Pediatri

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Down sendromunda en sık kardiyak malformasyon nedir?
  Endokardiyal yastık defektleri (en sık primum ASD)
 2. Klinefelter'de en sık kardiyak malformasyon nedir?
  PDA
 3. Frajil X'te en sık kardiyak malformasyon nedir?
  MVP
 4. Cri du chat (del 5p)de en sık kardiyak malformasyon nedir?
  VSD
 5. FKÜ'lü anne çocuğunda en sık hangi kardiyak malformasyonlar görülür?
  • 1) VSD
  • 2) ASD
  • 3) PDA
  • 4) AoK
 6. Retinoik asit kullanan anne bebeğinde görülen en sık kardiyak malformasyon nedir?
  Konotrunkal anomaliler
 7. Apert sendromunda en sık kardiyak malformasyon nedir?
  VSD
 8. Holt Oram'da en sık kardiyak malformasyon nedir?
  ASD
 9. TAR'da en sık kardiyak malformasyon nedir?
  ASD
 10. Marfanda en sık kardiyak malformasyon nedir?
  • AY, MY, MVP
  • Dissekan AA
 11. Ehler-Danlos'ta en sık kardiyak malformasyon nedir?
  Dilate aort kökü
 12. Diferansiye siyanoz hangi durumlarda olur?
  • Alt mavi üst pembe: AoK
  • Alt pembe üst mavi: BAT + PDA
 13. Bigemine/trigemine nabız neyi gösterir?
  VES
 14. VES'in çocukta en sık nedenleri nedir?
  • Viral myokardit
  • Dijital intox
 15. Pulsus alternans neyin göstergesidir?
  Sol KY'de kötü prognozun göstergesidir
 16. Pulsus bisferiens hangi hastalıklarda görülür?
  AY ve HoKMP
 17. Pulsus paradoksus hangi hastalıklarda görülür?
  • Sol kalbe az kan gelen durumlar
  • Ciddi AC hastalıkları (derin ins)
 18. S1 çiftleşmesi hangi durumlarda görülür?
  • Sağ dal bloğu (Ebstein anomalisi)
  • Pulmoner HT
 19. MS/TS ve MY/TS kalp seslerini nasıl değiştirir?
  • MS/TS: S1 sertleşmesi
  • MY/TY: S1 yumuşaması
 20. Kısa/uzun PR ve taşikardi/bradikardi kalp seslerini nasıl etkiler?
  • Kısa PR & taşikardi: S1 sertleşmesi
  • Uzun PR & bradikardi: S1 yumuşaması
 21. S2'nin paradoks çiftleşmesi hangi hastalıklarda görülür?
  • AS, AoK, sistemik HT
  • Sol dal bloğu
 22. S2'nin geniş çiftleşmesi hangi hastalıklarda görülür?
  • ASD, geniş VSD, PVDA
  • PS
  • Sağ dal bloğu (Ebstein anomalisi)
 23. S2 sertleşmesi ve yumuşaması hangi durumlarda görülür?
  • Arter basıncı⬆️: sertleşme (-yonlu hastalıklar)
  • Arter basıncı⬇️: yumuşama
 24. S2'nin tek duyulduğu durumlar nelerdir?
  • Pulmoner HT
  • Tek kapak
  • P2'nin duyulamaması (transpozisyon, Fallot, ağır PS)
  • A2'nin duyulamadığı durumlar (ağır AS, AoK)
 25. Perikardiyal knock hangi hastalıkta ne zaman duyulur?
  • Konstriktif perikarditte
  • Middiyastolik
 26. Midsistolik klik hangi hastalıkta duyulur?
  MVP
 27. Ejeksiyon kliği hangi hastalıklarda duyulur?
  • Dilatasyon uğramış büyük damarlarda
  • -Valvüler kapal darlıklarında post stenotik dilatasyona bağlı
  • -Pulmoner/sistemik HT
  • -Fallot (aort dekstropoze olup genişlediği için)
 28. Masum üfürümlerin 3 özelliği nedir?
  • Soft
  • Short
  • Sistolik
 29. Sistolik ejeksiyon hangi durumlarda duyulur?
  • Önünde darlık olduğunda
  • -AS, PS
  • -Fallot (PS), ASD (rölatif PS)
  • -HoKMP, AoK
 30. Pansistolik üfürümler hangi durumlarda olabilir?
  • MY/TY
  • VSD
 31. Geç sistolik üfürümler hangi durumlarda olabilir?
  • MVP
  • AoK
 32. Erken sistok üfürüm hangi durumda olabilir?
  Küçük VSD
 33. Erken diyastolik üfürümler hangi durumlarda olabilir?
  AY/PY
 34. Middiyastolik rulman hangi durumlarda olabilir?
  • MS
  • Rölatif MS (PDA, VSD, MY)
  • TS
  • Rölatif TS (ASD, TPVDA)
 35. Presistolik şiddetlenme hangi durumlarda olabilir?
  MS/TS
 36. Devamlı üfürüm hangi durumlarda olabilir?
  • PDA, AV fistül, aortopulmoner pencere
  • Trunkus arteriyosus
  • Venöz hum
  • AoK (interkostal kollaterallere bağlı)
 37. MS/TS'in üfürümü nasıldır?
  • S1 sert
  • Opening snap
  • Middiyastolik rulman
  • Geç diyastolik şiddetlenme
 38. Kardiyotorasik oranın üst sınırı nedir?
  • YD'da <0,60
  • Süt çocuğunda <0,55
  • Büyüklerde <0,50
 39. Telekardiyogramda ana PA belirginliği hangi durumlarda görülür?
  • PS (valvüler) (Noonan)
  • ASD, VSD, endokardiyal yastık defekti
  • Pulmoner HT
 40. Telekardiyogramda ana PA hipoplazisi hangi durumlarda görülür?
  • Fallot
  • Triküspit atrezisi
  • PS (subvalvüler)
 41. Telekardiyogramda aort topuzu belirginliği hangi durumlarda görülür?
  • AS (valvüler)
  • Fallot
  • PDA
  • AoK, sistemik HT
  • Marfan
 42. Telekardiyogramda AC kan akımı hangi durumlarda artar?
  • Asiyanotik hastada
  • -ASD, VSD, PDA, PPVDA
  • Siyanotik hasta
  • -BAT
  • -Trunkus arteriyosus, tek ventrikül
 43. Telekardiyogramda AC kan akımı hangi durumlarda azalır?
  • PS, pulmoner atrezi, Fallot
  • TS, triküspit atrezisi
 44. Telekardiyogramda tahta pabuç görünümü hangi hastalıkta olur?
  Fallot
 45. Telekardiyogramda yumurta görünümü hangi hastalıkta olur?
  BAT
 46. Telekardiyogramda kardan adam görünümü hangi hastalıkta olur?
  PVDA
 47. Asiyanotik DKH nelerdir?
  • Solda volüm yükü: AY, MY, PDA, VSD
  • Sağda volüm yükü: ASD, PPVDA
  • Solda basınç yükü: AS, AoK
  • Sağda basınç yükü: PS
 48. En sık DKH hangisidir? En sık tipi nedir?
  • VSD
  • En sık membranöz tip görülür
 49. PDA ve VSD'de telekardiyografi bulguları nelerdir?
  • Kardiyomegali & AC'de damarlanma artışı-> geyik boynuzu görünümü
  • PHT gelişince kalp küçülür AC'in periferik kanlanması ⬇️: budanmış ağaç görünümü
 50. Spontan kapanma oranı en sık ve en az olan VSD türleri nelerdir?
  • En sık: Küçük musküler
  • Kapanmayan: İnfundibuler
 51. VSD'de cerrahi endikasyonları nelerdir?
  • >2 yaş Qp/Qs>2 olanlar
  • İnfundibuler (çapına bakılmaksızın)
  • Tedaviye yanıtsız gelişme geriliği
  • Geniş VSD ve pulmoner HT olan 6-24 ay çocuklar
 52. RDSli pretermlerde 3.-4. günlerde klinik ağırlaşırsa ne düşünülür?
  PDA
 53. Hangi kapak hastalığı doğuştan olmaz?
  AY
 54. Üfürümler kalp debisiyle artma eğilimi gösterir. Bunun istisnası nedir?
  • MVP
  • HoKMP
 55. TY'nin YD'da ve erişkinde en sık nedenleri nelerdir?
  • YD: Ebstein anomalisi
  • Erişkin: Pulmoner HT
 56. En sık ASD tipi nedir?
  Ostium sekundum ASD
 57. Endokardiyal yastık defektleriyle birliktelik gösteren ASD tipi nedir?
  Ostium primum
 58. Sinus venosusa hangi anomali eşlik edebilir?
  PVDA
 59. ASD'nin üfürümü nasıldır?
  • Rölatif TS: middiyastolik rulman
  • Rölatif PS: sistolik ejeksiyon
 60. ASD'nin spesifik EKG bulgusu nedir?
  Sağ ventrikül iletisinin gecikmesi (RSR' paterni=inkomplet sağ dal bloğu)
 61. ASD kapama endikasyonu nedir?
  • Semptomatikler veya
  • Qp/Qs>2 olanlar veya
  • Sağ ventrikül dilatasyonu olanlar kapatılır
 62. Enfektif endokardit profilaksisi yapılmayan DKH hangisidir?
  İzole sekundum ASD
 63. AVSD'nin (endokardiyal yastık defektlerinin) komponentleri nelerdir?
  • Primum ASD
  • Tek AV kapak
  • AV kapaklarda kleft
  • İnlet VSD
 64. Siyanotik ve asiyanotik çocukta süperior QRS aksı ne düşündürür?
  • Siyanotik: TA
  • Asiyanotik: Endokardiyal yastık defekti
 65. Scimitar sendromu nedir?
  PVDA sonucu pulmoner sekestrasyon ve telede kalbin sağ tarafında pala görünümü
 66. Konjenital PS'un tipleri ve eşlik ettikleri sendromlar nelerdir?
  • Valvüler (en sık): Noonan
  • Subvalvüler: Fallot
  • Supravalvüler: Rubella, Alagille, Williams
 67. Pediatrik kalp hastalıklarında PGE1 endikasyonları nelerdir?
  • Kritik PS (ve pulmoner atrezi) (VSDsiz)
  • Kritik AS/AoK
  • TA (VSDsiz)
  • BAT (VSDsiz)
  • Fallot (kritik PS varsa)
  • Hipoplastik sol kalp
 68. Çocukta valvüler AS'nin en sık nedeni nedir?
  Biküspit aorta
 69. Çocukta kardiyak nedenli HT'un en sık nedeni nedir?
  AoK
 70. AoK'da telekardiyografi bulguları nedir?
  • Telede 3 bulgusu
  • Baryumlu grafide E bulgusu
 71. YD'da ve çocukta en sık siyanotik DKH nelerdir?
  • YD: BAT
  • Çocuk: Fallot
 72. Fallot komponentleri nelerdir?
  • VSD
  • İnfundibular PS
  • Aort dekstropozisyonu
  • RVH

  ASD de eklenirse pentaloji olur
 73. 'nun hipoksik atağının tedavisi nedir?
  • Diz dirsek pozisyonu
  • O2
  • Morfin
  • IV bikarbonat
  • Metoksamin, fenilefrin, propranolol
  • Profilakside propranolol verilir
 74. Ebstein anomalisinde patogenez nedir?
  Triküspit aşağı yerleşimlidir, RV'ün bir kısmı atriyalize olur
 75. Ebstein anomalisinde EKg bulguları nelerdir?
  • Dev P
  • Komplet sağ blok
 76. BAT'ta VSD boyutu ile klinik nasıl değişir?
  • İntakt septumda şiddetli siyanoz olur
  • Geniş VSD'de erken dönemde KY gelişir
 77. Acil atrial septostomi endikasyonları nelerdir?
  TA ve BAT
 78. BAT'ın L formunda klinik nasıldır?
  RA LV'e LA RV'e açıldığı için siyanoz olmaz
 79. Çocukta sağlam kalp kapağında endokarditin en sık etkeni nedir?
  S. aureus
 80. Enfektif endokardit tanı kriterleri nelerdir?
  • Majör
  • -En az 2 kan kültürü pozitifliği
  • -Ekoda endokardit kanıtı

  • Minör
  • -Predispozan faktörler
  • -İmmün kompleks fenomenleri
  • -Tek pozitif kan kültürü
  • -Majör kriteri karşılamayan eko bulguları

  2 majör, 1 majör 3 minör veya 5 minör kriter tanı koydurur
 81. ndokarditte morbiditenin en sık nedeni nedir?
  Aort ve mitral kapaklardaki vejetasyonların yol açtığı KY
 82. ARA tanı kriterleri nelerdir?
  • Majör
  • -Artrit (en sık)
  • -Kardit (en sık MY)
  • -Eritema marginatum
  • -Subkutan nodüller
  • -Sydenham koresi (tek başına yeterlidir)

  • Minör
  • -Artralji
  • -Ateş
  • -AFR yüksekliği
  • -EKG: PR uzaması

  • Destekleyici
  • -Strep serolojisi
  • -Boğaz kültürü
  • -Farenkste Ag saptanması

  Destekleyici + 2 majör veya 1 minör bulgu
 83. i nedir?
  • 10 gün prokain penisilin
  • 21 yaşına kadar (en az 5 yıl) 21 günde bir benzatin penisilin (kardit varsa yaşam boyu)
  • Artrit veya minimal karditte aspirin
  • Orta/ağır karditte steroid
 84. Loeffler hipereosinofilik sendromda ölüm nedeni nedir?
  Restriktif KMP
 85. Çocukta ani kardiyak ölümün en sık nedeni nedir?
  HKMP
 86. HKMP medikal tedavisi nasıldır?
  • β-blokör
  • KKB
  • Disopramid
 87. En sık perikardit nedeni nedir?
  • Viral (idyopatik?)
  • 5-15 yaş en sık ARA
 88. Pulsus paradoksus kaçı aşarsa kardiyak tamponadı gösterir?
  20
 89. Akut perikarditin ilk EKG bulgusu nedir?
  ST'de hafif elevasyon
 90. Fetusta en sık kalp yetmezliği nedeni nedir?
  Ağır anemi
 91. Prematire YD'da en sık kalp yetmezliği nedeni nedir?
  Sıvı yüklenmesi
 92. Term YD'da ilk gün en sık kalp yetmezliği nedeni nedir?
  Asfiktik KMP
 93. İnfantta en sık kalp yetmezliği nedeni nedir?
  VSD
 94. Çocuklarda en sık kalp yetmezliği nedeni nedir?
  ARA
 95. Hayatın ilk 1 haftasında en sık kalp yetmezliği nedeni nedir?
  Hipoplastik sol kalp
 96. Hayatın ilk 1 ayında en sık kalp yetmezliği nedeni nedir?
  AoK
Author:
Farash
ID:
279646
Card Set:
Pediatri
Updated:
2015-02-11 14:02:46
Tags:
Kardiyoloji
Folders:

Description:
a
Show Answers: