Dahiliye

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hipofiz tm ve kavernöz sinüs trombozu en çok hangi sinirlere basarlar?
  • Hipofiz tm: 3. KS
  • Kavernöz sinüs trombozu: 6. KS
 2. ⬆️PRL yapan ilaçlar ve hormonlar nelerdir?
  • Psikiyatrik ve anestezik tüm ilaçlar
  • TRH, östrojen, VIP
 3. Hormonlar üzerinde genel uyarıcı ve genel inhibitör etkiye sahip hormonlar nelerdir?
  • Uyarıcı: östrojen
  • İnhibitör: glukokortikoidler
 4. FSH ve LH'ın erkekte etkileri nedir?
  • FSH: Testis büyümesi, Sertoli hücrelerinden androjen bağlayan hormon sentezi
  • LH: Testisten testosteron sentezi
 5. Hipopituiterizmde hormonlar hangi sırayla azalırlar?
  BH, gonadotropinler, TSH, ACTH, prolaktin
 6. Panhipopituiterizm tedavisinde önemli sıra nedir?
  Tiroidden önce steroid verilmeli
 7. Proksimal myopati nedenleri nelerdir?
  • Akromegali
  • Cushing
  • ⬆️ veya ⬇️ tiroidi
  • ⬆️PTH
  • DM (amyotofi)
  • Romatolojik hastalıklar
  • Nörolojik hastalıklar
 8. Prolaktinoma tanısından önce ekarte edilmesi gereken tanılar nelerdir?
  • Gebelik
  • İlaç
  • Primer ⬇️tiroidi
 9. Akromegalide tedaviye yanıt hangi belirtiyle ölçülebilir?
  Terleme
 10. Cushing'de CBC nasıl değişir?
  • Herşey artar
  • Lenfopeni & eosinopeni olur
 11. Cushing sendromu nedenleri birbirinden nasıl ayırt edilir?
  • Düşük doz deksametazon: Fizyolojik-patolojik ayrımı
  • Yüksek doz: Pituiteri ayırt eder
  • Plazma ACTH düzeyi adrenali ayırt eder
  • Ayırt edilemezse petrozal sinüs örneklemesi yapılır
 12. Periferik T4->T3 dönüşümü hangi durumlarda bozulur?
  • YD, yaşlı
  • Stres
  • PTU, amiodaron, steroidler, propranolol
  • Konstrast ajanlar
 13. Hipotiroidinin EKG bulguları nelerdir?
  • PR uzar (AV blok)
  • Perikardit bulguları (QRS voltaj⬇️, T (-))
 14. Hipotermik koma nedenleri nelerdir?
  • Miksödem
  • Sepsis
 15. Hipertiroidisiz tirotoksikoz nedenleri nelerdir?
  • Struma ovari
  • Tirotoksikoz faktisia
  • Metastatik tiroid ca
  • Subakut tiroidit
  • Hashimoto
 16. Graves'i diğer hipertiroidilerden ayıran özellikleri nelerdir?
  • Oftalmopati
  • Dermopati (pretibial miksödem)
  • Akropati (clubbing)
 17. Graves tedavi seçenekleri nelerdir?
  • Farmakolojik: lk tercih
  • RAI: yaşlıda ilk tercih
  • Cerrahi: büyük-bası, malignite, oftalmopati (total), genç
 18. Tiroid krizinin tedavisi nedir?
  • PTU
  • İyot (Wolf-Chaikoff etkisi)
  • Propranolol
  • Steroidler
  • Fenobarbital (konv için)
  • Antipiretik (parasetamol)
 19. Tiroid nodülüne yaklaşım nasıldır?
  • Hipertiroidikse sintigrafi yapılır, sıcak olduğu gösterilir benign kabul edilir
  • Ötiroidse biyopsi yapılır
 20. Toksik multinodüler guatr tedavi yaklaşımı nasıldır?
  Sintigrafide soğuk nodüle biyopsi yapılır, malignse cerrahi benignse veya soğuk nodül yoksa RAI
 21. Tiroiditlerin akut/subakut/kronik/fibröz en sık nedenleri nelerdir?
  • Akut: Enfeksiyöz (nadir)
  • Subakut: Subakut granülomatöz tiroidit
  • Kronik: Hashimoto
  • Fibröz: Riedel struma
 22. Subakut tiroiditlerin farkları nelerdir?
  • Subakut granülomatöz (DeQuervain): yaygın boyun ağrısı ve ⬆️ sedim
  • Subakut lenfositik (sessiz, postpartum): ağrısızdır, sedim normaldir
 23. Tiroiditlerin tirotoksikozu nasıl tedavi edilir?
  Propranolol
 24. Hipokalsemik tiroidit hangisidir?
  Riedel (paratiroidleri de hasarlar)
 25. Maligniteye dönmeyen ama karışabilen tiroidit hangisidir?
  Riedel
 26. Tiroid nodülüne yaklaşım nasıldır?
  • Biyopsi yapılır, benignse tiroksin supresyon tedavisi yapılır, küçülürse devam, küçülmezse biyopsi tekrarlanır. Benignse yıllık USG takibi yapılır
  • İlk biyopsi şüpheli gelirse sintigrafi yapılır, soğuksa opere edilir sıcaksa izlenir
 27. Tiroid nodülünün malign olma riskini artıran faktörler nelerdir?
  • Aile öyküsü, boyna radyasyon öyküsü, genç, erkek olma
  • Hızlı büyüyen nodül, solid, soğuk olması
  • Tiroksinle suprese olmaması
  • Serum TG ve kalsitonin yüksekliği
  • Ses kısıklığı
 28. İyot eksikliği tanısı nasıl konur?
  24 saatlik idrarda I atılımıyla
 29. Hasta ötiroid sendromunda patogenez nedir?
  • T4->T3 dönüşümü bozuktur
  • T3⬇️, klinik bulgu yoktur
 30. Kemikte anabolik ve katabolik etkiye sahip diğer hormonlar nelerdir?
  • Anabolik: sex steroidleri, BH
  • Katabolik: glukokortikoidler, tiroid
 31. ⬆️PTH elektrolit dengesini nasıl değiştirir?
  ⬆️Ca ⬆️Cl asidoz
 32. Asemptomatik ⬆️PTH'nin cerrahi endikasyonları nelerdir?
  • Ca>12
  • Ciddi böbrek ve kemik bulguları

  Cerrahi öncesi furosemidle Ca seviyesi normale getirilir
 33. Vit D tedavisi ensikasyonları nedir?
  • Primer ⬇️PTH
  • KBY
 34. Primer ⬇️PTH'nın en sık nedeni nedir?
  Tiroid cerrahisi
 35. Psödo⬇️PTH bulguları nelerdir?
  • Kısa boy, yuvarlak yüz, metakarp ve metatars kısalığı
  • PTH direnci vardır
 36. Osteomalazinin patognomonik kemik bulgusu nedir?
  • Psödofraktür (Milkman fraktürü)
  • Gerçek kırıktan kallus olmamasıyla ayrılır
 37. Osteoporozun vertebralardaki radyolojik bulguları nelerdir?
  • Horizontal trabekülasyon kaybı ve vertikallerde rölatif belirginleşme
  • Vertebra kenarlarında osteoskleroz (çerçeve belirtisi)
  • Diskin vertebra içinde çökmesi (Schmorl nodülleri)
  • Diskin genişlemesi (Codfish vertebra)
 38. Paget hastalığının patognomonik lab bulgusu nedir?
  ALP>1000
 39. Paget hastalığındaki yeni kemik oluşumu hangi komplikasyonlara yol açar?
  • Korteks genişler
  • AV fistüller oluşur
  • Kemikler kırılganlaşır
  • Kanser riski⬆️
 40. Paget'nin radyolojik bulgusu nedir?
  Kafa kemiklerinde atılmış pamuk görünümü
 41. Adrenal yetmezliğin en sık nedenleri nelerdir?
  • Gelişmiş ülkede: Otoimmün
  • Geri kalmışta: Tbc
  • Akut adrenal yetmezliğin: Meningokoksemi (Waterhouse Frederichsen)
  • Sekonder adrenal yetmezliğin en sık nedeni steroid kullanımı
 42. Primer adrenal yetmezliğin sekonderden farkı nedir?
  Aldosteron da eksik olduğu için ⬆️K vardır.
 43. Otoimmün poliendokrin sendrom tipleri nelerdir?
  • Tip 1 (APECED): Addison, kronik mukokutanöz kandidiyazis, ⬇️PTH
  • Tip 2 (Schmidt): Addison, Hashimoto, primer hipogonadizm, T1DM
 44. Adrenal yetmezliği en erken bulgusu nedir?
  Hiperpigmentasyon
 45. Adrenal yetmezlik tedavisi nedir?
  • Fludrokortizon (mineralokortikoid etkisi yüksek olduğu için)
  • Stres durumlarında doz 2-3 katına çıkarılabilir
 46. Adrenal glandın hangi hastalığını MR BT'den iyi gösterir?
  Feo
 47. Adrenal korteks sintigrafisinde ne kullanılır?
  İyodonorkolesterol
 48. MEN 1'in komponentleri nelerdir?
  • Pituiter adenom
  • Paratiroid tm, hiperplazi
  • Pankreas tm
 49. MEN 2A'nın komponentleri nelerdir?
  • Medüller tiroid ca
  • Feo
  • Paratiroid
 50. MEN 2B'nin komponentleri nelerdir?
  • Medüller tiroid ca
  • Feo
  • Multiple nörinomlar
  • Otonom gangliyonöromatozis
  • Marfanoid görünüm
 51. Feo hangi sendromlara eşlik edebilir?
  • MEN 2A & 2B
  • VHL
  • Von Reckling Hausens
 52. T2DM tanı kriterleri nelerdir?
  • Açlık KŞ>126
  • Semtom + KŞ>200
  • Tokluk KŞ (2. saat) >200
  • HbA1c>%6,5
 53. T2DM'de komplikasyonların fizyopatolojisi nedir?
  • Polyol yolağı
  • AGE
  • Protein kinaz C yolağı
  • Heksozamin
  • Süperoksit ürünleri
 54. T2DM'nin en sık kronik komplikasyonu nedir? En sık tipi ve bulguları nelerdir? Tedavide ne kullanılabilir?
  • Nöropati
  • En sık tipi: simetrik periferik nöropati
  • En sık bulgu: Alt ext DTR alınamaması
  • En sık KS: 3. KS (ışık refleksi korunur)
  • Amyotropi görülür
  • Lipoik asit verilebilir
 55. T2DM'nin deri bulguları nelerdir?
  • Diyabetik dermopati (pretibial atrofik kahverengi lekeler)
  • Xantoma
  • Nekrozis lipiodika diabetikorum
  • Dupuytren kontraktürü
 56. T2DM'de tedavi hedefleri nelerdir?
  • Açlık KŞ < 95
  • Tokluk KŞ< 120
  • HbA1c < %6
 57. β-blokörler hipogöiseminin hangi bulgularını maskeleyemez?
  • Nöroglikopenik
  • Terleme
 58. Genetik obezite nedenleri nelerdir?
  • Prader Willi
  • Laurence Moon Biedl
  • Alström
  • Cohen
  • Carpenter
 59. Kan LDL düzeyi hedefi kaçtır?
  • 0-1 KAH risk faktörü varsa: <160
  • >1 KAH risk faktörü varsa: <130
  • KAH veya eşdeğeri varsa (DM gibi): <100
  • Hem KAH hem DM varsa: <70
 60. KAH riskini artırmayan ve en çok artıran hiperlipidemiler nelerdir?
  • Artırmayan: Tip 1
  • En çok artıran: Tip 2b
 61. Hiperlipidemi sınıflaması ve artan lipoprotein nelerdir?
  • 1: Şilomikron
  • 2a: LDL
  • 2b: LDL & VLDL
  • 3: IDL
  • 4: VLDL
  • 5: Şilomikron & VLDL (1+4)
 62. Metabolik sendrom tanı kriterleri nelerdir?
  • 5 kriterden 3ü
  • -Abdominal obezite
  • -(E>94, K>80 cm)
  • -⬆️TG (>150)
  • -⬇️ HDL (E<40, K<50)
  • -HT (>130/85)
  • -Açlık KŞ>100
Author:
Farash
ID:
279612
Card Set:
Dahiliye
Updated:
2015-01-02 21:01:45
Tags:
Endokrinoloji
Folders:

Description:
asd
Show Answers: