Patoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ektopik gastrik mukoza en sık nerede bulunur?
  Üst 1/3 özefagus
 2. Hipertrofik pilor stenozu hangi hastalıklara eşlik edebilir?
  • Turner
  • Trizomi 18
 3. Herpetik stomatit tanısı nasıl konur?
  Tzank testinde intranükleer eozinofilik inklüzyon (Cowdry A), nükleer atipi ve multinükleasyon görülmesiyle
 4. Kanser gelişme riski en yüksek oral kaviye lezyonları nelerdir?
  • 1) Eritroplaki
  • 2) Proliferatif verrüköz lökoplaki
 5. Ağızda kanser gelişme riski olmayan lökoplaki nedir?
  Tüylü (hairy) lökoplaki
 6. Ağızda en sık hangi kanser nerede izlenir?
  • En sık SCC
  • En sık alt dudağın lat kenarında
 7. Ağız kanserlerinde yerleşime göre prognoz nasıldır?
  • Dudak kaynaklılarda en iyi
  • Ağız tabanı ve dil kaynaklılarda en kötü
 8. PPI'y yanıt vermeyen özefajit tipi nedir?
  Eosinofilik özefajit
 9. Kronik gastrit tipleri midenin neresine yerleşirler?
  • Tip A: fundus & korpus
  • Tip B: antrum
 10. Aklorhidri ve pernisyöz anemi hangi gastrit tipinde görülür?
  Tip A
 11. Kronik gastritlerde hangi tmlerin gelişme riski artar?
  • Tip A: karsinoid tm
  • Tip B: inf veya hiperplaztik polip
 12. H. pylori gastriti için karakteristik görünüm nedir?
  İntraepitelyal nötrofil ve subepitelyal plazma hücreleri
 13. Granulomatöz gastritin en sık nedeni nedir?
  Chron
 14. Lenfositik gastrit hangi hastalıkla ilişkili olabilir?
  Çölyak
 15. Peptik ülserin en sık yerleşim yerleri nedir?
  • 1) Duodenum 1. kısmı (bulbus)
  • 2) Mide antrumu
 16. Midede en sık izlenen polip nedir?
  Hiperplastik polip
 17. İnflamatuar polipler GIS'te en sık nerede görülürler?
  Mide
 18. FAP hastalarında ve PPI kullananlarda görülebilen mide polipi hangisidir?
  Fundik gland polipi
 19. Mide kanseri en sık yerleşimi neresidir?
  Küçük kurvatur üzerinde antropilorik bölge
 20. GIST hangi hücrelerden köken alır?
  Cajal
 21. GIST hangi antikorla boyanır?
  C-kit'e (CD117'ye) karşı geliştirilen antikor ile boyanır
 22. Gastrik lenfomanın en sık patolojisi nedir?
  • MALToma
  • Ama kısa zamanda diffüz büyük hücreli lenfomaya transforme olur
 23. Lenfatik transportta sorundan dolayı malabsorpsiyon yapan hastalık nedir?
  Whipple
 24. Çölyak hastalarında hangi lenfoma riski artar?
  T hcli NHL (enteropatik lenfoma)
 25. Çölyak tanısında en sensitif ve spesifik antikorlar nelerdir?
  • Sensitif: antitransglutaminaz IgA
  • Spesifik: antiendomisyal IgA
 26. PAS+ makrofajların görüldüğü malabsorpsiyon hangisidir?
  Whipple
 27. İnf barsak hastalıklarında hangi genlerde mutasyon rol oynar?
  • Chron: NOD 2( en önemlisi) ve IL-23 polimorfizmi
  • ÜK: IL-23 polimorfizmi
 28. Aşırı IL-13 sekresyonu hangi hastalıkta görülür?
  ÜK
 29. Chron ve ÜK gelişiminde hangi immün hücreler rol oynar?
  • Chron: Th1
  • ÜK: Th2
 30. Chronda hangi metaplaziler görülür?
  • Psödopilorik metaplazi
  • Paneth hc metaplazisi
 31. Chronun en sık bulguları nelerdir?
  • Malabsorpsiyon
  • İshal
 32. Chron gelişiminde en önemli risk faktörü nedir?
  Sigara
 33. ÜK'nın kronikleştiğini gösteren bulgu nedir?
  Kript distorsiyonu
 34. İBH'ların deri lezyonları nedir?
  • Chron: Eritema nodozum
  • ÜK: Pyoderma gangrenozum
 35. İnce barsakların en sık malign tm ve en önemli risk faktörü nedir?
  • Adenoca
  • En önemli risk faktörü Chron zemininde gelişen inflamasyon
 36. Kolonun en sok polipi nedir, en sık nerede yerleşir ve malign potansiyeli nedir?
  • Hiperplastik
  • En sık rektosigmoid
  • Malign potansiyeli yoktur
 37. Tek başına malign potansiyeli olmayan ama sendromlarla malignite riskini artıran polipler nelerdir?
  • Peutz-Jeghers polipleri
  • Juvenil polip
 38. Peutz-Jeghers sendromunun nedeni nedir?
  STK veya LKB mutasyonu
 39. Peutz-Jeghers sendromunde riski en çok artan kanser nedir?
  Pankreas
 40. Peutz-Jeghers poliplerinin tipik patolojisi nedir?
  Lamina propriada düz kas hücrelerinin bulunması
 41. Cowden sendromu kalıtımı ve klinik özellikleri nedir?
  OD geçişlidir

  • Multipl hamartamatöz polip
  • Fasyal trikilemmoma
  • Akral keratoz
  • Orap papillomlar
 42. hastasında kolektomi sonrası en sık kanser gelişimi nerede olur?
  Ampulla
 43. Akut apendisitin histolojik tanısı nasıl konur?
  Muskuler tabakada nötrofil bulunmasıyla
 44. Apendisit ile karışan hastalık ve etkeni nedir?
  Mezenterik lenfadenit (yersinia)
 45. Karsinoid tmlerde hangi sitolojik markerlar pozitiftir?
  • Kromogranin-A
  • Sinaptofizin
  • NSE
 46. Hepatik hasar mekanizmaları nedir?
  • Balonlaşma dejenerasyonu
  • Steatoz
  • Feathery dejenerasyonu
  • Councilman cisimciği
 47. Feathery dejenerasyon nedir?
  Kolestaz durumunda hepatositlerin diffüz vakuollü ve köpüksü görülmesidir
 48. KC zonlarında nekroz etyolojileri nedir?
  • Periportal (zon 1): viral hepatitlerde
  • Midzonal (zon 2): sarı humma
  • Sentrilobüler (zon 3): iskemik hasar, ilaçlar, toksinler
 49. KC'de fokal spotty nekroz hangi hastalıkta görülür?
  Akut viral hepatitlerde
 50. Hepatitin aktif olduğunun histolojik göstergeleri nedir?
  • Güve yeniği (=piece meal nekroz= interface hepatit)
  • Köprüleşme nekrozu
 51. KC'de lenfatiklerin orjini neresidir?
  Mall aralığı
 52. KC'de kupfer hücreleri nerede yerleşir?
  Sinuzoidlerde
 53. İto hücreleri KC'in neresinde yerleşir?
  Disse aralığında yerleşirler
 54. KC'de nekroz olmadan hepatik disfonksiyon hangi durumlarda görülür?
  • Tetrasiklin
  • Gebeliğin akut KC'i
  • Reye
 55. Sirozun 3 karakteristik bulgusu nedir?
  • Fibrosis
  • Parankimal nodüller
  • KC'in normal histolojisinin bozulması
 56. Konjenital hiperbilirubinemilerden KC'de pigment birikimi hangisinde görülür?
  Dubin-Johnson
 57. Hepatosit çekirdeklerinde kumlu görünüme hangi Ag neden olur?
  HBcAg
 58. HCV enfeksiyonunun histolojik görünümü nasıldır?
  • Portal alanda lenfoid foliküller
  • Hepatositlerde yağ birikimi
  • Safra duktus harabiyeti
 59. Kronik viral hepatitte histolojik aktivite skorlama sistemi nedir?
  Knodell
 60. Fulminan hepatitin en sık nedeni nedir?
  Toksinler (en sık parasetamol)
 61. Otoimmun hepatit için serolojik bulgular nedir?
  • ANA, ASMA, ALKM1 ➕
  • AMA ve viral markerlar ➖
 62. Alkolik hepatitte fibrosis nereden başlar?
  Perisantral alanda santral ven endoteli altında
 63. Alkolik hepatitin karakteristik histolojik özellikleri nedir?
  • Hepatositlerde şişme & nekroz
  • Malloru cisimciği (başla KC hastalıklarında da görülür)
  • Nötrofilik infiltrasyon
  • Fibrosis
 64. Hemokromatozisin en sık tuttuğu organ nedir?
  KC (inflamasyonu uyarmaz)
 65. Portal alanda granülom hangi hastalıklarda görülür?
  • PBS
  • Şistosoma
  • Sarkoidoz
 66. PBS'nin serolojik bulgusu nedir?
  AMA ➕liği
 67. Otoimmün safra yolu hastalıklarından hangisi segmenter tutulum yapar?
  PSK
 68. PSK hastalarında hangi hastalıkların riski artar?
  • Kolanjiyokarsinom
  • HCC
  • Kr pankreatit
 69. Budd-Chiari'de en sık neden nedir?
  İdyopatik
 70. HCC'de tanısal görünüm nedir?
  Trabeküler yapılar ve bu yapılar içinde sinuzoidal endotel hc olması
 71. Skiröz KC malignitesi nedir?
  Fibrolamellar ca
 72. Kolanjiyokarsinomun kötü prognozlu yerleşimi neresidir?
  İntrahepatik yerleşimde prognoz kötüdür
 73. Portal alanda safra kanalı hamartomları hangi durumda görülür? Neyle karışır?
  • Von Meyenburg kompleksinde görülür
  • Metastazla karışır
 74. Aschoff-Rokitansky sinüsleri nedir?
  Kronik kolesistitte mukozanın musküler tabakaya invazyonu
 75. Kronik pankreatitin akut pankreatitten en önemli histolojik farkı nedir?
  Fibrosis
 76. Pankreasın karsinomlarla bir arada izlenebilen benign tümörü nedir?
  Müsinöz kistadenom
 77. Pankreasın ovaryan stromaya benzer stroması olan benign tm nedir?
  Müsinöz kistadenom
 78. Pankreasın intraduktal papiller müsinöz tmlerinin müsinöz kistadenomdan farkı nedir?
  • Ovaryan stroma izlenmez
  • Büyük pankreatik kanallarda gözlenirler
 79. APC mutasyonunun %100 görüldüğü pankreas tümörü nedir?
  Solid psödopapiller tm
 80. Pankreas ca risk faktörleri nedir?
  • Sigara
  • Kronik pankreatit
  • DM
  • Kronik alkolizm
 81. Pankreas ca'da en sık hasarlanan onkogen ve tümör supresör gen hangileridir?
  • Onkogen: K-RAS
  • Tümör supresör: P16
 82. Pankreas kanserinin ayırt edici özellikleri nedir?
  • Kısa sürede yayılım (aşırı invaziv)
  • Yoğun desmoplastik reaksiyon
 83. Pankreas kanseri riskini artıran ailesel sendromlar nelerdir?
  • Ailevi atipik multipl melanom sendromu (FAMMS): p16 mut
  • Peutz-Jeghers
 84. Pankreasın benign olmas olasılığı en yüksek adacık hc tm hangisidir?
  İnsülinoma
 85. Pankreasın amiloid birikimi gözlenebilen adacık hc tm hangisidir?
  İnsülinoma
 86. Pankreasın DM, diyare, kolelitiyazis, steatore ve hipoklorhidri yapan adacık hc tm hangisidir?
  Somatostatinoma
Author:
Farash
ID:
279635
Card Set:
Patoloji
Updated:
2014-07-25 18:09:26
Tags:
Gastroenteroloji
Folders:

Description:
a
Show Answers: