Genpsy

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Operant Conditioning
  • การเรียนรู้เชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมตอบสนองกับผลของการแสดงพฤติกรรมนั้น พฤติกรรมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่ผลการกระทาที่ตามมา  
  • หากได้รับผลที่น่าพึงพอใจ พฤติกรรมตอบสนองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น•หากได้รับผลที่ไม่น่าพอใจ พฤติกรรมตอบสนองจะลดลง
 2. Instrumental Learning:
  Edward Thorndike 

  การตอบสนองที่ตามมาด้วยรางวัล การตอบสนองนั้นจะเกิดซ้าและถี่ขึ้น การแก้ปัญหาของแมวไม่ได้ใช้เหตุผลแต่เป็นผลของการได้รับรางวัล
 3. การเสริมแรง (Reinforcement)
  กระบวนการให้สิ่งเร้าที่ส่งผลต่อการเพิ่มการแสดงพฤติกรรมตอบสนองซ้า ๆ 
 4. ตัวเสริมแรง (Reinforcer): สิ่งเร้าที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมตามมาซ้า ๆ แบ่งได้ 2 ระดับ คือ
  ปฐมภูมิ (Primary reinforcer): ตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางชีวภาพเช่น อาหาร การบรรเทาความเจ็บปวด ความอบอุ่นเมื่ออุณหภูมิต่า

  ชทุติยภูมิ (Secondary reinforcer): สิ่งเร้าที่เป็นตัวเสริมแรง จากการเชื่อมโยงกับ primary reinforcer เช่น เงิน ชื่อเสียง
 5. Types of Reinforcers
  ตัวเสริมแรงทางบวก คือ สิ่งเร้าที่พึงปราถนา หรือ รางวัล เช่น อาหาร การยิ้ม เงิน และผลลัพธ์อื่น ๆ ที่พึงปราถนา --> เพิ่มพฤติกรรมที่นำมาสู่สิ่งเร้าที่ปรารถนา 

  • ตัวเสริมแรงทางลบ 
  • สิ่งเร้าที่ไม่พึงปราถนา เช่น ความเจ็บปวด เสียงรบกวน การคุกคาม สีหน้าผิดหวัง
  • Negaitive reinforcer  --> พฤติกรรมที่ช่วยกาจัดสิ่งเร้าที่ไม่พึงปรารถนา
 6. รูปแบบความถี่และระยะเวลาในการเสริมแรง ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมตอบสนองที่ตามมา แบ่งเป็น
  • Continuous reinforcement schedule: เสริมแรงทุกครั้งที่พฤติกรรมเกิดขึ้น เกิดการเรียนรู้เร็ว แต่ก็ดับสูญเร็ว 
  • กับ 

  Partial reinforcement schedule: เสริมแรงเฉพาะบางครั้งที่เกิดพฤติกรรม
 7. การเสริมแรงบางส่วนยังแบ่งประเภทย่อยได้ 4 ประเภท
  1) Ratio: อัตราส่วน หรือ จานวนครั้งในการตอบสนอง (Fixed or Variable) 2) Interval: ช่วงเวลาที่ผ่านไปหลังเกิดพฤติกรรมตอบสนอง (Fixed or Variable)
 8. Punishment การจัดการสิ่งเร้าที่ส่งผลต่อการลดพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้า•เป็นการเรียนรู้ที่จะลดพฤติกรรมที่ตามมาด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงปรารถนาแบ่งได้ 2 ประเภท
  Negaitive punishment ลดพฤติกรรมก่อนหน้าด้วยการนาสิ่งที่ปรารถนาออกไป 

  Positive punishment ลดพฤติกรรมก่อนหน้าด้วยการให้สิ่งเร้าที่ไม่น่าพอใจ
 9. ข้อดีของการลงโทษ
  ใช้ลดพฤติกรรมอันตราย + ระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ชั่วคราวก่อน แล้วค่อยหาโอกาสไปเสริมแรงเพื่อสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ้น
 10. ข้อเสียการลงโทษ
  • ม่ได้เป็นการกาจัดนิสัยถาวร 
  • ไม่มีประสิทธิภาพ หากใช้บ่อยครั้งและหากไม่ลงโทษหลังเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยทันที

  การลงโทษทางกายอาจส่งผลข้างเคียงทางลบ เช่น อาการหวาดกลัว การเห็นคุณค่าในตนเองต่า
 11. การวางเงื่อนไขการตอบสนองแบบหลีกหนี Escape conditioning
  เรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมเพื่อหลีกหนีจากสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นแล้วที่เราไม่ปรารถนา เช่น เปิดแอร์ เพราะร้อน
 12. การวางเงื่อนไขการตอบสนองแบบหลีกเลี่ยง
  เรียนรู้ตอบสนองต่อสัญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่ไม่ปรารถนา ยังไม่เกิดขึ้นแต่กำลังจะเกิด เช่ย ชะลอค.เร็ว เวลาผ่านด่านตำรวจ เพราะกลัวถูกเรียก  นักท่องเที่ยวหนีมาเที่ยวไทยหนีหนาว
 13. Law of Operant Conditioning ที่ต่างจาก classical contitioning คือ
  Shaping การปรับแต่งพฤติกรรม 

  กระบวนการสอนให้เกิดพฤติกรรมซับซ้อน ด้วยการให้ค่อย ๆ ให้รางวัล เพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่ต้องการจากง่ายไปซับซ้อนขึ้น•การฝึกสัตว์ : สุนัขนาทางคนตาบอด ละครสัตว์•ปรับพฤติกรรมมนุษย์ เช่น การจัดลาดับในตาราเรียน ปูพื้นจากมโนทัศน์พื้นฐาน หรือทักษะที่เคยเรียนมาก่อน แล้วค่อย ๆ ไปสู่ประเด็นประยุกต์ที่ซับซ้อนขึ้น
 14. การนำ operant conditioning ไปใช้
  • เทคนิคการเรียนการสอนในชีวิตประจาวัน
  • ปรับทักษะทางสังคมของผู้บกพร่องให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขขึ้น เช่น autism 
  • การลดน้าหนัก การใช้สารเสพติด
 15. การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจาก
  • ธรรมชาติของสิ่งเร้า
  • ความคาดหวังของเราเกี่ยวกับสิ่งเร้า
  • การตีความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ
 16. การเรียนรู้คือ
  การเรียนรู้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่เป็นการได้มาซึ่งความรู้ใหม่
 17. การเรียนรู้แฝงคือ
  การเรียนรู้ทาให้เรามีความรู้เพิ่มแต่ไม่ได้แสดงพฤติกรรมให้เห็นทันที แต่สังเกตเห็นพฤติกรรมได้ต่อเมื่อถูกจูงใจให้แสดงพฤติกรรมจากการเรียนรู้นั้น

  การเรียนรู้ไม่ใช่ผลการตอบสนองของการเสริมแรง
 18. แผนที่ทางปัญญาคือ
  แผนผังหรือรูปแบบของการจัดวางสิ่งต่าง ๆ หรือการจัดระเบียบที่ปรากฏในสมอง บอกตาแหน่งว่าอะไรอยู่ที่ไหน และอะไรนาไปสู่อะไร
Author:
Anonymous
ID:
283879
Card Set:
Genpsy
Updated:
2014-09-23 13:34:48
Tags:
Genpsy
Folders:
Genpsy
Description:
เจนไซ
Show Answers: