Book 5.72 - 88

Home > Preview

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.


 1. ὑπεξεσχε (ὑπεξεχω)
  he withdrew
 2. ἀγηλατεει (ἀγηλατέω)
  he drove out the curse
 3. τα ἐπιστια
  households
 4. ἐνεχειριζε (ἐγχειρίζω)
  he was putting into the hands of
 5. ὑποσπονδοι (ος  ον)
  under a truce
 6. ἡ φημη
  a prophetic voice
 7. το ἀδυτον
  the innermost sanctuary
 8. ἡ ἱερειη
  the priestess
 9. τῃ κλεηδονι
  an omen
 10. κατεδησαν (καταδεω)
  they imprisoned
 11. του ληματος
  spirit, courage
 12. ἐκπεπολεμωσθαι (ἐκπολεμόω)
  to have provoked, made hostile
 13. ἀπεκορυφου (ἀποκορυφόω)
  summing up
 14. ἐπι σφεων αύτων βαλομενοι
  deliberating among themselves
 15. οὐ φραζων
  not declaring
 16. του συνθηματος
  an agreed signal
 17. ἐσινοντο (σίνομαι)
  they were harming
 18. τῃ ἀμφιβολιῃ
  in a state of attack from both sides
 19. ἐσυστερον
  • adv
  • hereafter
 20. μνημην ποιησεσθαι
  • lit: to make a memory
  • to remember to deal with(?
 21. ἐων διαφορος
  being at odds with
 22. παραλυομενου (παραλύω)
  being detached
 23. ἐπικλητοι (ἐπίκλητος  ον)
  called upon
 24. του πληθεος
  the people
 25. κατοικισαν (κατοικίζω)
  they settled
 26. ἀκλεως
  • adv
  • ingloriously
 27. τινυσθαι (τινυμαι)
  to punish
 28. τους κληρουχους
  allotment-holders
 29. των ἱπποβοτεων
  of the horse-breeders
 30. οἱ παχεες
  the men of substance, the wealthy
 31. διμνεως
  worth 2 minae
 32. ἀποτιμησαμενοι (ἀποτιμαω)
  having been valued
 33. ἀνεκρεμασιν (ἀνακρεμάννυμι)
  they were hung up on
 34. περιπεφλευσμενων (περιφλεύω)
  being scorched
 35. των λυτρων
  the ransom
 36. την δεκατην
  a tenth
 37. τεθριππον
  [chariot] with 4-horses
 38. τα προπυλαια
  the porch
 39. δαμασαντες (δαμαω)
  having subdued
 40. τοις ἐργμασιν
  deeds
 41. ἀχλυοεντι (ἀχλυόεις
  dismal
 42. ἐσβεσαν (σβέννυμι)
  they quenched
 43. (78)
  ἡ ἰσηγοριη
  equality
 44. σπουδαιον (ος α ον)
  quick; serious
 45. ἐθελοκακεον (ἐθελοκακέω)
  playing the coward
 46. κατεργαζεσθαι (κατεργάζομαι)
  to achieve
 47. πολυφημον (ος  ον)
  the many-voiced, the assembly
 48. ἐξενεικαντες (ἐκφερω)
  having brought before
 49. ἀγχιστα (ος  η  ον)
  nearest
 50. την ἁλιην
  an assembly
 51. συνδιαφερουσι (συνδιαφέρω)
  they bear through together
 52. ἐπιλεγομενων (ἐπιλεγομαι)
  discussing
 53. αἰτεουσι (αἰτέω)
  to them asking
 54. περιεφθεντων (περιέπω)
  having been treated
 55. τρηχεως
  • adv
  • sharply, roughly
 56. ἐπαρθεντες (ἐπαιρω)
  having been elated at
 57. της ἐχθρης
  enmity
 58. ἀκηρυκτον (ος  ον)
  unannounced
 59. ἐσυραν (συρω)
  they ravaged
 60. ἐπικειμενων (ἐπίκειμαι)
  pressing upon
 61. ἐσινοντο (σίνομαι)
  they were hurting
 62. συνοισεσθαι (συμφερω)
  • fut!
  • to collect
 63. της ἐλαιης
  olive tree
 64. ταμεσθαι (τέμνω)
  το cut
 65. ἀπαξουσι (ἀπάγω)
 66. καταινεσαντες (καταινέω)
  having agreed
 67. συνεθεντο (συντιθημΙ)
  they agreed
 68. ἐδιδοσαν τε και ἐλαμβανον παρ᾽ἀλληλων
  • they were giving and taking from one another's means
  • i.e. (apparently) they were subject
 69. πηξαμενοι (πηγνυμι)
  having built
 70. τῃ ἀγνωμοσυνῃ
  with a lack of judgement/with arrogance
 71. σταδια...ὡς εἰκοσι ἀπεχει
  about twenty stades away
 72. διαφοροι (ος  ον) ἐοντες
  being at variance, in dispute
 73. ἐδηλεοντο (δηλέομαι)
  they were doing harm
 74. κερτομοισι (ος  η  ον)
  mocking
 75. ἀποδεικνυμενων (ἀποδείκνυμι)
  assigning
 76. αἱ ἱροργιαι
  sacred rites
 77. ἐμηνιον (μηνίω)
  they were angry
 78. ἐστερησθαι (στερέω)
  to be stolen
 79. ἀποφερειν
  to pay
 80. ἀπαιτεον (ἀπαιτέω)
  they were demanding returned
 81. ἀποσταληναι (ἀποστέλλω)
  to have been despatched
 82. ἀπο του κοινου
  from the people
 83. ἐξανασπαν (ἐξανασπάω)
  to tear away from
 84. των βαθρων
  the bases
 85. την βροντην
  thunder
 86. ἀλλοφρονησαι (ἀλλοφρονέω)
  to be driven mad
 87. ἀλληλους ἀτε πολεμιους
  one another like enemies
 88. ὀλιγῳ πλευνας μιης
  to/by a few more than one
 89. ἀπαμυνασθαι (ἀπαμύνω)
  to ward off
 90. εἰξαι (εἰκω)
  to give way
 91. ἀλλῳ δε τεῳ (τις τι)
  but to someone other
 92. διατελεειν (διατελεω)
  to continue doing
 93. ἀποβεβαναι (ἀποβαινω)
  to be disembarked
 94. ὑποταμομενους (ὑποτέμνω)
  having cut off from
 95. ἀποσωθεντα (ἀποσῴζω)
  having been saved
 96. τῃσι περονῃσι
  garment-pins
 97. ζημιωσωσι (ζημιόω)
  they should punish
 98. ἡμιολιας (ἡμιόλιος  α  ον)
  half
 99. κατεστεωτος (καθιστημι)
  being set, established
 100. των χυτριδων
  pots
 101. το νομον λοιπον αὐτοθι
  the future practice (law) from this moment

Card Set Information

Author:
RedEdison
ID:
282491
Filename:
Book 5.72 - 88
Updated:
2014-09-10 12:16:23
Tags:
Herodotos
Folders:
GH1Hdt
Description:
Herodotos Histories vocab
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview