Patoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Periferik sinirlerin ağrılı, kapsüllü ve iyi sınırlı, bu yüzden de rezeksiyonu kolay tümörü nedir?
  Schwannom
 2. Schwannomda histolojik paternler nedir?
  • Hücreden zenginse Antony A
  • Hücreden fakirse Antony B
  • Verokay cisimleri: Palizat tarzı dizilim
 3. Periferik sinirlerin ağrısız ve kapsülsüz, rezeksiyonu zor tümörü nedir?
  Nörofibrom
 4. Pleksiform nörofibrom nedir?
  Nörofibromun geliştiği siniri büyüterek büyümesi
 5. Malign dönüşüm potansiyeli yüksek periferik sinir tümörü nedir?
  Pleksiform nörofibrom
 6. Rendelenmiş havuç görünümü hangi periferik sinir tümöründe görülür?
  Nörofibrom
 7. Triton tümörü nedir?
  İçinde rabdomyosarkom bulunan malign periferik sinir kılıf tümörü
 8. Bergmann gliozisi nedir?
  Serebellumda iskemi sonucu purkinje hücrelerinin düzenli görüntü alması
 9. Rosenthal fibrilleri nedir?
  • Beyinde uzun süreli gliozis sonucu gelişen eosinofilik fibriller
  • Isı şok proteinleri ve ubikitinden oluşur
 10. Rosenthal fibrilleri hangi hastalıklarda görülür?
  • Pilositik astrositom, kranyofarenjiyom ve kist çevresinde
  • Alexander hastalığında
 11. Lafora body nedir?
  • Nöron sitoplazmasında corpora amylasea benzeri dejeneratif cisimlere senir
  • Myoklonik epilepside sık rastlanır
 12. Alzheimer tip 2 astrosit nedir? Hangi hastalıklarda izlenir?
  • Büyük çekirdekli, soluk kromatinli, çekirdeğinde glikojen olan astrosit dejenerasyonu
  • Wilson, üre siklus defektleri ve kr KC hastalığında görülür
 13. Kırmızı nöron nedir?
  Ani irreversibl nöron hasarı
 14. Aksonal kesi sonrası rejenerasyon süreçleri nedir?
  • Wallerian rejenerasyon: Distaldeki parça, irreversibl
  • Santral kromatoliz: Nöron sitoplazması şişer, Nissl cisimleri perifere toplanır, çekirdek kenara itilir, reversibldır
 15. Cowdry inklüzyon cismi nöronda hangi hastalıkta birikir?
  HSV
 16. Serebral herniasyonun en sık türü nedir? Hangi sinir basısıyla bulgu verir?
  • Transtentorial (unkal)
  • 3. KS
 17. Optik sinirde gliom (pilositik astrositom) ne düşündürür?
  NF1
 18. TS'un en sık cilt bulgusu nedir?
  Adenoma sebaseum
 19. Nörokutan hastalıklardan hangisinde MR olur?
  TS
 20. Retinada hemanjiyoblastom hangi hastalığı düşündürür?
  VHL
 21. Posttravmatik bunamanın en sık nedeni nedir?
  Diffüz aksonal hasar
 22. Beynin hipoksiye en duyarlı hücreleri hangileridir?
  • Serebellumda purkinje
  • Hipokampusta piramidal
 23. Serebral enfarkta neden olan trombusların en sık orijini nedir?
  Karotis bifurkasyonu
 24. Beyne embolilerin en sık nedeni nedir?
  Kardiyak mural emboliler
 25. Charcot Bouchard mikroanevrizmaları nedir?
  HT'a bağlı bazal ganglionlardaki mikroanevrizmalar
 26. En sık intraserebral kanama nereye olur?
  Putamen
 27. Spontan SAK'ın en sık nedeni nedir?
  Berry anevrizması
 28. Berry anevrizması hangi durumlarla birlikte görülür?
  • OD polikistik böbrek hastalığı
  • Aort koarktasyonu
  • Fibromuskuler displazi
  • Marfan
  • Ehler-Danlos
  • HT
 29. Beynin en sık konj vasküler anomalisi nedir? En sık nerede görülür?
  • AV malformasyon
  • En sık serebral hemisferlerde görülür
 30. Beynin lobar kanamalarının sık sebebi nedir?
  Serebral amiloid anjiyopati
 31. Viral meningoensefalitlerin en önemli histolojik özelliği nedir?
  Perivasküler mononükleer hücre infiltrasyonu
 32. HIV'in sinir sistemi tutulumu klinik formları nedir?
  • Meningoensefalit (subakut ensefalit)
  • Vakuolar myelopati
  • Periferal nöropati ve myopati
 33. HIV meningoensefalitinin en önemli bulgusu nedir?
  Mikroglial nodüllerde multinükleer dev hücreler
 34. SSS'nin hangi enfeksiyonunda Charcoat eklemi gelişir?
  Tabes dorsalis (sifiliz)
 35. Varyant Creutzfeldt-Jacob hastalığının (vCJB) CJB'den farkı nedir?
  • Daha yavaş seyirli
  • Daha genç yaşlarda görülmesi
 36. Tek taraflı görme kaybının yaşlara göre en sık nedenleri nedir?
  • Yaşlı: Temporal arterit
  • Genç. 1) Konversiyon 2) MS
 37. MS için en karakteristik bulgu nedir?
  Multipl iyi sınırlı deprese plakların varlığı
 38. Devic hastalığı (nöromyelitis optika) nedir?
  MS'in optik sinir ve spinal kordu tutan formu
 39. Alzheimer'ın majör histolojik bulguları nedir?
  • Nörofibriler yumaklar (tau)
  • Senil (nevrotik) plaklar amiloid β)
  • Amiloid anjiyopatisi (Aβ birikimine bağlı)
  • Hirano cisimleri
  • Granülovakuoler dejenerasyon
 40. Parkinson hastalığında beynin en sık nereleir etkilenir?
  • 1) Substantia nigra
  • 2) Locus cereleus
 41. Erişkinlerde en sık primer beyin tümörleri nedir?
  • 1) GBM
  • 2) Menenjiyom
 42. Vertebral yerleşimli tümörler çocukta ve erişkinde en sık hangileridir?
  • Ekstradural: Met
  • İntramedüller: Astrositom
  • İntradural ekstramedüller
  • -Erişkin: menenjiyom, schwannom
  • -Çocuk: dermoid kist, epidermoid kist
 43. Serebellumda displastik gangliositoma neden olan ailesel sendrom ve geni nedir?
  Cowden (PTEN)
 44. Medulloblastoma neden olan ailesel sendromlar ve genleri nedir?
  • Li-Fraumeni (p53)
  • Turcot (APC)
  • Gorlin (PTCH)
 45. Astrositomların gradelemesinde histolojik bulgular nedir?
  • Low grade diffüz astrositom (grade 1-2)
  • Hish grade astrositom (anaplastik astrositom, grade 3)
  • GBM (grade 4)

  • Hiperselülarite + mitoz sayısı grade'i 3 yapar
  • Nekroz, vasküler endotelyal proliferasyon ve nükleer psödopalizatlanma grade'i 4 yapar
 46. strositomlarda hangi genetik anomaliler görülür?
  • Düşük grade: p53 mut ve PDGF overekspresyonu
  • Yüksek grade: ek olarak RB ve p16
 47. Pilositik astrositomun histolojik görünümü nasıldır?
  • Hücreler bipolar fusiform şekildedir
  • Hücrenin iki yanında eosinofilik rosenthal fibrilleri bulunur
  • GFAP ➕
 48. Hangi beyin tümöründe sahanda yumurta görünümü olur?
  Oligodendroglioma
 49. Oligodendrogliomalarda hangi kromozomal anomaliler izlenir? Prognoza katkısı nasıldır?
  • 1p ve 19q anomalileri izlenir
  • Tedaviye cevap iyidir
 50. Epandimomlar en sık nerede yerleşirler?
  • İlk 2 dekadda en sık 4. ventriküle
  • Sonra en sık spinal korda yerleşirler
 51. Epandimom tanısında en önemli bulgu nedir?
  Ependimal rozetler (true ve psödo)
 52. Filum terminalede yerleşen epandimom tipi nedir?
  Miksopapiller epandimom
 53. SV40 hangi kanserlerde suçlanmıştır?
  • Malign mezotelyoma
  • Koroid pleksus papillomu
 54. Homer-Wright rozetleri hangi tümörlerde görülür?
  PNETlerde
 55. Medulloblastomda en sık sitogenetik anomali nedir?
  17 q malformasyonu
 56. Progesteron reseptörü içeren beyin tm nedir?
  Menenjiyom
 57. Hangi hastalıkta multipl menenjiyomlar görülür?
  NF 1&2
 58. Menenjiyomun sık nüks görülen tipi nedir?
  Papiller varyant
 59. Menenjiyomda en sık karşılaşılan sitogenetik anomali nedir?
  22. kromozom kaybı
 60. Kistik beyin tümörleri nelerdir?
  • Pilositik astrositom
  • Hemanjiyoblastoma
  • Kranyofarenjiyom
 61. Histolojik olarak adamantinomaya (ameloblastomaya) benzeyen beyin tm hangisidir?
  Kranyofarenjiyom
 62. Hangi beyin tümörleri daha çok temporal görülür?
  • Pleomorfik ksantoastrositom
  • Gangliogliom
 63. Santral nörositom sıklıkla nerede yerleşir?
  Ventriküller içinde
 64. Apikal teratoid/rhabdoid tm'de sıklıkla hangi sitogenetik anomali saptanır?
  22. kromozom anomalileri
 65. Mestastatik beyin tümörlerinin görünümü nasıldır?
  Gri-beyaz cevher arasında multipl, iyi sınırlı kitleler
 66. Meninks metastazı yaptığı halde beyne parankimal metastaz yapmayan kanser hangisidir?
  Prostat ca
 67. Meningial karsinomatozisin en sık nedenleri nedir?
  • Çocuk: ALL
  • Erişkin: SCLC ve meme
 68. Flexner-Wintersteiner rozetleri hangi hastalıkta izlenir?
  RB
Author:
Farash
ID:
279638
Card Set:
Patoloji
Updated:
2014-07-25 18:11:19
Tags:
Nöro
Folders:

Description:
a
Show Answers: