Fizyoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. AC gelişiminin evreleri nedir?
  • Embryonel dönem
  • Psödoglandüler dönem (iletim bölümü)
  • Kanaliküler dönem (respiratuar bronşiyoller)
  • Terminal kese dönemi (saccus alveolarisler) (doğumda)
  • Alveolar dönem (olgun alveoller)
 2. AC'in gelişimi nereden olur?
  Laringotrakeal oluk
 3. Solunum epiteli nasıldır?
  Bol goblet hcli, titrek tüylü yalancı çok katlı prizmatik
 4. Solunum epiteli hangi hücreleri içerir?
  • Titrek tüylü prizmatik hc
  • Goblet hc
  • Fırça hc
  • Küçük granüllü hc
  • Bazal hc
 5. Solunum epitelinde fırça hücrelerinin özelliği nedir?
  Nörosensöryal hücredir
 6. Solunum epitelinde küçük granüllü hücrelerin özelliği nedir?
  Seratonin, bombesin gibi kimyasal salgılayan nöroendokrin hclerdir
 7. Koku epiteline sarı rengini veren hücre nedir?
  Sustentaküler hc (lipofuscin nedeniyle)
 8. Koku epitelinin özel salgı bezi nedir?
  Bowman bezi
 9. Yalancı ve gerçek ses telleri hangi epitelle kaplıdır?
  • Yalancı: yalancı çok katlı (solunum) epiteli
  • Gerçek: gerçek çok katlı yassı epitel
 10. Bronkokonstriksiyonun olduğu asıl yer neresidir?
  Bronşiyol
 11. Clara hc görevleri nedir?
  • Sürfaktan yapımı
  • Detoksifikasyon
  • Klor kayması
  • Kök hc
 12. Detoksifikasyon görevi olan özel hücreler nelerdir?
  • Clara: solunum epitelinde
  • Paneth: GİS'te
 13. AC J reseptörlerinin görevi nedir?
  Dispne hissi
 14. AC'in ekspirasyona başlamasında etkili elastik kuvvetler nelerdir?
  • 1/3 parankim elastikiyeti
  • 2/3 yüzey gerilimi
 15. Sürfaktanın yapısında yüzey gerilimini esas azaltan madde nedir?
  Lesitin
 16. Sürfaktanın geri alımı ve yeniden kullanımını yöneten apoprotein nedir?
  SP-A
 17. SP-C mutasyonu hangi hastalığa yol açar?
  Ailesel interstisyel AC hastalığı
 18. Normal spirometri ile ölçülemeyen AC volümleri nedir?
  • RV
  • FRK
  • TAK
 19. Vital kapasite nelerin toplamıdır?
  İRV+TV+ERV
 20. Fonksiyonel residüel kapasite neyin toplamıdır?
  ERV+RV
 21. FVC ile VC (vital kapasite) farkı nedir?
  FVC hava yolları kollapsı nedeniyle VC'den düşüktür
 22. FEV1/FVC'nin (Tiffenau indeksi) normal değeri nedir?
  %80
 23. Büyük hava yollarını değerlendiren spirometrik parametre nedir?
  FEV3
 24. Küçük ve orta çaplı hava yollarının obstrüksiyonunun tanısında kullanılan spirometrik parametre nedir?
  FEF25-FEF75 (orta akım hızı)
 25. Solunum kaslarının disfonksiyonunda izole olarak azalan değer nedir?
  Maksinal istemli ventilasyon (MVV)
 26. Solunum yollarının ölü boşlukları nedir?
  • Anatomik: iletim sistemindeki
  • Fizyolojik: alveollerdeki, değişkendir
 27. Kompliyans AC'in hangi kısmında daha fazladır?
  Bazallerde
 28. Öksürük ve aksırık reflekslerinin SSS'ndeki merkezi nerededir?
  Bulbus
 29. SSS'de solunum uyarısı çıkaran nöronlar hangileridir?
  • Dorsal sol. grubu (bulbus): Normal solunum (ins)
  • Ventral sol. grubu (bulbus): Zorlu solunum (ins&exp)
 30. SSS'de sol. uyarısını kontrol eden nöronlar nelerdir? Uyaranlar nedir?
  • Pnömotaksik merkez (pons): Takipne, hiperkarbi uyarır
  • Apnöstik merkez (pons): Hiperpne, hipoksi uyarır
 31. Apnöstik merkezi hangi uyaranlar inhibisyonda tutar?
  • Pnömotaksik merkez
  • AC'den gelen gerim uyarıları (Hering-Breuer genişleme refleksi)
 32. Merkezi kemoreseptörler hangi iyona duyarlıdır? Kandaki hangi maddenin artması uyarıcıdır?
  • Hidrojen iyonuna duyarlıdır
  • Kanda ancak CO2 arttığında uyarılırlar (kandaki H+ KBB'ni geçemez)
 33. Periferik kemoreseptörler hangi maddelerin kanda artmasına duyarlıdır?
  O2 (en çok), CO2, H+
 34. Periferik kemoreseptörlerin yerleştiği önemli yerler neresidir?
  • Glomus aorticum
  • Glomus caroticum
Author:
Farash
ID:
279616
Card Set:
Fizyoloji
Updated:
2015-01-02 20:58:52
Tags:
Solunum
Folders:

Description:
asd
Show Answers: