Fizyoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Gebeliğin 2. haftasının 2 önemli noktası?
  • Bilaminer germ disk
  • 2'ler haftası
 2. Gebeliğin 3. haftasının 3 önemli noktası?
  • Trilaminer germ disk
  • Gastrulasyon
  • 18. gün nörülasyon
 3. Teratojenlere en duyarlı olunan dönem hangi dönemdir?
  Embryonik dönem (3-8. haftalar): Organogenez bu dönemde olur, bu dönemde teratojen maruziyeti organ yokluğuyla sonuçlanır.
 4. Oosit ovulasyona kadar hangi evrede kalır?
  Diploten (1. mayozun profazı)
 5. Oosit ovulasyondan sonra hangi evrede kalır?
  2. mayozun metafazında
 6. Graaf folikülünün parankim hücreleri nedir?
  Granüloza hücreleri (salgı yaptıkları için granüllüdürler.)
 7. Graaf folikülünün stroma dokusu nedir?
  Teka interna ve eksterna
 8. Ovulasyondan sonra kemotaksis yaparak spermleri çeken tabaka nedir?
  Corona radiata (granüloza hücrelerinden oluşur)
 9. Ovulasyon sırasında LH'ın görevleri nedir?
  • Kollajenaz aktivitesini artırır
  • PG sentezini artırarak lokal kas kontraksiyonları yapar
  • Granüloza ve teka hücrelerinin lüteinizasyonunu sağlar
 10. Corpus luteum ne salgılar? Bu hormonlar çekilince ne olur?
  • Progesteron ve relaksin
  • Bu hormonlar çekildiğinde myometrium kasılır, arkuat arterler kapanır, endometrium iskemiye giderek dökülür
 11. Sperm fruktozu hangi transporterla kullanır?
  GLUT5
 12. Fertilizasyon ovulasyon sonrası hangi saatlerde olabilir?
  12-24 saat
 13. Spermlerin fertilizasyon yeteneği kazanmak için geçirdiği değişiklikler nelerdir?
  • Kapasitasyon
  • Akrozom reaksiyonu
 14. Akrozom üzerindeki plazma membranı ve seminal plazma proteinlerinin yok edildiği işlemin adı nedir?
  Kapasitasyon
 15. Akrozom reaksiyonunu hangi protein başlatır?
  Ligand ZP3
 16. Spermin oosit sitoplazmasına girmesiyle ne başlar?
  • Zona reaksiyonu
  • 2. mayozun tamamlanması
 17. Zigotun yarıklanmasıyla hangi hücreler oluşur?
  Blastomer
 18. Kompaksiyon zigotun hangi aşamasında olur?
  Morula
 19. Blastokistin yapısında neler bulunur?
  • Zona pelusida
  • Trofoblast
  • Embryoblast
  • Blastosel
 20. İmplantasyon fertilizasyondan sonra kaçıncı günlerde olur?
  6-12. günlerde
 21. Embryonun implantasyonunda adezyon ve invazyondan hangi hücreler sorumludur ve hangi adezyon molekülleri kullanılır?
  • Adezyon: Trofoblast-Selektin
  • İnvazyon: Sinsityotrofoblast-İntegrin
 22. HCG'yi hangi hücreler en erken kaçıncı günde salgılarlar?
  • Sinsityotrofoblastlar
  • 8-9. günde
 23. Laküner evre embryonun gelişiminin kaçıncı haftasındadır?
  2
 24. Ekstraembryonik mezoderm kaçıncı haftada oluşur ve komponentleri nedir?
  • 2. haftada oluşur
  • -Ekstraembryonik somatoplevral mezoderm
  • -Ekstraembryonik splanknoplevral mezoderm
 25. Koryon frondozumun komponentleri nedir? (içten dışa)
  • Amnioblast
  • Ekstraembryonik somatik mezoderm
  • Sitotrofoblast
  • Sinsityotrofoblast
 26. Koryon levenin komponentleri nedir? (içten dışa)
  • Hauser membranı
  • Ekstra embryonik splanknik mezoderm
  • Sitotrofoblast
 27. Notokordun oluşumu nereden başlar?
  Primitif düğüm
 28. Kaudal nöropor kaçıncı günde kapanır?
  27. günde. Kranyal nöropor ondan önce kapanır.
 29. Nöral krest kökenli yapılar nelerdir?
  Faringeal kompleksler

  • Periferik sinir sistemi
  • Meninksler
  • Glial hücreler
  • Adrenal medulla

  • Dişte odontoblastlar
  • Tiroidde parafoliküler C hücreleri
  • Kalpte konotrunkal septum
  • Deride melanositler
 30. todermden kaynaklanan yapılar nelerdir?
  • SSS, PSS
  • Epidermis (saç ve tırnaklar dahil)
  • Deri bezleri
  • Meme bezleri
  • Diş minesi
  • Hipofiz
 31. Endoderm kaynaklı yapılar nelerdir?
  • GIS
  • GIS kaynaklı organlar
  • KC, safra yolları ve pankreas
  • Solunum sistemi epiteli
  • Mesane ve üretranın epiteli
 32. Mezodermin komponentleri nelerdir?
  • Paraksiyel mezoderm
  • Lateral mezoderm
  • İntermediyer mezoderm
 33. Lateral mezodermden oluşan yapılar nelerdir?
  • Plevra, periton, perikard
  • Endotel
 34. İntermediyer mezodermden oluşan yapılar nelerdir?
  • Nefrotomlar (böbrek, toplayıcı kanallar, üreterler)
  • Gonadlar
 35. Desidua kaç parçadan oluşur?
  • Desidua pariyetalis
  • Desidua basalis
  • Desidua kapsularis
 36. Amniyon sıvısının majör kaynağı nedir?
  • 20. haftaya kadar amniyoblastlar
  • 20. haftadan sonra fetusun idrarı
 37. Oligohidramniyoz en çok hangi sisteme zarar verir?
  Solunum
 38. Kranyum kemikleri hangi yapılardan köken alır?
  • Nörokranyum: nöral tüp
  • Viserokranyum: nöral krest
 39. Faringeal arklardan hangi sinirler gelişir?
  • 1↣V2 ve V3
  • 2↣VII
  • 3↣IX
  • 4↣X
 40. 1. faringeal arktan hangi kemikler gelişir?
  • Premaksilla, maksilla
  • Zigomatik
  • Temporalin bir kısmı
  • Meckel kıkırdağı
  • Malleus
  • İnkus
 41. 2. faringeal arktan hangi kemikler gelişir?
  • Stapes
  • Stiloid çıkıntı
  • Hyoidin üst kısmı ve küçük boynuzu
 42. 3. faringeal arktan hangi kemik gelişir?
  Hyoidin alt kısmı ve büyük boynuzu
 43. 4-6. faringeal arklardan hangi kıkırdak gelişir?
  Larinks kıkırdakları
 44. 1. faringeal arktan hangi kaslar gelişir?
  • Çiğneme
  • Mylohyoid
  • Digastricus vent ant
  • Tensörler
 45. 2. faringeal arktan hangi kaslar gelişir?
  • Mimik kasları
  • Digastricus vent post
  • Stilohyoid
  • Stapedius
 46. 3. faringeal arktan hangi kas gelişir?
  Stilofaringeus
 47. 4-6. faringeal arklardan hangi kaslar gelişir?
  Farinks ve larinks kasları
 48. 1. faringeal cepten ne gelişir?
  Östaki
 49. 2. faringeal cepten ne gelişir?
  Fossa tonsillarisler
 50. 3. faringeal cepten ne gelişir?
  • Timus
  • Alt paratiroidler
 51. Lenfoid dokulardan hangisi aynı zamanda epitelyal komponent de içerir?
  Timus
 52. 4. faringeal cepten ne gelişir?
  • Üst paratiroidler
  • Parafolliküler C hücreleri (tiroid)
 53. 1. faringeal yarıktan ne oluşur?
  DKY
 54. 1. faringeal membrandan ne oluşur?
  Timpanik membran
 55. Mikrotubul dinamiğini etkileyen ilaclar?
  • Kolşisin
  • Griseofulvin
  • Mebendazol, albendazol
  • Vinblastin, vinkristin
  • Taksanlar (paklitaksel)
  • Iksabepilon
  • Eribulin
 56. Yapısında mikrotübül bulunduran organeller hangileridir?
  • Sentriyol⇒   Hareketsiz
  • Bazal cisim⇗

  • Silyum⇒   Hareketli
  • Flagellum⇗
 57. yapısında hangi proteinler bulunur?
  • Tektin
  • Neksin
  • Dynein
 58. Aksonemde mikrotübül çiftinin içindeki bağı ne sağlar?
  Tektin
 59. Aksonemde mikrotübül çiftlerini birbirine ne bağlar?
  Neksin
 60. Mikrofilamanların görevleri nedir?
  • Hücre membranının altında:
  • -Endositoz, ekzositoz, hücre hareketleri
  • -Eritrositlerdeki deformabiliteyi sağlar

  Epitel hücrelerinde mikrovillus ve stereosilyum yapısında bulunur

  Kas dokusunda kontraksiyonu sağlar
 61. a filamanı nedir?
  Desmin
 62. SSS kök hücrelerinin ara filamanları nedir?
  Nestin
 63. Aktine bağlı moleküler motor nedir?
  • Myozin 1: Vezikül taşımasında
  • Myozin 2: Kas kasılmasında
 64. Mikrotübüle bağlı moleküler motorlar nelerdir?
  • Dynein (retrograd=ortograd)
  • Kinezin (anterograd)
 65. Mitokondrilere bağlı moleküler motor nedir?
  F0/F1 ATP sentaz
 66. Mikrovillüslerin yüzey paternleri nedir?
  • Çizgili kenar: Hepsi aynı boydadır (ince barsak epiteli)
  • Fırçamsı kenar: Farklı boydadırlar (proksimal tübül epiteli)
 67. Uzun ve dallanmış mikrovillüslere ne denir?
  Stereosilyum
 68. Stereosilyum nerelerde bulunur?
  • Epididimis, vas deferens
  • İç kulak tüy hücre yüzeyinde
 69. İstirahat membran potansiyelini ne sağlar?
  K sızma kanalları
 70. Hipoksi ve hiperkarbi durumlarında hangi solunum paternleri görülür?
  • Hipokside hiperpne
  • Hiperkarbide takipne
 71. Fosfolipid membrandan en hızlı hangi madde geçer?
  CO2
 72. Membranlardan en hızlı hangi madde geçer?
  Su
 73. İyon kanallarının membran potansiyeline etkisi nedir?
  • K ve Cl: Hiperpolarizasyon
  • Na ve Ca: Depolarizasyon
 74. Na/K ATPaz üzerinde etkili maddeler nelerdir?
  • Kardiyak dijitaller inhibe eder
  • İnsulin, tiroid hormonları, G-aktin aktive eder
 75. Aksiyon potansiyelinin başladığı ve bol miktarda Na kanalı bulunduran nöron bölgesinin adı nedir?
  Akson tepeciği
 76. Lambert-Eaton ve myastenia graviste antikorlar hangi antijenlere karşı gelişimiştir?
  • LE: Presinaptik VBKK'na karşı
  • MG: Postsinaptik LBSK'na karşı
 77. Hücre adezyon molekülleri nelerdir?
  • Kadherin
  • İntegrin
  • Selektin
  • Ig süperailesi (PECAM, ICAM, VCAM vb)
 78. Hücreler arası tutturucu bağlantılar nelerdir ve hangi adezyon moleküllerini kullanırlar?
  • Zonula adherens (kadherin)
  • Makula adherens (kadherin)
  • Hemidesmozom (integrin)
 79. En apikal yerleşimli hücrelar arası bağlantı nedir?
  Zonula okludens
 80. Zonula okludens yapısında hangi proteinler vardır?
  • Okludin
  • Klaudin
 81. Fasya adherens nedir?
  • Zonula adherensin kalp kasında özelleşmiş formudur.
  • Kuşak tarzında değil lokal bağlantılar şeklindedir
 82. Hücreler arası en kuvvetli bağlantı birimi nedir?
  Makula adherens
 83. Makula adherens (desmosom) yapısında hangi proteinler bulunur?
  Bağlantı bölgesinde kadherin ailesinden desmokolin ve desmoglein


  Plak bölgesinde desmoplakin ve plakoglobulin
 84. herens hücre içinde hangi yapıya tutunur?
  Ara filamanlara (en kuvvetli en kuvvetliye bağlanır)
 85. Pemfigus hastalığında hangi proteine karşı antikor gelişmiştir?
  Desmoglein-1
 86. Hangi kaslarda gap junction bulunmaz?
  • İskelet kasları
  • Düz kaslardan
  • -Bronş
  • -Damar
  • -Pupil
  • -İris

  Bu kaslar dereceli kuvvet uygulamak zorunda olduklarından ya hep ya hiç prensibine göre kasılamazlar
 87. Ka
 88. insityumunu ne sağlar?
  Gap junction
 89. Kalpte interkale disk bölgesinde hangi hücreler arası bağlantılar bulunur?
  • Fasya adherens
  • Desmosom
  • Gap junction
 90. Hemidesmosomlar hangi proteinlerden oluşur?
  • Plak yapısı desmosomlarla aynıdır
  • bağlantı proteinleri integrinlerdir.
 91. Bazal laminanın yapısını hangi proteinler oluşturur?
  • Laminin
  • Tip 4 kollojen
  • Perlekan (heparan sülfat)
  • Fibulinler (fibronektin)
  • Enaktin
 92. Bazal lamina ve retiküler lamina hangi kollojen tiplerini en çok bulundururlar?
  • Bazal lamina: Tip 4
  • Retiküler lamina: Tip 3 ve 1
 93. Arjirofilik boyanan yapılar nelerdir?
  • Tip 3 kollojen
  • Golgi
  • APUD hücreleri
 94. Tek katlı kübik epitel örnekleri nelerdir?
  • Respiratuvar bronşiyoller
  • Tiroid bezi foliküler epiteli
  • Ovaryum yüzey epiteli
 95. Tek katlı prizmatik epitel örnekleri nelerdir?
  • Mide epiteli (uzantısız)
  • Barsak ve safra kesesi epiteli (çizgili kenar)
  • Tuba uterina, uterus, bronşiyoller (fırçamsı kenar)
 96. Çok katlı yassı keratinize epitel nerelerde görülür?
  • Deri epidermisi
  • Sert damağı örten epitel (parakeratinize)
  • Dişeti epiteli (parakeratinize)
  • Dil papillaları epiteli (parakeratinize)
 97. Çok katlı prizmatik epitel nerede bulunur?
  Konjonktiva
 98. Sadece sempatik inervasyon alan dokular nelerdir?
  • Ter bezleri (ekrin kolinerjik, apokrin adrenerjik)
  • Damarlar
 99. Holokrin salgı örnekleri nelerdir?
  • Yağ bezleri
  • Seminifer tübüllerden germ hücrelerinin salgılanması
 100. Apokrin salgı örnekleri nelerdir?
  • Apokrin ter bezleri
  • Meme bezleri
  • DKY serumen bezleri
 101. Salgı epitelinin salgıladığı hücre kısmına göre sınıflandırılması nasıldır?
  • Holokrin: Tüm hücre
  • Apokrin: Hücrenin apikal kısmı
  • Merokrin (ekrin): Sadece veziküller
 102. Seröz salgı bezleri hangileridir?
  • Parotis
  • Ekzokrin pankreas
  • Lakrimal
 103. Mikst salgı bezleri hangileridir?
  Seröz kısmın oluşturduğu yapıya ne denir?
  S
 104. ve sublingual
  Seröz kısımlar Gianuzzi yarımaylarını oluşturur
 105. Karsinoid tümör oluşumunda rol oynayan hücrelere ne denir?
  Nöroendokrin (argentaffin, APUD)
 106. Mukus salgıladığı halde Goblet hücresi içermeyen organlar ve hücreler nelerdir?
  • Koku epiteli: Bowman bezi
  • Özefagus: Kardiya bezi
  • Duodenum: Brunner bezi
  • Üretra: Littre bezi
  • Mide
 107. Goblet hücresi GIS'in hangi kısımlarında bulunmaz?
  • Ağız
  • Özefagus
  • Mide
  • Duodenumun girişi
 108. Eklem aralığı makrofajı nedir?
  Tip A sinovisit
 109. Embryonel bağ dokusu hücresi nedir ve erişkinde nerelerde kalmıştır?
  • Mezenkim
  • Perivasküler alanda
 110. KC'de fibroblastın görevini hangi hücre üstlenmiştir?
  Ito hücreleri
 111. Metakromatik boyanma özelliği gösteren hücreler nelerdir?
  • Mast
  • Bazofil
 112. Mast hücrelerinin granüllerinde hangi maddeler bulunur?
  • Heparin
  • Histamin
  • ECF (eosinofil kemotaktik faktör)
  • NCF (nötrofil kemotaktik faktör)
 113. Zayıf fagositer özelliğe sahip hücre hangisidir?
  Eosinofil
 114. Hipotalamusta arkuat nükleusa bağlanıp iştahı kesen hormonlar nelerdir?
  • İnsülin
  • Leptin
  • Kolesistokinin
 115. Beyaz yağ dokusu nerelerde bulunmaz?
  • Penis yüzeyi
  • Skrotum
  • Kulak kepçesi
  • Göz kapakları
 116. Plazma hücrelerinin histolojik görünümü nasıldır?
  • Çekirdekleri asimetrik yerleşmiştir
  • At arabası tekerleği (saat kadranı) görünümü vardır
 117. Kollojende en çok bulunan ve hiç bulunmayan aminoasitler nelerdir?
  • Glisin
  • Triptofan
 118. Tip 1 kollajen nerelerde bulunur?
  • Fibröz dokular
  • Deri
  • Kemik
  • Tendon
 119. Tip 2 kollajen nerelerde bulunur?
  • Kıkırdak (fibröz hariç)
  • Embryonik dokular
  • Nükleus pulposus
 120. Tip 3 kollajen nerelerde bulunur?
  • Retiküler liflerde
  • Damar düz kasında
  • Fetal ciltte
  • Yara iyileşmesinin ilk aşamasında
 121. Tip 7 kollajenin fonksiyonları nelerdir?
  • Bazal laminayı alttaki bağ dokusuna
  • Epidermisi dermise bağlar
 122. Aort endotelinde üretilen kollajen tipi hangisidir?
  Tip 8
 123. Kıkırdak dokusunda bulunan kollajen tipleri nelerdir?
  1, 2, 7, 9, 10, 11
 124. Elastik lif sisteminin evreleri ve içerdikleri poretinler nelerdir?
  • Oksitalan: Fibrilin predominant
  • Eulanin: Fibrilin ve elastin
  • Elastik lif: Elastin predominant
 125. Derinin tip 1 kollajeni ve elastik lifleri en çok barındıran tabakası hangisidir?
  Stratum retikülare
 126. Soğukta çözünmeyen globulin de denilen protein hangisidir?
  Fibronektin
 127. Bağ dokusundaki heterotrimerik glikoprotein hangisidir?
  Laminin
 128. ECM proteinlerinin hücre iskeletine bağlanması hangi protein aracılığıyla olur ve bu bağlanmayı hangi proteinler düzenler?
  • İntegrinle bağlanır
  • Vinkulin, paksilin, talin bu bağlanmayı düzenler
 129. Kıkırdağa mekanik destek sağlayan proteoglikan hangisidir?
  Agrekan
 130. Fibroblastların liflerden fazla olduğu bağ dokusu türü ve lokalizasyonu nedir?
  • Müköz bağ dokusu (wharton jölesi)
  • Göbek bağında ve diş pulpasında
 131. Retiküler bağ dokusu en sık nerede bulunur?
  Lenfoid dokuda
 132. Sharpey liflerinin fonksiyonu nedir?
  • Periostu kemiğe
  • Dişi alveole bağlayan sıkı bağ dokusudur
 133. Kıkırdak dokusunun proliferasyonu nasıl olur?
  • İnterstisyel büyüme: Kondrositlerin çoğalması
  • Apozisyonel büyüme: Perikondriyum altındaki hücrelerin kondroblasta farklanması. Erişkinde olmaz
 134. Hyalin kıkırdak nerelerde bulunur?
  • Solunum yolunda
  • Kostokondral eklemlerde
  • Hareketli eklem yüzeylerinde
  • Epifiz plaklarında
  • Tüm ebryonik kıkırdaklarda
 135. Elastik kıkırdak nerelerde bulunur?
  • Kulak aurikulası
  • DKY
  • Östaki
  • Epiglottis
  • Plika vokalisler
  • Larinks küneiform ve aritenoid kıkırdaklarında
 136. Osteoblast ve osteositlerin öncülü hücre nedir?
  Osteoprogenitor hücre
 137. Erişkinde primer kemik dokusu nerelerde bulunur?
  • Kafatası sütürleri
  • Tendonların kemiklere bağlandığı yerler
  • Dişlerin alveolleri
 138. Osteositler arasında ne tip bağlantı vardır?
  Gap junction
 139. Kemikteki kanal sistemine ne ad verilir?
  • Havers kanalları (osteonun ortasındadır)
  • Volkman kanalları (Havers kanallarını birbirine bağlar)
 140. Osteoblast osteoklastı aktive ve inhibe etmek için ne salgılar?
  • Aktive etmek için RANKL
  • İnhibe etmek için Osteoprotogerin (OPG)
 141. Kemik metabolizması üzerine etkili hormonlar ve etkileri nelerdir?
  • PTH: Yıkar
  • Vit D ve IGF-1: Yapar
  • Kalsitonin: Yıkımı önler

  En etkilisi IGF-1
 142. Kemik
 143. tkili hormonların kan Ca ve P üzerine etkileri nelerdir?
  • Vit D: hiperCa ve hiperP
  • Kalsitonin: hipoCa ve hipoP
  • PTH: hiperCa ve hipoP
 144. Epidermiste hangi hücreler bulunur?
  • Keratinosit
  • Melanosit
  • Merkel (tek duyu reseptörü)
  • Langerhans hücreleri
 145. Epidermisin tabakaları nelerdir?
  • St. corneum
  • St. lucidum
  • St. granulozum
  • St. spinozum
  • St. bazale
 146. Epidermisin nükleus ve desmosom barındırmayan hücreleri hangi tabakada bulunur?
  St. corneum
 147. Epidermisin şeffaf tabakası ve proteini nedir?
  St. lucidum: Eleidin
 148. St. granulosumun yapısı nasıldır ve görevleri nedir?
  • Lipid granülleri barındırır
  • -Su yalıtımı
  • -Vit D sentezi yapar
 149. St spinozumda hangi yapılar bulunur?
  • En yoğun desmosom bulunduran tabakadır
  • -İnterselüler köprüler oluşturur
  • -Epidermisin en sağlam tabakasıdır
  • Langerhans hücrelerini içerir
 150. Epidermisin Malpighi tabakası nedir?
  Mitotik aktivite gösteren st spinozum ve bazaleye birlikte verilen isim
 151. Dermisin tabakaları nelerdir?
  • St papillare
  • St reticulare
 152. St papillarede hangi reseptörler bulunur?
  • Meissner: Hassas dokunma, 2 nokta diskriminasyonu
  • Krause: Soğuk
 153. St reticularede hangi reseptörler bulunur?
  • Paccini: Basınç
  • Ruffini: Sıcak
 154. Derinin en sağlam tabakası hangisidir?
  St reticulare (bol tip 1 kollajen lifleri barındırır)
 155. En hızlı adapte olan yüzeyel duyu ve reseptörü nedir?
  Paccini: Basınç
 156. İskelet kasını saran bağ dokusuna ne denir?
  • Fibrili saran endomisyum
  • Fasikülü (demeti) saran perimisyum
  • Tüm kası saran epimisyum
 157. Sarkomerin yapısında A bandını ne oluşturur?
  Miyozin (ve ince filament)
 158. Sarkomerin yapısında I bandını ne oluşturur?
  Sadece ince filament
 159. Sarkomerin yapısında H bandını ne oluşturur?
  Sadece miyozin
 160. Sarkomerin yapısında A bandının ve I bandının ortasında ne bulunur?
  • A bandının ortasında M çizgisi
  • I bandının ortasında Z çizgisi
 161. Sarkomerin kasılması sırasında boyu değişmeyen tek band hangisidir?
  A bandı (boyunu miyozinin boyu belirler)
 162. Çizgili kasta ince filamenti ne oluşturur?
  • Aktin
  • Tropomyozin
  • Troponin
 163. Sarkomerde aktinin boyunu düzenleyen, uzayıp kısalabilen protein hangisidir?
  Nebulin
 164. Sarkomer yapısında myozin için bağlanma yeri içeren protein ve myozinin bağlanmasını engelleyen protein nedir?
  • G-aktin
  • Tropomyozin
 165. Troponinin subünitleri nelerdir?
  • Troponin C: Ca bağlanma bölgesi
  • Troponin T: Tropomyozine bağlanan bölge
  • Troponin I: Aktine bağlanıp kasılmayı inhibe eden bölge
 166. Sarkomerde aktini Z çizgisine bağlayan protein nedir?
  Aktinin
 167. Sarkomerde M çizgisini Z çizgisine bağlayan protein nedir?
  Titin
 168. Kasta Ca'u sitoplazmadan SR'ye aktaran transporterın özel adı nedir?
  SERCA
 169. SR içinde en çok bulunan Ca bağlayan protein hangisidir?
  Kalsekestrin
 170. Çizgili kas lifi çeşitlerinin örnekleri hangi kaslardır?
  • Tip 1 lifler: Postür kasları
  • Tip 2b lifler: Göz kapakları
 171. Kas kasılmasında sumasyon türleri nelerdir?
  • Uzaysal (spasiyal) sumasyon: Artan voltaj
  • Zamansal (temporal) sumasyon: Artan sıklık (frekans)
 172. Kas kasılmasında treppe (merdiven) olayı nasıl sağlanır? Nedeni nedir?
  • Sabit ve submaksimal frekans ve şiddette uyarı verilmesiyle
  • Nedeni kalsiyumun tamamen SR'ye dönmesine fırsat verilmeden uyarı verilmesidir.
 173. Gamma motor nöronla uyarılıp kas tonusunu ayarlamada görev yapan kas lifleri hangileridir?
  İntrafusal kas lifleri
 174. B ve C tipi sinir liflerinin fonksiyonları nedir?
  • B: sadece pregangliyonik otonom (myelinli)
  • C: sadece ağrı duyusu (myelinsiz)
 175. Kas iğciği ve Golgi tendon organından uyarıyı hangi tip sinir lifleri alır?
  • Kas iğciği: grup 1A ve 2
  • GTO: grup 1B
 176. Golgi tendon organı medulla spinaliste hangi ara nöronu kullanır?
  Golgi şişe nöron
 177. Monosinaptik refleks arkının tek örneği nedir?
  • Derin tendon refleksi (gerim refleksi)
  • En hızlı reflekstir
 178. Gerim refleksi ve ters gerim refleksinden hangi reseptörler sorumludur?
  • Gerim: Kas iğciği
  • Ters gerim: GTO
 179. T tübülünün ve Z çizgisinin düz kastaki analogları nedir?
  • T tübülü: Kaveola
  • Z çizgisi: Dense body (yoğun cisim)
 180. Düz kasta kasılma ve gevşemeden sorumlu enzimler nelerdir?
  • Kasılma: Myozin hafif zincir kinaz (Ca-kalmodulinle aktive olur)
  • Gevşeme: Myozin fosfataz
 181. Monounit ve multiunit düz kaslar hangi organlarda bulunur?
  • Monounit: GIS, GUS, uterus
  • Multiunit: İris, bronş, damar, siliyer kaslar
 182. Ryanodin ve dihidropiridin reseptörlerinin fonksiyonu nedir?
  • Dihidropiridin: Voltaj bağımlı Ca kanalı
  • Ryanodin: Ca bağımlı Ca kanalı

  İskelet kasında dihidropiridin kanalı sadece ryanodini aktive eder. Kalp kasında ryanodinin açılması için gereken Ca'u hücre dışından alır.
Author:
Farash
ID:
279615
Card Set:
Fizyoloji
Updated:
2015-01-02 20:59:19
Tags:
Genel
Folders:

Description:
asd
Show Answers: