrosus prof (a. carotis int ile gelen sempatik) ile birleşerek
  • N. canalis pterygoidei'yi (n. Vidii) oluşturur, gl lacrimalise gider
 61. İşitme yolları nasıl seyreder?
  • Gang spirale (Corti)
  • Corpus trapezoideum
  • Nuc olivaris sup
  • Lemniscus lateralis
  • Colliculus inf
  • Corpus geniculatum med
  • Radiatio acustica
  • Primer oditör korteks (41-42, Heschl gyrusları)
 62. N. glossopharyngeusun nükleusları nelerdir?
  • Nuc. ambiguus (motor-m. stylopharyngeus)
  • Nuc. salivatorius inf (PS)
  • Nuc tr solitarius (tat)
 63. N. glossopharyngeusun ganglionları nelerdir?
  • Gang sup & inf (duyu)
  • Gang oticum (PS)
 64. N. glossopharyngeus lezyonu bulgusu nedir?
  Uvula sağlam tarafa deviyedir
 65. N. vagusun nükleusları ve ganglionları nedir?
  • Nuc ambiguus (motor)
  • Nuc dorsalis n. vagi (PS)
  • Nuc tractus solitarius (tat)

  Ganglion sup & inf
 66. gus hangi kasları uyarır?
  • Farinks (m. stylopharyngeus hariç)
  • Palatum (m. tensor veli palatini hariç)
  • Larinks
 67. Vagusun önemli dallarının seyri ve inervasyonu nasıldır?
  • N. laryngeus sup
  • -r. int: a.v. laryngea sup ile membrana thyrohyoideayı deler, duyu dalıdır
  • -r. ext: a. thyroidea sup ile seyreder, m. cricothyroideusu inerve eder

  N. laryngeus rec (inf): a. thyroidea inf ile seyreder, diğer tüm larinks kaslarını inerve eder
 68. us cervicalisin motor dalları nedir?
  • Ansa cervicalis: infrahyroid kasları (m. thyrohyoidea hariç) inerve eder
  • N. phrenicus: m. scalenus ant'un önünde seyreder
 69. Plexus cervicalisin deri dalları hangileridir?
  • N. Auricularis Magnus
  • N. transversus colli (cervicalis)
  • N. occipitalis minor
  • Nn. supraclaviculares

  Atos!!
 70. us brachialisin radixleri, trunkusları ve fasikulusları nerede yerleşmiştir?
  • Radixler: m. scalenus ant'un arkasında
  • Trunkuslar: trigonum supraclavicularede
  • Fasikuluslar: m. pectoralis minorun arkasında
 71. Plexus brachialisin radixlerinden çıkan önemli dallar, kasları ve ortak özellikleri nedir?
  • N. dorsalis scapulae: m. levator scapulae ve m. rhomboideus major & minor
  • N. thoracicus longus: m. serratus ant

  • İkisi de scalenus mediusu deler
  • İkisi de skapula medial kenarına tutunan kaslara gider
 72. rachialis trunkuslarından çıkan önemli dal ve inerve ettiği kasları nedir?
  N. suprascapularis: m. supraspinatus & infraspinatus
 73. N. musculocutaneus seyri nasıldır ve nereleri inerve eder?
  • Fasc. lat'ten çıkar
  • M. coracobrachialisi deler

  • M. biceps brachii
  • M. brachialis
  • M. coracobrachialisi inerve eder

  N. cutaneus antebrachii lat olarak önkol dış yüzünü inerve eder
 74. isin seyri nasıldır?
  • Fasc medialisten çıkar
  • Epicondylus med'in arkasından sulcus nervi ulnariste seyreder
  • M. flexor carpi ulnarisin 2 başı arasından geçer
 75. N. ulnaris hangi kasları inerve eder?
  Önkol: m. flexor carpi ulnaris ve flexor digitorum prof'un ulnar yarısı

  • El:
  • -Hipotenar kasları
  • -M. palmaris brevisi
  • -3&4. lumbrikalleri
  • -Bütün interosseal kasları
  • -M. ADDuctor pollicisi
 76. is en sık hangi kırıklarda yaralanır ve kliniği nasıldır?
  • Medial epikondil kırıklarında
  • Pençe el olur
 77. N. medianusun seyri nasıldır?
  • Fasc med & lat'ten gelen dalların birleşimiyle oluşur
  • A. brachialisle birlikte aponeurosis bicipitalisin altından fossa cubitalise girer
  • M. pronator teresin 2 başı arasından geçer
 78. N. medianus yaralanması kliniği nasıldır?
  Ebe (maymun, vaftiz) eli
 79. Fasc post'un dalları nedir?
  • STAR
  • N. subscapularis (teres major & subscapularis)
  • N. thoracodorsalis (latissimus dorsi)
  • N. axillaris
  • N. radialis
 80. N. axillaris nereleri inerve eder?
  • M. deltoideus
  • M. teres minor
  • N. curaneus brachii lat sup ile kol suplat derisi
 81. N. radialis lezyonu bulgusu nedir?
  Düşük el
 82. Üst ext duyusunu hangi sinirler alır?
  • Kol-önkol arka: n. radialis
  • Kol-önkol medial: n. medianus
  • Önkol lat: n. musculocutaneus
  • Kol lat:
  • -sup lat: n. axillaris
  • -inf lat: n. radialis
 83. Trunkus sup lezyonu bulguları nedir?
  • Düşen garson 5-6 bardak kırdı
  • Erb-Duschenne paralizisi
  • Garson eli
  • C5-6 lezyonu
 84. Marelgia parestetica hangi sinirin sıkışmasıyla oluşur?
  N. cutaneus femoris lat
 85. N. femoralis seyri nasıldır?
  M. iliopsoasla birlikte lacuna musculorumdan geçer
 86. N. femoralis nerenin duyusunu hangi dalıyla alır?
  N. saphenusla bacak ve ayağın medial yüzünün duyusunu alır
 87. N. obturatoriusun seyri nasıldır?
  • Aynı isimli damarlarla ve ovaryumun altında seyreder
  • Canalis obturatoriustan geçerek uyluğa gelir
 88. N. fibularis prof & sup nerelerin duyusunu alır?
  • Profundus: 1. metatars aralık derisinden
  • Superficialis: bacağın ön-dış yüzü ve ayak dorsumundan
 89. N. suralis nasıl oluşur ve nerenin duyusunu alır?
  • N. tibialis ve n. fibularis communisten gelen dallarla oluşur
  • Bacak distal arka&dış
  • Malleolus lat
  • Ayak dış
 90. Med ve lat melleollardan duyuyu hangi sinirler alır?
  • Med: n. saphenus
  • Lat. n. suralis
 91. İnguinal herni ameliyatlarında yaralanma riski en yüksek sinir nedir?
  N. ilioinguinalis
 92. N. tibialis nasıl yaralanır ve bulgusu nedir?
  • Dizin arkaya çıkığında yaralanır
  • Topuk yürüyüşü (calcaneovalgus) olur
 93. Alt extremitenin en sık yaralanan siniri ve bulgusu nedir?
  • N. fibularis communis
  • Foot drop (equinovarus)
Author:
Farash
ID:
279603
Card Set:
Anatomi
Updated:
2015-01-02 21:05:12
Tags:
Nöro
Folders:

Description:
asd
Show Answers: