PCOM Herbs4 action and indication

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Da Qing Long Tang
  Ext Cold w/ int heat
 2. Chuan xiong cha tiao san
  Headache due to wind (any part of head)
 3. Sang ju yin
  Early stage WH w/ heat cough
 4. Sheng ma ge gen tang
  • Early stage measles
  • WH
  • Rash
 5. Ren shen bai du san
  • WCD w/ Qi xu
  • Stiffness
 6. Jing Fang Bai du san
  • WCD w/ wei qi xu
  • Stiffness
 7. Sen su yin
  • WC w/ congested fluids + Qi xu
  • phlegmy cough
 8. Ma Huang xi xin fu zi tang
  Ext w/ int yang xu
 9. Jia jian wei rui tang
  WH w/ yin xu
 10. Da Chai hu tang
  simultaneous shao yang and yang ming
 11. Ma Huang tang
  Tai Yang w/o sweating
 12. Gui Zhi tang
  Tai yang w/ sweating
 13. Bai hu tang
  • Yang Ming syndrome (4 BIGS)
  • Qi level heat
 14. Yin Qiao San
  Wei level heat
 15. Qing Ying Tang
  Ying level heat
 16. Xi Jiao Di Huang Tang
  Blood level heat
 17. Xiao Qing Long tang
  WC w/ phlegm fluid
 18. Xie xin tang
  • DH w/ clumping
  • Phlegm/blood stag/fecal matter
  • Jaundice
 19. Pu Ji Xiao Du yin
  • Head and neck heat masses
  • mumps
 20. Liu shen wan
  • "Milk Moth"
  • Phlegm and fire toxin rising to throat
 21. Ma Xing Shi Gan TAng
  • Lu heat
  • Bronchitis, Pneumonia
 22. Xie Bai san
  • Lu heat w/ panting + coughing
  • Hot dry skin
 23. Dao Chi San
  Ht fire conducted to UB via SI
 24. Qing Wei San
  ST fire
 25. Yu Nu Jian
  Kd yin xu w/ st fire
 26. Shao yao tang
  • DH in intestines w/ qi + bld stag
  • Dysentery
 27. Qing Hao bei jia tang
  • heat lurking yin aspect of body
  • Emaciation, CHRON's disease
 28. Qing Gu San
  • KD/LV Yin xu
  • Steaming bone
 29. Liu yi san
  • Summer heat
  • Summer heat-damp pouring downward 
  • UTI
  • Oozing sores
 30. Bi yu san
  Summerheat w/ LVGB heat
 31. Gui Ling Gan Lu xin
  Summerheat w/ int damp
 32. Qing Shu yi qi tang
  Summerheat w/ yin xu
 33. Da cheng qi tang
  Yang Ming Bowel syndrome
 34. Zheng ye cheng qi tang
  Yang ming bowel w/ yin xu
 35. Da Huang Fu Zi TAng
  Excess cold causing constipation
 36. Shi Zao tang
  • Proping rheum
  • Congested fluids
 37. Xiao Chai Hu tang
  Shao Yang disorder
 38. Ban Xia xie xin tang
  • Disperse Clumping
  • Descends rebellion
  • Improper purging of Shao Yang
 39. Hao Qin Qing Dan Tang
  • DH + Turbid Phlegm in Shao Yang
  • GB heat
  • Big Fever
 40. Da Yuan Yin
  Turbidity lodged in membrane source (Fatty tissue)
 41. Si Ni San
  • Lv/Sp disharmony
  • Yang type prolapse (cold finger worm body)
 42. Xiao Yao San
  Liver Qi stag w/ blood + SP xu
 43. Tong xie yao fang
  • SP Qi Xu w/ overcontrolling liver
  • Painful diahrea
Author:
Anonymous
ID:
280401
Card Set:
PCOM Herbs4 action and indication
Updated:
2014-08-08 15:26:57
Tags:
PCOM AI
Folders:
Herbs
Description:
Action and indication
Show Answers: