Dahiliye

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Glomerüler nedenli proteinürinin ve hematürinin farkı nedir?
  • Proteinüri: daha şiddetlidir
  • Hematüri: eritrositler dismorfik ve silendirler halindedir
 2. İdrarda eosinofili hangi durumda olur?
  İnterstisyel nefrit
 3. İdrarda hyalen, yağ, silendirleri hangi durumlarda olur?
  • Hyalen: GFR'yi azaltan herşey
  • Yağ: Nefrotik sendrom
 4. İdrarda kaba granüler silendir ve geniş mumsu (waxy) silendir hangi durumlarda olur?
  • Kaba granüler: ATN
  • Geniş mumsu (waxy): KBH
 5. Psödo hipoNa nedenleri nelerdir?
  • Hiperglisemi ve mannitol: dilüsyonel
  • Hiperlipidemi ve hiperproteinemi: teknik nedenlerle
 6. Övolemik hiponatreminin en sık nedeni nedir? Etyolojide en önemli nedenler nelerdir?
  • SIADH
  • -SCLC
  • -İlaçlar: Siklofosfamid, vinkristin, vinblastin, karbamazepin, antipsikotikler
 7. ABY'nin ve KBH'nin tanımları nelerdir?
  • ABY: 48 saatte
  • -Kreatinin artışı>0,5 veya
  • -GFR azalması>%50 veya
  • ->6 sa süren idrar azalması

  KBH: >3 ay süren BFT bozukluğu</ans</ans
 8. nedeni ve renal ABY nedeni nelerdir?
  • ABY:Prerenal nedenler
  • Renal ABY: ATN (en sık prerenal ABY'ye sekonder)
 9. Nefrotoksik ATN nedenleri nelerdir?
  • Ekzojen: aminoglikozidler, amfoterisin B, sisplatin, kontrast
  • Endojen: hemoglobinüri, myoglobinüri, hiperürisemi, hafif zincirler
 10. Postrenal ABY'nin erişkinde en sık nedeni nedir?
  • Mesane boynu obs
  • -Erkekte BPH
  • -Kadında jinekolojik tm
 11. Nonogürik ABY nedenleri nelerdir?
  • Akut interstisyel nefrit
  • Bazı ATN'ler (aminoglikozid, amfoterisin B, sisplatin, kontrast)
 12. ABY'de ve KBY'de en sık ölüm nedenleri nelerdir?
  • ABY: Enfeksiyonlar
  • KBY: Kardiyovasküler
 13. ABY'nin KBY'den en önemli ayrım yöntemi nedir?
  Sıvı replasmanıyla tablonun düzelmesi ve idrar çıkarması
 14. ABY'de böbrek bx endikasyonu nedir?
  • Prerenalde gerekmez
  • Postrenalde kontr
  • Renal ABY uzun sürer ve nedenş belirlenemezse yapılır
 15. Renal kökenli asidozda tedavi endikasyonu nedir?
  • HCO3<10 veya
  • pH<7,2
 16. KBY'nin çocukta ve erişkinde en sık nedenleri nelerdir?
  • Çocukta
  • -<5 yaş: anatomik bozukluklar (hipoplazi, displazi, obs üropati)
  • ->5 yaş: edindel (GN) kalıtsal (Alport), Tr'de VUR
  • Erişkinde 1) T2DM, 2) HT
 17. Renal osteodistrofi tedavisi nasıldır?
  • Fosfor kısıtlaması
  • Fosfor bağlayıcı ajanlar (Al, Mg, Lanthanium, sevalemer)
  • Kalsimimetik (cinacalcet)
 18. KBH'ya bağlı kanama diyatezi nedeni ve tedavisi nedir?
  • Neden: Üremik toksinler
  • Tedavi: Desmopressin
 19. Proteinüri değerlendirmesinde KBH lehine bulgular nelerdir?
  • Alb/kre>30
  • Pro/kre>200
 20. KBH'de tedavi ve hedefler nelerdir?
  • ACEi: proteinüri<1 gr/gün
  • HT: <130/80 (>1 gr/gün proteinüride 125/75)
  • Protein kısıtlaması <0,8 gr/kg/gün
  • HbA1c<%7
  • Anemi: Hb>11
  • Kemik hast tedavisi: Ca*P<55
  • Asidoz tedavisi: HCO3>22
  • Elektrolitler
 21. Hemodiyaliz komplikasyonları nelerdir?
  • Hipotansiyon (en sık akut)
  • Demans (Al birikimi)
  • Amiloidoz (β2 mikroglobulin, en sık karpal tünel)
  • Edinsel renal kist (ca riski yüksek)
 22. Diyalizle düzelmeyen hatta ilerleyebilen KBH komplikasyonları nelerdir?
  • Ateroskleroz
  • Renal osteodistrofi
 23. Glukozüri, aminoasidüri gibi tübüler patolojilerin en sık görüldüğü GN tipi nedir?
  FSGS
 24. Berger'de prognoz üzerinde pozitif, nötr ve en kötü etkisi olan faktörler nelerdir?
  • İyi prognoz: Rekürren makroskopik hematüri
  • Etkisiz: Serum IgA düzeyi, IgA depoziti yoğunluğu
  • En kötü prognostik kriter: proteinüri>1g/gün
 25. Diyabetik nefropatinin klinik evreleri nelerdir
  • Hipertrofi ve hiperfiltrasyon: GFR artar
  • Sessiz evre
  • Gizli nefropati (mikroalbüminüri)
  • Aşikar nefropati: İrreversibl
  • SDBH
 26. Lupus nefritinin en sık bulgusu nedir?
  Proteinüri
 27. Teleskopik idrar hangi hastalıkta olur?
  Lupus nefriti
 28. Böbrek biyopsisinde full house boyanma paterni hangi hastalıkta görülür?
  Lupus nefriti
 29. Kesin tedavi gerektiren lupus nefriti class kaçtır?
  4 (en sık ve en kötü class)
 30. Seronegatif artritlerin ve vaskülitlerin böbrek bulguları nelerdir?
  • Seronegatif artritler: IgA nefropatisi, amiloidoz
  • Vaskülitler: Fokal proliferatif glomerulonefrit
 31. Akut ve kronik TİN'in en sık nedenleri nelerdir?
  • Akut: İlaçlar
  • Kronik: Obs üropati
 32. NSAID'lere bağlı akut TİN'in tipik özellikleri nelerdir?
  • Masif proteinüri olur
  • Eosinofili olmaz
  • Steroide yanıt azdır
 33. Renal arter embolisinin en sık nedeni nedir?
  Sistemik emboliler (en sık MD'a bağlı)
 34. Atheroembolizmin nedeni ve tanı yöntemi nedir?
  • İnvaziv arteriyel girişimler sonucu oluşur
  • Tanısı herhangi bir emboliden (cilt, GIS) biyopsiyle konulabilir
 35. Renal arter stenozu etyolojik faktörlerinin farkları nelerdir?
  • Atherosklerotik: Yaşlı, bilateral, proksimalde, KBH olabilir
  • Fibromusküler displazi: Genç, unilateral, distalde, KBH olmaz
 36. Böbreğin kistik hatalıklarından hangisinde hiperkalsiüri ve nefrolitiyazis olur?
  Medüller sünger böbrek
 37. SIADH tanısı için öncelikle ekarte edilmesi gereken hastalıklar nelerdir?
  • ADdison
  • Hipotiroidi
 38. Hipervolemik hiponatremi nedenleri nelerdir?
  • İdrar Na arttıysa: Ödematöz durumlar
  • İdrar Na azaldıysa: BY
 39. Kronik hiponatremide Na açığı formülü nedir?
  • [Hedef Na- serum Na]*VA* 0,6
  • Hedef Na genelde 130'dur
 40. Hipernatremide sıvı açığı formülü nedir?
  [(serum Na-140)/140] * 0,6 * VA
 41. Furosemid, tiyazid ve aldosteron kullanımına benzer semptomları olan hastalıklar nelerdir?
  • Bartter: Furosemid
  • Gitelman: Tiyazid
  • Liddle: Aldosteron
 42. Hipokalemi nedenleri nelerdir?
  • Redistribüsyon (AlBİ)
  • Cilt ve GIS kayıpları (tükrük, mide, kolon)
  • Renal kayıplar
  • -pH'ın arttığı: Kusma, Mineralokortikoid, Diüretik
  • -pH'ın azaldığı: RTA tip 1&2, DKA
  • -pH'ın değişmediği: Amfoterisin B, AG, sisplatin, ifosfamid
 43. Hipokaleminin bulguları nelerdir?
  • PUDiNK
  • -Paralizi, Poliüri
  • -U dalgası
  • -Digoksin intox duyarlılığı
  • -Nefrojenik DI
  • -Kabızlık
 44. Hiperkalemi nedenleri nelerdir?
  • Redistribüsyon
  • Aşırı K yükü
  • Renal atılımın azalması
  • -BY (en sık)
  • -Aldosteron azlığı veya duyarsızlığı
  • -*Addison
  • -*Hiporeninemik hipoaldosteronizm
  • -*Tip 4 RTA
  • -*İlaçlar (β-blokör, ACEi, NSAID, K tutucu diüretikler [spironolakton, amilorid, triamteren])
 45. Hiperkalemi tedavisi nedir?
  • Membran etkisinin nötralizasyonu (Ca glukonat)
  • Redistribüsyon (AlBİ)
  • K atılımı (diüretik, kayeksalat, diyaliz)
 46. Hiper ve hipokalseminin en sık nedenleri nelerdir?
  • Hipo: HipoPTH
  • Hiper:
  • -Normal popülasyonda hiper PTH
  • Hastane popülasyonunda kanserler
 47. pH, HCO3 ve pCO2'nin ideal değerleri kaçtır?
  • pH: 7,40
  • HCO3: 24
  • pCO2: 40
 48. Asit-baz bozukluklarında kompansasyon limitleri nedir?
  • Met asidoz-> 1,2 ⬇️pCO2
  • Met alkaloz-> 0,6 ⬆️pCO2
  • Resp asidoz-> 0,4 ⬆️HCO3
  • Resp alkaloz-> 0,5 ⬇️HCO3
 49. Artmış anyon gapli (normokloremik) met asidoz nedenleri nelerdir?
  • KUSMAL
  • -Ketoasidoz
  • -Uremi
  • -Metil alkol
  • -Alkol (diğerleri)
  • Laktik asidoz
 50. Met alkalozda volüm değerlendirmesi için ne kullanılır?
  • İdrar Cl<20: ⬇️volemik
  • İdrar Cl>20: ⬆️volemik
 51. Met alkalozun en sık nedenleri nelerdir?
  • KMD
  • -Kusma
  • -Mineralokortikoid
  • -Diüretik (tiyazid, loop)
 52. Salisilat kullanımının asit-baz dengesine etkisi nedir?
  • Düşük dozda sol merkezini uyarır-> resp alkaloz
  • Yüksek dozda-> met asidoz
Author
ID
279607
Card Set
Dahiliye
Description
asd
Updated
Show Answers