Lines 1166 - 1316

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. οἰκειος α ον
  one's own
 2. ὁ ὀχος
  the carriage
 3. τῳ κρεοντι
  the ruler
 4. ἠρασω (ἐρεω)
  you said
 5. των κατευγματων
  prayers
 6. διωλετ᾽ (διολλυμι)
  he destroyed utterly
 7. το ῥοπτρον
  the club/cudgel
 8. κυμοδεγμονος (ων ον)
  meeting the waves
 9. ταις ψηκτραισιν
  by/with scrapers
 10. ἐντενιζομεν (κτενιζω)
  we were combing
 11. ἀναστρεψοι (ἀναστρεφω)
  he would dwell
 12. ἡ ὁμηγυρις
  an assembly
 13. ἀπαλλαχθεις (ἀπαλλασσω)
  having been set free from
 14. των γοων
  weeping
 15. ἀλυω
  I am greatly disturbed
 16. πειστεον (adj)
  one must persuade
 17. ἐντυναθ᾽ (ἐντυνω)
  prepare!
 18. ζυγηφορους (ος  ον)
  bearing the yoke
 19. ἠπειγετο (ἐπειγω)
  he was working hard
 20. ἐξηρτυμενας (ἐξαρτυω)
  preparing
 21. μαρπτει (μαρπτω)
  he takes hold of
 22. της ἡνιας
  the reins
 23. της ἀντυγος
  the edge/rail/frame
 24. ταις ἀρβυλαισιν
  strong shoes (a traveller's half boot)
 25. ἁρμοσας
  having fitted
 26. ἀναπτυξας (ἀναπτυσσω)
  having unfolded
 27. ἠτοι
  adv truly
 28. ἐπηγε (ἐπαγω)
  he laid on
 29. το κεντρον
  the whip/goad
 30. ἁμαρτηι
  • adv
  • all at once
 31. των χαλινων
  bridles
 32. κἀπιδαυριας
  and Epidauros
 33. ἡ ἀκτη
  headland
 34. τοὐπεκεινα
  • adv
  • beyond
 35. ἐνθεν
  • adv
  • thence
 36. ἡ ἠχω
  a sound
 37. φρικωδη (ης  ες)
  being attended by shivers
 38. το οὐς
  ear
 39. νεανικος  η  ον
  youthful; mighty
 40. ἁλιρροθους (ος  ον)
  of the roaring sea
 41. στηριζον (στηριζω)
  propping, stretching
 42. ἀφηρεθη (ἀφαιρεω)
  it was taken away
 43. ἀνοιδησαν (ἀνοιδεω)
  swelling up
 44. περιξ
  all around
 45. τον ἀφρον
  foam
 46. καχλαζον (καχλαζω)
  bubbling
 47. τῳ φυσηματι
  the roaring
 48. τεθριππος ον
  with four horses yoked abreast
 49. τῳ κλυδωνι
  a wave
 50. τῃ τρικυμαι
  a huge, overwhelming wave
 51. το τερας
  a creature
 52. πληρουμενη (πληροω)
  making full
 53. ἀντεφθεγγετ᾽ (ἀντιφθεγγομαι)
  echoing, repeating
 54. των δεργματων
  looks, glances
 55. τοις ἠθεσιν
  accustomed places, habits
 56. την κωπην
  the oar
 57. ναυβατης
  a seaman
 58. τοις ἱμασιν
  leathern straps
 59. ἀρτησας (ἀρταω)
  hanging on
 60. ἐνδακουσαι (ἐνδακνω)
  seizing with their teeth
 61. στομια
  mouths
 62. ταις γναθοις
  jaws
 63. του ναυχληρου
  a captain
 64. κολλητων (ος  η  ον)
  tightly-joined
 65. μεταστρεφουσαι +gen (μεταστρεφω) (1226)
  caring for
 66. μαλθακα (ος  η  ον)
  soft
 67. τους οἰακας
  handles
 68. εὐθυνοι (εὐθυνω)
  he would/might direct, guide straight
 69. τετρωρον (ος  ον)
  four yoked together
 70. μαργωσαι (μαργαω)
  raging
 71. πελαζων (πελαζω)
  drawing near
 72. τῃ ἀντυγι
  the chariot rail
 73. έσφηλε (σφαλλω)
  he upset
 74. κἀνεχαιτισεν (ἀνακαιτιζω)
  it overthrew; reared up
 75. την ἁψιδα
  loop; wheel
 76. του ὀχηματος
  the chariot
 77. συμφυρτα (ος  ον)
  commingled
 78. τας συριγγες
  wheel naves
 79. των τροχων
  wheels; a running course
 80. ἐπηδων (πηδαω)
  they were leaping
 81. των ἀξονων
  the axles
 82. τα ἐνηλατα
  anything driven in; chariot
 83. ταις ἡνιαισιν
  bridle, reins
 84. ἐμπλακεις (ἐμπλεκω)
  having been twisted
 85. δυσεξελικτον (ος  ον)
  difficult to unentangle
 86. ἑλκεται (ἑλκω)
  he is dragged
 87. σποδουμενος (σποδεω)
  pounding, crushing
 88. θραυων (θραυω)
  shattering
 89. ταις φατναισι
  mangers
 90. τεθραμμεναι (τρεφω)
  being nourished
 91. ἐξαλειψητ᾽ (ἐξαλειφω)
  wipe/blot out; destroy utterly
 92. βουληθεντες (βουλομαι)
  wishing, willing
 93. τμητων (ος  η  ον)
  cut
 94. των ἱμαντων
  the leather straps
 95. λεπαιας (ος  α  ον)
  craggy
 96. κρεμασθειη (κρεμαννυμι)
  it would be hung
 97. πλησειε (πιμπλημι)
  he might fill
 98. την πευκην
  a pine
 99. κεκρανται (κραινω)
  they are brought to pass
 100. το χρεων
  destiny
 101. ἡ ἀπαλλαγη
  deliverance, escape
 102. ἡσθην (ἡδομαι)
  I was pleased
 103. ἐπαχθομαι
  I am pained
 104. ὠμος (ος  η  ον)
  harsh, cruel
 105. ἐσηι
  you are
 106. ἀπαρνηθεντα (ἀπαρνεομαι)
  denying utterly
 107. χραναι (χραινω)
  to touch, interfere with
 108. ἀκαμπτον (ος  ον)
  rigid
 109. ποικιλοπτερος (ος  ον)
  with wings of changeful hue
 110. εὐαχητον (ος  ον)
  loud-sounding
 111. ἁλμυρον (ος  α ον)
  salty, briny
 112. πτανος  ον
  winged
 113. ἐφορμασῃ (ἐφορμαω)
  he rouses
 114. χρυσοφαης  ες
  gold-shining
 115. ὀρεσκοων (ος  η  ον)
  mountain-bred, wild
 116. σκυμνων (ος  α  ον)
  cub
 117. κελομαι
  I urge; command
 118. ἐπακουσαι
  to listen
 119. συνηδηι (συνηδομαι)
  you rejoice with
 120. πεισθεις (πειθω)
  having been persuaded
 121. ἀφανη (ος  η  ον)
  unproven, unseen
 122. τους ταρταρα
  the nether world, place of darkness
 123. πτηνον (ος  η  ον)
  flying, winged
 124. ἀνω
  upwards, above
 125. του πηματος
  pains, troubles
 126. κτητον (ος  η  ον)
  may be possessed
 127. προκοψω
  I shall promote/advance
 128. τον οἰστρον
  sting, pain; madness
 129. την γενναιοτητα
  nobility of character
 130. δηχθεισα (δακνω)
  having been bitten
 131. της τροφου
  of the nurse
 132. ἐφεσπετο (ἐφεπω)
  he/she pursued, drove on
 133. ἀφειλε (ἀφαιρεω)
  he took away
 134. προς σεθεν κακουμενος
  being reviled by you
 135. εἰς ἐλεγχον
  to the test
 136. τοις δολοισι
  by deceit
Author:
RedEdison
ID:
280178
Card Set:
Lines 1166 - 1316
Updated:
2014-09-30 16:16:38
Tags:
Hippolytos
Folders:
Hippolytos
Description:
Hippolytos vocab
Show Answers: