Pediatri

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. SSS'nin en sık karşılaşılan konj malformasyonu nedir?
  NTD
 2. Okült spina bifidayla okült spinal disrafizmin farkı nedir?
  Okült spinal disrafizme tethered cord, syringomyeli, diastomatomyeli gibi ciddi malformasyonlar eşlik edebilir
 3. Okült spina bifidada MRG'nin göreceli endike olduğu ve endike olmadığı durumlar nelerdir?
  • Göreceli:
  • -Hiperpigmente yama
  • -Gluteal fold deviasyonu
  • Endike değil:
  • -Basit gamze (<5mm)
  • -Koksigeal çukur
 4. NTD risk faktörleri nelerdir?
  • Valproat, karbamazepin
  • Fenobarbital, fenitoin
  • Tmp-smx
  • Hipertermi, radyasyon
  • Vit A
 5. Meningomyelosele en sık eşlik eden defekt nedir?
  Chiari tip 2
 6. Oksipital ensefalosele en sık eşlik eden anomali nedir?
  Meckel-Grüber sendromu
 7. Tethered cord semptomları nelerdir?
  3-6 yaşlarda gelişen spastisite ve kas güçsüzlüğüne bağlı tipik yürüyüş bozukluğu
 8. Diplomyeli ve diastomatomyeli nedir?
  • Diplomyeli: Spinal kordun duplikasyonu
  • Diastomatomyeli: Fibröz doku veya kemikle ikiye ayrılması
 9. Psödoporensefalik kistler gerçeklerinden nasıl ayırt edilir?
  BOS bağlantıları yoktur
 10. Korpus kallozum agenezisi hangi hastalıklarda görülebilir?
  • Trizomi 18
  • FKÜlü anne çocuğu
  • Aikardi sendromu
  • Dandy Walker
 11. Chiari malformasyonu komponentleri nelerdir?
  • Tip 1: Serebellar tonsillerin servikal kanala protrüzyonu
  • Tip 2: tip 1 + obs hidrosefali ve meningomyelosel
 12. Dandy Walker malformasyonu komponentleri nelerdir?
  • 4. ventrikül dilatasyonu
  • Hidrosefali
  • Serebellar vermis veya korpus kallosum agenezisi
 13. En sık obs ve nonobs hidrosefali nedenleri nelerdir?
  • Obs: Aqueduktal stenoz
  • Nonobs: SAK
 14. "Macewen belirtisi" ve "çatlak testi belirtisi" hangi hastalıkta görülür?
  Hidrosefali
 15. En sık kranyosinostoz hangisidir?
  Skafosefali (sagittal sütür)
 16. Sagittal sütür erken kapanırsa hangi kafa şekli oluşur?
  Skafosefali
 17. Koronal veya lambdoid sütür erken kapanırsa hangi kafa şekli oluşur?
  • Unilateral: Plagiosefali
  • Bilateral: Brakisefali
 18. Metopik sütür erken kapanırsa hangi kafa şekli oluşur?
  • Trigonosefali
  • Sıklıkla ön beyin anomalilerine eşlik eder
 19. Multipl sütürler erken kapanırsa hangi kafa şekli oluşur?
  Oksisefali
 20. Basit febril konvülsiyon tanımı nedir?
  • Ateşle ilişkili
  • JTK
  • <15 dk süren
  • 24 saatte tekrarlamayan
 21. Febril konvülsiyonla başlayan epilepsi sendromları nelerdir?
  • GEFS
  • SMEI (Dravet sendromu)
 22. Febril konvülsiyonun tekrarlaması risk faktörleri nelerdir?
  • Majör:
  • -<1 yaş
  • -Ateş süresi<24 saat
  • -Ateş 38-39 oC
  • Minör:
  • -Ailede FK öyküsü
  • -Ailede epilepsi öyküsü
  • -Kompleks FK
  • -Kreşe gitme
  • -Erkek
  • -⬇️Na düzeyi
 23. Febril konvülsiyon sonrası epilepsi geliştirme risk faktörleri nelerdir?
  • Gelişimsel nörolojik anomali (en önemlisi)
  • Fokal kompleks febril nöbet (2. en önemli)
  • Ailede epilepsi
  • Ateşin FK'dan <1 saat önce başlaması
  • Kompleks febril nöbet
  • Rekürren febril konv
  • Basit febril konv (%1)
 24. Febril konvülsiyona yaklaşım nasıldır?
  • >5 dk sürerse diazepam veya midazolam
  • <12 ay kesin LP, >18 ay menenjit bulgusu varsa LP
  • İlk basit FK'da EEG ve MR gereksizdir
  • Basit FK tekrarlasa bile devamlı antiepileptik kullanılmaz
 25. Basit ve kompleks parsiyel nöbet farkı nedir?
  Komplekste bilinç kaybı, otomatizma olur, >30 sn sürer
 26. Benign parsiyel epilepsi sendromu nedir
  Sentrotemporal dikenli parsiyel epilepsi (Rolandik): EEG paterni tanısaldır, spontan remisyon görülür
 27. Rasmussen ensefaliti kliniği nasıldır?
  • Epilepsia parsiyalis continus olarak başlar
  • Ciddi nörolojik sekelle kendini sınırlar
 28. Absans nöbetin tipik özellikleri nelerdir?
  • Aura görülmez
  • <30 sn sürer
  • Postiktal dönem olmaz
  • EEG'de tipik 3/sn diken görülür
 29. En sık görülen nöbet türü nedir?
  JTK (YD'da görülmez)
 30. Çocukluk çağının myoklonik epilepsileri nelerdir?
  • Süt çocuğunun benign myoklonusu
  • Erken çocukluk tipik myoklonik epilepsisi
  • Kompleks myoklonik epilepsiler
  • Jüvenil myoklonik epilepsi (Janz sendromu)
  • Progresif myoklonik epilepsiler
 31. Süt çocuğunun benign myoklonusunun kliniği nasıldır?
  • EEG normaldir
  • 2 yaşında kaybolur
 32. Çocukluk çağının tedaviye dirençli epilepsilerinin en sık nedeni nedir?
  Kompleks myoklonik epilepsiler
 33. Lennox Gastaut sendromu nedir? Triadı nedir?
  • Çocukluk çağı kompleks myoklonik epilepsilerinin adıdır
  • Triadı:
  • -Gelişme geriliği
  • -Tekrarlayan nöbet
  • -İnteriktal EEG'de yavaş diken dalga
 34. Adölesanlarda en sık jeneralize epilepsi formu nedir?
  Juvenil myoklonik epilepsi (Janz sendromu)
 35. Lafora hastalığı kliniği ve tanısı nasıldır?
  • OR kalıtılır
  • Adölesan yaşta JTK ile başlar, mental bozulma görülür
  • Tanısı cilt biyopsisinde ekrin ter bezlerinde PAS+ inklüzyon görülmesiyle konur
 36. İnfantil spazm tipleri nedir?
  • Fleksor, ekstansör, mikst veya
  • Kriptojenik ve semptomatik
 37. Çocuklarda status epileptikusun tedavisi nasıldır?
  • Benzodiazepinler
  • Fenitoin (20 mg/kg)
  • Fenobarbital (20 mg/kg)
  • Benzodiazepin infüzyonu
 38. Çocukta syanotik spell varlığında hangi hastalık ekarte edilmelidir?
  DEA
 39. Sturge-Weber'in diğer nörokutan hastalıklardan farkları nelerdir?
  • Kalıtsal değildir (diğer hepsi OD)
  • Prekanseröz değildir
 40. NF1 tanı kriterleri nelerdir?
  • Cafe au lait (doğumda %100 olur)
  • Aksiller veya inguinal çillenme
  • Lisch nodülü
  • Nörofibrom
  • Kemik lezyonları (en sık skolyoz)
  • Optik glioma
  • Aile öyküsü

  Tanı için 2 kriter yeterlidir
 41. F komplikasyonları nelerdir?
  • Her tür nörolojik komplikasyon
  • Her tür malignite
  • HT
 42. NF2'nin NF1'den farkı nedir?
  NF2=NF1 - Lisch+ akustik nörinom
 43. TS'un karakteristik beyin lezyonları nedir?
  Tuber (hamartom), kalsifiye olur damlayan mum görünümü verirler
 44. TS'un değişik yaş gruplarında kliniği nasıldır?
  • Bebekte infantil spazm ve ash leaf lekeleri
  • Çocukta jeneralize nöbetler, sebase adenomlar, Shagreen patch
  • Adölesanda periungal fibrom, retinal hamartom veya fakomalar, kalpte rabdomyom, böbrekte anjiyomyolipom, hamartom, polikistik hastalık, AC'de lenfanjiyomyomatozis
 45. Sturge-Weber'in kliniği nasıldır?
  • Fasyal nevüs (porto şarabı) ve aynı tarafta göz bulguları
  • Karşı tarafta fokal tonik-klonik tedaviye dirençli nöbetler, progresif hemiparezi, MR
  • BT'de demiryolu belirtisi
 46. Çocukluk çağının en sık dejeneratif ataksisi nedir? Kaçıncı kromozomla ilişkilidir?
  • AT
  • 11
 47. AT kliniği nasıldır?
  • 2 yaş civarında ataksi başlar
  • Genelde ilk bulgu okülomotor apraksi ve horizontal nistagmustur
  • Ölüm enfeksiyon ve tümörlere bağlıdır
 48. Friedreich ataksisi genetiği nasıldır?
  OR, 9. kromozomdaki bit TNT hastalığıdır
 49. Friedreich ataksisi kliniği nasıldır?
  • Ataksi başlangıcı AT'den geçtir
  • Romberg+, Babinsky+, DTR yoktur
  • Dizartrik konuşma ve nistagmus olur, zeka normaldir
  • İskelet anomalileri sıktır
  • Ölüm nedeni kardiyomyopatidir
 50. Sydenham koresi kliniği nasıldır?
  • Kore uykuda kaybolur
  • Milkmaid grip (sütçü eli)
  • Koreik el
  • Oynak dil
  • Pronator belirtisi
 51. Wilson'da ilk nörolojik bulgu nedir?
  Distoni
 52. Spastik hemiplejili CP kliniği nasıldır?
  • Erken el tercihi
  • Oraklayarak yürüme
  • Klonus, Babinsky+
 53. En sık CP türü nedir? Kliniği nasıldır?
  • Spastik diplejik CP
  • Her iki bacak spasktir kollar normaldir
  • Bacakları makaslarlar
 54. Çocuklarda en sık genetik geçişli nörodejeneratif hastalık nedir?
  Nöronal seroid lipofüssinozis
 55. SSPE tanısı nasıl konur?
  • BOS'ta kızamık antikoru veya
  • EEG'de tipik burst supresyon paterniyle
 56. Rett sendromu kalıtımı ve klinik bulguları nelerdir?
  • XD kalıtılır
  • 1 yaşından sonra başlayan kognitif fonksiyonlarda gerileme
  • Kardiyak aritmi ve ani kardiyak ölüm görülebilir
 57. Menkes (kinky hair) hastalığında patogenez, klinik ve tdv nedir?
  • Bakırın emilim bozukluğudur
  • Kıvrık (kinky) saç, tombul kırmızı yanaklar, ağır MR
  • Tedavide bakır-histidin verilir
 58. Stupor, koma, ateş, kusma ADEM ve MS'ten hangisinde beklenir?
  ADEM
 59. Optik nörit ADEM ve MS'te nasıldır?
  • ADEM: bilateral, polisemptomatik (dissemine olduğu için)
  • MS: unilateral, monosemptomatik
 60. MRG bulgularının dağılımı ADEM ve MS'te nasıldır?
  • ADEM: dağınık lezyonlar (dissemine)
  • MS: izole lezyonlar
 61. BOS bulguları ADEM ve MS'te nasıldır?
  • ADEM: Lenfositoz
  • MS: Oligoklonal bant
 62. DMD ve SMA ilk ne zaman belirti verirler?
  • SMA anne karnındayken hipotoniktir, doğum zor olur
  • DMD'nin ilk bulgusu kendi başına yürümede gecikmedir.
 63. Dilde fasikülasyon DMD ve SMA'dan hangisinde beklenir?
  SMA
 64. Myopatik yük görünümü ve MR DMD ve SMA'dan hangisinde görülebilir?
  DMD
 65. KKY'nden ölüm SMA ve DMD'den hangisinde beklenir?
  DMD
 66. Miller-Fisher sendromu nedir?
  Guillain-Barre'nin eksternal oftalmopleji, ataksi ve arefleksi ile karakterize varyantıdır
 67. Guillain-Barre'nin BOS bulgusu nedir?
  Albuminositolojik disosiasyon
 68. CK DMD ve SMA'dan hangisinde yüksek değerlere çıkar?
  DMD
Author:
Farash
ID:
279642
Card Set:
Pediatri
Updated:
2014-07-25 18:14:17
Tags:
Nöroloji
Folders:

Description:
a
Show Answers: