Dahiliye

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Pulmoner konjesyonun belirtileri nedir?
  • Dispne (en sık ve en erken)
  • Ortopne
  • PND (en spesifik)
 2. CVP artar ve juguler vende pulsasyon kaybolursa ne düşünülür?
  VKSS
 3. Juguler venöz nabız dalgalarından hangileri çıplak gözle görülebilir?
  a & v
 4. Juguler vende a dalgası nasıl oluşur ve hangi durumda belirginleşir?
  Atriyal sistoli gösterir, önünde engel varsa (ör TS) belirginleşir
 5. Juguler vende c dalgası nasıl oluşur ve hangi durumda belirginleşir?
  Triküspit kapağın kapanmasıyla oluşur, TY'de belirginleşir
 6. Juguler vende x inişi nasıl oluşur ve hangi durumda belirginleşir?
  Atriyal gevşemeyle oluşur, tamponad ve konstrikf perikarditte belirginleşir
 7. Juguler vende v dalgası nasıl oluşur ve hangi durumda belirginleşir?
  Atriyuma kanın pasif doluşuyla oluşur, TY'de belirginleşir
 8. Juguler vende y dalgası (inişi) nasıl oluşur ve hangi durumda belirginleşir?
  Triküspit kapağın açılmasıyla oluşur, tamponad ve konstriktif perikarditte belirginleşir
 9. AF'de neler kaybolur? (EKG, sonografi, venöz nabız vb)
  • Juguler a
  • EKG'de P
  • S4
  • Presistolik şiddetlenme
 10. Tam AV blokta juguler venöz dalgalar nasıl değişir?
  Bağımsız kasıldıkları için atriyal sistol ventriküler sistole denk gelirse atriyal kan boşalamaz DEV A DALGASI olur
 11. Kusmaull işareti nedir hangi durumda görülür?
  • İnspiryumda juguler vende patolojik konjesyon olmasıdır
  • Sağ kalbe kan gelişi engellendiğinde görülür (TS, tamponad vb)
 12. Pulsus bisferiens hangi durumda görülür?
  AY (yüksek volüm türbülans yaratır)
 13. Pulsus parvus et tardus hangi durumda görülür?
  AS
 14. Corrigan nabız hangi durumda görülür?
  AY
 15. Pulmoner HT nedenleri nelerdir?
  • AC'e fazla kan giden durumlar
  • Pulmoner konjesyon (sol KY, MS vb)
  • Astım (akut)
  • ARDS (akut)
  • PTE (akut)
  • Primer pulmoner HT
  • Bazı interstisyel AC hastalıkları
 16. Nabız basıncını artıran durumlar nelerdir?
  • AY
  • AV fistül, kaçak (PDA, Paget vb)
  • Yüksek debili kalp hastalıkları
 17. Nabız basıncını azaltan nedenler nelerdir?
  • Konstriktif perikardit
  • Hipotiroidi
 18. Ekstremiteler arası TA farkı + kalpte üfürüm hangi hastalığı düşündürür?
  AoK
 19. Ekstremiteler arası TA farkı + vaskülit bulguları hangi hastalığı düşündürür?
  Takayasu
 20. Ekstremiteler arası TA farkı + şiddetli göğüs ağrısı hangi hastalığı düşündürür?
  Aort disseksiyonu
 21. S3 hangi durumlarda duyulur?
  • Ventriküle çok kan gelmesi
  • Ventrikül kompliyansının azalması (sol KY gibi)
 22. S4 hangi durumlarda duyulur?
  • Kalp kası atrofisi
  • Ventrikül gevşemesinin bozulması (MI gibi)

  MS ve AF'de duyulmaz
 23. Hangi üfürümler hangi durumlarda çıkar?
  • Pansistolik: MY, TY, VSD
  • Midsistolik: AD, PD, ASD
  • Erken diyastolik: AY, PY
  • Mid-geç diyastolik: MD, PD
  • Sürekli: PDA
 24. Graham-Steel üfürümü nedir?
  • Pulmoner HT'a bağlı PY
  • MD'a bağlı gelişebilir
  • MD (geç diyastolik) + PY (erken diyastolik)= pandiyastolik
 25. Austin-Flint üfürümü nedir?
  • AY'de duyulan rölatif MD üfürümüdür
  • AY (erken diyastolik)+ MD (geç diyastolik)= pandiyastolik
 26. Carey-Coombs üfürümü nedir?
  ARA'da mitral valvülite bağlı middiyastolik üfürüm
 27. MVP üfürümü nasıldır?
  Midsistolik klik + geç sistolik üfürüm
 28. MVP ve HoKMP'de amil nitrit, valsalva, çömelme, izometrik ve izotonik egzersiz üfürümü nasıl etkiler?
  • Amil nitrit :⬇️ afferload, ⬆️üfürüm
  • Valsalva: ⬇️ preload, ⬆️üfürüm
  • Çömelme: ⬆️pre-afterload, ⬇️ üfürüm
  • İzometrik: ⬆️afterload, ⬇️üfürüm
  • İzotonik: ⬇️MVP, ⬆️HoKMP
 29. EKG'de Q dalgasının genişliği ve boyu nasıl olmalıdır?
  • Genişlik<0,04 sn (1 kutucuk)
  • Boy< 1/4 R (aynı derivasyonda) (R yoksa zaten patolojiktir)
  • Patolojik Q nekroz bulgusudur
  • V1 ve sağındaki derivasyonlarda Q her zaman patolojiktir
 30. EKG'de PR intervalinin süresi ne kadar olmalıdır? Hangi durumlarda değişir?
  • 0,12-0,20 sn (3-5 kutucuk)
  • 1. derece AV blokta uzar
  • Preeksitasyon sendromlarında kısalır
 31. EKG'de QRS genişliği ne kadar olmalıdır? Hangi durumda artar?
  • 0,06-0,09 sn
  • >0,12 sn (3 kutucuk) ise intraventriküler ileti gecikmesi vardır
 32. EKG'de QT intervalinin süresi ne kadar olmalıdır? Ca düzeyi ile ilişkisi nedir?
  • 0,36 sn (9 kutucuk)
  • ⬆️Ca: QT kısalması
  • ⬇️Ca: QT uzaması
 33. ST elevasyon ve depresyonu için hangi nokta baz alınır?
  J noktası
 34. EKG'de T negatifliği hangi durumlarda görülebilir?
  • İskemi
  • Derin ⬇️Ca
  • MVP
  • PAT
  • Perikardit
 35. EKG'de ST değişikliği neyi gösterir?
  • Arterin tam tıkandığını (lezyon-hiperakut)
  • Geri düzelmezse anevrizmadan şüphelenilir
 36. EKG'de R nerede en büyüktür? RV hipertrofisi kriteri nedir?
  • R: V4-V5'te en büyüktür
  • RVH: V1'de R'nin S'den büyük olmasıdır
 37. EKG'de P dalgasının komponentleri nelerdir? Çentikli ve sivri P'nin anlamı nedir?
  • Önce RA sonra LA.
  • LA büyürse çentikli olur, buna "p mitrale denir" MD'de görülür
  • RA büyürse sivri P (p pulmonale) olur, PD, KOAH'ta görülür
 38. Ağır ⬆️K ile ağır ⬆️Ca EKG bulguları nelerdir?
  • Ağır ⬆️K: QRS genişler, P kaybolur
  • Ağır ⬆️Ca: QRS genişler
 39. ⬇️K ve ⬇️Mg'nin EKG bulguları nelerdir?
  • Hafif: U dalgası
  • Ağır: Çentikli T (T ile U üst üste biner)
 40. ⬆️Ca ve ⬇️Ca'nin EKG bulguları nelerdir?
  • ⬆️Ca: QT kısalır, QRS genişleyebilir
  • ⬇️Ca: QT uzar, T negatifleşebilir
 41. Dal blokları kimlerde görülebilir? EKG bulguları nedir?
  • RBBB herkeste bulunabilir
  • LBBB daima patolojiktir
  • QRS genişler
  • V1,2,3'te genişleme: RBBB
  • V4,5,6'd genişleme: LBBB
  • V1,2,3,4,5,6'da: LBBB
 42. Sol atriyumu en iyi gösteren görüntüleme yöntemi nedir?
  Transösofageal ekokardiyografi
 43. KAH'ta prognostik öneme sahip görüntüleme yöntemi nedir?
  Talyum sintigrafisi
 44. Varyant anjinada hangi ilaçlar kontrendikedir?
  • Aspirin
  • β-blokör
 45. Stabil AP ve USAP tedavisi nedir?
  • Ortak:
  • -Antiagregan
  • -Nitratlar
  • -β-blokör
  • -KKB
  • Stabil:Metabolik (antioksidan) tdv
  • USAP: Heparin
 46. MI'ın en sık patogenezi nedir? Tanı nasıl konur?
  Aterosklerotik plak üzerine trombus binmesi

  • En az ikisiyle:
  • Klinik
  • EKG
  • Kardiyak marker
 47. 'ın EKG bulguları hangi sırayla düzelirler?
  • İlk ST sonra T düzelir
  • Q ömür boyu kalır
 48. MI'da subendokardiyal ve transmural enfarktlar EKG'de nasıl görünürler?
  • Subendokardiyal: Q değişmez, ST depresyonu olur
  • Transmural: Patolojik Q, ST elevasyonu (daha kötü)
 49. EKG'de hangi derivasyonlar kalbin hangi kısımlarını gösterir?
  • V1-2: Septum
  • V3-4: anterior
  • V5-6: lat duvar
  • V1, V2-4R: sağ ventrikül
  • D1-aVL-V6: yüksek lat
  • V1-6: yaygın ant
  • V1-4: anteroseptal
  • V3-6: anterolateral
  • V1R, V7,8: posterior
  • D2-3, aVF: inferior
 50. Kalbin hangi arterleri tıkandığında hangi kısımları enfarkt olur?
  • LAD: Anterior
  • CxA: Lateral
  • LCA: Anterolateral
  • RCA: İnferior
  • RCA+CxA: Posterior (nadir)
  • RCA+LAD: Sağ ventrikül (nadir)
 51. SA ve AV nodları hangi arter besler?
  RCA (inf MI'da bu yüzden bradikardi olur)
 52. MI'da sedatif tedavi olarak ne kullanılır?
  • Ant MI: Morfin
  • İnf MI: Meperidin (morfin bradikardiyi artırır)
 53. MI tedavi prensibi nedir?
  USAP tedavisi + ACEi + statin
 54. MI'ın hangi türlerinde trombolitik verilmez?
  Non-Q-MI (NSTEMI)
 55. MI'ın en sık komplikasyonu ve en sık ölüm nedenleri nelerdir?
  • En sık komp: VES
  • Hastaneye ulaşamadan ölümün en sık nedeni: VF
  • Hastanede ölümün en sık nedeni: KY
 56. Adams-Stokes sendromunun komponentleri nelerdir?
  • Bradikardi
  • HipoT
  • Senkop
 57. MI sonrası rüptür en sık nerede olur?
  Sol ventrikül serbest duvarında
 58. Sağ KY en sık nedenleri nelerdir?
  • En sık: Sol KY
  • İzole sağ KY en sık kronik neden: KOAH
  • İzole sağ KY en sık akut neden: PTE
 59. Sağ KY'de tedavi nedir?
  • SF yüklemesiyle TA artırılıp AC'e taşma şeklinde kan gitmesini sağlamaktır
  • Diüretikler ve vazodilatörler kontrendikedir
 60. Kalp yetmezliği parametreleri nelerdir?
  • SV<50 ml
  • EF< %50
  • Kardiyak indeks< 2,5 ml/dk/m2
 61. Kalp hipertrofisi ve dilatasyonunda hangi sesler duyulur?
  • S3: Hipertrofi
  • S4: Dilatasyon
 62. Pulmoner konjesyonun telekardiyografi bulguları nelerdir?
  • Üst zonlarda venöz konjesyon (geyik boynuzu)
  • Fissurlarda kalınlaşma
  • Hiler dolgunluk
  • Kerley A&B
  • İnterstisyel ödem veya alveolar ödem
  • Plevral sıvı
 63. KY riski olanlarda hangi ilaçlar kullanılır?
  ACEi
 64. Asemptomatik KY'de hangi ilaçlar kullanılır?
  ACEi & β-blokör
 65. Evre 1-2. KY'nde hangi ilaçlar kullanılır?
  • ACE & β-blokör
  • Spironolakton
  • Loop diüretikleri
 66. PTE'nin nonspesifik EKG bulguları nelerdir?
  • 1) S1: D1'de derin S
  • 2) S1Q3: S1 + D3'te derin Q
  • 3) S1Q3T3: S1 + S2 + D3'te negatif T
 67. PreHT hangi basınç değerlerine denir ve kimlerde evre 1 HT olarak kabul edilir?
  • <140/<90
  • KBY ve DM'de evre 1 HT kabul edilir
 68. Sekonder HT'nin en sık nedeni nedir?
  • Renal nedenler
  • En sık: RAS
  • Gençte fibromusküler displazi
  • Yaşlıda ateroskleroz
 69. Hipertiroidi ve hipotiroidinin tansiyona etkisi nedir?
  • Hipertiroidi: Sistolik HT
  • Hipotiroidi: Diyastolik HT
 70. Hipertansif retinopati dereceleri nelerdir?
  • Derece 1: Arteriyoler daralma ve ışık refleksinde artma
  • Derece 2: Ven-arter çaprazlaşmalarında belirginleşme
  • Derece 3: Yumuşak ve sert eksudalar
  • Derece 4: Papil ödemi
 71. Hipertansif böbrek hastalığında ACEi kesme endikasyonu nedir?
  • Kreatinin>4 veya K>5
  • (Diyaliz hastasında en iyi ilaç ACEi)
 72. Erişkinde en sık kalp kapak anomalisi nedir?
  Biküspit aorta
 73. Erişkinde en sık kalp kapak hastalığı nedir?
  MVP
 74. Çocukta ve erişkinde en sık romatizmal kapak hastalığı nelerdir?
  • Çocuk: MY
  • Erişkin: MD
 75. Gebede prognozu en kötü kalp kapak hastalığı nedir?
  • Dahiliye: MD
  • Kadın doğum: AD
 76. Sol atriyumu en çok büyüten hastalıklar nelerdir?
  • Akut: MD
  • Kronik: MY
 77. Facies mitrale nedir?
  Çocuklukta başlayan MD'ın yanakları kırmızı yapmasıdır
 78. Mitral darlığın ve yetmezliği tele bulguları nelerdir?
  • Pulmoner konjesyon
  • Sağda çift kontur (sol atriyal büyümeye bağlı)
  • MY'de ek olarak kardiyomegali olur
 79. MD'ın en sık komplikasyonu nedir?
  AF
 80. MVP'nin en sık EKG bulgusu nedir?
  Negatif T
 81. Triküspit yetmezliğinin en sık nedenleri nelerdir?
  • Erişkin: Pulmoner HT
  • Çocuk: Ebstein anomalisi
 82. EKG bulgularıne göre aritmi kaynağı nasıl anlaşılır?
  • SA nod: Güzel P ve güzel QRS
  • Atriyum: Her türlü P ve güzel QRS
  • AV nod: P kesinlikle yok, güzel QRS
  • Ventrikül: AV noda ne kadar yakınsa o kadar güzel QRS'i vardır. Aşağı indikçe çirkinleşir ve tehlikelileşir
 83. Aritmilerin en sık nedenleri nelerdir?
  • 1) KAH
  • 2) Myokardiyal gerilme
  • 3) Tirotoksikoz
 84. Karotis masajına kalıcı cevap veren aritmi nedir?
  PAT
 85. Sinüs bradikardisi tedavisi ve endikasyonu nedir?
  • <40/dk veya semptomatik hastalar tdv edilir
  • İlk seçenek atropindir, isoproterenol de verilebilir
 86. Hasta sinüs sendromunda hangi aritmiler oluşabilir? Tedavisi nedir?
  • Sinus arresti
  • Sinoatriyal blok: P dalgası oluşmaz
  • Bradikardi-taşikardi sendromu
  • 3ü de benigndir, nadiren senkop yaptığında pacemaker takılır
 87. SVT ilaç üçlüsü nedir?
  • β-blokör
  • Verapamil/diltiazem
  • Digoksin
 88. PAT patogenezi, bulguları ve tedavisi nedir?
  • Atriyumda tek odaktan kaynaklanır (MAT'tan farkı)
  • QRS dardır, koronere az kan gittiği için ST değ ve T negatifliği olur, hız nedeniyle P görünmeyebilir
  • Karotid masajı kalıcı düzelme sağlar
  • Medikal tedavi: adenozin (ilk tercih) + SVT üçlüsü
  • Hemodinamik olarak unstabillerde DC-CV
 89. MAT patogenezi ve tedavisi nedir?
  • Atriyumda multipl odaktan kaynaklanır
  • SVT üçlüsü (otomatizmayı artırdığı için digoksin hariç)
 90. Atriyal flutter EKG görünümü ve tedavisi nedir?
  • Testere ağzo görünümü olur (P'lerin bir kısmı geçmez)
  • SVT üçlüsü
 91. AF tedavi yaklaşımı nasıldır?
  • 1) Ventrikül hız kontrolü (SVT üçlüsü)
  • 2) Antikoagülasyon: 3 hf (3 günden önce yakalanırsa veya TEE ile trombus olmadığı gösterilirse gerek yok)
  • 3) Sinüs ritmine çevir: medikal veya DC-CV

  Kronik AF'de ömür boyu ankoagülan verilir
 92. dikal CV ilaçları nelerdir?
  • Kinidin
  • Propafenon
 93. AF EKG bulguları nedir?
  P yok, R-R mesafeleri eşit değil
 94. Paroksizmal AF nedir?
  AF'nin spontan düzelip trombus atmasıdır
 95. Dijital fazlalığının ilk bulgusu nedir?
  1. derece AV blok
 96. 1. derece AV bloğun diğerlerinden farkı nedir?
  • Tüm uyarılar geçer, her P'yi QRS izler
  • Tek anormallik PR uzamasıdır (>0,20 sn)
 97. 2. derece AV blokların özellikleri ve farkları nelerdir?
  • Mobitz tip 1 (Wenckebach): Bir vuru atlayana kadar PR uzamasıdır, benigndir
  • Mobitz tip 2: Bazı P'lerin orantılı şekilde AV noddan iletilmemesidir (1/2, 1/3...). PR mesafeleri eşittir. Acil pil endikasyonu vardır
 98. Hangi AV bloklarda acil pil endikasyonu vardır?
  • Mobitz tip 2
  • 3. derece (tam blok)
 99. 3. derede AV bloğun özellikleri nelerdir?
  • P-P mesafeleri ve R-R mesafeleri eşittir ama aralarında ilişki yoktur
  • Acil pil endikasyonudur
 100. Geniş QRS'li tek SVT nedeni nedir?
  Preeksitasyon (WPW) sendromu (delta dalgası eklendiği için geniş görünür)
 101. WPW EKG bulguları nelerdir?
  • Taşikardi
  • PR'de kısalma (<0.12 sn)
  • QRS'in başında delta dalgası (bu yüzden geniş QRS yapar)
  • Levine-Ganon-Logan'ın tek farkı normal QRS dalgasıdır
 102. Ventriküler aritmi ilacı üçlüsü nedir?
  • Amiodaron
  • Lidokain
  • Sotalol
 103. VES'te tedavi endikasyonları nedir?
  • >10/dk
  • Multifokal (VT'ye çevirebilir)
  • Bigemine/trigemine (VT'ye çevirebilir)
  • Ard arda 3 VES atımı (VT'nin tanımı)
  • R on T fenomeni (VT'ye çevirebilir) (prognozu en kötü olan endikasyon)
 104. VES'in AES'ten farkı nedir?
  Sonraki atım olması gereken yerdedir
 105. Torsades de pointes etyolojisi ve tedavisi nedir?
  • Elektrolit bozuklukları
  • İlk tdv iv Mg verilmesi
  • Pacemaker da takılabilir
 106. Dilate KMP sekonder nedenleri nelerdir?
  • Alkol (reversibl), KT, kokain, lityum, katekolaminler
  • Metabolik (herşeyin eksikliği, tiroidin hem ⬇️ hem ⬆️)(reversibl)
 107. Dilate KMP kliniği nasıldır?
  • Sol KY
  • Aritmi (en sık ölüm nedeni)
  • Emboli
 108. Restriktif KMP tanısı nasıl konur?
  • Amiloidozda eko yeterlidir
  • Diğerlerinde biyopsi yapılır
 109. Perikarditin spesifik bulgusu nedir?
  Yatmakla artan göğüs ağrısı
 110. Perikard hastalıklarının EKG bulguları nedir?
  • R voltaj ⬇️
  • 1 mm ST değ
  • T negatifliği
 111. Perikardiyal efüzyonda oskültasyon bulgusu nedir?
  Sol skapula altında tübüler solunum sesi (Ewart işareti)
 112. Perikardiyal efüzyonun tele görünümü nedir?
  Su şişesi, matara, çadır, üçgen kalp
 113. Konstriktif perikarditin en sık nedenleri nelerdir?
  • En sık: İdyopatik (viral?)
  • Kronik en sık: Tbc
 114. İnfektif endokardit riskinin en çok ve en az olduğu durumlar nelerdir?
  • En çok: AD, AoK, AY, MY, PDA, VSD, Marfan
  • En az: MVP, ASD, KAH, kalp pili, protez kullanmadan düzeltilen lezyonlar
 115. İnfektif endokarditin en sık ve en az tuttuğu kapaklar nelerdir?
  • En sık: Mitral
  • En az: Pulmoner
 116. İnfektif endokardit için en riskli girişimler sıralaması nedir?
  • 1) Ağız-üriner cerrahi
  • 2) Zedeleyici endoskopi
  • 3) Nispeten steril olmayan girişimler
 117. Girişim yapılacaklarda infektif endokardit profilaksisi nasıl yapılır?
  • Oral girişim: Amoksisilin
  • GIS/GUS: Ampisilin + gentamisin
 118. Miksomanın tipik bulguları nedir?
  • Ateş
  • Pozisyonla değişen üfürüm
 119. Aort disseksiyonu en sık hangi kısımdan olur?
  Çıkan aortanın lateral duvarında
 120. Ağrısız aort disseksiyonu hangi hastalıkta olabilir?
  Marfan
Author:
Farash
ID:
279611
Card Set:
Dahiliye
Updated:
2014-07-25 17:54:58
Tags:
Kardiyoloji
Folders:

Description:
asd
Show Answers: