NIMA Marketing A hfd 35

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is het toegepast marktonderzoek?
  onderzoek ten behoeve van strategische of tactische beslissingen
 2. Welke 4 typen onderzoek vallen binnen het toegepast marktonderzoek?
  • productonderzoek
  • prijsonderzoek
  • reclameonderzoek
  • mediaonderzoek
 3. Wanneer zetten we productonderzoek in?
  Met name bij de ontwikkeling van nieuwe producten en deze op de markt brengen
 4. Noem de vier soorten onderzoek binnen productonderzoek
  • productpositioneringsonderzoek (eigenlijk strategisch onderzoek)
  • productconcepttest
  • producttest
  • testmarkt
 5. Welk van de vier productonderzoeken is eigenlijk strategisch onderzoek?
  productpositineringsonderzoek
 6. Welke twee dingen brengt het productpositioneringsonderzoek in kaart?
  • informatie over de producten van de concurrenten
  • de voorkeuren van de consument
 7. Op welke twee manieren kan men de resultaten van productpositioneringsonderzoek in kaart brengen?
  • tweedimensionale positioneringsgrafiek
  • meerdimensionale ruimte
 8. Omschrijf de tweedimensionale positioneringsgrafiek
  respondenten geven aan hoe producten op twee schalen (bv. prijs en kwaliteit) scoren
 9. Wat is een andere term voor een meerdimensionale ruimte?
  multi dimensional scaling (MDS)
 10. Wat is een andere term voor multi dimensional scaling?
  meerdimensionale ruimte
 11. Wat is MDS?
  multi dimensional scaling
 12. Omschrijf multi dimensional scaling
  de respondenten geven aan hoe producten ten opzichte van elkaar gepositioneerd zijn. Lijken ze veel op elkaar, dan liggen ze dicht bij elkaar.
 13. Hoe noemen we het als we producten in kaart brengen door ze ten opzichte van elkaar een plekje geven in een grafiek?
  • brand mapping
  • perceptual mapping
 14. Wat is brand mapping?
  Percepties van respondenten met betrekking tot producten in kaart brengen in een meerdimensionale grafiek
 15. Wat is perceptual mapping?
  De percepties van respondenten m.b.t. productattributen in kaart brengen in een multidimensionale grafiek
 16. Wat is een ander woord voor brand mapping?
  perceptual mapping
 17. Wat is een ander woord voor perceptual mapping?
  brand mapping
 18. Wat is het verschil tussen brand mapping en multi dimensional scaling?
  brand mapping is een onderdeel van het onderzoek multi dimensional scaling
 19. Op welke drie manieren kan men de motieven van de respondenten achterhalen bij de resultaten van brand mapping?
  • de onderzoeker kan redenen bedenken
  • de respondenten kunnen redenen aangeven
  • men kan een groepsdiscussie uitvoeren
 20. Wat is het ideaalpunt in een multidimensionale grafiek?
  een plek in de grafiek waar de voorkeur van de respondent zich manifesteert
 21. Wat is een ander woord voor ideaalpunt?
  preferentiepunt
 22. Wat is een ander woord voor preferentiepunt?
  ideaalpunt
 23. Wat is een cluster in een MDS?
  Veel preferentiepunten liggen op dezelfde plek
 24. Hoe noemen we het als veel referentiepunten op dezelfde plek liggen in een multi dimansional scale?
  cluster
 25. Wat is een ander woord voor productconcept?
  productidee
 26. Wat is een ander woord voor productidee?
  productconcept
 27. Omschrijf het productconcept
  Het product omschreven vanuit de consument in een gebruiks- en koopsituatie
 28. Wat is het product omschreven vanuit de consument in een gebruiks- en koopsituatie?
  productconcept
 29. Wat test men wel en niet bij productconcepttesting?
  wel de ideeën, niet de producten (die zijn er nog niet)
 30. Noem de vier belangrijkste kenmerken van productconcepttesting
  • kwalitatief, men is vooral geïnteresseerd in het hoe en waarom van de meningen van de respondenten
  • indicatief, we hebben slechts een indicatie nodig
  • hypothetisch, we staan open voor nieuwe ideeën/toevoegingen van de respondenten voor het producten
  • op beperkte schaal, we werken met (kleine) steekproeven
 31. Wanneer past men groepsdiscussies toe bij productconcepttesting?
  als het idee moeilijk in een product om te zetten is
 32. Wat is het doel van producttesting?
  In welke mate en hoe komen bepaalde producteigenschappen over bij de respondenten
 33. Op welke eigenschappen heeft producttesting betrekking?
  fysieke en toegevoegde waarde
 34. Noem 4 voorbeelden van producttests
  • smaaktests
  • verpakkingstests
  • gebruikstests
  • merknaamtests
 35. Welk soort onderzoek passen we meestal toe bij producttesting?
  laboratoriumexperiment
 36. Noem 3 plekken waar een producttest kan plaatsvinden
  • testcentrum
  • testlaboratorium
  • caravanonderzoek
 37. Hoe noemen we het als een product thuis door de respondent wordt getest?
  • in-home-use test
  • home-placement-test
  • productuitzetting
 38. Wat zijn twee andere namen voor in-home-use test?
  • home-placement test
  • productuitzetting
 39. Wat zijn twee andere namen voor home-placement test?
  • in-home-use test
  • productuitzetting
 40. Wat zijn twee andere namen voor productuitzetting?
  • in-home-use test
  • home-placement test
 41. Welke twee keuzes moeten we maken bij het opzetten van een producttest?
  • paired test versus monadische test
  • blind test versus as marketed test
 42. Wat is een paired test?
  de respondent krijgt twee producten om uit te proberen
 43. Hoe noemen we de producttest waarbij de proefpersoon twee producten met elkaar vergelijkt?
  paired test
 44. Welke twee vormen van paired test kennen we?
  • side-by-side test
  • staggered test
 45. Hoe noemen we de producttest waarbij we twee producten naast elkaar en tegelijk testen?
  side by side test
 46. Wat is een side by side test?
  de proefpersoon probeert twee producten tegelijk
 47. Hoe noemen we de producttest waarbij we twee producten achter elkaar, met een paar dagen ertussen, testen?
  staggered test
 48. Wat is een staggered test?
  we testen twee producten achter elkaar, met een paar dagen ertussen
 49. Wat is belangrijk bij het uitvoeren van paired tests?
  de volgorde van producten in de test laten rouleren
 50. Wat is de tegenhanger van de paired test?
  monadische test
 51. Wat is een monadische test?
  een test waarbij 1 product wordt getest
 52. Hoe voeren we een monadische test met twee producten uit?
  twee aparte (steekproef)tests
 53. Wat is het verschil in de resultaten van een monadische test en paired test?
  de uitkomst van een paired test is relatief, die van een monadische test is gebaseerd op alle ervaringen van de proefpersonen
 54. Wat kan een reden zijn om voor de paired test met de relatieve uitkomst te kiezen?
  men wil kleine verschillen tussen producten achterhalen
 55. Wat is de tegenhanger van de blind test?
  as marketed test
 56. Wat is een blind test?
  de ondervraagde weet niet om welk merk het gaat
 57. Waarom zet men een blindtest in?
  men wil gegevens over producteigenschappen wil testen, onafhankelijk van de marketing mix
 58. Welke test zet men in als men gegevens over producteigenschappen wil achterhalen, afhankelijk van de marketing mix?
  blind test
 59. Wat is een as marketed test?
  de reële marktsituatie wordt zoveel mogelijk benaderd
 60. Hoe noemen we de producttest waarbij men de test uitvoert in een zo reëel mogelijke marktsituatie?
  as marketed test
 61. Wat wil men meten bij een as marketed test?
  marktacceptatie van het product
 62. Welke producttest kan men uitvoeren om de marktacceptatie te meten?
  as marketed test
 63. Wat is een testmarkt?
  Een veldexperiment in een gedeelte van de gehele markt, met als doel de gekozen marketing mix uit te testen.
 64. Hoe noemen we het veldexperiment waarbij men een product introduceert op een gedeelte van de markt om de marketing mix te testen?
  • testmarkt
  • proefmarkt
 65. Wat is een ander woord voor testmarkt?
  proefmarkt
 66. Wat is een ander woord voor proefmarkt?
  testmarkt
 67. Noem drie voorbeelden van geografische gebieden voor testmarkten
  • stad
  • provincie
  • verkoopdistrict
 68. Wat zijn twee belangrijke eisen waar een testmarkt aan moet voldoen?
  • representatief zijn voor de gehele markt
  • introductie zoveel mogelijk hetzelfde laten verlopen als in echte introductie
 69. Wat onderzoeken we bij een testmarkt?
  productacceptatie
 70. Met welke test kunnen we productacceptatie meten?
  • testmarkt
  • proefmarkt
 71. Noem 4 doelen van een testmarkt
  • inzicht krijgen in mogelijke afzet en te verwachten marktaandeel
  • inzicht krijgen in te voeren reclamecampagne door effectiviteitsmetingen
  • informatie over kenmerken van de kopers en acceptatiesnelheid
  • opsporen zwakke plekken in marketing mix
 72. Hoe lang duurt een testmarkt?
  meestal 3 tot 6 maanden, maar kan ook een paar weken of jaren zijn
 73. Van welke drie zaken is de duur van de testmarkt afhankelijk?
  • het product
  • duur van het koopproces
  • tijd voordat men overgaat tot herhalingsaankoop
 74. Noem drie nadelen van een testmarkt
  • het is duur
  • het kost veel tijd
  • men verraad zich aan de concurrentie
 75. In welke twee hoofdgroepen delen we het prijsonderzoek?
  • prijsgedragsonderzoek, registrerende prijsonderzoek of beschrijvende prijsonderzoek
  • prijsperceptie onderzoek
 76. Wat is het onderwerp in het prijsgedragsonderzoek, registrerende prijsonderzoek of beschrijvende prijsonderzoek?
  feitelijke prijzen en de veranderingen daarin
 77. Met welk onderzoek bestuderen we de prijzen op zich en de veranderingen daarin?
  prijsgedragonderzoek, registrerende prijsonderzoek of beschrijvende prijsonderzoek
 78. Wat zijn twee andere termen voor prijsgedragonderzoek?
  • registrerend prijsonderzoek
  • beschrijvend prijsonderzoek
 79. Wat zijn twee andere termen voor registrerend prijsonderzoek?
  • prijsgedragsonderzoek
  • beschrijvend prijsonderzoek
 80. Wat zijn twee andere termen voor beschrijvend prijsonderzoek?
  • registrerend prijsonderzoek
  • prijsgedragsonderzoek
 81. Wat is het onderwerp van prijsperceptieonderzoek?
  kennis, waarneming, betekenis en beleving van prijs door de afnemer. Op basis hiervan kan men verschijnselen verklaren en voorspellingen doen
 82. Welke gegevens verzamelt men bij prijsgedragsonderzoek?
  welke prijzen de consumenten voor producten betalen
 83. Waarom noemen we het prijsgedragsonderzoek ook wel prijsvergelijkend onderzoek?
  omdat men prijzen van zichzelf en van de concurrent vergelijkt
 84. Op welke vier manieren kunnen we de prijs die consumenten betalen voor producten achterhalen?
  • huishoudpanel van GfK panelservices
  • enquêteren
  • detaillistenonderzoek
  • prijsindexcijfers van het CBS
 85. Welke vier zaken zijn onderwerp van het prijsperceptieonderzoek?
  • prijskennis
  • prijswaarneming
  • prijsbetekenis
  • prijsbeleving
 86. Noem de twee bekendste vormen van prijsperceptieonderzoek
  • koopintentieonderzoek
  • prijsbelevingsonderzoek
 87. Omschrijf het koopintentieonderzoek
  d.m.v. een enquête stelt men van in welke mate het waarschijnlijk is dat de respondent het product zal kopen
 88. Hoe noemen we het onderzoek waarbij men met een enquête onderzoekt hoe waarschijnlijk het is dat respondenten een bepaalt product zullen kopen?
  koopintentieonderzoek
 89. Wat is het verschil kwa prijs tussen een koopintentieonderzoek met nieuwe producten en met bestaande producten?
  bij bestaande producten zal men niet de prijs testen, er is immers al een marktprijs
 90. Hoe noemen we de enquête waarbij men vraagt bij welke prijs men een product wel of niet zou kopen?
  prijsacceptatievraag
 91. Wat is de prijsacceptatievraag?
  bij welke prijs zou u het product kopen? of: zou u het product voor deze prijs/prijzen kopen?
 92. Omschrijf het prijsbelevingsonderzoek
  Men onderzoekt de prijs/kwaliteit verhouding van een product met als doel een prijsrange te krijgen waaraan men kan aflezen bij welke prijs het product te goedkoop of te duur bevonden wordt.
Author:
Sophie1984
ID:
280496
Card Set:
NIMA Marketing A hfd 35
Updated:
2014-08-11 09:11:51
Tags:
NIMA Marketing hfd 35
Folders:
NIMA Marketing A hfd 35
Description:
NIMA Marketing A hfd 35
Show Answers: