Küçük stajlar

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Orta serebral arter beyinde nerede yüzeyelleşir?
  Sylvian fissür
 2. YD'da ve çocukta nonobs hidrosefalinin en sık nedenleri nelerdir?
  • YD: SAK
  • Çocuk: Menenjit
 3. Tekrar yeteneğinin korunduğu afazi tipi nedir?
  Transkortikal
 4. Şizofrenide en çok küçülen beyin bölgesi hangisidir?
  Prefrontal korteks
 5. Santral paralizisi görülebilen kranyal sinirler hangileridir?
  7&12
 6. Parasempatik inervasyon sağlayan KS'ler nelerdir?
  3,7,9,10
 7. C5-6 seviyesindeki servikal herni hangi sinire bası yapar? Hangi refleks etkilenir?
  C6-biceps ve stiloradyal
 8. C6-7 seviyesindeki servikal herni hangi sinire bası yapar? Hangi refleks etkilenir?
  C7-triceps
 9. L3-4 seviyesindeki lomber herni hangi sinire bası yapar? Hangi refleks etkilenir?
  L4-patella
 10. L4-5 seviyesindeki lomber herni hangi sinire bası yapar? Hangi fonksiyon etkilenir?
  L5-dorsifleksiyon
 11. L5-S1 seviyesindeki lomber herni hangi sinire bası yapar? Hangi refleks etkilenir?
  S1-aşil
 12. Medulla spinalise girdiği segmentte çapraz yapan trakt hangidir?
  Spinotalamik trakt
 13. Anterior kord sendromunda hangi duyu korunur?
  Derin duyu
 14. Posterior kord sendromu nedenleri nelerdir?
  MS, B12 eks, sifiliz, DM
 15. Brown-sequard (yarım kord) sendromu belirtileri nelerdir?
  • Kontralateralde ağrı-ısı-yüzeyel duyu kaybı
  • İpsilateralde diğer duyuların ve motor fonksiyonların kaybı
 16. Santral kord sendromu belirtileri nelerdir?
  Pelerin tarzında ağrı-ısı-yüzeyel duyu kaybı
 17. Progresif bulbar palside patogenez nedir?
  • 5,7,9,10,11,12. KS'lerin motor nükleuslarının bilateral harabiyetidir
  • Bu sinirlerin kaslarında AMN tipi güç kaybı olur
 18. Psödobulbar paralizinin bulbar paraliziden farkı nedir?
  • Kortikobulbar yolun bilateral iskemisi veya MS tutulumuna bağlıdır
  • Bulgular ÜMN tipidir
  • Duyu kaybı olabilir
  • Kuadripleji, Babinksy, gülme-ağlama krizleri görülebilir
 19. ALS'de bulgular nelerdir? Hangi sinirler tutulmaz?
  • Üst ekstremitede AMN
  • Alt ekstremitede ÜMN bulguları olur
  • Duyu, otonom, ve göz ekstraoküler kas sinirleri tutulmaz
  • Bulbar palsi sıklıkta tabloya eklenir
 20. Ant, orta ve post serebral arterler hangi kısımları besler tıkanma bulguları nelerdir?
  • ASA: KL bacak
  • OSA: KL el, yüz, dil, afazi
  • PSA: KL homonim hemianopsi
 21. Karotid ve vertebrobasiler sistem TİA'larında görme ve konuşma bulguları nelerdir?
  • Karotid: Amorozis fugags, afazi-disfazi
  • Vertebrobasiler: Hemianopsi, disartri
 22. Lateral medulla (Wallenberg) sendromunda hangi arter tıkalıdır? Hangi bulgular olmaz?
  • PICA tıkanıklığında olur
  • Motor lifler medialde kaldığından korunur, motor bulgu olmaz
 23. İnme tedavisinde trombolitik tedavi kaçıncı saate kadar yapılabilir? yapılabilir?
  • İlk 3 saatte tPA
  • İlk 6 saatte intraarteriyal trombolitik verilebilir
 24. Putamen, talamus, pons kanamalarında göz bulguları nelerdir?
  • Putamen: Lezyon tarafına deviyasyon
  • Talamus: Işık refleksi kaybolur
  • Pons: Pinpoint pupiller
 25. Pinpoint pupil nedenleri nelerdir?
  • Pons kanaması
  • Narkotik zehirlenmesi
  • Kolinerjik (organofosfat) zehirlenmesi
 26. Serebellum hasarında bulgular hangi taraftadır? Neden?
  Spinoserebellar yollar çift çapraz yaptığı için ipsilateraldir
 27. Sustalı çakı, dişli çark ve kurşun boru hangi bulguların özelliğidir?
  • Rijidite: Kurşun boru, dişli çark
  • Spastisite: Sustalı çakı
 28. Yılanvari kıvrılmalar veya dans eder tarzda regüler hareketler hangi hareket bozukluğunda görülür?
  Atetoz
 29. Koma nedenleri içinde metabolik komaların hangi bulguları farklıdır?
  • Lateralize bulgu olmaz
  • IR kaybolmaz
 30. Glaskow koma skalası nasıldır?
  • Gözler:
  • -Spontan açık
  • -Sözel uyarana açar
  • -Ağrılı uyarana açar
  • -Cevapsız
  • Sözel:
  • -Oryante
  • -Dezoryante
  • -Anlamsız kelimeler
  • -Anlamsız sesler
  • -Cevapsız
  • Motor:
  • -Emirlere uyar
  • -Ağrıyı lokalize eder
  • -Ağrıya fleksör cevap
  • -Anormal fleksör cevap
  • -Ağrıya ekstansör cevap
  • -Cevapsız
 31. Optik yolların chiasma ve gerisindeki hasarının bulguları nelerdir?
  • Chiasma: Bitemporal hemianopsi
  • Gerisinde: KL homonim hemianopsi
 32. MS'te iyi ve kötü prognostik faktörler nelerdir?
  • Oprit nevritle başlaması iyi
  • Serebellumu tutması kötü prognoz
 33. Tuzak nöropatilerden hangisi maymun eli yapabilir?
  Kübital tünel sendromu (ulnar n.)
 34. Adson testi hangi tuzak nöropatisi tanısında kullanılır?
  Torasik outlet sendromu
 35. Meraljia parestetikada patoloji nedir?
  N. cutaneus femoralis lateralisin lig inguinale tarafından sıkıltırılması
 36. Guillain Barre'nin A'ları nelerdir?
  • Akut idyopatik polinöropati
  • Adultta en sık polinöropati
  • Alt ekstremiteden başlar
  • Asendan ilerler
  • Arefleksi kalıcıdır
  • Albuminositolojik disosiasyon
 37. Leylek bacak görünümü yapan demyelinizan hastalık nedir?
  Charcot-Marie-Tooth (peroneal muskuler atrofi)
 38. Subakut kombine dejenerasyon (Vit B12 eks) kliniği nasıldır?
  • Posterior kord tutulur, Romberg +
  • Polinöropati, özellikle motor lifler
  • Demans
  • Kortikospinal tutuluma bağlı parezi, spastisite
 39. En sık baş ağrısı tipi nedir?
  Gerilim
 40. Hangi baş ağrısında prodrom dönem olur?
  Migren
 41. Küme tipi baş ağrısının farkları nelerdir?
  • Periyodik, tek taraflı ve çok şiddetli, her gün aynı saatte gelen ağrıdır
  • Oyucu tarzda periorbital ağrı, tek taraflı lakrimasyon artışı, Horner sendromu ve burun tıkanıklığı
 42. Toot paralizisi nedir ve hangi epilepside görülür?
  • Jacksonian epilepside atak vücudun bir yarısında yüz veya elden başlayıp tüm vücuda yayılır.
  • 24 saat içinde düzelen hemiparezi olur (Toot paralizisi)
 43. Epilepsinin KPSS'si nedir?
  • Kompleks Parsiyel epilepsilerde
  • Stereotipi görülür
  • temporal lobda skleroz vardır
 44. MR bulgusu olan tek primer epilepsi tipi nedir?
  Kompleks parsiyel (temporal lobda skleroz)
 45. EEG'de hipsaritmi hangi epilepsi için tipiktir?
  Juvenil myoklonik nöbet (infantil spazm, West sendromu)
 46. YD status epileptikusunda ilaç sırası nedir?
  • Fenobarbital
  • Fenitoin
  • Diazepam
 47. Normal basınçlı hidrosefali triadı nedir?
  • Demans
  • Yürüme bozukluğu
  • İdrar inkontinansı
Author:
Farash
ID:
279624
Card Set:
Küçük stajlar
Updated:
2015-01-02 20:53:34
Tags:
Nöroloji
Folders:

Description:
asd
Show Answers: