Book 1.11-23

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ὡρα (ὁραω)
  she was seeing
 2. ἑωυτῃ
  • ἑαυτῃ
  • to her(self)
 3. ἐωθεε (ἐθω)
  he had been accustomed to
 4. φοιταν (φοιταω)
  to go back and forth
 5. την αἱρεσιν
  a choice
 6. νομιζομενα (νομιζω)
  acting according to custom
 7. τεως
  • adv
  • in the meantime
 8. ἐνδεειν (ἐνδεω)
  to need
 9. περιειναι (περιειμι)
  to be around i.e. to continue to live!
 10. ἐπειρωτα (ἐπερωταω)
  he was asking
 11. τεῳ (from τις)
  to/by what
 12. ἡ ὁρμη
  the attack
 13. ἠρτυσαν (ἀρτυω)
  he prepared
 14. την ἐπιβουλην
  the plan (formed against)
 15. ἐμετιετο (μεθιημι)
  he was not released
 16. ἡ ἀπαλλαγη
  deliverance, escape
 17. ἐγχειριδιον (ος  ον)
  in the hand
 18. ἀναπαυομενου (ἀναπαυω)
  sleeping
 19. ὑπεκδυς (ὑπεκδυομαι)
  having slipped out
 20. ἐπεμνησθη
  he was mentioned
 21. ἐκρατυνθη (κρατυνω)
  he was strengthened
 22. δεινον ἐποιευντο [το Κανδαυλεω παθος]
  they esteemed [the suffering/experience of Candaules] to be terrible
 23. οἱ στασιωται
  the members of his party
 24. συνεβησαν (συμβαινω)
  they came to an agreement
 25. ἡ τισις
  punishment, vengeance
 26. τον πεμπτον
  the fifth
 27. ἀπελομενοι (ἀφαιρεω)
  having taken away
 28. τα ἀναθηματα
  offerings
 29. παρεξ
  besides (adv)
 30. ἀπλετον (ος  ον)
  immense
 31. ἀνακεαται (ἀνακειμαι)
 32. ἑστασι (ἱστημι)
  they are standing
 33. τῳ θησαυρῳ
  the treasury
 34. προκατιζων (προκαθιζω)
  sitting upon
 35. ἀξιοθεητον (ος  ον)
  worth seeing
 36. ἀναθεντος (ἀνατιθημι)
  having dedicated
 37. ἐπωνυμιην (ος  η  ον)
  named after
 38. δυων δεοντα τεσσερακοντα
  'forty lacking two' - 38
 39. παρησομεν (παριημι)
  we will pass/disregard
 40. ἐπιμνησθεντες (ἐπιμιμνησκομαι)
  having mentioned/remembered
 41. ἐπι τουτου
  at this time
 42. ἐξανασταντες (ἐξανιστημι)
  being expelled
 43. Κυαξαρῃ τῳ Δηιοκεω ἀπογονῳ
  Kyaxares, descendant of Deiokes
 44. ἐξηλασε (ἐξελαυνω)
  he drove out
 45. κτισθεισαν
  having been peopled/colonised
 46. ἀπηλλαξε (ἀπαλλαξείω)
  he was delivered
 47. προσπταισας (προσπταιω)
  having failed
 48. ἀξιαπηγητοτατα (ἀξιαφηγητος  ον)
  most worthy of telling
 49. παραδεξαμενος (παραδεχομαι)
  receiving from (inheriting?)
 50. ἐπολιορκεε (πολιορκεω)
  he besieged
 51. ἁδρος  α  ον
  ripe, stout
 52. τηνικαυτα
  • adv
  • at that time
 53. των πηκτιδων
  harps
 54. αὐλου γυναικηιου τε και ἀνδρηιου
  treble and bass pipes
 55. ἀπεσπα (ἀποσπαω)
  he tore off
 56. τα δενδρεα
  the trees
 57. της ἐπεδρης
  a siege
 58. σπειρειν
  το sow
 59. σινεσθαι (σινομαι)
  to harm, destroy
 60. τα τρωματα
  wounds
 61. διφασια (ος  α  ον)
  two
 62. ἐν Λιμενιῳ
  in the battle of Limeneion
 63. συναψας (συναπτω)
  having brought to action
 64. ἐντεταμενως
  • adv
  • vigorously
 65. συνεπελαφρυνον (συνεπελαφρύνω)
  they were helping to make light
 66. ὁτι μη
  except
 67. ἀνταποδιδοντες (ἀνταποδιδωμι)
  paying back
 68. ἐτιμωρεον
  they were exacting punishment
 69. συνδιηνεικαν (συνδιαφερω)
  they had gone along with
 70. του ληιου
  the crop
 71. συνηνειχθη (συμφερω)
  it was brought
 72. ἁφθη (ἁπτω)
  it was gripped, fastened
 73. κατεκαυθη (κατακαιω)
  it was burned to the ground
 74. παραυτικα
  • adv
  • presently, at that time
 75. μακροτερης (μακρος  α  ον)
  bigger, longer
 76. της νουσου
  sickness
 77. ἀνορθωσωσι (ἀνορθοω)
  they rebuilt (up-straightened)
 78. ἐνεπρησαν (ἐμπιμπρημι)
  they burned
 79. τον ξεινον
  guest-friend
 80. προστιθεισι (προστιθημι)
  they added
 81. προειδως (προοιδα)
  being forewarned
 82. προς το παρεον
  to the present matters
 83. οἰκοδομῃ (οἰκοδομεω)
  he might build
 84. ὁ ἀποστολος
  the envoy/messenger
 85. προπεπυσμενος (προπυνθανομαι)
  being forewarned
 86. ἰδιωτικος  ον
  private
 87. συγκομισας (συγκομιζω)
  having brought together
 88. τῳ κωμῳ
  celebration, merry-making
 89. τον σωρον
  the pile
 90. κεχυμενον (χεω)
  heaped/piled up
 91. ταις εὐπαθειῃσι
  comforts
 92. τας ἐντολας
  the message/orders
 93. ἡ διαλλαγη
  the reconciliation
 94. ἰσχυρην (ος  α  ον)
  strong, intense
 95. τετρυσθαι (τρυω)
  to be ground down, distressed
 96. νοστησαντος (νοστεω)
  returning, coming
 97. κατεδοκεε (καταδοκεω)
  he supposed
 98. μηνυσας (μηνυω)
  having disclosed
 99. παραστηναι (παριστημι)
  to take place (to stand beside)
 100. του δελφινος
  a dolphin
 101. ἐξενειχθεντα (ἐκφερω)
  having been carried out/across
 102. τον κιθαρῳδον
  kithara/lyre-player
 103. οὐδενος δευτερον
  second to none
Author:
RedEdison
ID:
280934
Card Set:
Book 1.11-23
Updated:
2014-08-20 22:45:05
Tags:
Herodotos
Folders:
Herodotos
Description:
Herodotos Histories vocab
Show Answers: