Book 5.28 -41 [start GH1 3rd prescription]

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἡ ἀνεσις
  a relaxation, abatement
 2. ἀκμασασα (ἀκμαζω)
  having been in the prime
 3. το προσχημα
  the ornament
 4. κατυπερθε
  • adv
  • down from, or 'before'
 5. κατηρτισαν (καταρτίζω)
  they restored, put in order
 6. τας καταρτιστηρας
  ones who restore, peacemakers
 7. κατηλλαξαν (καταλλασσω)
  they reconciled
 8. οἰκοφθορημενους (οἰκοφθορέω)
  squandering their households
 9. διεξελθειν (διεξέρχομαι)
  to go through
 10. ἀνεστηκυιῃ (ἀνιστημι) τῃ χωρῃ
  in the wasted land
 11. σπανιους (ος  α  ον)
  rare, scanty
 12. την ἁλιην
  an assembly of people
 13. ἐταξαν (τασσω)
  they ordered
 14. ᾐρχετο (ἄρχω)
  it was beginning
 15. των παχεων
  men of substance
 16. ἐπιτροπος  ον
  steward, administrator
 17. ὁ ἀνεψιος
  cousin
 18. ἐπιλεξαμενος
 19. την σκηψιν
  pretext
 20. φερεγγυος  ον
  giving surety
 21. χρηιζωμεν (χρῄζω)
  we should want/need
 22. την δαπανην
  the cost
 23. διαλυσοντες (διαλύω)
  about to pay off
 24. παρεξ
  outside, over and above
 25. των ἀναισιμωματων
  the costs, resources
 26. καλευμενας (καλεω)
  being called
 27. προσκτησεαι (προσκτάομαι)
  you will obtain
 28. τας ἠρτημενας (ἀρτάω)
  those attached
 29. εὐπετεως
  • adv
  • easily
 30. ἐπιθησεαι (ἐπιτιθημι)
  to set upon, attack
 31. ὁ ἐσηγητης
  a proposer
 32. συνεπαινον (ος  ον)
  consenting to
 33. τον ὁμιλον
  a crowd
 34. ἡρμοσατο (ἁρμόζω)
  he attached, betrothed
 35. ἐρωτα σχων
  having a desire
 36. παραλαβων (παραλαμβάνω)
  having
 37. συνηνειχθη (συμφέρω)
  it was brought together
 38. της θαλαμιης
  an oar hole
 39. διελοντας (διαιρέω)
  having distributed
 40. λυμαινοιτο (λυμαινομαι)
  he might be mistreated
 41. παραιτεετο (παραιτέομαι)
  he was begging
 42. τυγχανων δε οὐδενος των ἐδεετο (δεω)
  • Lit: hitting upon nothing of which he wanted
  • Not getting what he wanted
 43. ἐσπερχετο (σπέρχω)
  • +dat
  • he was angry with
 44. προσεδεκοντο (προσδέχομαι)
  they were expecting
 45. ἐσαξαντο (σάττω)
  they stuffed full
 46. παρεσομενου (πάρειμι)
  about to be present
 47. πεφραγμενους (φράσσω)
  being fortified
 48. κατεδεδαπανητο (καταδαπανάω)
  they had squandered
 49. προσαναισιμωτο (προσαναισιμόομαι)
  he had spent besides
 50. ἐπιεζε (πιεζω)
  it was pressing
 51. ἀπαιτεομενη (ἀπαιτέω)
  demanding
 52. ἀρρωδεε (ορρωδεω)
  he feared
 53. διαβεβλημενος (διαβαλλω)
  accusing, being accused
 54. την ἀποστασιν
  a revolt
 55. συνεπιπτε (συμπίτνω)
  it happened (impers)
 56. ἐστιγμενον (στιζω)
  tattooed
 57. ἀπιχθαι (ἀφικνέομαι)
  to be arrived
 58. (35.3)
  ἀποξυρησας (ἀποξύρω)
  having shaved
 59. κατιδεσθαι (κατειδον)
  to examine
 60. την κατοχην
  detention
 61. μετησεσθαι (μεθίημι)
  to be sent away
 62. νεωτερον τι
  something revolutionary (?
 63. ὁ λογοποιος
  the prose-writer, historian
 64. καταλεγων
  listing
 65. οἱ ναυκρατεες
  masters of the sea
 66. συλησειν (συλαω)
  to strip
 67. συλλαμβανειν
  to seize
 68. ἐκ του ἐμφανεος
  openly
 69. λογῳ
  in pretence [in word, not in deed]
 70. συναπισταιατο (συναφίστημι)
  he might draw into revolt together
 71. τους μεν... τους δε
  some... others...
 72. κατελευσαν (καταλεύω)
  they stoned to death
 73. ἀπηκαν (ἀφιημι)
  they let go
 74. ἀπιεσαν (ἀφιημι)
  they were letting go
 75. ἡ καταπαυσις
  an end, ceasing
 76. καταστησαι (καθίστημι)
  to establish
 77. ὁ ἀποστολος
  a messenger, envoy
 78. καταθυμιης (ος  ον)
  well-pleasing (also 'in the mind')
 79. σεωυτου προορᾳς (προοράω)
  you should provide for yourself
 80. περιοπτεον (ος  α  ον)
  to be overlooked
 81. ἐξιτηλον (ος  ον)
  fading, extinct
 82. ἐξεο (ἐξιημι)
  get rid of! divorce!
 83. ἁδησεις (ἁνδάνω)
  you will please
 84. παραινεοντας (παραινεω)
  recommending
 85. προσδεομεθα (προσδεω)
  we need (in addition)
 86. της ἐξεσιος
  divorce
 87. παρεχω
  supply, furnish
 88. Σπαρτιητικα
  Spartan things, 'Spartanly'
 89. ἐσυστερον
  • adv
  • hereafter
 90. ἐφεδρον (ος  ον)
  'sitting', heir
 91. ἐκυησε (κυεω)
  she was pregnant
 92. ὠχλεον (ὀχλεω)
  they were disturbing, making trouble
 93. κομπεειν
  to boast
 94. συνταμνοντος (συντεμνω)
  lit 'having cut short' drawing near
 95. περιιζομενοι (περιίζομαι)
  sitting round about
 96. ἰσχει (ἰσχω)
  she bore
 97. τους διδυμους
  twins
Author:
RedEdison
ID:
282236
Card Set:
Book 5.28 -41 [start GH1 3rd prescription]
Updated:
2014-09-07 15:02:12
Tags:
Herodotos
Folders:
GH1Hdt
Description:
Herodotos Histories Vocab
Show Answers: