Pediatri

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Orantısız boy kısalığı nedenleri nelerdir?
  • İskelet displazileri
  • Akondroplazi
  • Vit D dirençli rickets
  • Ekstremitelerin ışınlanması
 2. Kısa boy nedeniyle araştırılma kriterleri nelerdir?
  • Boy<-2SD olması veya
  • Büyüme hızı<-1SD
  • Öngörülen boyun hedef boydan kısa olması
  • KY'nın boy ve yaşa uyumsuz olması
 3. Boy kısalığı nedenleri arasında KY ve BY'yi en çok geriletenler hangileridir?
  • KY: Hipotiroidi
  • BY: BH eksikliği
 4. Multipl hipofizer hormon eksikliğinin en sık genetik nedenleri nelerdir?
  • 1) PROP1
  • 2) PIT1

  İkisine de başka konjenital anomali eşlik etmez
 5. İzole BH eksikliğinin genetik nedeni ve fenotipi nedir?
  • BTK gen mutasyonu
  • İzlle BH eksikliği ve hipogammaglobulinemi (Bruton)
 6. Konjenital hipopituitarizmin kliniği nasıldır?
  • Doğum boyu normaldir
  • Bebeksi yüz görünümü, orantılı ekstremiteler olur
  • Genital matürasyon gözlenmez
  • Zeka normal beklenir
 7. Rekombinan BH endikasyonları nelerdir?
  • BH eksikliği
  • Turner
  • Prader-Willi
  • SDBY
  • IUGR
  • İdiopatik boy kısalığı
 8. BH hormon replasmanı yan etkileri nelerdir?
  • Psödotümör serebri
  • Femur başı epifiz kayması
  • Jinekomasti
  • Skolyoz artışı
  • T2DM
  • Kranyal RT alanlarda lösemi
 9. Çocukta en sık santral DI nedeni nedir?
  Tümör (en sık germinoma & pinealoma)
 10. Çocukta nefrojenik DI'un en sık nedeni nedir?
  • Küçük çocukta X'e bağlı V2R mutasyonu
  • Büyük çocukta üreter obstrüksiyonu
 11. Poliürinin tanımı nedir?
  2L/m2/gün'den fazla idrar çıkışıdır
 12. Serum ve idrar ozmolalitesinin hangi değerleri DI tanısı koydurur veya DI'u ekarte ettirir?
  • Serum>300 idrar<300: DI
  • Serum<270 idrar>600: DI değil
 13. SIADH ile serebral tuz kaybının lab farkları nelerdir?
  • İdrar Na serebral tuz kaybında çok daha fazla artar
  • Tuz kaybında hipovolemi varken SIADH normo/hipervolemiktir
 14. Sotos sendromu (serebral gigantizm) kliniği nasıldır?
  • İlk yaşlarda boyları 97%'in üstünde seyreder
  • Erişkin boyları normalin üst sınırındadır
  • HCC, Wilms, over ve paratiroid tümörleri görülebilir
 15. Pubertenin ilk lab bulgusu nedir?
  Uykuda düşük düzeyli LH artışları
 16. Pubertenin kızdaki ilk belirtisi ve sırası nedir?
  • İlk belirti telarş
  • 1-2 yıl sonra pubarş
  • 1-2 yıl sonra menarş
 17. Pubertenin erkekteki ilk belirtisi nedir?
  Testis büyümesi
 18. Yalancı puberte prekoks gerçeğinden nasıl ayırt edilir?
  • GnRH testinde LH piki görülmez
  • Telarş-pubarş-menarş sırasınız izlemez
 19. Yalancı puberte prekoksun kızlarda en sık nedenleri nelerdir?
  • İzoseks: Otonom over kisti
  • Heteroseks: KAH
 20. Yalancı puberte prekoksun erkeklerde en sık nedeni nedir?
  KAH
 21. Gerçek puberte prekoksta etyolojiye yönelik araştırma endikasyonları nelerdir?
  • Hızlı meme büyümesi
  • Çok yüksek E2
  • <6 yaş kız
  • Tüm erkekler
 22. McCune Albright sendromunun komponentleri nelerdir?
  • Puberte prekoks
  • Poliostotik fibröz displazi
  • Anormal pigmentasyon

  Birçok endokrin glandın otonom hiperfonksiyonu vardır
 23. et (parsiyel) puberte prekoks tiplerinde en önemli ayırıcı tanılar nelerdir?
  • Prematür telarş: GPP
  • Prematür pubarş (adrenarş): Non-klasik KAH
  • Prematür menarş: Vulvovajinit, yabancı cisim, istismar
 24. Konj hipotiroidinin en sık nedeni nedir? En sık formu nedir?
  • Tiroid disgenezisi
  • En sık formu ektopik (en sık sublingual)
 25. Edinsel hipotiroidinin en sık nedeni nedir?
  Hashimoto
 26. Konj hipertiroidinin en sık nedeni nedir?
  Annede Graves
 27. Edinsel hipertiroidinin en sık nedeni nedir?
  Graves
 28. Konj guatrın en sık nedeni nedir? En sık etyolojş nedir?
  • Dishomonogenez
  • En sık tiroid peroksidaz defekti
 29. Sporadik guatrın en sık nedeni nedir?
  Hashimoto
 30. Endemik guatrın en sık nedeni nedir?
  I eksikliği
 31. Tiroid peroksidaz defekti olanlarda tanı hangi testle konur?
  Perklorat deşarj testi
 32. Konj hipotiroidinin genelde ilk belirtisi nedir?
  Uzamış sarılık
 33. Konjenital hipotiroidi tedavisi nedir?
  • 10-15 mcg/kg/gün dozunda L-tiroksin (büyük çocukta 4, erişkinde 2mcg/kg/gün)
  • 3 yaşında geçici hipotiroidiyi dışlamak için bir süre kesilir
 34. Çocukta edinsel hipotiroidinin ilk belirtisi nedir?
  Büyüme yavaşlaması
 35. Hashimoto riskini artıran hastalıklar nelerdir?
  • Konj Rubella
  • Down, Turner, Klinefelter
 36. Endemik kretenizmin klinik tipleri nelerdir?
  • Nörolojik sendrom: MR, guatr, ötiroid, normal puberte gelişimi ve erişkin boy
  • Miksödem sendromu: MR, miksödem, hipotiroidi, cinsel gelişim ve büyüme gecikir, guatr olmaz
 37. Graves hangi HLAlara eşlik eder?
  • HLA-B8
  • HLA-DR3

  Addison, T1DM, MG, çölyak da HLA-DR3'e eşlik eder
 38. mni-Opitz sendromunun özellikleri nelerdir?
  • Adrenal yetmezlik
  • ⬇️ kolesterol düzeyi
 39. 21 hidroksilaz eksikliği bulguları nelerdir?
  • Tuz kaybı->K⬆️, PRA⬆️
  • ⬇️glisemi
  • Androjen ⬆️
  • Tanı 17-OHP'un artmasıyla konabilir
 40. 11β hidroksilaz eksikliği bulguları nelerdir?
  • Tuz tutulumu-> K⬇️ PRA⬇️, HT
  • ⬇️glisemi
  • Androjen ⬆️
 41. 17α hidroksilaz ve 17-20 liyaz eksiklikleri bulguları nelerdir?
  • Tuz tutulumu- K⬇️, PRA⬇️, HT
  • Androjen ⬇️
 42. 3β hidroksisteroid dehidrojenaz eksikliği bulguları nelerdir?
  • Tuz kaybı-> K⬆️, PRA⬆️
  • ⬇️glisemi
  • Hem erkek hem dişi yalancı hermafroditizm
 43. 21 hidroksilaz eksikliğinin tipleri nelerdir?
  • Klasik
  • -Tuz kaybettiren
  • -Tuz kaybettirmeyen
  • Non-klasik: belirtiler postnatal başlar
 44. Erkekte ve dişise hipergonadotropik hipogonadizmin en sık nedenleri nelerdir?
  • Erkek: Klinefelter
  • Dişi: Turner
 45. Önükoid vücut oranı nedir?
  • Ekstremitelerin aşırı uzunluğu
  • Kulaç boydan 5 cmden fazla uzundur
 46. Noonan sendromunun Turner'dan farkları nelerdir?
  • Otosomal kalıtılır
  • Turner'da sol, Noonan'da sağ kalp anomalileri olur
  • Noonan'da MR olabilir
 47. Hipogonadotropik hipogonadizmin en sık genetik nedeni nedir?
  Kallman
 48. Kallman sendromunun bulguları nelerdir?
  • Gonadotropin eksikliği
  • Anosmi
  • Sinkinezi
  • Orta yüz defektleri
  • Renal agenezi
 49. Turnerlı kızların tamamında görülen kardinal bulgu nedir?
  Kısa boy
 50. Turner'da en sık görülen defektler nelerdir?
  • 1) Biküspit aort
  • 2) AoK
  • 3) Renal malformasyon
 51. Turner'da hangi hastalıklara yatkınlık vardır?
  • Otoimmün tiroid hastalıkları, T2DM, ⬆️kolesterol
  • Tekrarlayan OM ve SNİK
 52. Turner'a en sık eşlik eden iskelet anomalileri nelerdir?
  • Epifizyal disgenezi
  • Madelung deformitesi
  • Skolyoz
  • Osteoporoz
 53. Denys-Drash sendromunun komponentleri ve etyolojisi nedir?
  • Nefropati
  • Ambiguus genitalya
  • Bilateral Wilms

  WT1 mutasyonu
 54. ik sendromun bulguları ve etyolojisi nedir?
  • Kısa ekstremiteli displazi
  • Dişi fenotip
  • SOX9 geni mutasyonu
 55. SRY gen mutasyonu hangi hastalıktır ve bulguları nedir?
  • XY pür gonadal disgenezi (Swyer sendromu)
  • Dişi fenotipi vardır, amenoreyle başvururlar
  • Diğer herşeyleri normaldir
 56. Leydig hücre aplazisinde fenotip nasıldır?
  • Dış genitaller dişi
  • İç genitaller erkektir
 57. Persistan Müller kanal sendromunun fenotipi nasıldır?
  Fıtık ameliyatı sonrası uterusu keşfedilen erkek
 58. 5α redüktaz eksikliği fenotipi nasıldır?
  • Erkekte ağır ambiguus genitalya
  • Genelde kız olarak yetiştirilir
  • Pubertede virilize olur
 59. DiGeorge'a hangi ek anomaliler eşlik eder?
  • Konotrunkal kalp defektleri
  • Velofarengeal yetmezlik
  • Yarık damak
  • Renal anomaliler
 60. APECED'in komponentleri nelerdir?
  • Autoimmune PolyEndocrinopathy
  • Candidiasis
  • Ektodermal Displazi
 61. PsödohipoPTH (Albright herediter osteodistrofi) kliniği nasıldır?
  • Kısa, tıknaz, yuvarlak yüzlü
  • Brakidaktili, işaret parmağı orta parmaktan uzun, iskelet anomalileri
  • MR, bazal gangliyon kalsifikasyonu, katarakt
 62. Ca-sensing reseptör mutasyonları nasıl klinik oluştururlar?
  • Homozigot: Ağır neonatal hiperPTH
  • Heterozigot: Familyal benign hipokalsiürik hiperkalsemi
 63. Williams sendromu patogenezi ve kliniği nedir?
  • 7. kromozomda mikrodelesyon
  • Kokteyl parti kişiliği, elfin face (peri yüzü)
  • Supravalvüler aort stenozu
  • İdiopatik infantil hiperkalsemi
 64. T1DM riskini artıran ve azaltan HLAlar nelerdir?
  • HLA-DR3, DR4, DQβ artırır
  • HLA-DR2 koruyucudur
 65. DKA tanı kriterleri nedir?
  • KŞ>200
  • pH<7,35 veya HCO3<15
  • Ketonemi ve ketonüri
 66. Dawn ve Somogy fenomenlerinde insülin dozu nasıl değiştirilmelidir?
  • Dawn: artırılmalı
  • Somogy: azaltılmalı
 67. DKA tedavisi nedir?
  • 0,1 U/kg/saat kristalize insülin infüzyonu
  • 1. saat: 10-20 ml/kg SF bolus
  • >1 saat: 1/2 SF + 40 mEq/L KCl
 68. Ricketsi olan bir hastada ayırıcı tanı nasıldır?
  • PTH: N ise ⬇️P'a bağlıdır
  • -XD hipofosfatemik rickets (Vit D dirençli rickets)
  • -Renal Fankoni

  • PTH:⬆️ ise Ca eksikliği vardır
  • -25(OH)D2 ⬇️ ise Vit D eksikliği
  • -25(OH)D2 ⬆️ ise Vit D bağımlı rickets
  • --1-25(OH)2D3⬇️: Tip1 (1α-hidroksilaz eks)
  • --1-25(OH)2D3⬆️: Tip 2 (alopesi)
 69. ⬆️
 70. emiklerdeki radyolojik bulguları nelerdir?
  • Periost kalınlaşması olur (korteks kalınlaşmaz)
  • Kemik kistleri (brown tümör, osteoklastoma)
  • El grafisinde subperiostal kemik resorbsiyonu
  • Kafa grafisinde tuz-biber, güve yeniği, buzlu cam görünümü
  • Diş grafilerinde lamina dura kaybolmuştur
Author:
Farash
ID:
279644
Card Set:
Pediatri
Updated:
2014-07-25 18:16:29
Tags:
endokrin
Folders:

Description:
a
Show Answers: