Book 1.157-171

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἐπιτελεειν (ἐπιτελεω)
  to carry out
 2. της κελευσμοσυνης
  order
 3. την διαιταν
  way of life
 4. ἀνοισαι (ἀναφερω)
  to refer to, to consult
 5. ἀπενειχθεντα (ἀποφερω)
  returning
 6. προειναι (προιημι)
  to give up, return
 7. ἐκ προνοιης
  out of/from his foresight, prior knowledge/decision
 8. τους στρουθους
  the sparrows
 9. νενοσσευμενα (νοσσευω)
  nesting
 10. του ἀδυτου
  the innermost sanctuary
 11. κεραιζεις (κεραιζω)
  you plunder, despoil
 12. ἀπολησθε (ἀπολλυμι)
  you will perish
 13. ἐλθητε (ἐρχομαι - late subj)
  you should come
 14. πολιουχου (ος  ον)
  city-defending
 15. ἀποσπασθεις (ἀποσπαω)
  having been torn
 16. οὐλας κριθεων προχυσιν ἐποιεετο
  poured forth the sacrificial barley
 17. τα πεμματα
  cakes
 18. ἐπεσσετο (πεσσω)
  they baked
 19. την ληιην
  booty, plunder
 20. νουσῳ (ἡ νουσος)
  by an illness
 21. ὁ διαδοχος
  successor
 22. ἀνομῳ τραπεζῃ
  unnatural/lawful feast
 23. ἐδαισε (δαινυμι)
  he entertained, fed
 24. τοις χωμασι
  by/with earth mounds
 25. τειχηρεας (ης  ες)
  walled-in
 26. των χων
  of excavated soil
 27. ταις ναυτιλιῃσι
  seamanship, sailing
 28. καταδεξαντες (καταδεικνυμι)
  having discovered
 29. αὐξοιτι (ἀυξανω)
  they might increase
 30. προισχομενος (προισχω)
  proposing, offering
 31. καταχρᾳ (καταχραω)
  it is enough, will suffice
 32. την προμαχεωνα
  a rampart
 33. ἐρειψαι (ἐρειπω)
  to tear down
 34. κατιρωσαι (καθιεροω)
  to dedicate
 35. περιημεκτεοντες (περιημεκτεω)
  being aggrieved
 36. παριεναι (παριημι)
  to let
 37. ἡ γραφη
  a painting
 38. ἐρημωθεισαν (ἐρημοω)
  having been stripped bare
 39. ὠνευμενοισι (ὠνέομαι)
  buying
 40. πωλεειν (πωλεω)
  to sell
 41. έστελλοντο (στελλω)
  they prepared
 42. ἐτετελευτηκεε (τελευταω)
  he had died
 43. ἐφρουρεε (φρουρεω)
  it was keeping watch
 44. παραδεξαμενη
  having received from
 45. ἐξεργαστο (ἐξεργαζομαι)
  it had worked out
 46. τας καταρας
  curses
 47. ὑπο στολου
  journey
 48. τον μυδρον
  anvil
 49. ὠμοσαν (ὀμνυμι)
  they swore
 50. ὑπερήμισεας (ὑπερήμισυς  υια  υ)
  more than half
 51. ὀ οἰκτος
  sorrow
 52. ἀερθεντες (ἀειρω)
  having raised up (the sail?)
 53. ἠγον και ἐφερον
  they carried off the spoils
 54. κοινῳ λογῳ
  in common cause
 55. ἀντιαζον (ἀντιαζω)
  they met face to face
 56. ἀπεστραφατο (ἀποστρεφω)
  they had turned back, twisted
 57. τους ἐμβολους
  the beaks of a warship, (the rams?)
 58. (167)
  ἐλαχον (λαγχανω)
  they obtained by lot
 59. κατελευσαν (καταλευω)
  they stoned to death
 60. πολλῳ πλεους
  more by far
 61. παντα τα παριοντα
  everything going by
 62. διαστροφα (ος  η  ον)
  distorted
 63. ἐμπηρα (ος  η  ον)
  crippled
 64. ἀποπληκτα (ος  ον)
  disabled
 65. ἀκεσασθαι (ἀκεομαι)
  to heal
 66. ἐναγιζουσι (ἐναγιζω)
  they offer sacrifice to the dead
 67. διεχρησαντο (διαχραομαι)
  they met with
 68. Ποσειδωνιητεω
  of Poseidonia
 69. παραπλησια (ος  ον)
  near beside, alike, akin to
 70. ἀπονητο (ἀπονίναμαι)
  he had the use/enjoyment of a thing
 71. ἐξελασθεις (ἐξελαυνω)
  having been driven out
 72. ἀνεχομενοι (ἀνεχω)
  enduring
 73. ἁλοντες (ἁλισομαι)
  having been conquered
 74. τα ἐπιτασσομενα
  the things ordered
 75. ἐπετελεον (ἐπιτελεω)
  they carried out
 76. κεκακωμενων (κακοω)
  being maltreated
 77. ἀπαλλαχθεντας (ἀπαλλάσσω)
  having been delivered from
 78. ἐνοραν (ἐνοραω)
  to observe
 79. ἐπι διεφθαρμενοισι
  upon the destruction
 80. χρηστη (ος  η  ον)
  useful, serviceable
 81. το ἀνεκαθεν γενος
  • lit 'the race from above'
  • by descent
 82. νομιζεσθαι
  to consider, think of
 83. του Μινω
  gen of ᾽Minos᾽
 84. το παλαιον
  in the past
 85. ὑποτελεοντες (ὑποτελεω)
  paying
 86. τον φορον
  tribute
 87. ἐξικεσθαι (ἐξικνεομαι)
  to arrive at
 88. τῃ ἀκοῃ
  by report
 89. ἐπληρουν (ἐπληροω)
  they manned, filled
 90. λογιμωτατον (sup)
  most respected
 91. τριξα
  three
 92. τα κρανεα
  helmets
 93. τους λοφους
  crests
 94. ἐπιδεεσθαι (ἐπιδεω)
  to bind on
 95. καταδεξαντες (καταδεικνυμι)
  having made known
 96. τα σημηια
  marks
 97. τα ὀχανα
  shield-straps
 98. τοις τελαμωσι
  broad straps
 99. σκυτινοισι (ος  η  ον)
  leather
 100. οἰηκιζοντες (οἰακίζω)
  guiding
 101. ταις αὐχεσι
  the neck
 102. χρονῳ ὑστερον πολλῳ
  a long time later
 103. ἐξανεστησαν (ἐξανιστημι)
  they were driven out
 104. μετεστι (μετειμι)
  it is allowed a share
 105. τοις κασιγνητοισι
  brothers, brethren
Author
ID
282061
Card Set
Book 1.157-171
Description
Herodotos Histories Vocab
Updated
Show Answers