Herbs week 1

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Indications: Six stagnations
  Qi, Blood, Damp, Phlegm, Food
 2. Formula for 6 stagnations?
  Yue Ju Wan
 3. Yue Ju Wan
  • Xiang Fu
  • Chuan xiong
  • Cang Zhu
  • Zhi Zi
  • Shen Qu
 4. Chai Hu Shu Gan Gan
  • Chai Hu
  • Chen Pi
  • Xiang Fu
  • Zhi Ke
  • Chuan Xiong
  • Bai Shao
  • Zhi Gan Cao
 5. Liver Qi binding depression
  Chai Hu Shu Gan San
 6. Xiong Bi
  Painful obstruction of chest with severe clumping of qi that results in focal distention
  Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang
 7. Mild Xiong Bi
  Simple painful obstruction of chest
  Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang
 8. Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang
  • Gua Lou
  • Xie Bai
  • Bai Jiu
 9. Xiong Bi with Phlegm predominate
  Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang
 10. Ban Xia Hou Po Tang
  • Ban Xia
  • Hou Po
  • Fu Ling
  • Zi Su Ye
  • Sheng Jiang
 11. Plum pit qi
  qi and phlegm naturally binding
  Ban Xia Hou Po Tang
 12. Damp cold injuring the spleen and stomach
  Hou Po Wen Zhong Tang
 13. Cold in the liver and stomach channels
  Yang Collapse
  Kd Yang Deficiency
  Liang Fu Wan
 14. Liver constraint transforming into heat
  Jin Ling Zi San
 15. Qi type bulging disorder
  Shan Disorder
  Qi stagnation in liver channel associated with cold
  Tian Tai Wu Yao San
Author:
Anonymous
ID:
282636
Card Set:
Herbs week 1
Updated:
2014-09-10 14:30:59
Tags:
Pcom herbs6 week1
Folders:
Herbs
Description:
Week1
Show Answers: