formelsamling

The flashcards below were created by user maskenjao on FreezingBlue Flashcards.

 1. Medelvärde
  medelvärde=summa/antal
 2. median
  median är mittersta värdet
 3. typvärde
  typvärdet är vanligast förekommande värdet.
 4. Konjugatformeln
  (x+y)(x-y)=x^2-y^2
 5. kvadreringsreglerna
  Image Upload

  • samt
  • Image Upload
 6. potenslagar: Image Upload
  1
 7. potenslagar Image Upload
  Image Upload
 8. potenslag Image Upload n:te roten ur x.
 9. potenslag:
  två potenser av samma faktor multipliceras med varandra. x^a*x^b ?
  Image Upload
 10. potenslag. faktor inom parentes som i sin tur upphöjs? (x^a)^b ?
  Image Upload
 11. potenslag, potensav faktor delat med potens av samma faktor x^a/x^b?
  Image Upload, där x inte är 0
 12. potenslagen om vi har två faktorer inom en parentes,  (x*y) upphöjt till exempelvis 2?
  Image Upload
 13. potenslag: olika täljare och nämnare men upphöjda till samma potens: x^a/y^a?
  Image Upload
 14. Arean av en cirkel
  Image Upload
 15. Cirkelsektors area
  Image Upload
 16. arean av ett klot
  Image Upload
 17. omkretsen av en cirkel
  diametern*pi, eller 2*radien*pi
 18. volymen av ett klot
  Image Upload
 19. volymen av rak cirkulär cylinder
  Image Upload där h alltså är höjden, basytan gånger höjden.
 20. volymen av en rak cirkulär kon
  (basytan*höjden)/3

  dvs pi* r^2 * h
 21. vinkelsumma n-hörning?
  180*(n-2)=vinkelsumman av en n-hörning
 22. halv liksidig triangel
  • Image Upload
  • förhållanden är alltså: kort katet: 1
  • lång katet: Image Upload
  • hypotenusa: 2
 23. yttervinkelsatsen?
  • Image Upload
  • d=b+a
  • c=180-d
 24. likformighet går ut på?
  eftersom likformighet råder kan man dela alla motsvarande sidor i två likformiga trianglar/figurer och alltid få ut samma förhållande.
 25. kriterium för likformiga trianglar
  att två vinklar är desamma räcker. man kan alltså enkelt komma fram till om två trianglar är likformiga genom att helt enkelt undersöka om de har två vinklar gemensamma.
 26. aritmetisk talföljd
  • Image Upload
  • där a1 = startvärdet
  • d är differensen mellan varje tal i talföljden
  • n är antalet hopp vi vill göra från starttalet. Ska vi till tal nummer 51 i talföljden är det alltså 50 hopp från startvärdet, dvs n=50.
 27. Liksidig rät triangel, dvs vinklarna 45*, 90* 45*
  förhållandet mellan sidorna är: kateterna är 1 resp 1. hypotenusan är roten ur 2.
 28. Räkneregler för udda och jämna tal
  Addition/subtraktion
  • jämn+/-jämn=jämn
  • jämn+/-udda=udda
  • udda+/-udda=jämn
 29. Räkneregler för udda och jämna tal
  Multiplikation
  • udda*udda=udda
  • jämn*jämn=jämn
  • jämn*udda=jämn
 30. 9^2 * 3^4 = ?
  Image Upload
 31. Hela tal
  De hela talen kallas hela därför att de till skillnad från bråktal endast kan representera hela delar av någonting. Detta kan någonting kan även vara något som temperatur så att även negativa tal finns med. Detta betyder att de hela talen består dels av de naturliga talen 0, 1, 2, 3, 4 osv men också av de negativa hela talen -1, -2, -3, -4 osv. De hela tal som är större än 0 dvs 1, 2, 3, 4 osv kallas för positiva hela tal.Exempel på tal som inte är hela tal är ett bråktal som 1/3, kvadratoten ur 2 och π.
 32. Naturliga tal
  De naturliga talen är de heltal som är icke-negativa {0, 1, 2, 3, 4, …}
 33. Rationella tal
  Rationella tal, "bråktal", är inom matematiken tal som kan skrivas som en kvot (ett bråk) av två heltal.

  (rationell kommer av ratio, förhållande)
 34. Irrationella tal
  Inom matematiken är irrationella tal reella tal som inte är rationella tal, det vill säga tal som inte kan skrivas som a/b, där a och b är heltal.
 35. Reella tal
  De reella talen är de tal som man vanligtvis menar med tal. De kan beskrivas som alla punkter på en kontinuerlig linje, utan att det finns glapp mellan talen i linjen. Denna linje brukar kallas den reella tallinjen.
 36. Räkneordning
  • Parenteser
  • Potenser/kvadratrötter
  • Multiplikation/division
  • Addition/subtraktion
 37. exponentlag, hur löses Image Upload ?
  Jo, Image Upload
 38. Image Upload
  Image Upload
 39. Enheter i kubik
  1 liter
  1 l = 1dm^3 = 1000cm^3
 40. Enheter i kubik
  1 m^3
  1m^3=1000dm^3=1000liter
 41. Enheter i kubik
  1 ml
  1cm3=0,001l=1ml
 42. Omvandla mellan kubikenheter
  • 1m3=1m⋅1m⋅ 1m=
  • =10dm⋅10dm⋅ 10dm=
  • =10^3dm3=
  • =1000dm3
 43. konvertera km/h -> m/s
  • värdet i km/h / 3,6
  • alltså,

  • 100km/h / 3,6
  • 100/3,6=27,8m/s
 44. konvertera m/s -> km/h
  • värdet i m/s x * 3,6
  • alltså
  • 27,8m/s * 3,6 = 100 km/h
 45. Analytisk geometri, 
  mittpunkten mellan två koordinater (x1,y1) och (x2,y2)
  • (x1+x2/2, y1+y2/2)
  • så enkelt är det.
 46. Analytisk geometri,
  Avståndet mellan punkterna (x1,y1) och (x2,y2)
  • Avståndet är 
  • Image Upload
  • en härledning ur Pythagoras sats. Notera att det är absoluta värden, alltså gör alla värden positiva, eftersom det är ett absolut avstånd vi vill mäta, inte en koordinat.
 47. Volym av prisma
  B*h, där bottenarean är en triangel.

  Image Upload
 48. mantelarea rak cirkulär kon
  Image Upload
 49. mantelarea, rak cirkulär cylinder
  Image Upload
 50. en promille
  • En promille definieras som:
  • 1 ‰ = 10^-3= 1/1000 = 0,001 = 0,1 %
 51. sidovinklar
  Image Upload
 52. vertikalvinklar
  Image Upload
 53. alternatvinklar
  Image Upload
 54. likbelägna vinklar
  Image Upload
 55. ytarea av ett rätblock
  Image Upload
 56. ytarea av en kub
  6x kubens kvadrat.

  Om det är en 3*3-sida i kuben blir det alltså 54 cm^2 i ytarea.
 57. Bisektrissatsen
  Image Upload
 58. Randvinkelsatsen
  Image Upload
 59. topptriangelsatsen
  • Image Upload
  • Linjerna DE och AB är parallella.
 60. transversalsatsen
  • Image Upload
  • sambandet i transversalsatsen utgår från att en parallelltransversal skär en triangel, och då gäller att:

  Image Upload
 61. romb
  • Image Upload
  • alla sidorna är lika långa, och motstående vinklar är desamma. dessutom är vinkelsumman 360*.
Author:
maskenjao
ID:
282281
Card Set:
formelsamling
Updated:
2014-10-17 08:36:22
Tags:
formelsamling
Folders:

Description:
formelsamling
Show Answers: