Dahiliye

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Sabah kalkınca gelen bol pürülan balgam ve ara ara hemoptizi hangi hastalık için tipiktir?
  Bronşiektazi
 2. Kronik öksürüğün en sık nedeni nedir?
  Postnasal akıntı
 3. Bronşiolitiyazis hangi hastalıklarda olur?
  Granulomatoz hastalıklar (en sık histoplazma)
 4. AC kanserinin 3 el bulgusu nedir?
  • Hipertrofik pulmoner osteoartropati
  • Clubbing
  • Beau çizgileri
 5. Horner sendromunun en sık nedeni nedir?
  AC SCC
 6. Arteriyal kan gazı normal değerleri ve mekanik ventilasyon endikasyonu nedir?
  • PO2: 75-90
  • PCO2: 35-45
  • Mekanik vent: PO2<60 olunca yapılır
 7. Bronkoalveolar lavajda hangi durumlarda hangi hücre hakimiyeti izlenir?
  • Normal: Makrofaj
  • İnterstisyel AC hast: Lenfosit
  • Pnömoni: Nötrofil
 8. AC'da hilar LAP tek taraflı veya çift taraflı olduğunda ilk ne düşünülmelidir?
  • Tek taraflı: Bronkojenik ca
  • Çift taraflı: Sarkoidoz
 9. AC hastalıklarında infiltrasyon tipleri nelerdir?
  • Lober
  • Patchy (yamalı)
  • Lineer
  • Diffüz (interstisyel=atipik)
 10. AC'de diffüz nodüler hastalık yapan patolojiler nelerdir?
  • Metastaz
  • Enfeksiyonun hematojen yayılımı
  • Pnömokonyozlar
  • Eozinofilik granülom
 11. Bronkospazmın reversibilitesine göre hangi hastalıklar düşünülür?
  • Tam reversibl: Astım
  • Minimal reversibl: KOAH
  • İrreversibl: Bronşiektazi
 12. Astım atağının en sık provokatörü nedir?
  • Enfeksiyonlar
  • Çocukta: RSV ve parainfluenza
  • Erişkinde: Rhinovirus ve influenza
 13. Astımın altın standart tanı yöntemi nedir?
  Reversibilite testi
 14. Önce resp alkaloz sonra resp asidoz görülen durumlar nelerdir?
  • Astım atağı
  • ARDS
  • PTE
  • Bazı interstisyel AC hast
 15. AC grafisinde obs patern nedir?
  • Hiperinflasyon
  • Diyafragma düzleşmesi
  • Kostalarda düzleşme
 16. Spontan pnömotoraks nedenleri nelerdir?
  • Distal asiner amfizem
  • Silikozis
  • PCP
 17. Young sendromu nedir?
  • Diskinetik silia nedeniyle oluşan
  • -Bronşiektazi
  • -Obs azospermi
 18. ARDS'nin sol KY'den ayrımı neden gereklidir ve nasıl yapılır?
  • ARDS'de dehidratasyon vardır, hidrasyon yapılır, bu da KY'de kontr
  • Pulmoner wedge (kama) basıncının 18'in altında olmasıyla KY ekarte edilir
 19. ARDS nedenleri nelerdir?
  • Sepsis (en sık)
  • Bilinç kapalılığı
  • Pankreas hasarı
  • Toksik etkiler
  • Vaskülitler
 20. ARDS'nin travmatik nedenleri nelerdir?
  • Kafa ve batın travması
  • (Toraks travması yol açmaz)
 21. ARDS'nin dönemleri nelerdir?
  • Eksudatif: surfaktan disfonk. kollaps (mikroatelektazi), hyalen membran...
  • Proliferatif: Tip 2 pnömosit artışı, tip 1'e dönüşümü, kollojen birikimi
  • Fibrosis
 22. ARDS'nin AC grafisi bulgusu nedir?
  Alveolar patern (yarasa kanadı-kar fırtınası görünümü)
 23. ARDS'nin patogenezi nedir?
  • Ciddi hipoksi
  • Dehidratasyon

  İPF'nin patogenezi benzerdir ama yıllar sürer
 24. F tanısında hangi sintigrafi kullanılır?
  Galyum 67 (fibrosisi gösterir)
 25. Bagassosis ve familyal HS pnömonisinde hangi Ag'lere maruziyet vardır?
  • Bagassosis: Şeker kamışı
  • Familyal: Tahta tozu
 26. Eosinofilik pnömoniler nelerdir?
  • Etken bilinen
  • -ABPA (aspergillus) (en sık)
  • -Parazit
  • -İlaç
  • -Eosinofili-myalji sendromu
  • İdiopatik
  • -Loeffler sendromu
  • -Churg-Strauss
  • -Hipereosinofilik sendrom
 27. Churg-Strauss'un majör klinik bulgusu nedir?
  Nasal polipozis
 28. Eosinofilik pnömoni ve kalp tutulumuyla karakterize hastalık nedir?
  Hypereosinofilik sendrom
 29. Kist hidatiğin en iyi tanı yöntemi nedir?
  • KC: USG
  • AC: BT
 30. AC grafisinde Escudora Nemerew, batan güneş, hilal, çift kubbe, nilüfer görünümleri hangi hastalıkta olur?
  Kist hidatik
 31. Pazartesi ateşi hangi meslek hastalığıdır?
  Bissinoz (pamuk işçilerinde)
 32. Sarkoidozda patogenez nedir?
  Dokularda CD4/CD8 oranında artma
 33. Sarkoidoz evrelemesi nasıldır?
  • 0: Normal
  • 1: LAP
  • 2: LAP + infiltrasyon
  • 3: İnfiltrasyon
  • 4: Fibrosis ve büllöz değişiklikler
 34. Heertfordt ve Löfgren sendromları nelerdir?
  Sarkoidozun akut klinik formları
 35. PTE'de hipoksinin en önemli nedeni nedir?
  Refleks bronkokonstriksiyon
 36. PTE risk sıralaması nedir?
  • 1) Prostat cerrahisi (açık)
  • 2) Kalça cerrahisi veya travması
  • 3) Alt ekstremite kırığı
 37. Akut sağ kalp yetmezliğinin ve akut kor pulmonalenin en sık nedeni nedir?
  PTE
 38. PTE'nin 3 normali nedir?
  • En sık semptom
  • En sık FM bulgusu
  • En sık PAAG bulgusu
 39. Normal olması PTE'yi ekarte ettiren tetkikler nelerdir?
  • D-dimer
  • Perfüzyon sintigrafisi
  • CO difüzyon testi
 40. PTE'nin PAAG bulguları nelerdir?
  • Normal olabilir (en sık)
  • Cuf-off işareti
  • Radyolusenside önce artış sonra enfarkt gelişince Hampton üçgeni
 41. Pulmoner arterin erişkindeki normal ve patolojik basınç değerleri nelerdir?
  • 0-20 mmHg: normal
  • 20-60 mmHg: şüpheli
  • 60-100 mmHg: PHT
  • >100 mmHg: yaşamla bağdaşmaz
 42. Pulmoner yetmezliğin ve triküspit yetmezliğin erişkindeki en sık nedenleri nedir?
  Pulmoner HT
 43. Erişkinde sağ ventrikülü en çok büyüten hastalık nedir?
  Pulmoner HT
 44. Tbcnin klasik lezyonları nelerdir?
  • İnfiltrasyon
  • Nekroz
  • Kavite
  • Kalsifikasyon
 45. Sekonder tbc'nin en sık erken bulgusu nedir?
  Öksürük sonrası krepitasyonlar
 46. En az 1 yıl tedavi gerektiren tbc formları nelerdir?
  • Miliyer
  • Periton
  • Kemik-eklem
  • AIDS hastasında
 47. Hangi tbc ilaçları gebede ve KBY'de kontrendikedir?
  • Streptomisin
  • Pirazinamid
 48. Tbc'ye maruz kalanlarda profilaksi endikasyonu nedir?
  • Çocuk-ergende profilaksi yapılır
  • Erişkinde PPD>5 mm ise (Tr'de >10 mm) verilir
 49. Brakiyel pleksus tutulumuna bağlı Pankoast sendromunu en çok hangi AC tm yapar?
  SCC
 50. En fazla balgam yapan AC tm nedir?
  Adenoca (müsin üretir)
 51. AC ca için inop kriterleri nelerdir?
  • Metastaz
  • Küçük hücreli
  • Hastanın operasyonu kaldıramaması
 52. Pnömonide relatif bradikardi ve ensefalit hangi etkenleri düşündürür?
  Atipik bulgular atipik etkenleri düşündürür
 53. KT ve RT sonrası en çok artan pnömoni etkenleri nelerdir?
  • KT: Klebsiella
  • RT: Psödomonas
 54. Kortikosteroid kullananlarda en sık pnömoni etkeni nedir?
  Klebsiella
 55. Radyasyon pnömonisinin kliniği nasıldır?
  Bakteriyel pnömoni gibi gelir, subfebril ateş ayırt ettirir
 56. Pnömoni etkenlerinden en kötü prognozlular nelerdir?
  • En kötü: P. jirovecii (profilaksi yapılan tek pnömoni)
  • Toplumdan kazanılmış en kötü: Legionella
  • Nasokomiyal en kötü: S. aureus
 57. Paslı balgam (sarı-kahverengi) ve uçuk bulunması hangi pnömoni etkeni lehinedir?
  Pnömokok
 58. Altta yatan hastalık olması, grafide atipik (diffüz) tutulum hangi pnömoni etkeni lehinedir?
  H. influenza
 59. İHA, büllöz mirinjit, eritema multiforme, nörolojik, kardiyak, KC komplikasyonları bulunması hangi pnömoni etkeni lehinedir?
  Mycoplasma
 60. Multisistem tutulum, elektrolit bozukluğu ve lober AC tutulumu hangi pnömoni etkeni lehinedir?
  Legionella
 61. Grip sonrası başlaması ve süpüratif komplikasyonlar (apse, ampiyem vb) hangi pnömoni etkeni lehinedir?
  S. aureus
 62. Alveolar hemoraji ve nekroz hangi pnömonilerde olur?
  • Psödomonas
  • Klebsiella
 63. Plevral efüzyonda glukoz düşüklüğü hangi hastalıklarda olur?
  • PRTMAM
  • -Parapnömoni
  • -Romatoid plörezi
  • -Tbc
  • -Malignite
  • -Ampiyem
  • -Mezotelyoma
 64. Plevral efüzyonda pH düşüklüğü hangi hastalıklarda olur?
  PRTMAM + özefagus rüptürü
 65. Plevral efüzyonda ADA aktivitesinde artış hangi hastalıklarda görülür?
  • Tbc
  • Malignite
 66. Mediastinitlerin en sık nedenleri nelerdir?
  • Akut: endoskopik girişimler
  • Kronik: Tbc
 67. Unilateral diyafragma paralizilerinin en sık nedeni nedir?
  Bronkojenik tm
Author
ID
279608
Card Set
Dahiliye
Description
asd
Updated
Show Answers