Book 6.62 - 77

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἐκνιζε (κνίζω)
  it scratched, pricked
 2. ὁ ἐρως
  love
 3. ἐπηλασαν (ἐπελαύνω)
  they took (lit. 'drove upon')
 4. των κειμηλιων
  treasures
 5. της ἀπατης
  trick, deceit
 6. τῃ παραγωγῃ
  the change/misleading
 7. (63)
  πληρωσασα (πληρόω)
  having fulfilled
 8. έν θωκῳ
  in assembly
 9. συμβαλλομενος (συμβαλλω)
  • concluding from, putting together
  • here: counting from
 10. ἀπομοσας (ἀπόμνυμι)
  having sworn an oath
 11. μετεμελε (μεταμέλομαι)
  he was regretting
 12. πανδημει
  • adv
  • in one mass
 13. την ἀρην
  a prayer
 14. ἀναπυστα (ος  η  ον)
  well-known
 15. ἐπ᾽ Αἰγενητεων τους μηδισαντας
  against the Medisers among the Aiginetans
 16. ἀποτινυσθαι (τίνυμαι)
  to punish/get revenge
 17. φθασας (φθανω)
  having got in before/anticipated
 18. κατομνυται (κατόμνυμι)
  he swore an oath against
 19. ἀνασῳζων (ἀνασῴζω)
  recovering; keeping in mind
 20. ἐπιβατευων (ἐπιβατεύω)
  taking his stand upon
 21. ἀπεφαινε (ἀποφαινω)
  he declared
 22. παρεδροι (ος  ον)
  sitting beside
 23. (66)
  ἀνοιστου (ος  ον)
  referred
 24. ἐκ προνοιης
  with forethought
 25. προσποιεεται (προσποιεω)
  he won over
 26. την προμαντιν
  the prophetess
 27. (67)
  το ὀνειδεος
  reproach/rebuke
 28. αἱρεθεις ἀρχην
  having been elected to office
 29. γελωτι τε και λασθῃ
  both to joke and to insult
 30. κατακαλυψαμενος (κατακαλύπτω)
  having covered his head
 31. (68)
  ἐσθεις (εἰστίθημι)
  having put in
 32. κατικετευε (καθικετεύω)
  he was earnestly entreating
 33. καταπτομενος (καθαπτω)
  appealing to
 34. ἑρκειου (ος  ον)
  of the household
 35. τον ὀνοφορβον
  ass keeper
 36. ταις λιτῃσι
  prayers
 37. συνευνηθεν (συνευνάομαι)
  having lain with
 38. ἀπαρνεομενον (ἀπαρνέομαι)
  denying utterly
 39. του ἡρωιου
  the hero's shrine
 40. ταις αὐλειῃσι
  the courtyard doors
 41. ἀναιρεομαι (ἀναιρεω)
  I take up for myself; conceive
 42. τῃ αἰδρειῃ
  ignorance
 43. ἀπερριψε (ἀπορρίπτω)
  he tossed out
 44. τῃ ἀνοιῃ
  foolishness
 45. (70)
  τα ἐποδια
  travelling supplies
 46. ὑποτοπηθεντες (ὑποτοπέω)
  having been suspected
 47. τῃ δρησμῳ
  flight
 48. ἐφθη (φθάνω)
  he got there before
 49. ἀπολαμπρυνθεις (ἀπολαμπρύνω)
  having been made renowned/glorious
 50. ἀνελομενος (ἀναιρέω)
  having won
 51. προσεβαλε (προσβάλλω)
  he attached, threw upon
 52. (71)
  μετεξετεροι (ος  ον)
  certain of, some among
 53. ἐρσεν (το ἀρσην)
  male
 54. (72)
  κατεγηρα (καταγηράσκω)
  he was growing old
 55. ἐξετεισε
 56. ἐδωροδοκησε (δωροδοκέω)
  he accepted as a present
 57. ἐπ᾽ ἀυτοφωρῳ (ος ον) ἁλους (ἁλισκομαι)
  having been caught in the act
 58. ὑπαχθεις (ὑπάγω)
  having been brought under
 59. κατεσκαφη (κατασκάπτω)
  it was destroyed
 60. (73)
  ὡδωθη (ὁδόω)
  had been led successfully
 61. ἐγκοτον (ος  ον)
  spiteful, bearing a grudge
 62. τον προπηλακισμον
  insulting treatment
 63. ἀντιβαινειν
  to resist
 64. (74)
  ἐπαιστον (ος  ον)
  heard-of
 65. κακοτεχνησαντα (κακοτεχνέω)
  having dealt fraudulently
 66. το δειμα
  fear
 67. ὑπεξεσχε (ὑπεξέχω)
  he withdrew
 68. προσαγων (προσαγω)
  leading towards, inducing
 69. ἀγινεων (ἀγινέω)
  bringing, leading
 70. ἐξορκουν (ἐξορκόω)
  to make to swear
 71. το ἀγκος
  a hollow/pool
 72. της αἱμασιης
  a wall of stones
 73. (75)
  ἐπι τοισι αὐτοισι τοισι
  upon the same terms
 74. ὑπομαργοτερον (ὑπομαργος)
  more mad
 75. ἐνεχραυε (χραύω)
  he bashed
 76. οἱ προσηκοντες
  those close to him
 77. μουνωθεντα (μονόω)
  having been left alone
 78. αἰτεει (αἰτεω)
  he demanded
 79. των εἱλωτεων
  of the helots
 80. των κνημεων
  his calves/shins
 81. λωβωμενος (λωβαομαι)
  mutilating
 82. τα ἰσχια
  the hips
 83. τας λαπαρας
  the flanks
 84. καταχορδευων (καταχορδεύω)
  mincing/chopping up
 85. καταγινεων (καταγινέω)
  having brought out
 86. το ἀλσος
  the grove
 87. τῃ ἀλογιῃ
  lack of respect
 88. ἐχρησθη  (χράω)
  it was declared
 89. το χασμα
  a chasm
 90. ἐσφαγιαζετο (σφαγιάζομαι)
  he was sacrificing
 91. ἐκαλλιερεε (καλλιερέω)
  he was getting favourable signs
 92. ἀγασθαι (ἀγάζω)
  to honour, exalt
 93. ἐξαναχωρησας (ἐξαναχωρέω)
  having retreated
 94. (77)
  το μεταιχμιον
  space between two armies
 95. ἐκ του φανερου
 96. ἀρηται (αἴρω)
  to win, lift up
 97. ἀμφιδρυφεας (ης  ες)
  tearing both cheeks
 98. θησει (τίθημι)
  she will put
 99. ἐπεσσομενων (ἔπειμι)
  about to come in
 100. τριελικτος  ὀψις
  thrice-coiled serpent
 101. δαμασθεις (δαμάζω)
  having been overpowered
Author
ID
283330
Card Set
Book 6.62 - 77
Description
Herodotos Histories vocab
Updated
Show Answers