araling panlipunan second trimester unit 9

The flashcards below were created by user arjaybonggocx on FreezingBlue Flashcards.

 1. Mga pasilidad tulad ng kalsada, paaralan, tulay, at iba pang mahahalagang gusali o gamit sa pamayanan

  A) impraestruktura
  B) kapangyarihang ehekutibo
  C) minorya
  D) industriyalisasyon
  A) impraestruktura
  (this multiple choice question has been scrambled)
 2. Sistema ng pagsulong ng bansa sa pamamagitan ng modernisasyon at  makabagong teknolohiya

  A. industriyalisasyon
  B. kapangyarihang ehekutibo
  C. minorya
  D. modernisasyon
  A. industriyalisasyon
  (this multiple choice question has been scrambled)
 3. Kapangyarihang tagapagpaganap na siyang nagpapatupad ng mga batas

  A. pagsasanggalang
  B. modernisasyon
  C. kapangyarihang ehekutibo
  D. minorya
  C. kapangyarihang ehekutibo
  (this multiple choice question has been scrambled)
 4. Grupong mas kakaunti ang kasapi

  A. minorya
  B. modernisasyon
  C. pagsasanggalang
  D. preamble
  A. minorya
  (this multiple choice question has been scrambled)
 5. Isang proseso ng pagbabagong dulot ng mga makabagong teknolohiya at imbensiyon

  A. preamble
  B. modernisasyon
  C. pagsasanggalang
  D. susog
  B. modernisasyon
  (this multiple choice question has been scrambled)
 6. Pagtatanggol o pagbibigay ng sapat na proteksiyon laban sa mga mananakop o puwersang nais magtangka ng masama

  A. preamble
  B. impraestruktura
  C. pagsasanggalang
  D. susog
  C. pagsasanggalang
  (this multiple choice question has been scrambled)
 7. Ito ang panimula ng saligang batas kung saan nakasaad ang mga pangunahing layunin at adhikain ng mga Pilipino kung bakit ito nasulat

  A. impraestruktura
  B. preamble
  C. susog
  D. industriyalisasyon
  B. preamble
  (this multiple choice question has been scrambled)
 8. Mga karagdagang batas

  A. kapangyarihang ehekutibo
  B. industriyalisasyon
  C. susog
  D. impraestruktura
  C. susog
  (this multiple choice question has been scrambled)
 9. Pagkakaloob ng nararapat na parusa sa mga nagkasala

  Ito ay tumutukoy sa tungkulin ng pamahalaan na:

  A. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  B. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  C. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  B. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  (this multiple choice question has been scrambled)
 10. Pagsasagawa ng serbisyong tutugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mamamayan

  Ito ay tumutukoy sa tungkulin ng pamahalaan na:

  A. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  B. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  C. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  A. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  (this multiple choice question has been scrambled)
 11. Pakikiisa sa pagbuo ng programa upang mapanatili ang maayos na pakikipag-ugnayang panlabas sa ibang bansa

  Ito ay tumutukoy sa tungkulin ng pamahalaan na:

  A. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  B. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  C. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  A. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  (this multiple choice question has been scrambled)
 12. Pagtataguyod ng malinis at mahusay na pamahalaan

  Ito ay tumutukoy sa tungkulin ng pamahalaan na:
  A. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  B. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  C. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  A. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  (this multiple choice question has been scrambled)
 13. Pagpapataas ng antas ng literacy sa bansa

  Ito ay tumutukoy sa tungkulin ng pamahalaan na:

  A. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  B. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  C. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  B. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  (this multiple choice question has been scrambled)
 14. Pangangalaga sa kaligtasan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng sapat na proteksiyon

  Ito ay tumutukoy sa tungkulin ng pamahalaan na:

  A. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  B. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  C. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  C. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  (this multiple choice question has been scrambled)
 15. Pagpapanatili ng kalayaan at soberanya ng bansa

  Ito ay tumutukoy sa tungkulin ng pamahalaan na:

  A. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  B. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  C. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  A. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  (this multiple choice question has been scrambled)
 16. Pagsulong ng modernisasyon at industriyalisasyon

  Ito ay tumutukoy sa tungkulin ng pamahalaan na:

  A. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  B. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  C. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  C. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  (this multiple choice question has been scrambled)
 17. Pangangalaga at pagpapaunlad sa kayamanan likas ng bansa

  Ito ay tumutukoy sa tungkulin ng pamahalaan na:

  A. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  B. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  C. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  B. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  (this multiple choice question has been scrambled)
 18. Pagpapabuti ng transportasyon, komunikasyon, at mga impraestruktura

  Ito ay tumutukoy sa tungkulin ng pamahalaan na:

  A. pangalagaan at panatilihin ang katahimikan sa bansa
  B. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  C. pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan
  B. pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa
  (this multiple choice question has been scrambled)
 19. Ito ang pamahalaang pinangungunahan ng hari o reyna

  a. monarkiya
  b. oligarkiya
  c.
Author:
arjaybonggocx
ID:
282629
Card Set:
araling panlipunan second trimester unit 9
Updated:
2014-09-10 16:20:54
Tags:
araling panlipunan second trimester unit
Folders:
second trimester
Description:
Good luck :)
Show Answers: