Book 6.10 - 28

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. τῃ ἀγνωμοσυνῃ
  pride; lack of judgement
 2. την προδοσιην
  betrayal
 3. συλλεχθεντων (συλλέγω)
  having been collected, gathered
 4. αἱ ἀγοραι
  assemblies
 5. του ξυρου
  of a razor
 6. της ἀκμης
  point/edge
 7. τοις δρηπετῃσι
  runaways
 8. τας ταλαιπωριας
  hard labour
 9. μαλακιῃ τε και ἀταξιῃ
  with softness and indiscipline
 10. τα ἰσα
  equal things, fair things
 11. ἐπι κερας
  in single file
 12. τοισι ἐρετῃσι
  rowers
 13. τον διεκπλοον
  a breaking of the enemy's line
 14. των ἀγκυρεων
  anchors
 15. ἀπαθεες (ης  ες)
  impatient of/not having suffered [before]
 16. τετρυμενοι (τρυω)
  being worn out/ground dowm
 17. παραβαντες (παραβαινω)
  having overstepped/transgressed
 18. ἀναπιμπλαμεν (ἀναπίμπλημι)
  we fulfil
 19. παραφρονησαντες και ἐκπλωσαντες ἐκ του νοου
  having gone mad and sailed out of our minds
 20. τῳ ἀλαζονι
  vagrant
 21. ταις λυμῃσι
  maltreatments
 22. ἀνηκεστοισι (ος  ον)
  incurable
 23. ὑπομειναι (ὑπομένω)
  to endure
 24. σκηνας πηξαμενοι (πηγνυμι)
  to pitch tents
 25. ἐσκιητροφεοντο (σκιατροφέω)
  they were reared in the shade
 26. ἐθελεσκον (ἐθέλω)
  they were willing
 27. ἀναπειρασθαι (ἀναπείρω)
  (to try) but also 'to do military exercises'
 28. πενταπλησιον (ος  α  ον)
  fivefold
 29. ἡ προφασις
  motive, pretext
 30. ἀρνευμενους (? (ἀρνεομαι)
  refusing
 31. (14)
  ἀντανηγον (ἀντανάγω)
  they were leading up against
 32. κατα τα συγκειμενα προς
  according to the agreements with
 33. τους προσεχεας (ης  ες)
  those next to them/neighbours
 34. (15)
  περιεφθησαν (περιέπω)
  having been treated
 35. τρηχυτατα (τραχυς sup.)
  most harshly, sharply
 36. μεμουνωμενοι (μονόω)
  being deserted
 37. καταφυγγανουσι (καταφεύγω)
  they were fleeing for refuge
 38. ἐποκειλαντες (ἐποκέλλω)
  having run ashore
 39. ἐσβεβληκοτα (εἰσβαλλω)
  invading
 40. τας κλωπας
  thieves
 41. ἐξεβοηθεον (ἐκβοηθέω)
  they were marching out to aid
 42. τους γαυλους
  merchant ships
 43. καταδυσας (καταδυω)
  having sunk
 44. ὁ ληιστης
  a pirate
 45. κατ᾽ ἀκρης
  from top to bottom/ utterly
 46. συμπεσειν (συμπίτνω)
  to agree
 47. ἐχρησθη ἐπικοινον χρηστηριον
  it was answered with a common oracle
 48. της παρενθηκην
  a thing put in besides
 49. σαι (σος  η  ον)
  your
 50. αἱ ἀλοχοι
  wives
 51. νιψουσι (νίζω)
  they will wash
 52. κομηταις (ης  ες)
  long-haired
 53. του νηου
  of a shrine
 54. συληθεντα (συλάω)
  having been stripped
 55. ἑτερωθι
  • adv
  • elsewhere
 56. τα ὑπερακρια
  the hill country
 57. ἡβηδον
  • adv
  • from the youth upwards
 58. ὑπεραχθεσθεντες (ὑπεράχθομαι)
  having been deeply grieved
 59. ἐζημιωσαν (ζημιοω)
  they punished
 60. ἠρημωτο (ἐρημόω)
  it had been stripped
 61. το...ποιηθεν (ποιεω)
  the thing having been done
 62. ἐς Καλην ἀκτην
  the Fair Coast
 63. περικατεατο (περικαθημαι)
  they had beseiged
 64. ἐαν χαιρειν
  to say farewell to, to leave aside
 65. κοινολογησαμενος (κοινολογέομαι)
  having held discussions
 66. εἰρημενος (ἐρῶ)
  having been said
 67. των ἐπιπλων
  movable property
 68. λαγχάνειν (λαγχάνω)
  to take a share
 69. τους κορυφαιους
  the leaders
 70. κατασφαξαι (κατασφάζω)
  to slaughter
 71. παραιτησαμενος (παραιτέομαι)
  having obtained leave [by entreaty]
 72. τῳ γηραι
  in old age
 73. περιεβεβλεατο (περιβάλλω)
  they had embraced for themselves
 74. ἀπαλλαχθεντες (ἀπαλλάσσω)
  having been delivered from
 75. την ἐκλειψιν
  the abandonment
 76. ὑποκυψασας (ὑποκύπτω)
  having submitted
 77. (26)
  τας ὁλκαδας
  towed ships
 78. τῃ φρουρῃ
  the guard
 79. προσιεμενῃ (προσιημι)
  letting come to
 80. ἐν Κοιλοισι καλεομενοισι
  • 'in the being-called Hollows'
  • in the Hollows (as they are called)
 81. κεκακωμενων (κακόω)
  being harmed, maltreated
 82. εὐτ᾽
  when
 83. ὁ λοιμος
  plague
 84. ἀπηνεικε (ἀποφέρω)
  carried off
 85. ἡ στεγη
  the roof
 86. ἐς γονυ
  to its knees
 87. περικατημενῳ (περικάθημαι)
  in beseiging
 88. ἀπορθητον (ος  ον)
  unravaged
 89. ἠπειγετο (ἐπείγω)
  he was hurrying
 90. λιμαινουσης (λιμαίνω)
  starving
 91. περην
  • adv
  • across
 92. ἀμησων (ἀμάω)
  about/intending to reap corn
Author
ID
282815
Card Set
Book 6.10 - 28
Description
Herodotos Histories vocab
Updated
Show Answers