Fizyoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Üriner sistem hangi yapılardan gelişir?
  • Metanefrik mezoderm (boşaltım birimleri- nefron)
  • Üreter tomurcuğu (toplayıcı sistem- kaliksler, pelvis, üreter)
  • Ürogenital sinus (idrar depolanması ve atılması- mesane, üretra, dış genitalya)
 2. Embryolojik olarak gelişen böbrek sistemleri nelerdir?
  • Pronefroz: İşlevsiz
  • Mezonefroz: IU dönemin başında iş görür
  • Metanefroz: Kalıcı böbrekler
 3. IU kaçıncı haftada metanefroz oluşmaya başlar?
  5
 4. Medüller ışınlar (Ferrein piramitleri) nedir?
  • Böbrek medullasından kortekse ışınsal uzantılardır
  • Toplayıcı kanallardan oluşurlar
 5. Bertini sütunları nedir?
  Böbrekte meduller piramitlerin arasına sokulmuş kortikal doku
 6. Bowman kapsülü epiteli hangi tiptir?
  • Paryetal tabaka tek katlı yassı
  • Viseral tabaka uzantılı tek katlı yassı
 7. Filtrasyon yarığı nedir?
  Bowman kapsülünde podositlerin pediselleri arasında kalan aralık
 8. Böbrekte filtrasyon bariyerini oluşturan yapılar nedir? En önemli seçici geçirgenliği hangisi sağlar?
  • Endotel hc
  • Endotel bazal membranı (en önemli seçici geçirgen tabaka)
  • Filtrasyon yarığı
 9. Mesangium hücrelerinin görevi nedir?
  • Amorf matriks sentezi
  • Fagositoz
  • Glomerül kan akımı regülasyonu (ANP reseptörleriyle)
 10. Jukstaglomerüler aparat hangi hücrelerden oluşur?
  • JG hücreler: afferent arteriyolde özelleşmiş düz kas hücreleri
  • Maküla densa: distal tübül hücreleri (prizmatik)
  • Ekstraglomerüler mesangial hücreler (Lacis ve Polkissen hücreleri)
 11. JG hücrelerin fonksiyonu nedir?
  • Baroreseptör
  • KB düşünce renin salgılarlar
 12. Maküla densanın fonksiyonu nedir?
  • Kemoreseptördür
  • İdrarda NaCl düşüklüğüne duyarlı
  • Afferent arteriyolde dil yapar
  • Renin salgılatır (JG hclere)
 13. AT2 (vazokons, Na&su emilimi) hangi hormonun bu anlamda antagonistidir?
  ANP (vazodil, Na&su atılımı)
 14. Prostatik üretrada verumontanumda hangi delikler bulunur?
  • Vas deferens
  • Prostat kanalları
  • Prostat utrikülü (kör tüp, uterusun karşılığı)
 15. Littre bezleri nerede bulunur? Görevi nedir?
  • Spongiyöz üretrada
  • Mukus salgılarlar
 16. Erkek üretrasının döşeyici epiteli hangi tiptir?
  • Prostatik: Transisyonel
  • Membranöz: Yalancı çok katlı
  • Spongiyöz (penil):
  • -prox yalancı çok katlı
  • -distal çok katlı yassı
 17. Toplam vücut sıvı hacmi hangi maddelerle ölçülür?
  • Antipirin
  • Döteryum
  • Trityum
 18. Toplam hücre dışı sıvı hacmi hangi maddelerle ölçülür?
  • İnülin
  • Mannitol
  • RA iyotalamat
  • RA tiyosiyanat
 19. Plazma hacmi hangi maddelerle ölçülür?
  • Evans mavisi
  • RA albumin
 20. Toplam kan hacmi hangi maddelerle ölçülür?
  • RA krom, demir, fosfor
  • İşaretlenmiş eritrosit
  • Plazma hacmi/(1-Hct)
 21. İdrarı en fazla konsantre edebilen nefron hangisidir?
  Jukstaglomerüler
 22. Glomerüler endotel hasarının etkisi nedir?
  Endotel hc kalınlığı artar filtrasyon azalır
 23. Glomerüler bazal membran hasarının etkisi nedir?
  BM kalınlaşır, filtrasyon yarıkları genişler, proteinüri olur
 24. Podosit hasarında ne görülür?
  GAG'lar sentezlenemez, BM elektronegativitesini kaybeder aşırı elektrolit kaybı olur
 25. Vazokonstriktörlerle vazodilatatörlerin GFR'ye etkisi nedir?
  • Vazokons: ⬇️GFR
  • Vazodil: ⬆️GFR

  AT2 vazokons olur GFR'yi artıran tek madde (efferent arteriyolü daralttığı için)
 26. böbrekteki etkisini hangi tübüllerde gösterir?
  • Proksimalden P emilimini engeller
  • Distalden Ca emilimini artırır
 27. En çok geri emildiği yer prox tübül olmayan madde nedir?
  Mg (en çok çıkan Henle)
 28. Böbreklerden %100 emilen maddeler nedir?
  • Glukoz
  • A.a.
  • HCO3
 29. Dopamin hangi iyonun emilimine etki eder?
  Natriürez yapar
 30. Prox tübülden hangi maddeler sekrete edilir?
  • Organik asitler
  • Katekolaminler
  • İlaçlar
  • Toksinler (pestisitler)
 31. Böbrek medullasını hiperosmolar yapan nedenler nelerdir?
  • Yüksek üre kons
  • Çıkan Henle'den emilen Na/K/2Cl
  • Vasa rektaların yoğun protein içeriği
 32. Henle çıkan kulbunda hangi pompalar vardır?
  • Na/K/2Cl ATPaz (loop diüretiklerin hedefi)
  • Ca-Mg ATPaz
 33. Distal tübülün ilk kısmının önemli transposterı nedir?
  Na/Cl kotransporter (tiyazidin hedefi)
 34. Proton pompası (H+/K+ ATPaz) nerelerde vardır?
  • Mide paryetal hc
  • Distal tübül ve kortikal toplayıcı tübüller
  • Lizozom membranı
  • Peroksizom
 35. Distal tübülün ikinci kısmı ve kortikal toplayıcı tübüllerin hücreleri ve fonksiyonları nedir?
  • Esas hc: Na&su tutar, K atar
  • İnterkalat hc: K tutar, H atar
  • Net etki Na&su tutar, K&H atar (aldosteronun etkisi)
 36. Distal tübülün esas hücresi nasıl etki eder?
  • Bazalde Na/K ATPaz ile hc içi Na⬇️, K⬆️ tutulur. Bu, lümenden Na emilimini pasif olarak gerçekleştirmeyi sağlar
  • Amilorid Na kanallarını kapatarak Na emilimini engeller
  • Aldosteron Na/K ATPazın hızını artırarak etki eder
 37. Medüller toplayıcı kanallarda hangi aquaporinler vardır?
  • 3: Üre emilimini sağlar
  • 2: ADH tarafından V2 res üzerinden upregüle edilir
 38. GFR ölçümünde hangi maddeler kullanılabilir?
  • Endojen: üre, kreatinin, sistatin C
  • Eksojen: inülin (altın standart), iyotalamat, EDTA
 39. Böbrek plazma akımını ölçmede hangi madde kullanılır?
  Paraaminohippürik asit (PAH)
Author:
Farash
ID:
279617
Card Set:
Fizyoloji
Updated:
2014-07-25 17:58:44
Tags:
Nefro
Folders:

Description:
asd
Show Answers: