Turuncu

The flashcards below were created by user goktug20 on FreezingBlue Flashcards.

 1. We should learn from eachother
  • Women yinggai huxiang xuexi
  •   v         -       -  \   -          / /
  • 我们 应该 互相 学习
 2. eachother (2 meaning)
  • huxiang / bici
  • 互相 / 彼此
 3. somebody (2 ways)
  • mou ren / you ren
  •   v
  • 某人 / 有人
 4. Some people (cogul) (3 ways)
  • mouxie ren / youxie ren / yixie ren
  • 某些 人 / 有些 人 / 一些 人
 5. somewhere
  • mou di
  • 某 地
 6. some places
  • mouxie difang / yixie difang
  • 某些 地方 / 一些 地方
 7. someday
  • mou tian
  • 某 天
 8. something
  • mou shi
  • 某 事
 9. somebody wants to tell you something
  • you ren xiang gaosu ni mou shi
  •   v   /       v      \       v    v     \
  • 有人 想 告诉 你 谋事
 10. Some people went to Shanghai
  • yixie ren qu le shanghai
  • 一些 人 去了 上海
 11. In some part of China, people like eating spicy food.
  • Zai Zhongguo de mouxie difang, renmen xihuan chi la de cai.
  • 在 中国 的 某些 地方, 人们 喜欢 吃 辣 的 菜
 12. Other (2 ways)
  • bie de / qita de
  •    /         /-
  • 别的 / 其他的
 13. Anything else
  • Hai you bie de shi ma ?
  • 还 有 别的 事 吗?
 14. He knows someone else
  • Ta renshi bie de ren
  • 他 认识 别的 人
 15. Other people come from other places
  • Qita de ren shi cong bie de difang lai de
  • 其他的 人 是 从 别的 地方 来的.
 16. He and others all in here
  • Ta he qita de ren dou zai zheli
  • 他 和 其他的 人 都 在 这里
 17. Another person
  • Ling yi ge ren
  •  \      /
  • 另 一 个 人
 18. another thing
  • ling yi jian shi
  • 另 一 件 事
  • (* jian burada measure word for Shi)
 19. Another building
  • ling yi zhuang lou
  • 另 一 幢 楼
 20. please tell me another thing
  • qing gaosu wo ling yi jian shi
  •  v      \        v   \     /  \       \
  • 请 告诉 我 另一 件 事
 21. He lives in another building
  • Ta zhu zai ling yi zhuang lou li
  • 他 住 在 另一 幢 楼 里
 22. Another colleague is in office
  • Ling yi ge tongshi zai bangongshi
  • 另一 个 同时 在 办公室
 23. Any
  • renhe
  •  \    /
  • 任何
 24. anybody
  • renhe ren
  •   \   /   /
 25. Anytime (2 ways / long and short)
  renhe shihou / renhe shijian
 26. anywhere
  renhe difang
 27. any day
  renhe yi tian
 28. any problem
  renhe wenti
 29. any (not care)
  • suibian
  •    /  \
 30. any time you come all ok
  • Suibian shenme shihou lai dou xing
  • 随便 什么 时候 来 都 行
 31. Can anyone go ?
  Renhe ren dou keyi qu ma ?
 32. you can come anyday
  • Renhe yi tian ni dou keyi lai
  • 任何 一天 你 都 可以 来.
 33. The machine doesnt have any problem
  Zhe jiqi meiyou renhe wenti
 34. Everytime I see her, she looks tired
  Wo mei ci kandao ta, ta dou hen lei
 35. Self
  • ziji
  • \ v
  • 自己
 36. Go back yourself
  ni ziji huiqu
 37. They dont respect themselves
  tamen bu zunzhong tamen ziji
 38. Selfish
  • Zisi
  •  \ -
 39. He is very selfish
  Ta hen zisi
Author:
goktug20
ID:
283669
Card Set:
Turuncu
Updated:
2014-09-21 15:02:02
Tags:
Turuncu
Folders:
Turuncu
Description:
turuncu
Show Answers: