Book 1.24- 32.3

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. διατριβοντα (διατριβω)
  spending time, living
 2. ἐπιβουλευειν (ἐπιβουλευω)
  to plot against
 3. συνεντα (συνιημι)
  having perceived, understood
 4. τους πορθμεας
  the crew
 5. κελευειν (κελευω)
  to order
 6. αὐτον διαχρασθαι (διαχραομαι) μιν
  to destroy himself
 7. της ταφης
  burial
 8. τυχῃ
  he might obtain
 9. ἐκπηδαν (ἐκπηδαω)
  to jump out
 10. ἀπειληθεντα (ἀπειλεω)
  having been driven
 11. περιιδειν (περιειδον)
  to allow, overlook
 12. τοις ἑδωλιοισι
  the rowing benches
 13. ἀεισαι (ἀειδω)
  to sing
 14. ὑπεδεκετο (ὑποδεχομαι)
  here: he promised
 15. τον νομον ὀρθιον
  • a stirring/thrilling odε
  • The song for Apollo
 16. ἀπηγεεσθαι (ἀφηγεομαι)
  to relate
 17. της ἀπιστιης
  mistrust
 18. ἀνακως ἐχειν
  to look carefully
 19. κληθεντας
  having been summoned
 20. ἐκπλαγεντας (ἐκπλησσω)
  having been astonished/shocked
 21. ἀρνεεσθαι (ἀρνεομαι)
  to deny
 22. το ἀναθημα
  memorial
 23. ἐπεων (ἐπειμι)
  being upon
 24. διενεικας (διαφερω)
  carried over, here: 'carried through, completed'
 25. μετεπειτα
  • adv
  • thereafter
 26. ἀνεθηκα (ἀνατιθημι)
  he made an offering
 27. ὑποκρητηριδιον σιδηρεον κολλητον
  krater stand of close-joined/welded iron
 28. ἐπεθηκατο (ἐπιτιθημι)
  he attacked
 29. το σχοινιον
  rope
 30. ἐν μερει
  in turn
 31. μεζονας (μεγας)
  bigger
 32. ἐπενοεε (ἐπινοεω)
  he planned
 33. τοις νησιωτῃσι
  the islanders
 34. την ναυπηγιην
  shipbuilding
 35. αἱ νησιωται
  islanders
 36. συνωνεονται (συνωνεομαι)
  they are buying up
 37. τῃ ἠπειρῳ
  land
 38. οἰκοτα
  as is fitting
 39. ἀρωμενοι (ἀραομαι)
  praying, wishing
 40. των οίκημενων Ἑλληνων
  the Greeks dwelling
 41. προσφυεως (προσφυης  ες)
  soundly
 42. προσεπικτωμενου (προσεπικταομαι)
  gaining besides
 43. ἀκμαζουσας (ἀκμαζω)
  blooming
 44. ἀπεδημησε (ἀποδημεω)
  he was abroad
 45. της θεωριης
  • viewing, observing, contemplating
  • seeing the world
 46. ἐξεινιζετο (ξενιζω)
  he was received
 47. τους θησαυρους
  the treasuries
 48. της πλανης
  a wandering
 49. ἐπεληλυθας (ἐπερχομαι)
  you have come
 50. ὁ ἱμερος
  a longing
 51. ὑποθωπευσας (ὑποθωπευω)
  having won with flattery
 52. τῳ ἐοντι
  here: to what was
 53. το λεχθεν
  the thing having been said
 54. ἐπιστρεφεως (ης  ες)
  sharply
 55. Κοιῃ
  • adv
  • in what way?
 56. εὐ ἡκουσης (ἡκω)
  doing well, being prosperous
 57. εἰδε (οἰδα)
  he saw
 58. παραμειναντα (παραμενω)
  having remained i.e. stayed alive
 59. λαμπροτατη (λαμπρος  α  ον)
  brightest
 60. δημοσιῃ
  • adv
  • at public expense
 61. ἐθαψαν (θαπτω)
  they buried
 62. προετρεψατο (προτρεπω)
  he prompted
 63. ἰδοι (εἰδον)
  he might see
 64. παγχυ
  • adv
  • wholly
 65. τα δευτερεια
  the second prize
 66. γων
  • γουν
  • at least
 67. ἀρκεων
 68. ὑπην (ὑπειμι)
  they were under
 69. ἡ ῥωμη
  might, strength
 70. τοιηδε
  • nom fem
  • such as this
 71. αἐθλοφοροι (ος  ον)
  prize-winning
 72. τῳ ζευγει
  pair of beasts
 73. κομισθηναι (κομιζω)
  to be conveyed
 74. παρεγινοντο (παραγιγνομαι)
  they were beside
 75. ἐκκληιομενοι (ἐκκλειω)
  they were constrained
 76. ὑποδυντες (ὑποδυομαι)
  they were plunging
 77. την ζευγλην
  the loop of the yoke
 78. της ἁμαξης
  the wagon-frame
 79. ὠχεετο (ὀχεω)
  she was riding
 80. ὀφθεισι (ὁραω)
  having been seen
 81. της πανηγυριος
  the whole assembly
 82. διεδεξε (διαδεικνυμι)
  he made clear
 83. ἐκυρησε (κυρεω)
  she bore (lit 'obtained, turned out')
 84. περιχαρης  ες
  extremely glad
 85. τῃ φημῃ
  the talk
 86. εὐωχηθησαν
 87. ἐσχοντο
  they held
 88. σπερχθεις (σπερχω)
  having been angered, vexed
 89. άπερριπται (ἀπορριπτω)
  it is chucked away
 90. ἰδιωτερων (ος  α  ον)
  common
 91. φθονερον
  grudging
 92. ταραχωδες (ης  ες)
  troublesome
 93. ἑβδομηκοντα
  70
 94. το οὐρον
  limit, range
 95. της ζοης
  life
 96. οἱ ἐνιαυτοι
  in these spaces of time (i.e. in these 70 years)
 97. διηκοσιας και πεντακισχιλιας και δισμυριας
  two hundred and five thousand and twenty thousand
 98. ἐμβολιμου (ος  ον)
  intercalated, intercalary (inserted)
 99. του μηνος
  month
 100. συμβαινωσι (συμβαινω)
  they should agree
 101. παραγινομεναι (παραγιγνομαι)
  coming to
 102. το δεον
  need, for our purposes
Author
ID
280969
Card Set
Book 1.24- 32.3
Description
Herodotos Histories vocab
Updated
Show Answers