Genel Cerrahi

Card Set Information

Author:
Farash
ID:
279619
Filename:
Genel Cerrahi
Updated:
2015-01-02 15:54:59
Tags:
Genel
Folders:

Description:
asd
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


  1. SIRS kriterleri nelerdir?
    • Ateş >38 veya <36
    • WBC >12000 veya <4000
    • Kalp hızı>90/dk
    • Solunum hızı>20 veya PaCO2<32
  2. Travma sonrası artışı ölçülebilen ilk hormon nedir?
    ACTH
  3. Travma sonrası en yüksek kalan hormon nedir?
    Glukokortikoidler
  4. Glukokortikoidlerin immün sistem üzerindeki etkisini antagonize eden faktör nedir?
    MIF (makrofaj inhibitör faktör)
  5. Kortizolün tiroid hormonlarına etkisi nedir?
    • T3'e dönüşümü bozar
    • Kompansatuar TSH artışı olmaz
  6. Travmaya BH yanıtı nasıldır?
    BH artar IGF-1 azalır, katabolizan etki belirginleşir
  7. Posttravmatik amenoreden sorumlu hormon nedir?
    Prolaktin
  8. Travma sonrası katekolaminin en kuvvetli uyaranı nedir?
    Hipovolemi
  9. Posttravmatik kan şekeri regülasyonu nasıldır?
    • Erken dönemde insülin sentezi baskılanır
    • Geç dönemde insülin artar ama direnç vardır
    • Sonuçta iki dönem de hiperglisemiyle karakterizedir
  10. Travmada azalan hormonlar nelerdir?
    • İnsülin (geç dönemde artar)
    • T3, TSH
    • Sex steroidleri
    • IGF-1 (BH arttığı halde)
  11. Travma sonrası metabolik yanıt fazları ve temel özellikleri nelerdir?
    • Ebb fazı:
    • -Vücut ısısı düşer
    • -O2 tüketimi azalır
    • -Resp alkaloz
    • Flow fazı:
    • -Vücut ısısı artar
    • -O2 tüketimi artar
    • -Met asidoz
  12. Beslenme durumunun biyokimyasal göstergeleri nelerdir?
    • Albumin: yarı ömrü uzun
    • Prealbumin (transtiretin): yarın ömrü kısa, en sık kullanılan parametre
    • RBP: en spesifik
  13. Beslenme durumunun idrar azot miktarına göre hesaplanması nasıldır?
    1 gr azota 6,25 gr protein, 150 kcal protein dışı kalori
  14. Esansiyel yağ asitlerinden fakir beslenmenin tipik bulgusu nedir?
    Azalmış göz içi basıncı
  15. En sık görülen eser element eksikliği ve belirtisi nedir?
    • Çinko
    • Yara iyileşmesinde gecikme
  16. Hangi elementin eksikliği KMP yapar?
    Selenyum
  17. Renal, pulmoner ve hepatik yetmezlikte beslenme nasıl olmalıdır?
    • Renal: Düşük hacimli; K, P, Mg'dan kısıtlı
    • Pulmoner: KH⬇️, yağ⬆️
    • Hepatik: KH⬆️, dallı zincirli a.a.lerden zengin aromatik a.a.lerden fakir ⬇️proteinli diyet
  18. İmmunonutrisyon için olmazda olmaz besinler nelerdir?
    • Arjinin
    • Glutamin
    • ω3 yağ asitleri
  19. TPN'nin en sık metabolik komplikasyonu nedir?
    Hiperglisemi
  20. Şok evrelemesi nasıldır?
    • Evre 1: İdrar>30 ml/h
    • Evre 2: İdrar 20-30 ml/h, ortostatik hipotansiyon ve takipne başlar, diastolik KB⬆️
    • Evre 3: İdrar 5-15 ml/h, gerçek şok tablosudur, konfüzyon başlamıştır, kan kaybı >1500 ml (>%30), KB⬇️
    • Evre 4: Oligüri-anüri, letarjiktir, KB⬇️⬇️
  21. Kaç ml'lik kan kaybın. Kadar transfüzyon endikasyonu yoktur?
    1500
  22. Şokun derecesini belirlemede sistemik, dokusal ve hücresel ölçümler nelerdir?
    • Sistemik: İdrar çıkımı, laktat, baz defisiti
    • Dokusal:
    • -Gastrik tonometri
    • -O2-CO2 düzeyi
    • -İnfrared spektroskopi
    • Hücresel: Membran potansiyeli, ATP
  23. Sepsis, ciddi sepsis ve septik şok tanımları nelerdir?
    • Sepsis: SIRS + enfeksiyon
    • Ciddi sepsis: Sepsis + hipoperfüzyon (sıvı replasmanına cevap veren)
    • Septik şok: Ciddi sepsisin sıvı replasmanına yanıt vermemesi (vazopresör ihtiyacı)
  24. Septik şokun hiperdinamik döneminin diğer şok türlerinden farkı nedir?
    • Cilt sıcak, pembe, kuru
    • AV şantlar açılır, AV O2 farkı azalır (diğer tüm şoklarda artar)
  25. Çoklu organ yetmezliğinde ilk etkilenen sistem hangisidir?
    Pulmoner (pAO2/FiO2<280)
  26. Kardiyojenik şokun diğer şok türlerinden farkı nedir?
    Bradikardi olması
  27. Cerrahi yaralar kontaminasyon derecesine göre nasıl sınıflandırılır?
    • Temiz yara: GİS, GÜS, solunum yollarına girilmeyen cerrahiler
    • Temiz kontamine: Kontrollü ve minimum kontaminasyonlu
    • Kontamine: Açık travma yarası, GİS içeriğinin sahaya akması, perfore apandisit vb
    • Enfekte ve kirli yaralar: Cerrahiden önce püy, gayta, apse, nekrotik doku varlığı. Sekonder iyileşmeye bırakılır
  28. Abdominal kompartman sendromu tanısı nasıl konur ve hangi sistemler etkilenir?
    • Mesane basıncı >25 mm Hg
    • KVS, renal ve pulmoner sistemler etkilenir
  29. Yanık derecelemesi nasıldır?
    • 1. derece: Sadece epidermis
    • 2. derece: Epidermis ve dermis. Bül oluşur
    • 3. derece: Derinin tüm katları. Elastikiyetini kaybeder, eskarotomi gerekebilir, ağrısızdır
    • 4. derece: Deri altı dokuları da yanmıştır
  30. Yanıklarda hospitalizasyon endikasyonları nelerdir?
    • Vücut alanının >%10 2. derece yanıklar
    • Yüz, el, ayak, perine, eklemlerde 2. derece yanıklar
    • 4. derece yanıklar
    • Elektrik yanıkları
    • Kimyasal yanıklar
    • İnhalasyon yanığı
    • Ek hastalık ve travma
    • Çocuk yaş grubu
  31. Yanık hastalarının en sık ölüm nedenleri nelerdir?
    • İlk 4 gün: Sıvı-elektrolit
    • >4 gün: Enfeksiyon
  32. Yanık hastasının sıvı ihtiyacı nasıl hesaplanır?
    • Parkland formülüyle
    • 4*vücut ağırlığı*yanık yüzdesi
    • Yarısı ilk 8 saatte, 2. yarısı 2. 8 saatte verilir
  33. Yanık yarasının profilaktik topikal antimikrobiyallerinin özellikleri nelerdir?
    • Gümüş nitrat: Methemoglobinemi ve elektrolit boz yapar
    • Mafenid asetat: Eskara iyi penetre olur ancak asidoz yapar
    • Gümüş sülfadiazin: Pansitopeni yapar
  34. Elektrik yanıklarına yaklaşımın farklılıkları nelerdir?
    • Hepsi yatırılır
    • Hepsine EKG takibi yapılır
    • Hepsinin idrar takibi yapılır (myoglobinüri nedeniyle)
  35. Curling ve Marjolin ülser nedir?
    • Curling: Yanık hastasında peptik ülser
    • Marjolin: Yanık yarasındaki prekanseröz lezyon (SCC'ye döner)
  36. Transplantasyon yeri ve donörüne göre isimlendirmesi nasıldır?
    • Ortotopik: Aynı yere
    • Heterotopik: Farklı yere

    • Ototransplantasyon: Kendisinden
    • İzotransplantasyon: Tek yumurta ikizinden
    • Allotransplantasyon: Aynı türden
    • Xenotransplantasyon: Farklı türden
  37. T
  38. rası direk grafide retroperitonda serbest hava neyi gösterebilir?
    Duodenum laserasyonu
  39. Travma sonrası direk grafide psoas gölgesinin silinmesi neyi gösterebilir?
    Retroperitoneal kanama
  40. Penetran ve künt karın travmalarında en sık hangi organlar yaralanır?
    • Penetran: Barsaklar
    • Künt: Dalal, KC
  41. Ateşli silah yaralanmasıyla gelen hastanın hemodinamisi stabilse ne yapılır?
    • Anteriordansa laparotomi
    • Teğetsel, flank bölgedense BT
  42. Delici-kesici alet yaralanmasıyla gelen hastanın hemodinamisi stabilse ne yapılır?
    • Posteriordansa BT
    • Anteriordansa Yara eksplorasyonu
  43. Tanısal periton lavajında +lik kriterleri nelerdir?
    • >100 bin eritrosit
    • >500 lökosit
    • >200 amilaz
    • >3 IU ALP
    • GIS içeriği, bakteri, pıhtılaşmayan kan
  44. Kolon yaralanmalarında primer kapama endikasyonları nedir?
    • <6 saat geçtiyse
    • Stabilse, peritonda gayta yoksa
    • Tek yaralanma var, başka organda yaralanma yok ve kolon duvarının <%50 tutulmuşsa
  45. Hemobili nedir?
    • KC travmasında 2-4 hf sonra gelişir
    • Sarılık + GIS kanamanın birlikte olmasıdır
  46. Dalal laserasyonu düşündüren bulgular nelerdir?
    • Sol 9-10. kosta kırığı
    • Sol üst kadran hassasiyeti
    • Kehr belirtisi (Sol omza yansıyan ağrı)
    • Mide gaz odacığının itilmesi
  47. Baudet'in latent periyodu nedir?
    Dalal travmasından haftalar sonra rüptüre bağlı şok
  48. Retroperitoneal kanamaya yaklaşım nasıldır?
    • Zon 1 (santromedial bölge): Laparotomi
    • Zon 2 (lateral bölge): Duruma göre
    • Zon 3 (pelvik bölge): Konservatif izlem
  49. Toraks travmalarında torakotomi endikasyonları nedir?
    • Toraks tüpünden fazla hava kaçağı
    • Toraks tüpünden ilk anda >1500 ml veya >200 ml/h kan gelmesi
    • Özefagus perforasyonj (AC grafisinde mediastinal hava, subkütan amfizem)
    • Tamponad
  50. Abdominal duvarda kitle ve akut karını taklit eden ağrı hangi tanıyı düşündürür?
    Rektus kılıfı hematomu
  51. Abdominal duvarın en önemli tümörü nedir? Hangi hastalıklara eşlik edebilir?
    • Desmoid tm
    • FAP ve Gardner'da görülebilir
  52. Pantolon herni nedir?
    Hem direkt hem indirekt herninin bir arada olmasıdır
  53. Richter fıtığı (pincement lateral) nedir?
    Barsak duvarının bir kenarı fıtık kesesinde olunca obstrüksiyon olmadan strangülasyon olmasıdır
  54. Littre ve Amyant fıtığı nedir?
    • Littre: Fıtık kesesinde. Meckel divertikülü olması
    • Amyant: Fıtık kesesinde apendiksin bulunması
  55. Sliding herni nedir?
    Fıtık kesesinin bir duvarını kısmen kayarak fıtık kesesine eşlik eden başka bir organın oluşturmasıdır
  56. Spiegel fıtığı nedir?
    Rektus kas kılıfının yan kenarından olan herni
  57. Parastomal herni nedir?
    Kolostomi ya da ileostomi kenarından oluşan hernidir
  58. Lomber fıtıklar hangi alanlardan olur?
    • Üstte Grynfeltt üçgeni
    • Altta Petit üçgeni
  59. Tersiyer peritonit nedir?
    Uygun tedavi edilen peritonitten sonra immün yanıtın devam etmesidir
  60. İntraabdominal apselerden en sık izole edilen bakteri nedir?
    B. fragilis
  61. İntraabdominal apselerin en sık, en az ve en kötü formları nelerdir?
    • En sık: Sol subfrenik
    • En az ve en kötü: lesser sac apseleri. Genelde pankreatik nekrozu takiben oldukları için prognoz kötüdür
  62. STAR (staged abdominal repair) endikasyonları nelerdir?
    • Yetersiz enfeksiyon kontrolü
    • Yetersiz nekrozektomi
    • Yetersiz peritoneal temizlik
    • Şüpheli viabilite
    • Abdominal kompartman sendromu

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview