Book 6.94 - 109

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. συνηπτο (συναπτω)
  it joined, engaged
 2. προσκατημενων (προσκαθημαι)
  sitting beside
 3. παραλυει (παραλύω)
  he discharged, released
 4. τον ἀδελφιδεον
  nephew
 5. τοισι δασμοφοροισι
  the tribute-bringers
 6. την κομιδην
  the return; going/coming
 7. προσεπταισαν (προσπταίω)
  they struck; they suffered a defeat
 8. ἠναγκαζε (ἀναγκαζω)
  it restrained
 9. ἐπειχον (ἐπεχω)
  they intended
 10. (97)
  προσορμιζεσθαι (προσορμιζω)
  to anchor near
 11. ἐπιτηδεα (ειος  α  ον)
  made for a purpose; suitable things
 12. καταγνοντες (καταγιγνώσκω)
  having judged
 13. ἐπεσταλται (ἐπιστέλλω)
  it is ordered, commanded
 14. σινεσθαι (σίνομαι)
  to harm
 15. ἀπιτε (ἄπειμι)
  go back!
 16. του λιβανωτου
  frankincense
 17. κατανησας (κατανέω)
  having piled up
 18. ἐθυμιησε (θυμιάω)
  he burned it
 19. (98)
  ἐξαναχθεντα (ἐξανάγω)
  having set sail
 20. το τερας
  sign, portent
 21. ἐφηνε (φαίνω)
  he showed
 22. των κορυφαιων
  the leaders
 23. ἀεικες (ης  ες)
  unseemly; unusual
 24. κινηθηναι (κινεω)
  to have been moved (nb earthquake!)
 25. ὁ ἐρξιης
  The Doer
 26. ὁ ἀρηιος
  The Warrior
 27. (99)
  ἀπηραν (ἀπηραν)
  they set off
 28. ἐκειρον (κείρω)
  they laid waste
 29. (100)
  ἀπειπαντο (ἀπειπον)
  they refused
 30. τους κληρουχεοντας (κληρουχέω)
  tenant farmers
 31. των ἱπποβοτεων
  horse-rearing
 32. τους τιμωρους
  defenders; avengers
 33. διφασιας ἰδεας
  divided counsel
 34. προσδεκομενοι (προσδέχομαι)
  expecting
 35. (101)
  κατεσχον (κατέχω)
  they held fast
 36. προσοισομενοι (προσφέρω)
  about to attack
 37. της προσβολης
  attack
 38. συλησαντες (συλάω)
  having stripped
 39. ἀποτινυμενοι (ἀποτινυμαι)
  punishing, avenging
 40. (102)
  κατεργοντες (κατεργνυμι = κατειργω)
  confining
 41. ἐνιππευσαι (ἐνιππεύω)
  to ride
 42. (103)
  κατελαβε φυγειν
  it befell [him] to flee
 43. ἐξενεικασθαι (ἐκφέρω)
  to accomplish
 44. παραδιδοι ἀνακηρυχθηναι (ἀνακηρύσσω)
  he allowed to be proclaimed
 45. ὁ ὑποσπονδος
  under truce
 46. παρεις (παρίημι)
  letting go by
 47. ὑπεισαντες (ὑφιζω) ἀνδρας
  having placed men in ambush
 48. τεθαπται (θαπτω)
  he was honoured with funeral rites
 49. δια Κοιλης
  'Through the Hollow'
 50. καταντιον
  • adv
  • opposite
 51. τρεφομενος (τρεφω)
  being raised
 52. του οἰκιστεω
  the city founder
 53. (104)
  διπλοον θανατον
  a twofold death
 54. περι πολλου ποιευντο
  they considered it important
 55. ὑποδεξαμενοι
  having received
 56. (105)
  τον ἡμεροδρομην
  a day-runner/courier
 57. μελετωντα (μελετάω)
  practicing
 58. περιπιπτει (περιπίπτω)
  he met
 59. την ἐπιμελειαν
  care, attention
 60. κατασταντων (καθιστημι)
  being established
 61. θυσιῃσι ἐπετειοισι
  annual sacrifices
 62. τῃ λαμπαδι
  a torch-race
 63. (106)
  δευτεραιος  α  ον
  on the second day
 64. λογιμῳ (oς ον)
  famous, important
 65. ἑαδε (ἁνδάνω)
  it was pleasing
 66. ἱσταμενου του μηνος εἰνατη
  the ninth day of the rising month [the 1st half]
 67. οὐ πληρεος ἐοντος του κυκλου
  the circle [moon] not being full
 68. (107)
  της παραιχομενης νυκτος
  the previous night [lit 'the night gone by']
 69. συνεβαλετο (συμβαλλω)
  he reckoned, concluded
 70. ἀνασωσαμενος (ἀνασῴζω)
  having recovered
 71. ὁρμιζε (ὁρμίζω)
  he anchored
 72. διετασσε (διατασσω)
  he marshalled
 73. πταρειν
  to sneeze
 74. βηξαι (βήσσω)
  to cough
 75. ἐσειοντο (σείω)
  they shook
 76. ὑπο βιης
  under the force of
 77. σπουδην πολλην
  a great effort
 78. μετην (μέτειμι)
  it was/had a share
 79. (108)

  ἐδεδωκεσαν (δίδωμι)
  they had given
 80. ἀναραιρετο (ἀναιρέω)
  they had taken up
 81. παρατυχουσι (παρατυγχάνω)
  happening to be beside
 82. ἑκαστερω
  • adv
  • further away
 83. φθαιητε (φθάνω)
  you would come first
 84. πλησιοχωροισι (oς  ον)
  adjacent, neighbouring
 85. ἠπιστησαν (ἀπιστέω)
  they
 86. περιειδον
  they overlooked
 87. καταλλαξαντες (καταλλασσω)
  having reconciled
 88. ἐπιτρεψαντων (ἐπιτρέπω) ἀμφοτερων
  both [sides] entrusting
 89. οὐρισαν (ὁρίζω)
  they made boundaries
 90. ἐς Βοιωτους τελεειν
  to count/be counted as Boiotians
 91. ὑπερβαντες (ὑπερβαίνω)
  having overstepped
 92. (109)
  συμβαλειν
  to fight
 93. διχα ἐγινοντο
  they were divided
 94. χειρων των γνωμεων
  of the inferior plans
 95. τὡ κυαμῳ λαχων
  a man chosen by lot
 96. το μνημοσυνον
  remembrance
 97. ὑποκυψωσι (ὑποκύπτω)
  it should stoop under a yoke
 98. δεδεκται
  it is clear
 99. παραδεδομενοι (παραδίδωμι)
  being handed over
 100. ἀνηκει (ἀνήκω)
  it has come up to
 101. το κυρος
  the authority/power
 102. σαθρον (ος  α  ον)
  unsound
 103. μετεξετεροισι (oι  ον)
  some among many, certain
 104. ἐγγενεσθαι (ἐγγίγνομαι)
  to be born in
 105. τα ἰσα
  the fair things, ie fairness
 106. ἀρτηται (ἀρταω)
  it depends upon
 107. των ἀποσπευδοντων (ἀποσπεύδω)
  of those keen to dissaude/avoid
 108. ὑπαρξει (ὑπάρχω)
  it will belong
Author:
RedEdison
ID:
283506
Card Set:
Book 6.94 - 109
Updated:
2014-09-21 12:20:09
Tags:
Herodotos
Folders:
GH1Hdt
Description:
Herodotos Histories Vocab
Show Answers: