איתן מושגים

The flashcards below were created by user zhannacar on FreezingBlue Flashcards.

 1. הליכים
  התנהגותיים

  הליכים התנהגותיים
  • הם אסטרטגיות שפותחו
  • על"י מנתחי התנהגות כדי לשפר התנהגות בעלת חשיבות חברתית
 2. גירוי
  מבחין  Sd

  - discriminative stimulus
  • כל
  • גירוי המופיע לפני התנהגות , או יחד עמה.

  • בניכחותו
  • של הגירוי המבחין מקבלת התגובה את החיזוק,

  • יש
  • גירוי מבחין -
  • יש תגובה המחזקת.

  אין גירוי מבחין  - אין התגובה המחזקת
 3. גירוי מקדים
  • כל גירוי המופיע לפני
  • התגובה ללא קשר על השפעתו על התגובה
  • (יש תגובה או אין - זה לא משנה)
 4. שליטת גירוי
  • מצב
  • בו התנהגות מסויימת ננקטת בתדירות רבה יותר - בנוכחותו של גירוי מבחין מסוים, מאשר
  • בחסרונו.

  *מצב בו גירוי מבחין מגביר את תדירות של התנהגות.
 5. חיזוק מבחין

  חיזוק דיפרנציאלי
  • חיזוק
  • קבוצה של התנהגויות רצויות והתעלמות מ- או, אי חיזוקה של קבוצת התנהגויות אחרות,
  • שחוזקו בעבר (הכחדה).
 6. משתנה
  בלתי תלוי
  • המשתנה שהחוקר בוחר במטרה
  • לבדוק את השפעתו האפשרית על המשתנה התלוי, הגורם המסביר והמנבא את המשתנה התלוי.
 7. משתנה
  תלוי
  • המשתנה אותו רוצה החוקר להסביר,
  • השינויים החלים בו מיוחסים למשתנה הבלתי תלוי. הגורם המוסבר.

  • משתנה
  • בלתי תלוי מסביר / מנבא את המשתנה התלוי.

  • דוגמא: מחקר הבודק את הקשר בין רמת ההשכלה של
  • הפרט וכמות הקריאה שלו 

  המשתנה הבלתי תלוי – רמת ההשכלה

  המשתנה התלוי – כמות הקריאה
 8. ABA
  יישומי

  התנהגותי

  ניתוחי

  טכנולוגי

  • עקרונות
  • שיטתיים

  יעיל

  • יכולת
  • הכללה
 9. סביבה
  • המכלול נסיבות האמיתיות
  • וגירוים העשויים להיות באינטראקציה עם האורגניזם
 10. גירוי stimulus
  • כל מה שיכול להיקלט בחושי
  • האורגניזם.
 11. תגובה response
  • התנהגות בהניתן להבחין
  • באחד החושים לפחות.
 12. תוצאה consequence
  • גירוי המופיה מיד בעקבות
  • התרחשותה של התנהגות.
 13. התנהגות רספונדנטית
  • התגובה הנגרמת אך ורק
  • ע"י הגירוי שמופיע לפנייה, ללא קשר לתוצאות.
 14. רפלקס
  • הוא תגובה מיידית ולא
  • רצונית של הגוף לגירוי חיצוני או פנימי. רפלקס הוא בדרך כלל תוצאה של עיבוד עצבי
  • שמתרחש מחוץ למוח הגדול, במסלול המכונה קשת רפלקס. רפלקסים עשויים לשרת מטרות
  • הישרדותיות של בעל החיים, בכך שהם מבטיחים תגובה אוטומטית ומהירה במיוחד לשינויים
  • בסביבה
 15. התנייה רספונדנטית
  • תהליך בו גירוי שהיה
  • ניטרלי הופך לגירוי מותנה, בעקבות הצמדתו לגירוי בילתי מותנה. דודמהף רעש דלת כלב
  • מרייר
 16. רפלקס בילתי מותנה
  • קשרי גירוי - תגובה
  • אוטומטית , דפוס גנטי. דוגמה: אוכל בפה-ריור
 17. גירוי בילתי מותנה
  • גורוי
  • ראשוני, הגורם לתגובה אוטומטית.

  דוגמה: טעם-תחושה של אוכל בפה
 18. תגובה בילתי מותנית
  • תגובה
  • אוטומטית לגירוי בילתי מותנית.

  דוגמה: ריור
 19. גירוי נייטרלי
  • גירוי
  • שאינו גורם בהכרח לתגובה מסויימת המופיעה מיד אחריו.

  דוגמה: רעש של הדלת
 20. גירוי מותנה
  • גירוי
  • שהייה נייטרלי בעבר, וגורם לתגובה , בעקבות הצמדתו לגירוי אחר - בלתי מותנה.

  • דוגמה: חריקת דלת לאחר כמה פעמים שקיבל אוכל לאחר
  • חריקת דלת.
 21. תגובה מותנית
  • תגובה בעקבות גירוי בילתי
  • מותנה ומופיעה לאחר התנייה  גם בהופעתו
  • גירוי מותנה. דוגמה: ריור - דלת.
 22. הכחדה רספונדנטית
  • תהליך
  • בו גירוי מותנה "מאבד מכוחו" לגרום לתגובה מותנית.הכחדה מתרחשת בעקבות
  • הצגת גירוי מותנה ללא תגובה מותנית, והופכת אותו לנייטראלי.

  דוגמה: חריקת דלת ללא אוכל.
 23. תגובה רספונדנטית
  • רפלקסיבית מהטבע, קשורה
  • למצב פיזיולוגי של הגוף
 24. התנהגות אופרנטית
  • נקבעת
  • ע"י הגירויים שקודמים לה (גירוי מקדים), וע"י הגירויים שמופיעים מיד אחריה
  • (תוצאות). היא תלויה בA וC. תוצאות - C משנות את הסתברות  שההתנהגות - B, תתרחש שוב.

  • התנהגות נלמדת, הנקבעת בעקבות תוצאותיה, בתהליך הנקרא
  • "התנייה".
 25. אפיזודה התנהגותית
  • יחידת התנהגות, המתחילה
  • בנסיבות ומסתיימת בתוצאות.
 26. התנהגות היעד
  • התנהגות שאנחנו רוצים לנתח
  • ולשפר
 27. אופרנט (סקינר)
  • קבוצה
  • או יחידה של ההתנהגות, מוגדרת לפי האפקט שלהם על הסביבה.

  • דוגמה : הצחקה - תלמיד עושה קמה דברים כדי להצחיר
  • חבריו.
 28. היסטוריה של תלויות
  • הצתברות ההתנסויות של
  • האדם בהקשר מסוים.
 29. חיזוק חיובי
  • מצב בו תדירות ההתנהגות
  • עלתה או נשמרת בעקבות הצגת מחזק חיובי.
 30. סוגי מחזקים
  • מחזקים ראשונים
  • מחזקים משנים:
  • מחזקים מחושבים
  • מחזקי פעילויות
  • מחזקים חברתיים
  • מחזקים מוכללים
 31. עקרון פרימק- חוק סבתא
  • הגישה
  • להתנהגות גבוהת תדירות, מותנית בביצוע התנהגות נמוכת תדירות.

  דוגמה: תוכל לשחק בIPAD, רק שתסיים שיעורים.
 32. מומנתום התנהגותי
  • הקפדה
  • על רצף של מטלות מצליחות (קלות), המלווה במטלות קשות יותר. במו "גל" -
  • קל-קל-קשה-קל.

  התמדה גוברת כאשר היא גבוהת תדירות
 33. יעילות חיזוק
  • מושפעת
  • מי:

  • היסטוריה של תלויות
  • הסביבה הנוכחית
  • איכות של המחזק
 34. מצבים של חיזוק חיובי
  • חסך  - מצב בו תדורות  החיזוק יורדת משמעותית בהשוואה לתדירות
  • בעבר. דוגמה: ילד מקבל סוכריה פעם ב יום לאומת עבר - כל הזמן.

  • הצפה  - תדירות החיזוק גבוהה היותר,
  • בהשוואה לעבר. דוגמה: ילד מקבל כל הזמן סוקכריות.
 35. יישום יעיל של חיזוק
  חיובי
  • הגדרת התנהגות היעד.איסוף נתונים.ביצוע סקר מחזקים וקביעת
  • קריטריון לחיזוק.תזמון חיזוק מידי ולא דחוי
  • בשלב הרכישה.להרבות בחיזוקים, אך לא
  • להגזים. לתצוך מאמצעות תזכורות.איכות גבוהה של המחזק.למנוע או להפחית מחזקים
  • מתחרים.לגוון בתזמוני חיזוק לצורך
  • התמחות.לשמור על איקביות הישום,
  • גיוון במקום וזמן.שימוש במחזקים מלאכותיים
  • ומעבר למחזקים טיבעיים.

  דוגמה: הנאה מקריאת הספר.
 36. חיזוק שלילי
  • מצב בו תדירות של התנהגות
  • עולה, או נשמרת, בעקבות מניעה, הפחתה, או הסרה של מחזק שלילי (גירוי מאיים) שקדם
  • לה.
 37. מחזק שלילי
  • הגירוי
  • שמופיע לפני ההתנהגות, ומניעתו הסרתו מגבירה או משמרת את ההתנהגות.

  • הוא מופיע מיד לפני
  • ההתנהגות, או יחד אתה.
  • הוא נמנע, מופסק, או
  • מוחלש, ע"י התנהגות המלווה אותו.
  • תדירות ההתנהגות המפסיקה או מונעת אותו - מתגברת
 38. דרכים של  מחזק שלילי
  • מניעה - ביצוע ההתנהגות גורם
  • לכך שהמצב הבילתי נעים לא יתרחש. (כדורים נגד הרעיון).הפחתה - ביצוע התנהגות מקטין את
  • עוצמתו/תדירותו/השפעתו של מחזק שלילי על בן אדם.
  • הפסקה - ביצוע של ההתנהגות גורם לכך שמחזק שלילי יחדל מלהתקיים לחלוטין.
 39. מצבים של חיזוק שלילי
  • בריחה - התנהגות מפסיקה מחזק
  • שלילי.מניעה - התנהגות מונעת מחזק
  • שלילי פעיל מלהיות פעיל.

  • סוג של מניע - התחמקות - ביצוע התנהגות מסוימת
  • גבוהת תדירות, כדי לא לבצע התנהגות אחרת, נמוכת תדירות
 40. חיסרונות של החיזוק
  השלילי
  • שימוש
  • בחיזוק שלילי בתדירות גבוהה
  • גורם ל:

  התחמקות מאזור האוורסיה.1.

  תקיפת נגד.2.
 41. חיזוק שלילי:

  שימוש בלתי רצוי
  שקר.התחמקות.מצבי אכיפה ושליטה.

  חיזוק שלילי להתנהגות ההורים / מורים
 42. חיזוק שלילי:

  יישום יעיל
  • יעילות מחזק.להתחיל בבריחה, ורק
  • אח"כ לעבור למניעה.להמשיך במניעה.להימנע מהפרזה.לחזור לבריחה מדי פעם.להשתמש במחזק שלילי מותנה.
  • (רישום ביומן, הבעת פנים).להפעיל חיזוקים חיובים.ליידע.להפעיל הדהייה.

  לשלב עם הליכים אחרים
 43. מוטיבציה
  • כל מה שבן אדם עושה.
  • מצב בו תדירות ההתנהגות או
  • עוצמתה מתגברת או נשמרת.
  • מוטיבציה מתייחסת לא לבן אדם, אלא לקבוצת תגובות של
  • אדם.
 44. גורמי מוטיבציה
  • חיזוק חיובי - תוצאה נעימה
  • המלווה את ההתנהגות.
  • חיזוק שלילי - גורוי אוורסיבי
  • הוסר.
  • איכות המחזקים.
  • מצבי חסך והצפה.
  • תנאים מזמנים.
  • התנסויות בעבר.
  • מיידיות חיזוק.
  • תזמוני חיזוק
 45. מוטיבציה: הערכה
  • תדירת התנהגות.
  • משך זמו ההתנהגות.
  • עוצמת ההתנהגות.
  • מהירות התגובה.
  • דרגת הקושי של ההתנהגות.
  • הנסיבות בהן התרחשה
  • ההתנהגות.
  • נסיעיונות העבר.
  • יכולת המתנהג
 46. תזמוני חיזוק
  • מגדירים את התנאים בהם
  • יסופק החיזוק.
  • תלזמוני חיזוק מגדירים את רמת המוטיבציה של המתנהג.
 47. תזמוני חיזוק

  סוגים:
  • הכחדה - ההתנהגות לא מקבלת
  • חיזוקים בכלל.חיזוק מתמשך - מחוזקת כל התרחשות של
  • התנהגות היעד. (מתאים לביסוס התנהגות חדשה). ברוב המקרים מתרחש באופן
  • אוטומטי.

  חיזוק לסירוגין - מחזקים מידי פעם, ולא לאחר כל פעם שהתנהגות מתרחשת.
 48. חיזוק
  לסירוגין

  יתרנות
  • גורם לעליה בתדירות
  • ההתנהגות.ניתן ליישם בבית  ובמערכת החינוך.מונע חצפה.עמיד בפני הכחדה, יותר
  • מחיזוק מתמשך.משמר התנהגות אחרי
  • שהתבססה.
  • מסייע למעבר לחיזוק טבעי.
 49. תזמוני אינטרוול זמן
  • 1.  
  • אינטרוול קבוע.FI . התגובה הנכונה הראשונה לאחר פרק זמן קבוע
  • מוליכה לחיזוק.

  • דוגמה: FI
  • 15    -
  • לאחר 15 דק ההתנהגות היעד הראשונה תחוזק. 

  • אינטרוול משתנה. VI.
  • התגובה הנכונה הראשונה לאחר פרק
  • זמן בילתי קבוע מוליכה לחיזוק.

  • 1.  
  • האינטרוולים מציינים מראש. סימון -
  • ממוצא.

  • דוגמה: VI -15  -
  • אינטרוול אחד - 29 דק, שני 1 דקה - ממוצא - 15 דק.
Author:
zhannacar
ID:
283618
Card Set:
איתן מושגים
Updated:
2014-09-20 19:48:55
Tags:
יסודות
Folders:
יסודות ניתוח התנהגות
Description:
איתן מושגי יסוד 5 דפים הראשונים.
Show Answers: